1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende subdoelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

1.1 Dienstverlening

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

  

Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en bestuur 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Versterken Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
1 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio 28 V 14- N 14- N 14- N 14- N
2 Bommenregeling (meicirc) 212- N
Thema Bestuursondersteuning
3 Tijdelijke intensivering handhaving verkeersoverlast 24- N
4 Verkiezingen - Compensatie Corona 38- N
Urenmutaties 11 V
Diversen 11 V 13 V 13 V 13 V 13 V
Totaal Burger en Bestuur 200- N 26- N 2- N 2- N 2- N
Verschuiving tussen programma’s
2 Algemene uitkering (meicirc bommenregeling) 212 V
4 Algemene uitkering (decembercirculaire m.b.t. verkiezingen 38 V
Algemene uitkering (meicirc.div) 11 V 11 V 11 V 11 V 11 V
Urenmutaties DenO / Middelen 11- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 250 V 11 V 11 V 11 V 11 V
Mutatie reserves
3 Algemene reserve 24 V
Totaal mutatie reserves - 24 V - - -
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking 50 V 9 V 9 V 9 V 9 V

Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen

1. Veiligheidsregio – jaarrekening 2021 en begroting 2022
Het resultaat van de Veiligheidsregio is 2020 is €3.326.152 positief. Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2020 € 1.251.929. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Drimmelen betekent dit dat wij in 2021 € 28.000 terug ontvangen.

Op basis van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio is de bijdrage 2022 ruim € 14.000 hoger dan opgenomen in de gemeentelijke begroting 2021. Verschil is minder dan 1% inflatiecorrectie. De verdeling van de kosten tussen de gemeenten is afhankelijk van de CEBEON maatstaven. Deze worden pas bij de meicirculaire 2021 bekend gemaakt. Hierdoor wijzigt de verdeling tussen de gemeenten nog voor 2022 o.b.v. een begrotingswijziging.

2. Bommenregeling (meicirculaire)
Tijdens werkzaamheden bij het project Schansstraat Terheijden zijn resten aangetroffen van explosieven. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar Niet Geëxplodeerde Explosieven . Op grond van de bommenregeling is door de gemeente een subsidie aanvraag gedaan bij het Rijk. Deze aanvraag is gehonoreerd waardoor 70% van de onderzoekskosten wordt vergoed via het gemeentefonds.

3. Tijdelijke intensivering handhaving verkeersoverlast
De aanpak van verkeersveiligheid rust op drie pijlers: infrastructuur (goede inrichting), voorlichting / educatie, en handhaving. Handhaving, met name op het gebied van snelheid, ligt primair bij de politie. Ook onze boa’s hebben een rol (o.a. foutparkeren). Er lag een wens om tijdelijk de handhaving op verkeersgebied te intensiveren en de samenwerking met politie te versterken, om op die manier verkeersoverlast tegen te gaan.
Voor het tegengaan van verkeersoverlast  is voor drie jaar (2019, 2020 en 2021)  € 50.000 per jaar uit de Algemene Reserve ter beschikking gesteld. In eerste instantie was het de bedoeling dit geld aan te wenden voor Rent a cop acties van de politie. Naast dat deze acties geen geld kosten, is de inzet van de politie beperkt geweest door andere prioriteiten. De enige manier om toch meer aan handhaving te doen, is door een grotere inzet van eigen boa’s. Omdat de twee bestaande boa’s  een volledig takenpakket hebben, is voor de tijdelijke intensivering een tijdelijke verkeersboa aangetrokken. Die was pas in de loop van 2020 beschikbaar waardoor we het budget van 2019 en 2020 niet volledig hebben ingezet. Hierdoor is nog een bedrag van € 24.446 over. Dit willen we gebruiken om de verkeersboa nog wat langer in te kunnen zetten (ook in 2022). 

4. Verkiezingen - Coronacompensatie
Het Rijk heeft in de decembercirculaire extra middelen (€ 38.000) toegekend voor de uitvoering van de verkiezingen in 2021 op een veilige wijze. Voorgesteld wordt deze incidentele middelen te oormerken voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2021.

Urenmutaties
Door deelnemen aan personele regelingen zoals generatiepact, ouderschapsverlof, het invullen van vacatures vinden er correcties plaats op de urenramingen.

Reserve Samen aan de Slag
Ten behoeve de regeling Samen aan de Slag is de reserve Samen aan de slag gevormd waaruit de kosten van de regeling werden gedekt. Doordat de kosten niet als incidenteel worden gezien, was een onttrekking uit de reserves ook niet meer mogelijk en daarom is bij de Voorjaarsnota 2020 de onttrekking teruggedraaid en bij de begroting 2021 besloten om € 51.000 over te hevelen naar de Algemene Reserve. In de reserve zit nu € 49.722 (na aftrek van de € 51.000).
Omdat de mogelijkheden om de reserve te besteden zeer beperkt zijn, wordt voorgesteld bij de Voorjaarsnota 2021 de reserve op te heffen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. De regeling Samen aan de Slag kan tot en met 2022 op basis van bestaande budgetten worden voortgezet.