Sitemap

Sitemap

Voorjaarsnota 2021 Blz. 1  
Inleiding Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Algemeen Blz. 8  
Algemeen Blz. 9  
Toelichting tabel Meerjarenperspectief Blz. 10  
1. Burger en bestuur Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Hoofddoelstelling Blz. 13  
1.1 Dienstverlening Blz. 14  
Toelichting 1.1 Blz. 15  
1.2 Burger en politiek Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 18  
Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven. Blz. 19  
Opstellen nieuwe Visie Communicatie Blz. 20  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 21  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 22  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 23  
Wat willen we bereiken? Blz. 24  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 25  
Meet and Match Blz. 26  
Samen aan de slag Blz. 27  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 28  
Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers. Blz. 29  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 30  
Wat willen we bereiken? Blz. 31  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 32  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 33  
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 34  
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 35  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 36  
Wat willen we bereiken? Blz. 37  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 38  
Geluk Blz. 39  
Financiële afwijkingen Blz. 40  
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 41  
Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen Blz. 42  
2. Openbare ruimte Blz. 43  
Inleiding Blz. 44  
Inleiding Blz. 45  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 46  
Toelichting 2.1 Blz. 47  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 48  
Wat willen we bereiken? Blz. 49  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 50  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 51  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 52  
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 53  
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 54  
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 55  
Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 56  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 57  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 58  
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 59  
Uitvoering geven aan parkeeronderzoek Blz. 60  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 61  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 62  
Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit Blz. 63  
Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek Blz. 64  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 65  
Wat willen we bereiken? Blz. 66  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 67  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 68  
2.4 Water Blz. 69  
Wat willen we bereiken? Blz. 70  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 71  
In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren. Blz. 72  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 73  
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 74  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 75  
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 76  
Uitvoeren van het baggerbeheerplan. Blz. 77  
Financiële afwijkingen Blz. 78  
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 79  
Toelichting tabel 2.1 Financiële afwijkingen Blz. 80  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 81  
Inleiding Blz. 82  
Inleiding Blz. 83  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 86  
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 87  
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 88  
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 89  
Zonering Biesbosch Blz. 90  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 93  
Impuls detailhandel Blz. 94  
3.3 Wonen Blz. 95  
Toelichting 3.3 Blz. 96  
3.4 Duurzaamheid Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 99  
Afvalscheiding Blz. 100  
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 101  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 102  
3.5 Leefomgeving Blz. 103  
Wat willen we bereiken? Blz. 104  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 105  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 106  
Sanering asbestdaken Blz. 107  
Financiële afwijkingen Blz. 108  
Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 109  
Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen Blz. 110  
4. Sociaal domein Blz. 111  
Inleiding Blz. 112  
Inleiding Blz. 113  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 114  
Wat willen we bereiken? Blz. 115  
Onderwijs faciliteren Blz. 116  
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 117  
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 118  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 119  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 120  
Doorontwikkeling CJG Blz. 121  
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 122  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 123  
Wat willen we bereiken? Blz. 124  
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 125  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 126  
Ondersteuning van mensen Blz. 127  
Aanpak eenzaamheid Blz. 128  
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 129  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 130  
Consequenties abonnementstarief Blz. 131  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 132  
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 133  
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 134  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 135  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 138  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 139  
4.4 Sport en bewegen Blz. 140  
Wat willen we bereiken? Blz. 141  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 142  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 143  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 146  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 147  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 148  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 149  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 150  
Financiële afwijkingen Blz. 151  
Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 152  
Toelichting tabel 4.1 Financiële afwijkingen Blz. 153  
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Blz. 154  
Financiële afwijkingen Blz. 155  
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 156  
Toelichting tabel 5.1 Financiële afwijkingen Blz. 157  
Overhead Blz. 158  
Financiële afwijkingen Blz. 159  
Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 160  
Toelichting tabel 6.1 Financiële afwijkingen Blz. 161  
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 162  
Inleiding Blz. 163  
Inleiding Blz. 164  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 165  
Risicokaart Blz. 166  
Risico top 10 Blz. 167  
Totaal financieel risico Blz. 168  
Toelichting totaal financieel risico Blz. 169  
H. Corona Blz. 170  
Inleiding Blz. 171  
Inleiding Blz. 172  
Algemeen Blz. 173  
Visie en doelstellingen Blz. 174  
Korte termijneffecten op de gemeente Blz. 175  
Visie en doelstellingen Blz. 176  
Verwachte lange termijneffecten op de gemeente Blz. 177  
Nota Verbonden Partijen Blz. 178  
Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten Blz. 179  
Lijst verbonden partijen Blz. 180  
Totaal van de financiële effecten Blz. 181  
Informatie per verbonden partij Blz. 182  
Totaal van de risico’s Blz. 183  
Visie en doelstellingen Blz. 184  
Inzet van de ambtelijke organisatie op het Corona-dossier Blz. 185  
Visie en doelstellingen Blz. 186  
Verwachtingen voor 2021 Blz. 187  
Visie en doelstellingen Blz. 188  
1. Begrotingswijziging Blz. 189  
1. Begrotingswijziging Blz. 190  
Baten en lasten per taakveld Blz. 191  
2. Investeringsprognose 2022 - 2026 Blz. 192  
2. Investeringsprognose 2022 - 2026 Blz. 193  
Investeringsprognose 2022-2026 Blz. 194  
3. Incidentele baten en lasten Blz. 195  
3.Incidentele baten en lasten Blz. 196  
Kadernota 2022 – nieuwe beleidswensen Blz. 197  
4. Voortgang budgetoverheveling 2020 Blz. 198  
4.Voortgang budgetoverheveling 2020 Blz. 199  
Voortgang budgetoverheveling 2020 Blz. 200  
5. Reserves Blz. 201  
5.Reserves Blz. 202  
Voortgang van de reserves Blz. 203  
6. Overzicht lopende kredieten Blz. 204  
6.Overzicht lopende kredieten Blz. 205  
Overzicht lopende kredieten Blz. 206  
Publicatiedatum: 28-06-2021

Inhoud