Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Algemene Dekkingsmiddelen 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
1 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 20 V 20 V 20 V 20 V 20 V
2 Gemeentefonds - decembercirculaire 194 V 11- N 13- N 14- N
3 Gemeentefonds - Coronacompensatie 432 V
4 Gemeentefonds - meicirculaire 1.110 V 859 V 541 V 313 V 209 V
5 Gemeentefonds - herverdeeleffect 204 V 272 V 272 V
6 Loonprijscompensatie
Loonprijscompensatie meicirculaire 2021 - 454- N 450- N 451- N 451- N
Loonprijscompensatie septembercirculaire 2020 50 V 54 V 67 V 41 V 41 V
7 Invorderingskosten belastingen 17- N 8- N 8- N 8- N 8- N
8 Aanmaning- en dwangbevelkosten 20 V 20 V 20 V 20 V 20 V
9 Personeelskosten 112- N 182- N 206- N 206- N 206- N
10 Kapitaallasten software 38 V 22 V 19 V 78 V 51 V
Diversen 11- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 1.724 V 320 N 192 V 66 V 52- V
Verschuiving tussen programma’s
3 Gemeentefonds - Coronacompensatie 432- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 432- N - - - -
Mutatie reserves
1. Burger en bestuur 24 V
2. Openbare ruimte 390- N 20 V 20 V 20 V 20 V
3. Ruime, wonen en economie 1.050 V
4. Sociaal domein 460 V 8- N 8- N 8- N 8- N
Overhead
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 1.120 V 36 V 12 V 12 V 12 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.412 V 356 N 204 V 78 V 40- V

Toelichting tabel 5.1 Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel 5.1 Financiële afwijkingen

1. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De dividenduitkering is gestegen van € 1,27 naar € 1,81 per aandeel (Drimmelen bezit er 36.426). Per saldo een voordeel van € 19.670.
Voorlopig moet dit bedrag als structureel worden aangehouden voor de komende jaren.

2. Gemeentefonds - decembercirculaire
Rijksoverheid heeft middels de decembercirculaire middelen ter beschikking gesteld zodat de gemeente inwoners en organisaties kan ondersteunen indien zij zijn getroffen door Corona. We stellen voor de middelen te oormerken voor Corona-ondersteuning: een extra jongerenwerker, gemeentelijk schuldenbeleid, gemeenteraadsverkiezingen 2021, ondersteuning ondernemers en extra budget bijzondere bijstand. Deze onderdelen zijn toegelicht bij de programma's 1 en 4.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Een deel van dit budget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+.
Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is de compensatieregeling voogdij/18+ ingericht. Drimmelen heeft hiervoor in 2020 een aanvraag ingediend en op basis daarvan eenmalig een bedrag van € 184.000 ontvangen. Drimmelen raamt de middelen voor Jeugdzorg die noodzakelijk zijn; deze middelen worden dus niet geoormerkt voor Jeugd.

3. Gemeentefonds - Coronacompensatie
Via Rijk zijn Coronagelden ontvangen. Deze zijn ingezet voor bepaalde doelstellingen zoals toegelicht op de programma's. 

4.  Gemeentefonds - meicirculaire
De inkomsten gemeentefonds zijn o.b.v. de meicirculaire in 2021 hoger dan in de vorige circulaire werd aangegeven. Dit komt door een positieve afrekening BTW compensatiefonds doordat alle gemeenten gezamenlijk minder gedeclareerd hebben bij dit fonds. Dit heeft tevens een structureel effect van € 100,000. Daarnaast zijn de aantallen waarop de overheid de omvang van het gemeentefonds bepaald gewijzigd. Samen is dit een voordeel van € 360.000.
Tevens ontvangt de gemeente € 448.000 voor de aanpak problematiek Jeugdzorg. Wij ramen de budgetten Jeugdzorg die nodig zijn waardoor dit nu een Algemeen dekkingsmiddel is. Samen met enkele kleine afwijkingen leidt dit tot een voordeel van € 812.000 in 2021. Naast deze € 812.000 ontvangt de gemeente nog € 299.000 voor nieuwe taken en wijzing van bestaande taken.
Voorgesteld wordt deze bedragen te oormerken. Deze bedragen worden daarom op de programma's ook aan de kostenkant bijgeraamd.
Vanaf 2022 neemt het gemeentefonds minder toe, doordat de bedragen voor de Jeugdzorg en bommenregeling alleen voor 2021 gelden. Tevens is het accres lager door lagere rijksuitgaven (lagere afdrachten aan Europa, loon- en prijsontwikkeling en lage rentestand). Hierdoor heeft de meicirculaire vanaf 2023 zelfs een negatief effect op de begrotingssaldi.

5. Gemeentefonds - herverdeeleffect
Correctie herverdeling gemeentefonds n.a.v. actuele stand van zaken besluitvorming herverdeling.

6. Loonprijscompensatie
De begroting is, inclusief meerjarenraming, opgesteld op prijspeil 2021. In de meicirculaire wordt jaarlijks compensatie gegeven voor de loon- en prijsstijging. Om een reëel beeld te krijgen van de budgettaire ruimte 2022 en verder wordt daarom een stelpost opgenomen voor de loon- en prijscompensatie.
Bij de septembercirculaire 2020 is de loonprijscompensatie verhoogd. Doordat de begroting toe reeds grotendeels was opgesteld is deze verhoging als stelpost opgenomen. Nu er op dit moment meer zicht is op de budgetten, heeft bijstelling van budgetten plaatsgevonden en kan de stelpost vervallen.

7. Invorderingskosten belastingen
In 2021 lopen een aantal geschillen die zorgen voor incidentele kosten voor juridisch advies en advocaatkosten. Daarnaast zijn er hogere structurele uitvoeringskosten van de deurwaarder i.v.m. de groei van de invorderingsproblemen.

8. Aanmaning- en dwangbevelkosten
Opbrengsten aanmaning- en dwangbevelkosten werden voorheen niet zichtbaar gemaakt in de exploitatie.

9. Personeelskosten
De totale mutatie van personeelskosten bestaat uit de onderstaande onderdelen.

De personeelskosten zijn als volgt naar de programma’s doorbelast.

10. Kapitaallasten Software
Door verschuiving van een aantal vervangingsinvesteringen zijn de kapitaallasten gewijzigd. Zie bijlage 2 Investeringsprognose.