3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

  • Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
  • Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
  • Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
  • Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
  • Drimmelen energie neutraal in 2040.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie 'dorpen in 2040 energieneutraal’ en initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5 Leefomgeving

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

  

Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
3. Ruimte, wonen en economie 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Versterken vrijetijdseconomie
1 Havens: baggeren (dieptepeilingen / 3D-analyse) 2- N 6- N
2 Havens: motie Seabin met olie-afscheider (Algemene reserve) 8- N
3 Havens: verbetering toeristische Infrastructuur haven Lage Zwaluwe (reserve) 184- N
4 Toerisme en recreatie: Drimmelen op de kaart: overschot 2020 (reserve) 47- N
5 Toerisme en recreatie: Biesboschjaar (reserve SID) 18- N
6 Toerisme en recreatie: bewegwijzering, promotiefilm, overschot TenR (reserve) 46- N
7 Toerisme en recreatie: verlengen fietspad Beverpad (fase 3): kapitaallasten
7 Toerisme en recreatie: verlengen fietspad Beverpad (fase 3): schadeloosstelling p.m.
Thema Versterken economische structuur
8 Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID) 10- N
9 Mvo-prijs (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) (reserve SID) 15- N
Thema Ruimte
10 Omgevingswet: verschuiving budgetten 251 V 175 V 175 V 175 V 175 V
10 Omgevingswet: omgevingsplan 40- N 50- N 50- N 40- N
10 Omgevingswet: restantbedrag 2020 (Algemene reserve) 429- N
11 Ruimtelijke ordening: actualiseren archeologiebeleid 30- N
12 Ruimtelijke ordening: vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) (Algemene reserve) 30- N
Thema Wonen
13 Volkshuisvesting: woningbehoefte onderzoek / woonvisie 20- N
14 Grondzaken: verkoop reststroken 53 V
15 Grondbeleid: actieve grondexploitaties (inclusief dorpshart) 480- N
16 Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties (raadsbesluit / overeenkomst) 222 V
17 Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties (geen raadsbesluit / overeenkomst) 79 V
17 Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties (geen raadsbes./ovk.): dorpshart Made 250 V
18 Ruimtelijke ordening: werkbudget adviezen RO, stedenbouw en haalbaarheidsstudies 35- N 35- N 35- N 35- N
19 BAG: intrekken claims 2020 (budgetoverheveling) 77 V
Thema Duurzaamheid
20 Afval(stoffenheffing) inclusief Covid-19 (afvalverwijdering) 44- N
21 Energietransitie: subsidie RREW, warmtevisie, reserve duurzaamheid (reserve) 125- N
22 Energietransitie: aanvullend budget 2021 80- N
23 Energietransitie: postcoderoosproject 6- N
Thema Leefomgeving
24 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Geothermie / concept begroting 2022 10- N 17- N 2- N 12 V 13 V
25 Omgevingsvergunning (inclusief leges)
Diversen 11- N 1 V 1 V 1 V 1 V
Totaal Ruimte, wonen en economie 662- N 84 V 88 V 103 V 108 V
Verschuiving tussen programma’s
10 Omgevingswet: verschuiving budget naar programma 2 56- N
10 Omgevingswet: verschuiving budgetten naar Overhead / bedrijfsvoering 195- N 175- N 175- N 175- N 175- N
20 Algemene dekkingsmiddelen: Covid-19 (afvalverwijdering) (algemene uitkering) 42 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 209- N 175- N 175- N 175- N 175- N
Mutatie reserves
2 Havens: motie Seabin met olie-afscheider (Algemene reserve) 8 V
3 Havens: verbetering toeristische Infrastructuur haven Lage Zwaluwe (reserve) 184 V
4 Toerisme en recreatie: Drimmelen op de kaart: overschot 2020 (reserve) 47 V
5 Toerisme en recreatie: Biesboschjaar (reserve SID) 18 V
6 Toerisme en recreatie: bewegwijzering toer.trekpleisters kernen (reserve TenR) 10 V
6 Toerisme en recreatie: promotiefilm Drimmelen (reserve TenR) 10 V
6 Toerisme en recreatie: overschot reserve TenR 26 V
8 Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID) 10 V
9 Mvo-prijs (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) (reserve SID) 15 V
10 Omgevingswet: restantbedrag 2020 (Algemene reserve) 429 V
12 Ruimtelijke ordening: vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) (Algemene reserve) 30 V
15 Grondbeleid: Algemene (bedrijfs)reserve Grondbedrijf 6- N
15 Algemene reserve: onttrekking tbv Algemene reserve Grondbedrijf - dorpshart 486 V
15 Algemene reserve Grondbedrijf - dorpshart (verwacht verlies) 486- N
15 Algemene reserve Grondbedrijf: onttrekking tbv vorming voorziening GB (dorpshart) 486 V
16 Grondbeleid: Algemene (bedrijfs)reserve Grondbedrijf 0- N
16 Grondbeleid: Ruimtelijke ontwikkelingen 77- N
16 Grondbeleid: Groenaanleg 10 V
16 Grondbeleid: Landschappelijke inpassing (groen) 26- N
17 Grondbeleid: project dorpshart Made (Algemene reserve) 250- N
21 Energietransitie: warmtevisie (Algemene reserve) 75 V
21 Energietransitie: reserve duurzaamheid (overschot 2020) 50 V
Totaal mutatie reserves 1.050 V - - - -
Totaal 3. Economie na dekking 179 N 91- N 87- N 72- N 67- N

Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel 3.1 Financiële afwijkingen

Thema Versterken vrijetijdseconomie
1. Havens: baggeren (dieptepeilingen / 3D-analyse)
Op 27 januari heeft het college besloten de exacte sliblaag-aanwas, per haven, te laten bepalen middels een 3-d analyse. De uitgevoerde analyse zal dienen als referentie bij de monitoring van de slibaanwas in 2025. Dan wordt een tweede monitoringsronde uitgevoerd.

2. Havens: motie Seabin met olie-afscheider (Algemene reserve)
We plaatsen de Seabin na goedkeuring van het Waterschap Brabantse Delta begin mei 2021. De goedkeuring van het Waterschap is verleend voor het realiseren van een gecombineerde stroomvoorziening Seabin / Fiets-voetpontje.

3. Havens: verbetering toeristische Infrastructuur haven Lage Zwaluwe (reserve)
In 2020 is gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de kop van de haven van Lage Zwaluwe. Het restant-budget zal worden besteed aan dit project.

4. Toerisme en recreatie: Drimmelen op de kaart: overschot 2020 (reserve)
Deze bestemmingsreserve is bij Voorjaarsnota 2019 ingesteld ten behoeve van incidentele inhuur voor capaciteit op recreatie en toerisme van 2019 tot en met 2021. Voorgesteld wordt het restant bedrag in 2021 te besteden voor de inhuur van onder andere een junior projectleider.

5. Toerisme en recreatie: Biesboschjaar (reserve SID)
In de periode van mei 2021 tot september 2022 wordt het Biesboschjaar georganiseerd onder de naam ‘600 jaar Elisabethvloed’. De voorbereidingen zijn gestart in 2020. De gereserveerde uitgaven zullen worden gedaan gedurende het Biesboschjaar in 2021 en 2022.

6. Toerisme en recreatie: bewegwijzering, promotiefilm, overschot TenR (reserve)
De opbrengst van de toeristenbelasting wordt in Drimmelen ook besteed aan Toerisme en Recreatie. Met het vaststellen van de nota Vrijetijdseconomie worden nieuwe prioriteiten gesteld voor het uitvoeringsplan. Voorgesteld wordt het restant-budget 2020 toe te voegen aan het budget 2021 e.v.

7. Toerisme en recreatie: verlengen fietspad Beverpad (fase 3)
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereidingen van het doortrekken van het Beverpad richting Lage Zwaluwe (fase 3). Binnenkort zal de raad hierover worden geïnformeerd. Om het Beverpad richting Lage Zwaluwe door te kunnen trekken, zullen daar gelegen grondposities opnieuw ingericht moeten worden. De hiervoor benodigde overeenkomst is nog niet getekend. De kosten zijn daardoor voorlopig p.m.
De kosten voor de daadwerkelijke realisatie van het pad worden geraamd op € 279.000. Het verwachte overschot van krediet Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) bedraagt € 234.000. In de Kadernota wordt daarom een investering van € 45.000 opgenomen zodat fase 3 uitgevoerd kan worden. De hogere kapitaallasten hiervan bedragen € 2.250 en kunnen gedekt worden door een verlaging van het budget Vrijetijdseconomie (voetveren). De schadeloosstelling zal als incidentele last worden opgenomen.

Thema Versterken economische structuur
8. Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID)
Dit budget zal worden besteed aan het verduurzamen van de bedrijventerreinen, op basis van de nota Economie.

9. Mvo-prijs (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) (reserve SID)
Het budget zal worden ingezet voor een aanpak waarbij het delen van kennis en ervaring over duurzaamheid centraal staat. Met het Bedrijven Netwerk Drimmelen wordt hierover afgestemd.

Thema Ruimte
10. Omgevingswet: verschuiving budgetten
Aan de digitaliseringskant van de Omgevingswet zijn structurele kosten verbonden, namelijk voor:
• functioneel beheer;
• gemeentelijke beheerkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), koppelingen e.d.;
• beheerkosten landelijke voorziening DSO (DSO-LV);
• beheerkosten voor de bruidsschat.
Voor 2021 gaat het in totaal om € 125.000. Vanaf 2022 bedragen deze kosten jaarlijks € 175.000. Omdat het gaat om bedrijfsvoering/overhead, moeten deze bedragen overgeheveld worden naar de juiste kostenplaats.

Daarnaast is er in 2021 nog een invoeringsbudget van € 70.000 voor het deelproject digitalisering Omgevingswet. Ook dit budget moet overgeheveld worden naar de juiste kostenplaats omdat het hier gaat om overhead.

Tot slot is er voor 2021 voor Openbare Werken nog € 56.000 beschikbaar voor het oplossen van capaciteitsknelpunten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Dit budget moet overgeheveld worden naar programma 2.

Omgevingswet: omgevingsplan

Besloten is om de Omgevingswet op 1 juli 2022 in te laten gaan. Vanaf dat moment hebben we een tijdelijk omgevingsplan. Deze bestaat uit onze bestemmingsplannen en uit de bruidsschat van het Rijk (overgangsregels). Naast dit tijdelijk omgevingsplan heeft de gemeente nog verordeningen, waarin ook zaken zijn geregeld rond de fysieke leefomgeving, zoals de APV.
Tot 1 januari 2030 heeft de gemeente de tijd om een omgevingsplan nieuwe stijl op te stellen, 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Drimmelen. Dit jaar stellen we hier nog een aanpak voor op, het zogenaamde transitieplan.

Het opstellen van een omgevingsplan is complex en kost dus veel tijd. Daarom hebben de gemeenten tot 1 januari 2030 hiervoor de tijd gekregen. Uit de rekentool van de VNG komt naar voren dat de totale kosten voor het opstellen en het digitaliseren van het omgevingsplan nieuwe stijl voor de gemeente Drimmelen uit komen op € 270.000. Gelet op de kosten voor onze omgevingsvisie denken wij dat dit een realistisch bedrag is. In de meerjarenbegroting was hiervoor een structureel bedrag opgenomen van € 10.000.

Omgevingswet: restantbedrag 2020 (Algemene reserve)
Bij de voorjaarsnota 2020 hebben we extra budgetten gevraagd, onder andere voor het oplossen van capaciteitsknelpunten op een aantal afdelingen van de gemeentelijke organisatie. Deze knelpunten ontstonden als gevolg van de gevraagde inzet voor de invoering van de Omgevingswet.
Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 zijn deze budgetten nauwelijks gebruikt. Een deel van de invoering van de Omgevingswet is door het uitstel namelijk doorgeschoven naar 2021.

Ook de opleidingen, voorbereidende werkzaamheden voor het omgevingsplan en enkele zaken rond de digitaliseringskant van de Omgevingswet zijn doorgeschoven naar 2021. Hierdoor zijn ook de hiervoor bestemde budgetten niet gebruikt.

In 2021 hebben we het restantbudget voor de invoering van de Omgevingswet alsnog nodig om op 1 juli 2022 te kunnen werken met de Omgevingswet. Zelfs nu  de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, willen we alle voorbereidingen zoveel mogelijk al in 2021 hebben afgerond.

11. Ruimtelijke ordening: actualiseren archeologiebeleid
Het archeologiebeleid wat sinds 2013 van kracht is vraagt met het oog op de nieuwe Omgevingswet om bijstelling en aanpassing van dit beleid. De gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Oosterhout bereiden samen een actualisatie van het archeologiebeleid voor. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2022 moeten archeologische gegevens verplicht digitaal beschikbaar worden gesteld in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO / Basisregistratie Ondergrond. Daarnaast dient een archeologische kaart aantoonbare verwachtingswaarden te schetsen op basis van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) voor de inhoud van een omgevingsplan (Omgevingswet). De geschatte kosten per gemeente bedragen € 30.000. Het beleid wordt periodiek tussen de 5 en 10 jaar geëvalueerd en geactualiseerd. Oplevering van geactualiseerd archeologiebeleid is voorzien eind 2021 / begin 2022.

12. Ruimtelijke ordening: vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) (Algemene reserve)
In 2021 zal op basis van de Omgevingsvisie verder worden gewerkt aan de VAB-problematiek. Een bureau zal worden gevraagd de problematiek in onze gemeente te concretiseren door de leegstand, nu en in de toekomst, in beeld te brengen. Op basis daarvan kan aan passende oplossingen worden gewerkt. Bij vitaal platteland in regio West-Brabant is al veel uitgewerkt. Ook van de voucher regeling VAB wordt gebruik gemaakt in Drimmelen.

Thema Wonen
13. Volkshuisvesting: woningbehoefte onderzoek / woonvisie
In 2021 is er budget geraamd voor het uitvoeren van een woningbehoefte onderzoek en woonvisie (4-jaarlijkse cyclus). Het woningbehoefte onderzoek valt duurder uit dan geraamd, waardoor er geen budget meer over is voor het uitvoeren van de woonvisie. Dit vullen we nu aan.

14. Grondzaken: verkoop reststroken
Verkoopopbrengst gronden woningbouwontwikkelingen
Als gevolg van wettelijke regels worden de opbrengsten van grondverkoop verantwoord onder overige grondzaken. In 2021 is voor een ontwikkeling in Made gemeentegrond verkocht aan een ontwikkelaar wat resulteert in een opbrengst van € 83.000.

Reststroken / diverse kosten
In 2021 is het project reststroken in een afrondende fase. Voor deze werkzaamheden zijn extra kosten te verwachten van circa € 30.000. Daarnaast zijn er in 2021 reststroken verkocht tot een totaal bedrag van circa € 8.000. Volgens wettelijke regels moeten zowel de opbrengsten als ook de kosten van verkopen gronden en water verantwoord worden op overige grondzaken. Voor het verkopen van gronden worden (conform beleid) taxaties uitgevoerd. Voor 2021 wordt aan kosten een extra bedrag verwacht van circa € 6.000. Daarnaast worden bij grondverkopen onderzoeken verricht. In 2021 wordt hiervoor een extra kostenpost verwacht van circa € 2.000.

15. Grondbeleid: actieve grondexploitaties
Het voordeel op de actieve grondexploitaties bedraagt ca. € 6.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere winstneming Degaterrein te Lage Zwaluwe met ca. € 5.000 en Kavels Antwerpsestraat /Geraniumstraat te Made met ca. € 1.000. Deze bedragen worden gestort in de algemene bedrijfsreserve van het Grondbedrijf.

Project Centrumplan te Made
De gemeenteraad heeft besloten het verwachte tekort van het project te dekken uit de algemene reserve (jaar 2020 € 250.000 en in 2021 € 250.000). Begin 2021 is de grondexploitatie vastgesteld. Nu de grondexploitatie vastgesteld is zijn de werkelijk gemaakte kosten van het jaar 2020 op dit project verantwoord (ca. € 85.000). De balanspost is daarmee leeg en heeft er geen onttrekking uit de Algemene reserve plaats gevonden (conform BBV voorschriften).

Op basis van een geactualiseerde grondexploitatie is de verwachting dat het tekort € 486.016 gaat bedragen. Conform BBV-voorschriften dient hiervoor een voorziening (Grondbedrijf) te worden ingesteld. Bij deze Voorjaarsnota wordt voorgesteld deze voorziening in te stellen. Hiervoor wordt uit de Algemene reserve een onttrekking gedaan ten gunste van de algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf (die dient als buffer voor eventuele verliesnemingen / risico’s). De nieuw in te stellen voorziening wordt gevoed door uit deze reserve een bedrag van € 486.016 te onttrekken.

Om de kosten, die uit de balans 2020 overgekomen zijn, te kunnen dekken wordt een bedrag van ca. € 85.000 uit deze voorziening onttrokken.

16. Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties (raadsbesluit / overeenkomst)

Voor het woningbouwproject Zijlbergestraat te Made is een bijdrage voor commercieel nut ontvangen (ca. € 143.000 voordeel).

De projecten Biesboschweg en Olmhof in Lage Zwaluwe en Kastanjelaan in Made worden hoogstwaarschijnlijk afgesloten met een resultaat van ca. € 7.000 (voordeel).

Daarnaast worden extra ambtelijke voorbereidingskosten begroot van ca. € 20.000 (nadeel) die niet te verhalen zijn.
Per saldo een voordeel van € 130.000 (inclusief overheadtoerekening).

Woningbouwplan Verlengde Elsakker
De Verlengde Elsakker zit in de voorbereidende fase naar het ontwerp bestemmingsplan inclusief anterieure overeenkomst. Het aspect verkeer speelt hierin een prominente rol. Ten behoeve van een goede en veilige verkeersafwikkeling van het woningbouwplan is een tweede volwaardige ontsluiting opgenomen naar de Wagenstraat. Om de omliggende wegen in de kern, met name de Brouwerijstraat en nabij de school, niet onnodig te belasten, is eerder in de raadsbrief aangeven dat onderzocht wordt of Voshil benut kan worden voor verkeer in twee richtingen. In plaats van een insteek vanaf de provinciale weg kan via de bushalte een aansluiting gemaakt worden vanaf de Brouwerijstraat op Voshil. De bushalte moet dan op een andere wijze gepositioneerd worden. Hiervoor is fysieke ruimte aanwezig. Er vindt afstemming plaats met de provincie.

Momenteel wordt onderzocht wat de kosten exact zijn en op welke wijze de kosten verhaald en gedekt kunnen worden.
De kosten kunnen niet geheel aan de ontwikkelaar toegerekend worden aangezien de aanpassing een positief effect heeft op de gehele kern. Het streven is de kosten deels proportioneel aan de ontwikkelcombinatie door te rekenen en deels de kosten te dekken via de storting die zij moeten doen in de reserve ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe is de raad bevoegd. Omdat we momenteel de kosten onderzoeken en in onderhandeling zijn met de ontwikkelcombinatie is er nu nog geen concreet en onderbouwd voorstel, maar willen we nu al wel de raad voorstellen de opbrengsten reserve ruimtelijke ontwikkeling voor het plan Verlengde Elsakker te beklemmen voor ontsluiting Voshil en herpositionering busstation Wagenberg. We streven ernaar om hier bij de begroting op terug te komen en concretere input te bieden.

17. Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties (geen raadsbesluit / overeenkomst)
In 2021 zijn overeenkomsten ondertekend waardoor het kostenverhaal is gewaarborgd. Dit levert in 2021 een verwacht voordeel op van ca. € 79.000 (inclusief overheadtoerekening).

Project Dorpshart te Made
Zie opgenomen toelichting bij “15. Grondbeleid: actieve grondexploitaties”. Door vaststelling van het plan is dit een actieve grondexploitatie geworden. De geraamde kosten van € 250.000 als ook de reserve onttrekking hiervan worden ingetrokken (budgettair neutraal).

18. Ruimtelijke ordening: werkbudget adviezen RO, stedenbouw en haalbaarheidsstudies
Afdeling Grondgebied heeft regelmatig te maken met vraagstukken voor de ontwikkeling van (bouw)locaties. Het gaat om zowel initiatieven uit de markt als initiatieven vanuit de gemeente op gemeentegronden. De vraagstukken betreffen ruimtelijke ordening, stedenbouw en/of (financiële) haalbaarheid van een (bouw)locatie. Binnen de afdelingen Grondgebied en Openbare Werken is onvoldoende capaciteit om dit direct en integraal op te pakken. Omdat het om concreet afgebakende vraagstukken gaat, kunnen deze eenvoudig extern worden uitgezet. Extern uitbesteden zorgt ervoor dat het vaste personeel zich efficiënt kan blijven inzetten op de lopende plannen en projecten.
Op basis van een haalbaarheidsstudie of extern advies kan bepaald worden om een project verder uit te gaan voeren. Per jaar gaat het om circa 5 vraagstukken van 50 tot 100 uur. Er wordt gevraagd om een structureel werkbudget van € 35.000.

19. BAG: intrekken claims 2020 (budgetoverheveling)
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020, met name als gevolg van het extra inzetten op de inventarisatie en uitvoering omzetten grondslag Wet WOZ van m3 > m2 is het niet nodig gebleken om een restant (project)budget over te hevelen van 2020 naar 2021. De geraamde claim (via budgetoverheveling) kan daarom achterwege blijven.

Thema Duurzaamheid
20. Afval(stoffenheffing) inclusief Covid-19 (afvalverwijdering)
In 2020 zijn er diverse gunstige aanbestedingen (onder andere Full service minicontainers / inzameling rest- en GFT-afval (ruim € 97.000)) geweest voor 2021. Ook zijn er diverse bijstellingen geweest, zoals de forse waardevermeerdering van het oud papier (ruim € 137.000) , de toename van de tonnages PMD en meeropbrengsten van de milieustraat, t.o.v. de primitieve begroting 2021. Daarnaast hebben we een bedrag ontvangen van € 42.222 t.b.v. Covid-19 via de algemene uitkering. Dit bedrag storten we rechtstreeks in de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Ook zijn er nadelen verwerkt ten opzichte van de primitieve begroting. Dit alles heeft geresulteerd in een berekend voordeel van circa € 250.000.

21. Energietransitie: subsidie RREW, warmtevisie, reserve duurzaamheid (reserve)
RREW
Wij hebben €176.000 toegekend gekregen voor de uitvoering van de regeling Reductie energiegebruik woningen. Hiervan gaan we energiebesparende maatregelen laten uitvoeren bij huur- en koopwoningen. Te denken valt aan voorlichting door energieambassadeurs (huur en koop), collectieve inkoopacties voor HR++-glas, hybridewarmtepompen en isolatie van bestaande woningen (koopwoningen) en waardebonnen voor energiebesparende artikelen voor huurders en minima. Een nauwe samenwerking met Woonvizier en het Regionaal Energieloket gaan we hiervoor aan. Deze regeling loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022 (budget zal daarom ook deels in 2022 uitgegeven worden).

Warmtevisie
De startnotitie Transitie Visie Warmte (TVW) is opgesteld en via een raadsbrief gedeeld met de raad. In deze notitie staat op hoofdlijnen beschreven hoe we dit jaar een visie ontwikkelen op aardgasvrije dorpen. Hoe dat er concreet uitziet wordt momenteel uitgewerkt in een plan van aanpak, waarbij twee sporen worden gevolgd: een technische analyse, gericht op mogelijke warmtealternatieven. En een sociale analyse, waarin communicatie en participatie centraal staan. Op 15 april is de gemeenteraad over dit project én andere energieprojecten in Drimmelen uitgebreid geïnformeerd tijdens een speciale raadsinformatieavond.

Reserve duurzaamheid (overschot 2020)
Het restant van de reserve duurzaamheid zetten we in 2021 in voor o.a. de Transitie Visie Warmte (TVW) en het project Energie Neutrale Dorpen (END).

22. Energietransitie: aanvullend budget 2021
De energietransitie vraagt nu en in de toekomst om meer en meer resources. Die zijn heel hard nodig vanwege de ambitieuze doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord, het gemeentelijk Coalitieakkoord en niet te vergeten de Regionale Energie Strategie 2030. Het is onduidelijk of het Rijk hier extra aan gaat bijdragen. Het Energieteam van de gemeente werkt – veelal samen met haar partners - aan tal van energieprojecten, die energie moeten besparen en/of verduurzamen. Met name de route naar aardgasvrije wijken en energie neutrale dorpen gaat de komende jaren veel tijd en geld kosten. Want na vaststelling van de Transitievisie Warmte begint dit traject pas en zijn zogenoemde wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) cruciaal om de klimaatdoelen te realiseren. Hierbij moet, naast budget voor projectondersteuning en -onderzoek, vooral gedacht worden aan gelden voor communicatie en participatie. En daarmee voor draagvlak onder de inwoners en ondernemers van Drimmelen. In het verlengde hiervan is er voor 2021 een extra bijdrage nodig van € 80.000 voor de uitvoering van de energietransitie in het algemeen en het project ‘Aanpak Energieneutrale Dorpen’ in het bijzonder.

23. Energietransitie: postcoderoosproject
De energiecoöperatie Opgewekt Drimmelen realiseert op 2 agrarische daken in Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe zonnepanelen met een postcoderoosproject (regeling verlaagd tarief). In de afrondende fase van het project heeft de coöperatie geïnformeerd of de gemeente deel wil nemen in dit project door Zondelen af te nemen waardoor de projecten definitief door kunnen gaan. Uiteindelijk worden 14 Zondelen á € 300 afgenomen waarmee de projecten de optimale omvang bereiken. Een bijdrage die zich in 15 jaar terug verdient door de lagere energierekening over x jaar.

Thema Leefomgeving
24. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Geothermie / concept begroting 2022
Geothermie Plukmade
Ter verduurzaming van het Amerwarmtenet waar de Tuinders van Plukmade op zijn aangesloten zijn er goede lokale omstandigheden gevonden voor een Geothermie project (aardwarmte) aldaar. Het gehele proces zal door de gemeente kritisch gevolgd worden waarvoor de inzet van specifieke externe deskundigheid noodzakelijk is.

Concept begroting 2022
Conform de september-circulaire 2020 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 1,5% ten opzichte van 2021. De geactualiseerde indexering van het jaar 2021 is in de circulaire 2020 neerwaarts bijgesteld van 2,9% (volgens de september-circulaire 2019) naar 1,8%. Voor de bepaling van de personele kosten is rekening gehouden met de bijgestelde verwachting voor 2021. Dit leidt er toe dat de bedragen in het meerjarenperspectief neerwaarts bijgesteld worden.

25. Omgevingsvergunning (inclusief leges)
Een aanhoudend hoger aantal aanvragen voor woningbouw, de ambitie om juist nog meer in te zetten op woningbouw en een nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet, vragen om meer inzet van het ambtelijke apparaat aan de voorkant van het proces van vergunningverlening en het toezicht in de praktijk. Enerzijds door meer massa te organiseren voor de intake en begeleiding van aanvragen, anderzijds door het (deels) behouden van de huidige capaciteit bij toezicht. Tegenover deze extra kosten staan ook in gelijke mate extra legesinkomsten. Naar verwachting wordt in 2021 een bedrag van € 208.000 aan extra legesinkomsten ontvangen. Dit bedrag wordt benut voor de inhuur van extra capaciteit voor dit doel.