Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

Het Rijk verandert de inburgering vanaf medio 2021 behoorlijk. De regie komt veel meer bij de gemeente te liggen. Het is belangrijk om statushouders vanaf de start te begeleiden bij taal en werk. Zodat ze snel mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de inkoop van inburgering en begeleiding van statushouders. Wij zijn al met de voorbereiding gestart. Zo voeren we samen met MidZuid en de Dongemondgemeenten een pilot uit om leren en werken voor statushouders te combineren en voeren we de pilot ontzorgen al uit. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van statushouders. De afspraken met Vluchtelingenwerk bekijken we in 2020 opnieuw en krijgen in 2021 hun vervolg. We zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. We hebben nog steeds een achterstand in deze taakstelling, maar zijn verschoonbaar. We startten in 2020 in samenwerking met onze partners met het opstellen van een plan van aanpak om de achterstanden in 2021 zo veel als mogelijk verder in te lopen.Toelichting

O

Kwaliteit

Het Rijk verandert de inburgering van statushouders, waarmee de regie bij de gemeente komt te liggen. De invoering van de nieuwe wet inburgering is opnieuw doorgeschoven, nu naar 1 januari 2022. Regionaal zijn we al volop bezig met de voorbereiding van deze nieuwe wet, zoals voorbereiding van het beleidskader, de leerroutes en inkoop. De uitvoering van de pilots "ontzorgen" en "duale trajecten" in samenwerking met de Dongenmondgemeenten en MidZuid heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. De ervaring met deze pilots gebruiken we voor de verdere invulling van onze nieuwe taken. De gemeenteraad heeft op 3 juni 2021 ingestemd met het regionale beleidskader inburgering. De beschikbare budgetten voor de uitvoering van deze wet brengen nog een risico met zich mee. Ook zijn we verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. We hebben nog steeds een achterstand in deze taakstelling, maar zijn verschoonbaar. In 2020 zijn we gestart met het maken van een plan van aanpak om de achterstanden bij huisvesting statushouders in te lopen. Dit heeft echter door corona ook vertraging opgelopen. Wel liepen we de achterstand voor een gedeelte in, omdat we in 2020 veel statushouders geplaatst hebben. In 2021 gaan we verder met het huisvesten van de statushouders. Het Rijk verdubbelde de taakstelling. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het beleidskader inburgering een tweetal moties aangenomen. Met het doel op deze manier druk richting Rijk en Provincie uit te oefenen om enerzijds voldoende middelen te krijgen voor taken inburgering en anderzijds de achterstand taakstelling huisvesting statushouders uit  zogenaamde AZC-periode te laten vervallen. Het college geeft uitvoering aan deze moties.