Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

We ronden de bestemmingsplanprocedure af. Ook kopen we de grond aan. Na het vaststellen van het bestemmingsplan gaan we verder met de civieltechnische voorbereidingen. We streven naar de aanleg van de weg in 2022.Toelichting

R

Kwaliteit

In januari 2021 stuurden we een raadsbrief. Daarin kondigden we aan dat het beschikbare budget onvoldoende is. Bij nader onderzoek kwam nog een aantal aandachtspunten naar voren.  We zien dat bewoners van de kern Hooge Zwaluwe profijt hebben van de Bypass. Bewoners van de Gaete, Zonzeelseweg en Wagenbergse straat zeker niet.  Ook de kosten voor de aanleg overstijgen de verwachtingen die we in januari hadden. De kostenstijging heeft te maken met:

  • een andere prijs per vierkante meter voor de aankoop van de grond,
  • onzekerheid over de bodemgesteldheid en dan speciaal de draagkracht van de grond,
  • het aanpassen van de spoorwegovergang Zoutendijk,
  • mogelijk verbreden van de Zoutendijk ten zuiden van de Bypass
  • een hogere compensatie voor de natuur. 

We zien dergelijk veel onzekerheden dat we uw raad opnieuw willen betrekken bij besluitvormingsproces waarbij we keuzemogelijkheden/dillema's  willen voorleggen.  Hierbij betrekken we ook de consequenties voor het gehele tracé  (Rotonde Wagenberg tot aan het Plantsoen te Lage Zwaluwe). Voor het behandelen van de Voorjaarsnota informeerden we u over dit project.