Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

We voeren de beleidsnota Jeugd- en jongerenbeleid 2018-2021 uit en geven in 2021 extra aandacht aan participatie door jongeren. Jeugdigen en jongeren in onze gemeente moeten zich kunnen ontplooien en mee kunnen doen in de samenleving. Zo groeien ze op tot zelfstandige volwassenen die hun steentje bijdragen aan de maatschappij. We vinden het daarom belangrijk jongeren te betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente. Het is aan het onderwijs om participatie structureel te borgen in het lesprogramma. Voor de basisscholen bieden wij het programma “Democracity” aan. Samen met het Dongemond College Made organiseren we in 2021 wederom de jongeren gemeenteraadsdag.Toelichting

O

Kwaliteit

We voeren de beleidsnota Jeugd- en jongerenbeleid 2018-2021 uit. Echter de coronacrisis heeft een grote impact op jongeren. Vanwege de coronamaatregelen is een aantal activiteiten waaronder Democracity en de jongeren gemeenteraadsdag niet doorgegaan. Mogelijk dat deze activiteiten najaar 2021 wel kunnen plaatsvinden. De gemeenten hebben van het Rijk aanvullende middelen ontvangen om de negatieve effecten van de coronacrisis voor de doelgroep jeugd en jongeren tegen te gaan. Deze middelen zetten we in voor de werkgroep eenzame jongeren, tijdelijke formatie uitbreiding jongerenwerk en het vergroten van het professionele ondersteunings- en activiteitenaanbod voor jeugd en jongeren in 2021 (zie financiële paragraaf).