Portefeuillehouder
Jürgen Vissers

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen-Geertruidenberg is per 2020 een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Het CJG is hiermee als organisatie klaar voor de toekomst. Medewerkers zijn in dienst gekomen bij het CJG. Daarmee zijn gelijke omstandigheden gerealiseerd voor alle medewerkers. De organisatievorm is veranderd, maar de werkzaamheden van het CJG zijn gelijk gebleven. Er is sprake van continuïteit van hulp en ondersteuning met als uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. De BVO is nieuw en dit brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee voor de toekomst. In 2020 heeft de manager van het CJG afscheid genomen vanwege gezondheidsredenen. In 2020 is er vervanging ingezet. Naar verwachting start de nieuwe manager per eind 2020. Het CJG is eind 2019 verhuisd naar een nieuwe huisvesting: het voormalige politiebureau in Geertruidenberg. Naar verwachting gaat de opgerichte Taskforce (financiële) effecten bereiken. We werken aan de zichtbaarheid en bekendheid van het CJG door verbetering van de website en het versterken  van de samenwerking tussen het CJG, huisartsen, consultatiebureaus en onderwijs.Toelichting

O

Kwaliteit

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen-Geertruidenberg werd  per 2020 een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) en verhuisde naar een nieuwe locatie. 2020 was een overgangsjaar waarin nog veel zaken ingeregeld moesten worden. 

Door corona kwam de draagkracht van gezinnen onder druk te komen staan. Het CJG anticipeert daarop door ondersteuning en advies te bieden. Ook bracht het de nodige uitdagingen voor de medewerkers van het CJG met zich mee op het gebied van thuiswerken en het verlenen van online dienstverlening. In 2020 is een wachtlijst ontstaan. De wachtlijst en wachttijd is in de eerste maanden van 2021 verder teruggedrongen. Voorjaar 2021 zijn nieuwe professionals gestart en is de verwachting dat de wachttijd binnen afzienbare tijd terug gebracht is naar 4 weken. Dit is uiteraard afhankelijk van de instroom, die vooralsnog hoog blijft. Dit geeft druk op de formatie van het CJG en heeft mede te maken met wachttijden bij zorgaanbieders en Raad voor Kinderbescherming. Ook ontwikkelingen als de noodzakelijke voorbereiding op de nieuwe wet woonplaatsbeginsel per 2022 en de aanbesteding van een nieuw registratiesysteem vragen veel inzet van het CJG.