Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

Op basis van het adviesrapport "scenario's toekomstige afvalinzameling Drimmelen" opgesteld door bureau De Bries, wordt ingezet op het optimaliseren van onze huidige inzamelsystematiek. Daarnaast wordt in 2021 en 2022 onderzocht of een regionale huisvuilinzameling voor onze gemeente tot de mogelijkheden behoort.

 Toelichting

O

Kwaliteit

In 2018 (98 kg) en 2019 (99 kg) realiseerden wij de landelijke doelstelling van 2020 om maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen.  Helaas zijn we in 2020 uitgekomen op 106 kg restafval per inwoner.  De hoofdreden hiervan is Covid-19. Vanwege de lockdown en het vele thuis zijn en thuis werken, is het afval op alle fronten toegenomen. Dit is een landelijke trend. Omdat we in 2021 nog steeds door Covid-19 worden getroffen is de verwachting dat we ook dit jaar rond of net boven de 100 kg restafval per inwoner uit zullen gaan komen.  

Voor 2025 geldt een landelijke doelstelling van maximaal 30 kg restafval per inwoner. Gebleken is dat dit een zeer ambitieuze doelstelling is voor alle gemeenten. Op basis van een concept-rapportage van een externe partij over de wijze van afvalinzameling in Drimmelen  en scenario's voor de toekomst, is het beeld dat het niet verstandig is om op korte termijn grote wijzigingen door te voeren in onze systematiek, maar dit gefaseerd aan te pakken en te wachten op een aantal landelijke ontwikkelingen rondom statiegeld, PMD en luierrecycling. We informeren u komend najaar over de stappen die we binnen de huidige systematiek wel kunnen zetten.  Dit behelst in ieder geval het sturen op gedrag en communicatie. Het uitgangspunt blijft dat de vervuiler betaalt tegen zo laag mogelijke kosten.