Portefeuillehouder
Jan-Willem Stoop

De Omgevingsvisie biedt de basis voor de herontwikkeling van Vrijkomende Agrarische Bebouwing  (VAB). In 2021 zetten we actief in op gesprekken met (toekomstige) eigenaren van voormalige agrarische bedrijfslocaties. Doel van de gesprekken is te komen tot een passende nieuwe bestemming voor de VAB-locaties.Toelichting

O

Kwaliteit

In de ontwerp omgevingsvisie is een eerste richting bepaald die we als kapstok willen benutten voor VAB-beleid.  Aan een bureau wordt gevraagd de VAB-problematiek verder te concretiseren door de leegstaand, nu en in de toekomst, in beeld te brengen. Op basis daarvan kan beleid met passende oplossingen en suggesties voor VAB-ontwikkelingen worden gemaakt. Dit doen we met ondersteuning van een extern bureau en input vanuit de belanghebbenden in het buitengebied. Ook de input vanuit de regio zal worden betrokken bij dit onderwerp.