Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

De gemeente Drimmelen maakt onderdeel uit van de samenwerkingsregio jeugdzorg West-Brabant Oost (WBO). Binnen deze regio maken we samen beleid en regelen we de inkoop van de specialistische jeugdzorg volgens de in 2020 door de gemeenteraad vastgestelde kaders. De vraag naar jeugdzorg blijft groot en de budgetten beperkt. Daarom startten we medio 2020 met de Taskforce jeugd in samenwerking met gemeente Geertruidenberg. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de toegang van jeugdzorg, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De opdracht aan de Taskforce is om lokale beheersmaatregelen in te zetten, in aanvulling op de regionale beheersmaatregelen. Het doel is om kwalitatief goede jeugdzorg te blijven bieden aan jeugdigen in onze gemeenten die dat nodig hebben. Maar hierbij de groei van de kosten voor de niet vrij toegankelijke jeugdzorg te beperken. Naast de inzet van beheersmaatregelen wordt ook gewerkt aan een cultuuromslag.Toelichting

R

Kwaliteit

De druk op de uitvoering van de Jeugdwet neemt al meerdere jaren toe. En de transformatie komt nog niet echt van de grond. Met het inzetten van een 'taskforce jeugd' streven we naar het doorbreken van deze trend. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de effecten van de taskforce. Wel zijn op basis van de eerste kwartaalrapportage van de taskforce op inhoud al kleine veranderingen zichtbaar. Het realiseren van de taakstelling vanuit de taskforce jeugd lijkt bemoeilijkt te worden door de coronacrisis. In het vierde kwartaal van 2020 is een voorzichtige volumegroei zichtbaar, welke, met name voor verblijfszorg en jeugdbescherming, ook in het eerste kwartaal van 2021 zichtbaar is. Juist verblijfszorg is relatief dure zorg. De groei is zichtbaar in aantal jeugdigen met een vorm van jeugdzorg, maar ook in een toename van de duur van de ingezette zorg. Waarschijnlijk is deze groei voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de coronacrisis. Dit is echter niet één op één aan te tonen. Naast deze volumegroei zien we ook een 'dure' casus welke tegen de verwachting in doorloopt in 2021. De kosten voor specialistische jeugdzorg kennen een sterk onzeker element. Eén jeugdige meer of minder in zorg kan, in uitzonderlijke casussen, veel verschil maken. In 2020 hadden we een jeugdige in zorg met een zeer complexe zorgvraag met als gevolg extreem hoge zorgkosten. Helaas voor deze jeugdige heeft deze, tegen de verwachting in, nog altijd veel zorg nodig. De doorloop in 2021 van deze extreem dure casus was niet opgenomen in de begroting 2021 omdat men op inhoudelijke gronden verwachtte dat de betreffende jeugdige geen extreme zorgvraag meer zou hebben. Op basis van de jaarprognose jeugdzorg in de vorm van PGB (persoonsgebonden budget) zien we reeds een overschrijding in het begrote PGB budget. Deze jaarprognose is gebaseerd op de realisatie in het eerste kwartaal van 2021.  Het Rijk stelt extra incidentele middelen voor de jeugdzorg voor 2021 beschikbaar. Het gaat voor gemeente Drimmelen om afgerond € 450.000.