5. Reserves

5.Reserves

Terug naar navigatie - Voortgang van de reserves
Voortgang stand van de reserves Stand per Primaire Primaire Budget- Mutaties Mutaties Stand reserve Inzet reserves Stand reserve
(Voorjaarsnota 2021) 31-12-2020 Begr. 2021 Begr. 2021 overheveling VJN 2021 VJN 2021 t/m mutaties Kadernota na inzet tbv
Rekening 2020 stortingen onttrekkingen (onttrekking) stortingen onttrekkingen VJN 2021 2022 Kadernota 2022
A. Beklemde reserves (bestedingsverplichting)
Kapitaallasten (beklemd) 25.006.790 450.000 -1.314.316 414.859 -1.968 24.555.365 24.555.365
Landschappelijke Inpassing 9.770 25.655 35.425 35.425
Ruimtelijke ontwikkelingen 320.232 407.741 -10.000 717.973 -105.000 612.973
Reserve groenaanleg 334.615 30.375 -75.855 76.738 365.872 365.872
Totaal 25.671.407 888.116 -1.390.171 - 507.251 -1.968 25.674.635 -105.000 25.569.635
B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen
Algemene reserve 11.748.093 329.814 -1.031.380 49.722 -988.912 10.107.337 10.107.337
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 1.488.523 335.328 -1.429.814 491.967 -486.016 399.987 399.987
Bovenwijkse voorzieningen 81.603 81.603 -10.000 71.603
Totaal 13.318.219 665.142 -2.461.194 - 541.689 -1.474.928 10.588.927 -10.000 10.578.927
C. Structurele reserves (beleid)
Reserve tijdelijke inhuur personeel 116.698 116.698 116.698
Reserve claims voorgaande jaren 1.244.700 -1.244.700 - -
Reserve Opleidingen 100.000 100.000 100.000
Reserve Toerisme en recreatie 45.529 -45.529 0 0
Totaal 1.506.928 - - -1.244.700 - -45.529 216.699 - 216.699
D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.)
Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe 184.271 -184.271 - -
Duurzaamheid 50.386 -50.386 - -
Drimmelen op de kaart 147.388 -100.000 -47.388 - -
Reserve samen aan de slag 100.722 -51.000 -49.722 - -
Reserve herstel kunstwerken havens 57.614 57.614 57.614
Samen investeren in Drimmelen 1.499.428 -991.000 -43.000 465.428 465.428
Reserve impuls brede scholen combinatie 162.201 -25.000 137.201 137.201
Reserve kunst 58.228 -6.825 51.403 51.403
Reserve bestuursakkoord 805.533 -249.999 555.534 555.534
Reserve Toegankelijkheid 100.859 -86.000 -14.859 - -
Reserve inclusie 100.000 100.000 100.000
Totaal 3.266.629 - -1.253.000 - - -646.449 1.367.180 - 1.367.180
E. Opgeheven reserves (besluit begroting 2021)
Compensatie erfpachtinkomsten 540.000 -540.000 - -
Kwaliteitsverbetering buitenruimte haven Drimmelen 73.895 -73.895 - -
Totaal 613.895 - -613.895 - - - - - -
Totaal reserves 44.377.077 1.553.258 5.718.260- 1.244.700- 1.048.940 2.168.874- 37.847.441 115.000- 37.732.441
Beschikbare weerstandscapaciteit
Rekening 2020 Begroting 2021 VJN 2021
Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen) 13.600.193 11.580.667 10.743.682
Algemene reserve 13.236.616 11.575.659 10.507.324
Algemene dienst 11.748.093 10.075.659 10.107.337
Grondbedrijf 1.488.523 1.500.000 399.987
Bestemmingsreserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf 81.603 78.294 81.603
Stille reserve (besloten te incasseren) - - -
Resultaat 281.974 -73.285 154.755
Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) 2.472.630 2.259.079 2.259.079
Onbenutte belastingcapaciteit 2.472.625 2.259.074 2.259.074
Onvoorzien 5 5 5
Totale weerstandscapaciteit 16.072.823 13.839.746 13.002.761

De toelichtingen op de mutaties van de reserves zijn toegelicht in de programma's op onderdeel "Financiële afwijkingen".

In de tabel  Reserves is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2020.