A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze risicoparagraaf geven we inzicht in ontwikkelingen of gebeurtenissen die een bedreiging (kunnen) vormen voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de begroting 2021. Of de financiering daarvan. We staan stil bij de nu bekende risico’s en daarbinnen de 10 grootste risico’s. Daarna geven we een beeld van het financieel effect van het optreden van de risico’s en het weerstandsvermogen dat nodig is om dat financieel effect af te dekken.

 

Inventarisatie van de risico’s

Terug naar navigatie - Risicokaart

Risicokaart

Drimmelen heeft van 75 ontwikkelingen of gebeurtenissen vastgesteld dat zij bedreigend (kunnen) zijn voor de doelrealisatie uit de begroting 2021. De kans dat deze risico’s optreden is verschillend. En ook in het financieel gevolg van dat optreden verschillen de risico’s van elkaar.

Tabel Par.A-1
Gevolg
x > € 500.000 3 2 3
€ 250.000 < x < € 500.000 2 2 4
€ 100.000 < x < € 250.000 3 3 7 1 2
€ 25.000 < x < € 100.000 3 4 6 8 2
x < € 25.000 5 2 8 3 2
Geen financiële gevolgen
10% 30% 50% 70% 90% Kans

Het merendeel van de risico’s (44) bevindt zich in de ‘veilige’, groene zone. De kans dat deze risico’s optreden in combinatie met het financieel gevolg dat dan veroorzaakt wordt is relatief beperkt. De andere risico’s (31) vallen in de oranje categorie. De kans dat deze risico’s zich voor gaan doen is wat groter en ook het effect zal in dat geval negatiever zijn.
Op dit moment is ingeschat dat zich geen gebeurtenissen of ontwikkelingen in de zwaarste, rode categorie voor gaan doen. Het gaat dan om risico’s waarvan de kans op het ontstaan minimaal 70% is en de schade in dat geval minimaal € 250.000 per gebeurtenis is.

Terug naar navigatie - Risico top 10

Risico top 10

De geïdentificeerde risico’s zijn gerangschikt op de mate waarin een risico invloed heeft op het totale risicoprofiel van de gemeente Drimmelen. Daarvan zijn de tien grootste risico’s afgeleid.

Tabel Par.A-2
Risico top 10
Progr. 2021 VJN 2021 begroting 2020 rekening 2021 Kans 2021 Invloed
3 1 1 1 Dijkverzwaring van de Mark 50% 6,87%
2 2 2 2 Nadelige gevolgen klimaatverandering. Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. 50% 6,85%
4 3 * 3 Landelijke herverdeling van Buig budget 50% 5,67%
4 4 3 5 Overschrijding krediet renovatie zwembaden 50% 4,11%
4 5 4 4 Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd 30% 4,09%
4 6 * 6 Noodzakelijke aankoop de Rietgors 25% 4,02%
3 7 * 7 Budget Buig niet voldoende voor bijstandsuitgaven 70% 3,81%
3 8 * 8 Precario kan mogelijk niet geheel worden geïnd 50% 3,48%
4 9 * 9 Insolventie van BOEI i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made 5% 3,47%
2 10 * * Essentaksterfte 10% 3,24%
* = Dit risico is nieuw opgenomen of behoorde niet tot de risico top 10

Bij de jaarstukken 2020 heeft het college de raad voor het laatst over het risicoprofiel van de gemeente geïnformeerd. Sindsdien is er één nieuw substantieel risico geïdentificeerd, namelijk het risico dat de gemeente een groot deel van het areaal aan essen vanwege een schimmelziekte moet kappen en vervangen. De gemeente schat de kans van optreden op 10% in en de maximale schadelast bij kap van het volledige areaal bedraagt ca. € 0,8 miljoen. Dit risico heeft een aandeel van 3,24% in het totale risicoprofiel van de gemeente.

De Corona-pandemie werpt ook voor gemeenten de vraag op of gederfde inkomsten en meerkosten in voldoende mate door het Rijk worden gecompenseerd. Bij het opmaken van deze Voorjaarsnota lijkt dat nog altijd het geval. Het college verwijst u voor meer informatie naar de Corona-paragraaf bij deze Voorjaarsnota.

Terug naar navigatie - Totaal financieel risico

Financieel effect

Met het optreden van de tien grootste risico’s loopt Drimmelen in financiële zin een risico van € 8.960.000 (begroting € 5.526.000). Voor het financieel afdekken van het gelijktijdig optreden van álle risico’s is een bedrag van € 19.320.000 nodig (begroting € 13.324.000).
Verder is het voor 90% zeker dat alle risico’s afgedekt kunnen worden met een bedrag van € 4.474.000 (begroting € 3.296.000). Dit zekerheidspercentage van 90% is leidend in het risicomanagement van de gemeente Drimmelen.

Terug naar navigatie - Toelichting totaal financieel risico

Weerstandscapaciteit

Het bovenstaande betekent dat het risicoprofiel van de gemeente in zekere mate is verzwaard ten opzichte van de begroting 2021. Die verzwaring is te wijten aan de identificatie van risico’s die bij de begroting nog niet waren geïdentificeerd zoals de essentaksterfte, een mogelijke aankoop door de gemeente van sporthal De Rietgors en het overnemen van aflossings- en renteverplichting bij insolventie van BOEi. Daarnaast is het beeld van risico’s die verbonden zijn aan de Coronacrisis gecompleteerd. Denk daarbij aan een toekomstige groei van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nu is een weerstandscapaciteit van € 4.474.000 nodig. De beschikbare weerstandscapaciteit is begroot op € 13.840.000. Het weerstandsratio (beschikbare weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt dan 3,1. Begroot is een weerstandsratio van 4,2. De weerstandsratio is dus t.o.v. de begroting gedaald. Zoals uit de volgende tabel blijkt laat een ratio van 3,1 zich echter nog altijd als uitstekend kwalificeren.

Tabel Par.A-3
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2.0 uitstekend
B 1.4-2.0 ruim voldoende
C 1.0-1.4 voldoende
D 0.8-1.0 matig
E 0.6-0.8 onvoldoende
F <0.6 ruim onvoldoende

In het managen van haar risico’s streeft Drimmelen conform haar nota Risicomanagement en weerstandvermogen een weerstandsratio van minimaal 1 met de kwalificatie voldoende na.