4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:


We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderwijs faciliteren

Terug naar navigatie - Onderwijs faciliteren

Het onderwijs in de gemeente in nauw overleg met het werkveld op een goede wijze faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

4.4 Sport en bewegen

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

  

Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
4. Sociaal domein 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Opgroeien en opvoeden
1 Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie Taskforce 250- N
2 Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie Werkgroep eenzaamheid jongeren 11- N
3 Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie Tijdelijke uitbreiding jongerenwerk (Corona) 44- N
4 Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie Vierde corona rijkssteunpakket 71- N
5 Jeugdhulp - Compensatieregeling voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties (Alg. Res) 3- N
6 Jeugdhulp - toegang (CJG) 12- N 54- N 54- N 54- N 54- N
7 Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO) 12 V 5- N 14- N 23- N 23- N
8 Jeugdhulp - specialistische zorg 308- N 180- N 180- N 180- N 180- N
8a. Jeugdhulp - specialistische zorg/PGB 104- N 19- N 19- N 19- N 19- N
8b. Jeugdhulp - specialistische zorg/woonplaatsbeginsel 9- N 56 V 56 V 56 V 56 V
9 Onderwijs - Specifieke uikering ventilatie in scholen
10 Onderwijs - Summerschool - Coronacompensatie 6- N
11 Onderwijs - Groene schoolpleinen 5- N
12 Onderwijs - Leerlingenvervoer
12 Urenmutaties 17- N 17- N 17- N 17- N 17- N
12 Dekking formatie-uitbreiding Coordinator VVE 17 V 17 V 17 V 17 V 17 V
Diversen 22 V 18- N 15- N 14- N 14- N
Thema Zorg voor kwetsbare burgers
5 Compensatieregeling voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties (Alg. Res) 13- N
13 WMO - Deeltaxi 61 V 18 V 131 V
14 Voortzetting Pilot huiskamers - Coronacompensatie 46- N 49- N
Diversen 32- N 26- N 27- N 27- N 27- N
Thema Participatie door werk en maatschappelijke inzet
15 Re-integratie- Coronacompensatie 19- N
16 Bijzondere bijstand - Coronacompensatie 8- N
17 Goederenbank en St. Leergeld (AR) - Coronacompensatie 2020 14- N
18 Schuldhulpverlening 15- N
19 Schuldhulpverlening - Coronacompensatie 37- N
20 Maatschappelijke begeleiding statushouders (meicirc) 45- N
21 Uitkeringen,loonkostensubsidie en beschut werken 76- N 61- N 61- N 61- N 61- N
22 IOAW 44- N 44- N 44- N 44- N 44- N
23 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten - Coronacompensatie 52- N
Diversen 26- N 37- N 30- N 26- N 8- N
Thema Sport en bewegen
5 Compensatieregeling voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties (Alg. Res) 29- N
24 Zwembaden - afschrijvingstermijn 39 V 39 V 39 V 39 V 39 V
25 BTW sport 59- N 59- N 59- N 59- N 59- N
26 Aanvulling op TVS 4e kwartaal 2020 (Algemene Reserve) 10- N
27 Compensatie exploitanten gemeentelijke accomodaties (Alg. reserve) 28- N
Diversen 3 V 0- N 3- N 5- N 5- N
Thema Sociaal culturele accomodaties
Thema Kunst en cultuur
5 Compensatieregeling voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties (Alg. Res) 30- N
26 Aanvulling op TVS 4e kwartaal 2020 (Algemene Reserve) 14- N
27 Compensatie exploitanten gemeentelijke accomodaties (Alg. reserve) 57- N
28 Kunst - onderhoud 18- N
28 Kunst – Nieuw kunstwerk 7- N
Diversen 9- N 6- N 6- N 6- N 6- N
Totaal Sociaal Domein 1.376- N 447- N 286- N 423- N 405- N
Verschuiving tussen programma’s
2 Algemene uitkering (meicirculaire t.b.v. Jeugd aan Zet) 10 V
3 Algemene uitkering (decembercirculaire t.b.v. tijdelijke uitbreding jongerenwerk) 44 V
4 Algemene uitkering (maartcirculaire t.b.v. alg voorz. Jeugd) 71 V
8b Algemene uitkering (meicirculaire woonplaatsbeginsel) 9 V 56- N 56- N 56- N 56- N
10 Algemene uitkering (maartcirculaire t.b.v. Summerschool) 6 V
12 Omzetting inhuurbudget 17- N 17- N 17- N 17- N 17- N
14 Algemene uitkering (maartcirculaire t.b.v. pilot huiskamers) 94 V
15 Algemene uitkering (decembercirculaire m.b.t. reintegratie) 19 V
16 Algemene uitkering (decembercirculaire m.b.t. bijzondere bijstand) 8 V
19 Algemene uitkering (decembercirculaire m.b.t. schuldhulpverlening) 25 V
20 Algemene uitkering (meicirculaire t.b.v. statushouders) 45 V
23 Algemene uitkering (maartcirculaire m.b.t. TONK) 52 V
Algemene uitkering (meicirc. div ) 9 V 35 V 28 V 24 V 21 V
Urenmutaties MA 17- N 17- N 17- N 17- N 17- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 358 V 54- N 62- N 65- N 68- N
Mutatie reserves
1 Reserve Bestuursakkoord (Taskforce) 250 V
5 Algemene Reserve (Comp. Reg vereningen en vrijwil.) 75 V
17 Algemene Reserve (Goederenbank en St. Leergeld) 14 V
19 Algemene Reserve (Schuldhulpverlening 2020) 12 V
25 Reserve Kapitaallasten - zwembaden 8- N 8- N 8- N 8- N 8- N
25 Algemene Reserve (Aanvulling TVS 4e kwartaal 2020) 10 V
26 Algemene Reserve (Compensatie exploitanten gemeentelijke accomodaties) 28 V
28 Reserve Kunst - Postboot 7 V
25 Algemene Reserve (Aanvulling TVS 4e kwartaal 2020) 14 V
26 Algemene Reserve (Compensatie exploitanten gemeentelijke accomodaties) 57 V
Totaal mutatie reserves 460 V 8- N 8- N 8- N 8- N
Totaal 4. Sociaal domein 558- N 509- N 356- N 496- N 481- N

Toelichting tabel 4.1 Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel 4.1 Financiële afwijkingen

Thema Opgroeien en opvoeden

1. Jeugdhulp - voorliggende voorzieningen en preventie
Taskforce
In 2020 is bij de Voorjaarsnota een bedrag van € 250.000 voor de Taskforce jeugd ter beschikking gesteld met dekking uit de reserve bestuursakkoord. De inzet van deze middelen vindt pas plaats in 2021 evenals de dekking uit de reserve. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag technisch te verwerken. Bedrag wordt in 2021 o.a. besteed aan inzet personeel en acties die voortvloeien uit de Taskforce.

2. Jeugdhulp - voorliggende voorzieningen en preventie
Werkgroep eenzaamheid jongeren
Voor 2021 wordt voorgesteld incidenteel € 11.400 voor werkgroep eenzaamheid jongeren beschikbaar te stellen. Deze kosten worden gedekt door middelen die in de meicirculaire 2021 via de rijksregeling Wintergames beschikbaar komen.

3. Jeugdhulp - voorliggende voorzieningen en preventie
Tijdelijke uitbreiding jongerenwerk (Corona)
Conform B&W besluit van 23 maart 2021 wordt voorgesteld incidenteel voor 2021 € 44.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke uitbreiding jongerenwerk. Dekking is de extra coronarijksbijdrage uit de decembercirculaire 2020 voor 2021.

4. Jeugdhulp - voorliggende voorzieningen en preventie
Vierde corona rijkssteunpakket
Gemeente Drimmelen ontvangt in 2021 vanuit het vierde corona rijkssteunpakket voor 2020 en 2021 incidenteel middelen om de negatieve effecten van corona voor jeugd en jongeren terug te dringen.
Met dit bedrag verhogen we de professionele inzet zodat meer individuele coaching mogelijk is, weerbaarheid wordt verhoogd is en eenzaamheid onder jongeren terug wordt gedrongen. Daarnaast verhogen we het activiteitenaanbod om ontmoeting en sporten en bewegen te stimuleren. Het bedrag dat hiervoor incidenteel benodigd is bedraagt: € 71.000, dekking ten laste van coronamiddelen.

5. Jeugdhulp – Compensatieregeling voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties
Verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Drimmelen krijgen jaarlijks een waarderingssubsidie. Voor de meeste verenigingen geldt dat zij jaarlijks een vast bedrag van € 213 en een bedrag per jeugdlid ontvangen. Sommige specifieke organisaties krijgen enkel een hoger vast bedrag. De verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben te maken met een terugloop van leden en een terugloop van inkomsten als gevolg van geleverde prestaties (bijvoorbeeld betaling per les). Om de verenigingen door de coronacrisis en specifiek de lockdown heen te helpen en te belonen voor het extra werk dat de coronacrisis met zich mee heeft gebracht, heeft het college besloten een compensatie uit te keren. Er is besloten om alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties het vaste bedrag (€ 213) uit te keren en daarboven op 25% van de subsidie die zij per jeugdlid voor 2021 hebben ontvangen. In totaal gaat dit om een bedrag van bijna € 75.000 (verdeeld over de verschillende thema's) wat voorgesteld wordt te dekken uit de resterende corona gelden 2020.

6. Jeugdhulp – toegang (CJG)
Jaarrekening 2020 CJG
Per 1 januari 2020 is het CJG Drimmelen Geertruidenberg opgericht. Veel zaken waren ingeregeld, maar tegelijkertijd moesten nog diverse zaken in orde gebracht worden, waren er dubbele managementkosten en waren enkele posten onvoldoende begroot. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een beperkt tekort over 2020 en dus een aanvullende bijdrage van de gemeente Drimmelen van ruim € 12.000 (zie raadsvoorstel Verbonden Partijen 3 juni 2021).

Begroting 2022 CJG
De begroting 2022 BVO CJG stijgt van € 1.860.794 in 2021 naar € 1.967.500 in 2022. De kosten worden gelijk verdeeld per gemeente met ieder 50%. De gemeentelijke bijdrage gaat daarmee van € 930.397 naar € 983.750 (zie raadsvoorstel Verbonden Partijen 3 juni 2021). Een aanzienlijk gedeelte heeft te maken met een reguliere kostenstijging vanwege indexering van 2,5% (€ 23.260). De overige stijging (€ 30.093) heeft te maken met een aantal noodzakelijke kosten (ICT, informatievoorziening en -beveiliging) die eerder onvoldoende begroot waren. De BVO CJG is sinds 2020 van start gegaan. Een vrij jonge organisatie waarbij er sprake is van voortschrijdend inzicht op basis van praktijkervaringen in 2020. Deze inzichten zijn meegenomen in de begroting 2022.

7. Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO)
Ten tijde van de begroting 2021 was de nieuwe verdeelsleutel voor de kosten binnen jeugdzorgregio WBO nog niet bekend. Inmiddels is deze verdeelsleutel bekend en vastgesteld. Voor 2021 betekent dit een afname in kosten t.o.v. de begroting. In de volgende jaren leidt dit tot een toename in kosten.

8. Jeugdhulp - specialistische zorg
De kosten specialistische jeugdzorg kennen een sterk onzeker element. Eén jeugdige meer of minder in zorg kan, in uitzonderlijke casussen, veel verschil maken. In 2020 hadden we een jeugdige in zorg met een zeer complexe zorgvraag met als gevolg extreem hoge zorgkosten. Helaas heeft deze jeugdige, tegen de verwachting in, nog altijd veel zorg nodig. De doorloop in 2021 van deze extreem dure casus was niet opgenomen in de begroting. Op dit moment gaan we uit van een uitzondering en gaat het om incidentele middelen.
Daarnaast heeft Breda recent een controle uitgevoerd waaruit gebleken is dat zij door jeugdzorgaanbieders zijn gefactureerd voor jeugdigen waar Drimmelen voor verantwoordelijk is. Conform het convenant woonplaatsbeginsel komen deze kosten alsnog voor rekening van Drimmelen (€ 28.000).

Naast de specifieke dure casus en de afrekening, blijkt een beperkte omissie in de indexering van de jeugdzorgkosten 2021 van toepassing. Tevens is in Q4 van 2020 een voorzichtige volumegroei zichtbaar, welke, met name voor verblijfszorg en jeugdbescherming, ook in Q1 2021 zichtbaar is. Juist verblijfszorg is relatief dure zorg. De groei is zichtbaar in aantal jeugdigen met een vorm van jeugdzorg, maar ook in een toename van de duur van de ingezette zorg. Waarschijnlijk is deze groei voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de coronacrisis. Dit is echter niet één op één aan te tonen. Het lijkt niet realistisch om met de kosten samenhangend met de coronacrisis gerelateerde volumegroei, bovenop de taakstelling, binnen het begrote specialistische jeugdzorg budget te blijven. Per saldo betekent dit een voorgestelde verhoging van het budget in 2021 van € 280.000 en daarna € 180.000.
De taakstelling naar aanleiding van de taskforce jeugdzorg blijft uiteraard de ambitie. Conform de eerste kwartaalrapportage van de taskforce zijn de eerste effecten op inhoud al zichtbaar. In de NJN bepalen we of het daadwerkelijk realiseren van de (financiële) ambitie 2021 haalbaar is.

Het Rijk stelt extra incidentele middelen voor de jeugdzorg voor 2021 beschikbaar. Het gaat voor gemeente Drimmelen om afgerond € 450.000.

8a. Jeugdhulp - specialistische zorg/PGB
In 2020 is sprake geweest van een stijging van de uitgaven PGB Jeugdzorg tot € 357.000. Het budget 2021 bedraagt € 280.000. De prognose o.b.v. de cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn in lijn met 2020. Daarom hebben we het budget voor 2021 bijgesteld met € 65.000. Een betere sturing op PGB’s maakt onderdeel uit van de Taskforce jeugdzorg en daarmee denken we de uitgaven op termijn te kunnen beperken.

Huisvesting JeugdzorgPlus
In de jaren 2016 t/m 2020 heeft VWS via een subsidieregeling zorg gedragen voor de financiering van de huisvesting van Jeugdzorg plus. Dit betrof een tijdelijke regeling om toe te werken naar een normatieve bekostiging van de huisvesting, ofwel 1 prijs per plek in de Jeugdzorg plus. In de meicirculaire 2016 zijn deze middelen vanaf 2021 aan het gemeentefonds toegevoegd, om vanaf 2021 met een normatieve huisvestingscomponent vanuit gemeenten te werken. Hierdoor nemen de kosten op het programma structureel met € 19.000 toe.

Continuiteitsregeling
De uitvoering van de Continuiteitsregeling voor jeugdzorgaanbieders 2020 is hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de regeling inmiddels verlengd en zal ook in 2021 naar alle waarschijnlijkheid door zorgaanbieders gebruik gemaakt gaan worden van deze regeling. Hierdoor zal het budget incidenteel met € 20.000 verhoogd moeten worden.

8b. Jeugdhulp - specialistische zorg/woonplaatsbeginsel
Vanaf 2022 wijzigt de systematiek waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg. De gemeenten dragen dan alleen nog de kosten voor de kinderen die zijn ingeschreven in de eigen gemeente. Dit speelt met name bij de verblijfszorg waarbij kinderen in een andere plaats zorg krijgen dan waar de ouders wonen.  Door deze wijziging dalen naar verwachting de kosten waardoor Drimmelen middels de meicirculaire ook minder middelen krijgt. De budgetten zijn daarom hiermee verlaagd.

9. Onderwijs- Specifieke uitkering ventilatie in scholen
Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Het is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren.
We hebben als gemeente voor twee scholen die gaan investeren in de aanpassing van het binnenklimaat een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd door het Rijk:
- Dongemondcollege Made: vanuit het Rijk is er een bijdrage van € 210.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de temperatuur in de lokalen van het Dongemond college in Made.
- De Lage Weide Made: vanuit het Rijk is er een bijdrage van € 135.500 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de temperatuur in de lokalen van basisschool De Lage Weide in Made.
Beide subsidies betalen wij door aan de schoolbesturen waardoor dit voor de gemeente budgettair neutraal is.

10. Onderwijs – Summerschool - Coronacompensatie
Kinderopvangorganisatie Kibeo wil in Drimmelen voor de peuters komende zomer de Summerschool organiseren. Vanwege de Coronacrisis hebben niet alle peuters het normale aantal uur voorbereiding op de basisschool genoten. Mede door de zomervakantie is er daarom een grote kans op stagnatie in de ontwikkeling van met name de VVE-doelgroepkinderen. Kibeo heeft goede ervaringen opgedaan vorig jaar met het organiseren en uitvoeren van deze Summerschool in andere gemeenten. Summerschool is gratis voor deelnemende ouders. Het Rijk subsidieert ca. 60%, aan de gemeente wordt het restant gevraagd, totaal een bedrag van € 6.000. Dit dekken we uit de gelden die we voor het vierde Coronasteunpakket ontvangen, waar voor kinderopvang een bedrag ad € 6.500 in zit.

11. Onderwijs – Groene schoolpleinen
In het kader van het promoten van groene schoolpleinen: Stichting De AmerkantOp en Stichting BEI hebben op boomfeestdag een mooi initiatief genomen om bomen te planten op het schoolplein van basisschool De Grienden in Lage Zwaluwe. Dit deden zij samen met kinderen van de school en met vertegenwoordiging vanuit het college. Wij willen stimuleren dat beide stichtingen hiermee doorgaan en ook de andere scholen benaderen. Deze aanpak heeft meerdere voordelen: we planten bomen, doen hiermee aan duurzaamheid en aan biodiversiteit, natuur en groen middels een vorm van overheidsparticipatie. Tevens wordt de jeugd betrokken en werken we zo aan het verder vergroenen van de schoolpleinen. De kosten voor de gemeente zijn incidenteel € 5.000.

12. Onderwijs - Leerlingenvervoer
We zien mogelijk extra en niet begrote uitgaven leerlingenvervoer aankomen voor vervoer hoogbegaafde kinderen naar voltijds HB-onderwijs in Prinsenbeek. Dit als gevolg van een uitspraak van de Raad van State waardoor de ouders hierop mogelijk recht hebben.
De exacte kosten vanaf schooljaar 2021-2022 worden komende maanden inzichtelijk en wordt duidelijk of ze opgevangen kunnen worden binnen budget leerlingenvervoer of verwerkt moeten worden bij de Najaarsnota.

Thema Zorg voor kwetsbare burgers

13. WMO - Deeltaxi
In verband met Corona wordt minder gereisd met de Deeltaxi. De kosten voor het Deeltaxivervoer vallen daardoor lager uit dan begroot. RWB rekent in haar begroting voor komende jaren met een vervoersvolume van 80%. Omdat het onduidelijk is hoe lang het effect op het vervoersvolume aan zal houden, houden we een iets ruimere marge aan; wij gaan uit van een normaal volume vanaf 2023. Doordat minder gereisd wordt, zijn de inkomsten uit de ritbijdrage ook lager dan begroot. Het contract voor deeltaxivervoer is verlengd tot eind 2023. In 2023 vallen de kosten lager uit omdat de oude contractprijzen dan gelden. Vanaf 2024 verwachten we een stijging in de vervoerskosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding.

14. Voortzetting pilot huiskamers - Coronacompensatie
Op 31 maart 2021 liep de pilot algemene voorziening voor dagbesteding (Huiskamers) van 1,5 jaar te einde. Een algemene voorziening is voor iedereen toegankelijk, zonder indicatie. Hierdoor willen we inwoners activeren en ondersteunen, eenzaamheid bestrijden en leefbaarheid verbeteren. En zo kan ook bespaard worden op Wmo-maatwerkvoorzieningen. Omdat door corona het effect van de Huiskamers niet te bepalen is, wordt de pilot met twee jaar verlengd.
Voor de voortzetting van de pilot is in 2021 € 45.814 nodig en in 2022 € 48.557. Deze middelen zijn beschikbaar vanuit het vierde steunpakket Corona (maartcirculaire): € 65.296 voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en € 60.996 voor het extra begeleiden van kwetsbare groepen. De kosten 2021 worden gedekt uit het steunpakket. De kosten 2022 kunnen niet gedekt worden, omdat de coronacompensatie in 2021 wordt ontvangen. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 48.557 in 2021 en een gelijk nadeel in 2022. Doordat de Corona-gerelateerde lasten en baten als incidenteel worden beschouwd, hebben deze echter geen effect op het structurele begrotingssaldo.
De overige middelen voor bestrijden eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen worden ingezet in overleg met de werkgroep eenzaamheid. Hiervoor wordt nog een voorstel gemaakt.

Thema Participatie door werk en maatschappelijke inzet

15. Re-integratie - Coronacompensatie
Het Rijk heeft in de decembercirculaire extra middelen toegekend voor re-integratie. Het betreft een aanvullend pakket (re-integratie Tozo) en een impuls re-integratie 2021 voor een totaalbedrag van € 19.269. Dit bedrag wordt ingezet voor ondersteuning en advies van het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) aan ondernemers, die vastlopen in hun bedrijf door corona.

16. Bijzondere bijstand - Coronacompensatie
In verband met Corona is een bedrag van € 8.416 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de toename van de bijzondere bijstand. Het budget bijzondere bijstand is momenteel toereikend, maar de landelijke verwachting is wel dat de aanvragen en de bijbehorende uitgaven zullen stijgen. Het verzoek is daarom om dit bedrag te oormerken voor bijzondere bijstand.

17. Goederenbank en St. Leergeld
Het college heeft in de vergadering van 20 april jl. besloten om extra gelden beschikbaar te stellen voor de verenigingen i.v.m. Corona. Dit geldt ook voor de Goederenbank de Baronie (€ 1.525) en Stichting Leergeld (€ 12.650). Voor deze organisaties was geen rijksregeling beschikbaar. Voorgesteld wordt deze incidentele kosten te dekken uit de resterende coronagelden 2020 en dus de Algemene reserve.

18. Schuldhulpverlening
Door de komst van de Corona zien we het aantal aanvragen schuldhulpverlening geleidelijk aan toenemen. Dit is een landelijke trend. We hebben daarom het budget voor 2021 bij geraamd. Op basis van het daadwerkelijke effect van corona en de maatregelen in het kader van de nieuwe wet schuldhulpverlening bezien we wat eventueel structureel nodig is.

19. Schuldhulpverlening - Coronacompensatie
In 2020 is via de decembercirculaire ruim € 12.000 ontvangen t.b.v. schuldhulpverlening, maar niet besteed. Daarom heeft de gemeenteraad op 25 februari 2021 besloten dit bedrag via de Voorjaarsnota voor 2021 beschikbaar te stellen en ook de voor dit doel in 2021 ontvangen middelen (ruim € 24.000) te oormerken. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de resterende coronagelden 2020.

20. Maatschappelijke begeleiding statushouders
Ten behoeve van de maatschappelijk begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. ontvangt de gemeente via de meicirculaire in 2021 € 45.000.  Het budget voor de maatschappelijke begeleiding hebben we hard nodig, juist omdat de inburgeraars een achterstand hebben opgelopen door corona. Niet alleen een leerachterstand, maar ook in participatie en integratie, waarvoor de maatschappelijke begeleiding juist zo belangrijk is. Daarnaast krijgt in de nieuwe wet de maatschappelijke begeleiding een andere vorm en willen we hier dit jaar al op gaan voorbereiden. Dit vraagt ook om extra budget.
Voorgesteld wordt dit bedrag te oormerken zodat deze taak ook uitgevoerd kan worden. 

21. Uitkeringen, loonkostensubsidie en beschut werken
Door een groei van het aantal aanvragen voor een uitkering is het de verwachting dat de uitgaven met € 23.000 stijgen.
Omdat in de meerjarenraming al rekening was gehouden met een stijging van de loonkostensubsidie is de structurele stijging beperkt tot € 8.000.
Tevens is het macrobudget die door de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (BUIG budget) lager vastgesteld vanwege een minder grote toename in de werkeloosheid dan eerder voorspeld. Voor Drimmelen betekent dit een structureel nadeel van € 27.000. In september vindt er weer een bijstelling van dit budget plaats.
Daarnaast neemt vanuit het Rijk de taakstelling voor Beschut Werken toe en wenst het college wachtlijsten voor beschut werken te voorkomen. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget structureel € 26.000 te verhogen.

22. IOAW
De IOAW, een bijstandsuitkering voor mensen van 55 jaar en ouder, is een aflopende regeling. Bij eerdere raming is uitgegaan van een langzame afbouw van het huidige bestand. We hebben onverwacht toch te maken met beperkte instroom en daarom is het budget hierop bijgesteld.

23. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
hebben de gemeenten via de maartcirculaire middelen ontvangen. De gemeente Drimmelen heeft voor uitvoering TONK incidenteel bijna € 52.000 ontvangen. Wij stellen voor deze middelen te oormerken en in te zetten voor inhuur van een tijdelijke casemanager Werk en Inkomen.

Thema Sport en bewegen

24. Zwembaden - afschrijvingstermijn
In 2020 is gebleken dat voor enkele deelkredieten de afschrijvingstermijnen aangepast moesten worden, omdat deze niet conform de nota waarderen en afschrijven waren. Per saldo neemt de afschrijvingstermijn toe waardoor de afschrijvingskosten met € 39.000 afnemen. Hierdoor wordt de jaarlijkse onttrekking uit de reserve kapitaallasten ook ruim € 8.000 lager.

25. BTW - sport
Vanaf 2020 is de BTW op de sportaccommodaties niet meer terug vorderbaar bij de Belastingdienst. Hiervoor worden de gemeenten gecompenseerd door het aanvragen van een Specifieke uitkering. Deze inkomsten zijn opgenomen in de begroting, maar is er helaas in de begroting 2021 onvoldoende rekening gehouden met niet terugvorderbare BTW waardoor de budgetten nu structureel verhoogd moeten worden.

26. Aanvulling op TVS vierde kwartaal 2020
De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020). Het college heeft besloten om niet enkel de huur van sportverenigingen voor 100% kwijt te schelden, maar ook de huur van cultuur en welzijnsverengingen 100% terug te betalen. Ook is besloten om de huurders van Den Domp en De Rietgors te compenseren. De rijkscompensatie voor gebruiksgebonden huur is 100% (bijv. het huren van een sportzaal per uur) en voor niet-gebruiksbondenhuur 45% (bijv. het huren van een voetbalveld voor een jaar). In totaal is er voor bijna € 90.000 aan huurpenningen kwijtgescholden door de gemeente waarvan ruim € 65.000 van het rijk terug is ontvangen. Hierdoor is het noodzakelijk om nu incidenteel ruim € 24.000 bij te ramen (verdeeld over de diverse thema's). Voorgesteld wordt deze incidentele kosten te dekken uit de resterende coronagelden 2020.

27. Compensatie exploitanten gemeentelijke accommodaties
Sinds oktober 2020 zijn gemeenschapshuizen en sporthallen gesloten. Dit is de tweede gedwongen sluiting in deze coronacrisis. De exploitanten zijn commerciële huurders van de gemeentelijke accommodaties en hebben de afgelopen periode gebruik kunnen maken van de landelijke compensatieregelingen maar deze zijn niet altijd toereikend gebleken. De grootste kostenpost van de exploitanten gedurende de sluiting zijn de vaste lasten. Deze kosten zijn in grote mate afhankelijk van de grootte van het accommodatie.
Om tot een zo rechtvaardig mogelijke compensatie te komen, heeft het college besloten om € 7 per m2 van de accommodatie te compenseren. In totaal gaat dit over een bedrag van ruim € 85.000 wat voorgesteld wordt te betalen uit de resterende coronagelden 2020 (verdeeld over de diverse thema's). 

Thema Sociaal culturele accommodaties

De thema’s Kunst en Cultuur en Sociaal Culturele accommodaties zijn beleidsmatig samengevoegd in de begroting 2021 maar cijfermatig niet. Dit is vanaf de Voorjaarsnota 2021 hersteld waardoor er nu beleidsmatig en financieel 5 thema’s zijn binnen dit programma.

28. Kunst – onderhoud
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de Motie Onderhoud Kunst! welke op 15 oktober 2020 door de Raad is aangenomen. Onderhoudswerk aan alle kunstwerken wordt door derden uitgevoerd en bedraagt € 18.000, inclusief stelpost voor renovatie van de raceauto.

28. Kunst – Nieuw kunstwerk
Bij de Najaarsnota 2020 is besloten een nieuwe reserve te vormen voor nieuwe kunstwerken. In 2021 wordt in samenwerking met Post NL een nieuw kunstwerk in Drimmelen geplaatst ter ere van 100 jaar Postboot in de Biesbosch. De kosten voor de gemeente Drimmelen bedragen € 7.000 en worden onttrokken uit de reserve Kunst.