Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2021
  1. Blz. 2 Inleiding
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Voorwoord
     1. Blz. 5 Voorwoord
      1. Blz. 6 Voorwoord
    2. Blz. 7 Samenvatting
     1. Blz. 8 Algemeen
      1. Blz. 9 Algemeen
      2. Blz. 10 Toelichting tabel Meerjarenperspectief
  2. Blz. 11 Programma's
   1. Blz. 12 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 13 Inleiding
     1. Blz. 14 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 15 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 16 Toelichting 1.1
    3. Blz. 17 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 18 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 19 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 20 Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven.
       2. Blz. 21 Opstellen nieuwe Visie Communicatie
      2. Blz. 22 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 23 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 24 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 25 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 26 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 27 Meet and Match
       2. Blz. 28 Samen aan de slag
      2. Blz. 29 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 30 Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers.
    5. Blz. 31 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 32 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 33 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 34 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 35 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 36 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 37 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 39 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 40 Geluk
    7. Blz. 41 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 42 Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 43 Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen
   2. Blz. 44 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 45 Inleiding
     1. Blz. 46 Inleiding
    2. Blz. 47 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 48 Toelichting 2.1
    3. Blz. 49 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 50 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 51 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 52 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       2. Blz. 53 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      2. Blz. 54 Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 55 Actualiseren beleidsplan openbare verlichting
      3. Blz. 56 Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken
       1. Blz. 57 Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken
      4. Blz. 58 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 59 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
      5. Blz. 60 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 61 Uitvoering geven aan parkeeronderzoek
      6. Blz. 62 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 63 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       2. Blz. 64 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
       3. Blz. 65 Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek
    4. Blz. 66 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 67 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 68 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 69 Boomplantdag en andere activiteiten
    5. Blz. 70 2.4 Water
     1. Blz. 71 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 72 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 73 In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren.
      2. Blz. 74 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 75 Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton
       2. Blz. 76 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
      3. Blz. 77 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 78 Uitvoeren van het baggerbeheerplan.
    6. Blz. 79 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 80 Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 81 Toelichting tabel 2.1 Financiële afwijkingen
   3. Blz. 82 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 83 Inleiding
     1. Blz. 84 Inleiding
    2. Blz. 85 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 86 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 87 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 88 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 89 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       3. Blz. 90 Verbetering jachthaven Terheijden
       4. Blz. 91 Zonering Biesbosch
    3. Blz. 92 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 93 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 94 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 95 Impuls detailhandel
    4. Blz. 96 3.3 Wonen
     1. Blz. 97 Toelichting 3.3
    5. Blz. 98 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 99 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 100 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 101 Afvalscheiding
       2. Blz. 102 Verduurzaming Amerwarmtenet
       3. Blz. 103 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
    6. Blz. 104 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 106 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 107 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 108 Sanering asbestdaken
    7. Blz. 109 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 110 Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 111 Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen
   4. Blz. 112 4. Sociaal domein
    1. Blz. 113 Inleiding
     1. Blz. 114 Inleiding
    2. Blz. 115 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 117 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 118 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 119 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      2. Blz. 120 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 121 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 122 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 123 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
    3. Blz. 124 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 125 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 126 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 127 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 128 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 129 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 130 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 131 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 132 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 133 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       6. Blz. 134 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
      3. Blz. 135 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 136 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
    4. Blz. 137 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 138 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 139 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 140 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
    5. Blz. 141 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 142 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 143 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 144 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    6. Blz. 145 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 146 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 147 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 148 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 149 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 150 Uitvoeren accommodatiebeleid
       2. Blz. 151 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    7. Blz. 152 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 153 Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 154 Toelichting tabel 4.1 Financiële afwijkingen
   5. Blz. 155 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
    1. Blz. 156 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 157 Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 158 Toelichting tabel 5.1 Financiële afwijkingen
   6. Blz. 159 Overhead
    1. Blz. 160 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 161 Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 162 Toelichting tabel 6.1 Financiële afwijkingen
  3. Blz. 163 Paragrafen
   1. Blz. 164 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 165 Inleiding
     1. Blz. 166 Inleiding
    2. Blz. 167 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 168 Risicokaart
     2. Blz. 169 Risico top 10
     3. Blz. 170 Totaal financieel risico
     4. Blz. 171 Toelichting totaal financieel risico
   2. Blz. 172 H. Corona
    1. Blz. 173 Inleiding
     1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 Algemeen
     1. Blz. 176 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 177 Korte termijneffecten op de gemeente
     1. Blz. 178 Visie en doelstellingen
    4. Blz. 179 Verwachte lange termijneffecten op de gemeente
     1. Blz. 180 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 181 Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten
     1. Blz. 182 Lijst verbonden partijen
    6. Blz. 183 Totaal van de financiële effecten
     1. Blz. 184 Informatie per verbonden partij
    7. Blz. 185 Totaal van de risico’s
     1. Blz. 186 Visie en doelstellingen
    8. Blz. 187 Inzet van de ambtelijke organisatie op het Corona-dossier
     1. Blz. 188 Visie en doelstellingen
    9. Blz. 189 Verwachtingen voor 2021
     1. Blz. 190 Visie en doelstellingen
  4. Blz. 191 Bijlagen
   1. Blz. 192 1. Begrotingswijziging
    1. Blz. 193 1. Begrotingswijziging
     1. Blz. 194 Baten en lasten per taakveld
   2. Blz. 195 2. Investeringsprognose 2022 - 2026
    1. Blz. 196 2. Investeringsprognose 2022 - 2026
     1. Blz. 197 Investeringsprognose 2022-2026
   3. Blz. 198 3. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 199 3.Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 200 Kadernota 2022 – nieuwe beleidswensen
   4. Blz. 201 4. Voortgang budgetoverheveling 2020
    1. Blz. 202 4.Voortgang budgetoverheveling 2020
     1. Blz. 203 Voortgang budgetoverheveling 2020
   5. Blz. 204 5. Reserves
    1. Blz. 205 5.Reserves
     1. Blz. 206 Voortgang van de reserves
   6. Blz. 207 6. Overzicht lopende kredieten
    1. Blz. 208 6.Overzicht lopende kredieten
     1. Blz. 209 Overzicht lopende kredieten
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap