Sitemap

Voorjaarsnota 2021 Blz. 1
Inleiding Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Algemeen Blz. 8
Algemeen Blz. 9
Toelichting tabel Meerjarenperspectief Blz. 10
Programma's Blz. 11
1. Burger en bestuur Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Hoofddoelstelling Blz. 14
1.1 Dienstverlening Blz. 15
Toelichting 1.1 Blz. 16
1.2 Burger en politiek Blz. 17
Wat willen we bereiken? Blz. 18
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 19
Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven. Blz. 20
Opstellen nieuwe Visie Communicatie Blz. 21
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 22
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 23
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 24
Wat willen we bereiken? Blz. 25
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 26
Meet and Match Blz. 27
Samen aan de slag Blz. 28
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 29
Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers. Blz. 30
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 31
Wat willen we bereiken? Blz. 32
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 33
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 34
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 35
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 36
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 39
Geluk Blz. 40
Financiële afwijkingen Blz. 41
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 42
Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen Blz. 43
2. Openbare ruimte Blz. 44
Inleiding Blz. 45
Inleiding Blz. 46
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 47
Toelichting 2.1 Blz. 48
2.2 Wegen en verkeer Blz. 49
Wat willen we bereiken? Blz. 50
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 51
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 52
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 53
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 54
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 55
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 56
Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 57
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 58
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 59
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 60
Uitvoering geven aan parkeeronderzoek Blz. 61
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 62
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 63
Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit Blz. 64
Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek Blz. 65
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 68
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 69
2.4 Water Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 72
In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren. Blz. 73
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 74
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 75
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 76
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 77
Uitvoeren van het baggerbeheerplan. Blz. 78
Financiële afwijkingen Blz. 79
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 80
Toelichting tabel 2.1 Financiële afwijkingen Blz. 81
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 82
Inleiding Blz. 83
Inleiding Blz. 84
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 87
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 88
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 89
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 90
Zonering Biesbosch Blz. 91
3.2 Versterken economische structuur Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 94
Impuls detailhandel Blz. 95
3.3 Wonen Blz. 96
Toelichting 3.3 Blz. 97
3.4 Duurzaamheid Blz. 98
Wat willen we bereiken? Blz. 99
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 100
Afvalscheiding Blz. 101
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 102
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 103
3.5 Leefomgeving Blz. 104
Wat willen we bereiken? Blz. 105
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 106
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 107
Sanering asbestdaken Blz. 108
Financiële afwijkingen Blz. 109
Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 110
Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen Blz. 111
4. Sociaal domein Blz. 112
Inleiding Blz. 113
Inleiding Blz. 114
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 115
Wat willen we bereiken? Blz. 116
Onderwijs faciliteren Blz. 117
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 118
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 119
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 120
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 121
Doorontwikkeling CJG Blz. 122
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 123
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 124
Wat willen we bereiken? Blz. 125
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 126
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 127
Ondersteuning van mensen Blz. 128
Aanpak eenzaamheid Blz. 129
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 130
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 131
Consequenties abonnementstarief Blz. 132
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 133
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 134
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 135
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 136
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 137
Wat willen we bereiken? Blz. 138
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 139
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 140
4.4 Sport en bewegen Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 143
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 144
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 147
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 148
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 149
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 150
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 151
Financiële afwijkingen Blz. 152
Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 153
Toelichting tabel 4.1 Financiële afwijkingen Blz. 154
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Blz. 155
Financiële afwijkingen Blz. 156
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 157
Toelichting tabel 5.1 Financiële afwijkingen Blz. 158
Overhead Blz. 159
Financiële afwijkingen Blz. 160
Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 161
Toelichting tabel 6.1 Financiële afwijkingen Blz. 162
Paragrafen Blz. 163
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 164
Inleiding Blz. 165
Inleiding Blz. 166
Inventarisatie van de risico’s Blz. 167
Risicokaart Blz. 168
Risico top 10 Blz. 169
Totaal financieel risico Blz. 170
Toelichting totaal financieel risico Blz. 171
H. Corona Blz. 172
Inleiding Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Algemeen Blz. 175
Visie en doelstellingen Blz. 176
Korte termijneffecten op de gemeente Blz. 177
Visie en doelstellingen Blz. 178
Verwachte lange termijneffecten op de gemeente Blz. 179
Nota Verbonden Partijen Blz. 180
Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten Blz. 181
Lijst verbonden partijen Blz. 182
Totaal van de financiële effecten Blz. 183
Informatie per verbonden partij Blz. 184
Totaal van de risico’s Blz. 185
Visie en doelstellingen Blz. 186
Inzet van de ambtelijke organisatie op het Corona-dossier Blz. 187
Visie en doelstellingen Blz. 188
Verwachtingen voor 2021 Blz. 189
Visie en doelstellingen Blz. 190
Bijlagen Blz. 191
1. Begrotingswijziging Blz. 192
1. Begrotingswijziging Blz. 193
Baten en lasten per taakveld Blz. 194
2. Investeringsprognose 2022 - 2026 Blz. 195
2. Investeringsprognose 2022 - 2026 Blz. 196
Investeringsprognose 2022-2026 Blz. 197
3. Incidentele baten en lasten Blz. 198
3.Incidentele baten en lasten Blz. 199
Kadernota 2022 – nieuwe beleidswensen Blz. 200
4. Voortgang budgetoverheveling 2020 Blz. 201
4.Voortgang budgetoverheveling 2020 Blz. 202
Voortgang budgetoverheveling 2020 Blz. 203
5. Reserves Blz. 204
5.Reserves Blz. 205
Voortgang van de reserves Blz. 206
6. Overzicht lopende kredieten Blz. 207
6.Overzicht lopende kredieten Blz. 208
Overzicht lopende kredieten Blz. 209
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap