1. Begrotingswijziging

1. Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.

Programma's Saldo lasten en baten
2021 2022 2023 2024 2025
1. Burger en bestuur 199.959 25.954 1.554 1.614 1.726
2. Openbare ruimte 324.155- 61.188 25.925 25.925 25.925
3. Ruimte, wonen en economie 662.347 83.813- 88.191- 102.877- 107.897-
4. Sociaal Domein 1.375.671 447.138 285.835 423.193 404.919
O. Overhead 775.242 357.631 339.818 352.127 365.045
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering 1.723.885- 319.995- 192.266- 66.270- 51.590
Reserves 1.119.935- 36.414- 11.968- 11.968- 11.968-
Totaal generaal programma's - Saldo 154.755- 451.688 360.707 621.744 729.340