Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

Taal is één van de belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen. In het coalitieakkoord Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! is de aanpak van laaggeletterdheid als speerpunt opgenomen. Daarom tekenden we met alle lokale partners een intentieovereenkomst om samen laaggeletterdheid aan te pakken. De acties waar we in 2020 mee startten, zoals scholing medewerkers en partners bij het herkennen van laaggeletterdheid, afnemen van taaltoetsen om inwoners verder te helpen bij de Nederlandse taal en een gratis bibliotheekabonnementen voor minima in Drimmelen, krijgen in 2021 een vervolg. Verder stelden we een regionaal plan laaggeletterdheid op met een aantal gemeenten in West-Brabant. Hierin zijn ook activiteiten opgenomen die aansluiten bij onze lokale agenda. U kunt hierbij denken aan het aanstellen van een regionale taalcoördinator die aanjager is en aanspreekpunt voor de gemeenten. En het maken van de verbinding tussen taal en werkgevers en werknemers.Toelichting

O

Kwaliteit

Taal is één van de belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen. Daarom tekenden we met alle lokale partners een intentieovereenkomst om samen laaggeletterdheid aan te pakken. In 2020 zijn alle mensen, die een uitkering hebben, gescreend op taalvaardigheid. Dit geldt ook voor alle mensen die  een uitkering aanvragen, want de taaltoets was een standaard onderdeel van de intake. In 2021 is dit in verband met de Corona niet verder opgepakt. Zodra dit weer mogelijk is, gaan we hier opnieuw mee aan de slag.

Ook kunnen alle minima uit de gemeente Drimmelen een beroep doen op een gratis bibliotheekabonnement. Ook in 2021 wordt hier nog steeds gebruik van gemaakt.

Verder zijn we najaar 2020 aan de slag gegaan met de uitvoering van het regioplan laaggeletterdheid. Een onderdeel van dit plan en het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening is overleg met werkgevers over een aanbod voor werknemers die laaggeletterd zijn. Door Corona is dit echter nog niet van de grond gekomen. In de eerste helft van 2021 zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit toch weer uit te gaan rollen. Dit wordt verder uitgewerkt.