2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:

  • We doen het duurzaam; 
  • We doen het met het oog op klimaat;
  • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
  • We doen het samen met onze inwoners;
  • We doen het gezond;
  • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
  • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende subdoelstellingen:
1. Integraal en burgergericht werken
2. Wegen en verkeer
3. Groen en speelvoorzieningen
4. Water

2.1 Integraal en burgergericht werken

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

Terug naar navigatie - Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

De openbare parkeerplaatsen zijn goed vindbaar door goede bewegwijzering. Bij de winkelcentra, belangrijke maatschappelijke voorzieningen, horecavoorzieningen, toeristische attracties en recreatiegebieden bieden we mogelijkheden voor het opladen van auto’s en fietsen. De gemeente vervult hierin een faciliterende en stimulerende rol.

 

Bij parkeren sluiten we geen doelgroepen uit: er zijn voldoende toegankelijke parkeergelegenheden voor minder valide mensen. Hierbij gaan we minimaal uit van de richtlijnen uit het ASVV: één algemene gehandicaptenparkeerplaats op 50 reguliere parkeerplaatsen en één algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen een loopafstand van maximaal 100 meter van belangrijke voorzieningen. We bieden maatwerk als daar behoefte aan is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Terug naar navigatie - Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Het waterschap heeft de wettelijke verplichting de dijken en keringen op de juiste hoogte en sterkte te houden. Omdat het achterliggende gebied tot de gemeente behoort, is de bijdrage vanuit de gemeente essentieel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

  

Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Wegen en Verkeer
1 Kabels en leidingen 24- N
2 Omgevingswet: inhuur externe(n) 56- N
3 Verkeersveiligheid: investeringen reconstructies / personele uitbreiding verkeer 37 V
4 Fietspaden Sluizeweg (budgetoverheveling 2020) 390 V 20- N 20- N 20- N 20- N
5 Onderhoud komportalen 8- N 8- N
6 Vervanging verkeerstellers 7- N
7 Openbaar vervoer 7- N
Thema Water
8 Dijkverzwaring Terheijden 32- N 4- N 4- N 4- N
Diversen 2- N 2- N 2- N 2- N 2- N
Totaal Openbare ruimte 324 V 61- N 26- N 26- N 26- N
Verschuiving tussen programma’s
2 Omgevingswet: verschuiving budgetten van programma 3 56 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 56 V - - - -
Mutatie reserves
2 Reserve Kapitaallasten: storting 400- N
2 Reserve Kapitaallasten: onttrekking 10 V 20 V 20 V 20 V 20 V
Totaal mutatie reserves 390- N 20 V 20 V 20 V 20 V
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking 10- N 41- N 6- N 6- N 6- N

Toelichting tabel 2.1 Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel 2.1 Financiële afwijkingen

Thema Wegen en Verkeer

1. Kabels en leidingen
Doordat we in 2021 glasvezel aanleggen en een aantal grote vervangingen van kabel en leidingen uitvoeren en afrekenen vinden er mutaties plaats. De extra kosten gebruiken we voor extra toezicht en de inkomsten zijn hoger door extra leges (glasvezel en vervangingen).  Bij het opstellen van de Voorjaarsnota was alleen van de drie kleine kernen bekend dat de kernen op glasvezel aangesloten worden.  De hoogte van de leges was nog niet zeker. Bij de Najaarsnota is meer inzicht in de kosten en leges. We weten dan ook definitief of de kern Made ook aangesloten wordt. 

2. Omgevingswet: inhuur externe(n)
Het invoeren van de omgevingswet vraagt veel extra inzet van de medewerkers van de afdeling Openbare Werken. Door deze inzet komen zij niet toe aan een aantal taken. Om vertraging te beperken huren we externen in.  Doordat we het budget verschoven van de post Omgevingswet naar Afdeling Openbare werken is deze mutatie opgenomen. 

3. Verkeersveiligheid: investeringen reconstructies / personele uitbreiding verkeer
Een van de personele wensen bestond uit het uitbreiden met een medewerk(st)er Verkeer. Deze uitbreiding dekken we deels uit deze post.

4. Fietspaden Sluizeweg (budgetoverheveling 2020)
In 2020 is er een bedrag van € 400.000 overgeheveld naar 2021. Conform BBV voorschriften dient dit te worden geactiveerd (krediet).  Voorgesteld wordt om de vrijval van het budget te storten in de reserve Kapitaallasten zodat de kapitaallasten structureel gedekt kunnen worden (budgettair neutraal). Voor een inhoudelijke toelichting op het project wordt verwezen naar onderdeel "Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)".

5. Onderhoud komportalen
Er staat groot onderhoud aan onze komportalen op de planning voor dit jaar en volgend jaar. We hebben 75 komportalen. De kosten voor groot onderhoud / vervanging zijn aanzienlijk. Bij controle blijkt regelmatig dat ook het frame aangepast moet worden.  Dit komt bovenop het reguliere werk aan verkeersborden, waar we een jaarbudget van € 23.000 op hebben dat over het algemeen volledig wordt aangewend. Daarom vragen we dit jaar en volgend jaar een tijdelijke verhoging van het budget met € 8.000.  

6. Vervanging verkeerstellers
Binnen de gemeente hebben we 4 verkeerstellers. Hiermee voeren we het gehele jaar metingen uit. Dit doen we door middel van een planning. Eén verkeersteller is kapot. De kosten om te repareren zijn hoog en zijn bijna gelijk aan de kosten voor een nieuwe teller. Dit heeft onder andere te maken met de leeftijd van de teller. Daarom willen we de teller vervangen. Ook een tweede teller vertoont mankementen. Gezien de leeftijd van deze teller willen we ook daarvoor een nieuwe aanschaffen. Kosten voor twee nieuwe tellers bedragen € 6.500. De verkeerstellers gebruiken we o.a. om te meten of klachten over te hoge snelheden terecht zijn. En dus ter onderbouwing van het treffen van verkeersmaatregelen.

7 . Openbaar vervoer
Ook dit jaar zijn nog kosten gemaakt voor het project “verbeterslag toegankelijke haltes”. Deze zijn niet begroot, aangezien het de bedoeling was dat het project vorig jaar afgerond zou worden. Dit is helaas niet gelukt. Dit was een project waarvoor we subsidie van de provincie kregen. De eindafrekening kon niet meer in 2020 worden ingediend. Inmiddels is deze ingediend en heeft de provincie het bedrag uitgekeerd. In 2021 ronden we het project “verbeterslag toegankelijke haltes" af. De kosten waren hoger dan het subsidiebedrag dat we dit jaar uitgekeerd kregen.  Het verschil ramen we in 2021 bij. 

Thema Water

8.  Dijkverzwaring Terheijden
De gemeente en het waterschap verschillen van mening over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe damwand in de haven Terheijden (€ 171.000 en € 29.400 voor het verwijderen van de wandelpaden). Op grond van extern juridisch advies van AKD hoeft de gemeente alleen bij te dragen aan de kosten van groot onderhoud. Het waterschap verlangt van de gemeente, op basis van verleende vergunningen, dat de gemeente de wandelpaden langs de Mark en Markschans op haar eigen kosten sloopt en ook voor eigen kosten opnieuw aanlegt.  We denken dat we de bijdragen aan het waterschap in 2022 of 2023 betalen. 
De bijdrage in de kosten van de damwand wordt geactiveerd in 2022 en opgenomen in de investeringsprognose met een afschrijvingstermijn van 40 jaar.