Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 In één oogopslag
   1. Blz. 3 Rekening in één oogopslag
    1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag
     1. Blz. 5 Rekening in één oogopslag
  2. Blz. 6 Inleiding
   1. Blz. 7 Voorwoord
    1. Blz. 8 Voorwoord
     1. Blz. 9 Voorwoord
   2. Blz. 10 Samenvatting
    1. Blz. 11 Algemeen
     1. Blz. 12 Algemeen
    2. Blz. 13 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 14 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 15 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 16 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 17 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 18 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 19 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 20 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 21 Paragrafen
     1. Blz. 22 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    7. Blz. 23 Financieel resultaat
     1. Blz. 24 Financiële begroting
     2. Blz. 25 Samenvatting kengetallen
  3. Blz. 26 Programma's
   1. Blz. 27 Programmaverantwoording
    1. Blz. 28 Programmaverantwoording
     1. Blz. 29 Inleiding
   2. Blz. 30 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 31 Inleiding
     1. Blz. 32 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 33 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 35 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 36 Uitvoering Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening
     2. Blz. 37 Prestatie-indicator
    3. Blz. 38 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 41 Communicatie Digitale Transitie
      2. Blz. 42 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 43 In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie.
       2. Blz. 44 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 45 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 46 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 47 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 48 Samen aan de slag
      2. Blz. 49 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 50 Implementatie Dorpsgericht werken
    5. Blz. 51 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 53 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 54 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 55 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 56 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 57 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 58 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 59 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 60 Opstellen handreiking schrijven beleid en verordeningen
       2. Blz. 61 Staatssteunrapportages
    7. Blz. 62 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 63 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 64 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 65 Inleiding
     1. Blz. 66 Inleiding
    2. Blz. 67 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 68 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 69 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 70 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 71 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 72 Integraal werken
      3. Blz. 73 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
       1. Blz. 74 Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen
      4. Blz. 75 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 76 Monitoren voortgang meldingen
     2. Blz. 77 Prestatie-indicator
    3. Blz. 78 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 80 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 81 Activiteiten deelmobiliteit
       2. Blz. 82 Actualiseren wegenlegger
       3. Blz. 83 Uitbreiden laadpaalinfrastructuur
      2. Blz. 84 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 85 Nota verkeersmaatregelen
       2. Blz. 86 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 87 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 88 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 89 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       3. Blz. 90 Parkeren
       4. Blz. 91 Verbeteren landbouwnetwerk
       5. Blz. 92 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 93 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
      5. Blz. 94 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 95 Parkeeronderzoek havengebied
       2. Blz. 96 Uitvoering geven aan parkeeronderzoek
      6. Blz. 97 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 98 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       2. Blz. 99 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       3. Blz. 100 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
       4. Blz. 101 Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek
     2. Blz. 102 Prestatie-indicator
    4. Blz. 103 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 105 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
      2. Blz. 106 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 107 Boomplantdag en andere activiteiten
       2. Blz. 108 Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen
       3. Blz. 109 Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
      3. Blz. 110 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
       1. Blz. 111 Inrichting openbare ruimte
      4. Blz. 112 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
       1. Blz. 113 Bestrijden van de bruine rat
      5. Blz. 114 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
       1. Blz. 115 Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen
     2. Blz. 116 Prestatie-indicator
    5. Blz. 117 2.4 Water
     1. Blz. 118 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 119 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 120 Afvalwater
      2. Blz. 121 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 122 In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren.
      3. Blz. 123 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 124 Bewustwording en educatie
       2. Blz. 125 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
      4. Blz. 126 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
       1. Blz. 127 Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners bij wateroverlast.
       2. Blz. 128 Infiltreren van regenwater
       3. Blz. 129 Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding
      5. Blz. 130 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
       1. Blz. 131 Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor).
      6. Blz. 132 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 133 Uitvoeren van het baggerbeheerplan.
      7. Blz. 134 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 135 Actualiseren Water- en Rioleringsplan
       2. Blz. 136 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
    6. Blz. 137 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 138 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 139 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 140 Inleiding
     1. Blz. 141 Inleiding
    2. Blz. 142 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 143 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 144 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 145 Biesboschjaar 2021
       2. Blz. 146 Nota Vrijetijdseconomie
       3. Blz. 147 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       4. Blz. 148 Samenwerking NLDelta
       5. Blz. 149 Samenwerkingsvorm De Biesbosch
      2. Blz. 150 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 151 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 152 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 153 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 154 Jachthaven Biesbosch
       5. Blz. 155 Ontwikkeling Degaterrein en omstreken
       6. Blz. 156 Toeristische infrastructuur
       7. Blz. 157 Verbetering jachthaven Terheijden
       8. Blz. 158 Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen
       9. Blz. 159 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
       10. Blz. 160 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 161 Prestatie-indicator
    3. Blz. 162 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 163 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 164 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 165 Arbeidsmigranten
       2. Blz. 166 Nota economie
       3. Blz. 167 Realisatie Breedband in buitengebied
       4. Blz. 168 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 169 3.3 Wonen
     1. Blz. 170 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 171 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 172 Realisatie van CPO en modulaire bouwen
       2. Blz. 173 Realisatie van minimaal 100 nieuwbouwwoningen
     2. Blz. 174 Prestatie-indicator
    5. Blz. 175 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 176 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 177 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 178 Afvalscheiding
       2. Blz. 179 Drimmelense Energie Agenda (DEA)
       3. Blz. 180 Energie neutrale dorpen
       4. Blz. 181 Energieloket Drimmelen
       5. Blz. 182 Proeftuin aardgasvrije wijken
       6. Blz. 183 Programma Duurzaamheid
       7. Blz. 184 Regionale energiestrategie (RES)
       8. Blz. 185 Subsidieregeling Groene Daken
       9. Blz. 186 Transitievisie Warmte
       10. Blz. 187 Verduurzaming Amerwarmtenet
       11. Blz. 188 Verduurzaming bedrijven
       12. Blz. 189 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       13. Blz. 190 Windenergie
    6. Blz. 191 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 192 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 193 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 194 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 195 Omgevingswet
       3. Blz. 196 Toezicht en handhaving
     2. Blz. 197 Prestatie-indicator
    7. Blz. 198 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 199 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 200 4. Sociaal domein
    1. Blz. 201 Inleiding
     1. Blz. 202 Inleiding
    2. Blz. 203 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 204 Toelichting onderzoek rekenkamer
     2. Blz. 205 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 206 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 207 Uitbreiden Integrale Kind Centra
       2. Blz. 208 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leren)
       3. Blz. 209 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
      2. Blz. 210 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 211 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 212 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 213 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 214 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 215 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 216 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
       4. Blz. 217 Uitvoering Veilig Thuis
     3. Blz. 218 Prestatie-indicator
    3. Blz. 219 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 221 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 222 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 223 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 224 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 225 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 226 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 227 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 228 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       6. Blz. 229 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       7. Blz. 230 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
       8. Blz. 231 Realiseren van een inclusieve samenleving
       9. Blz. 232 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
      3. Blz. 233 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 234 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
     2. Blz. 235 Prestatie-indicator
    4. Blz. 236 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 237 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 238 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 239 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 240 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 241 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       2. Blz. 242 Uitvoeren beschut werken
      3. Blz. 243 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 244 Fraude
     2. Blz. 245 Prestatie-indicator
    5. Blz. 246 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 247 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 248 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 249 Uitvoeren beleidsnota sport
     2. Blz. 250 Prestatie-indicator
    6. Blz. 251 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 252 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 253 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 254 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 255 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 256 Bouwhal carnaval
    7. Blz. 257 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 258 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 259 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 260 Inleiding
     1. Blz. 261 Algemeen
    2. Blz. 262 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 263 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 264 Toeristenbelasting
    3. Blz. 265 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 266 Algemene uitkeringen
     2. Blz. 267 Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden
    4. Blz. 268 Dividend
     1. Blz. 269 Toelichting tabel AlgDM-5
    5. Blz. 270 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 271 Toelichting tabel AlgDm-6
    6. Blz. 272 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 273 Toelichting tabel AlmDm-7
    7. Blz. 274 Onvoorzien
     1. Blz. 275 Toelichting tabel AlgDm-8
    8. Blz. 276 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 277 Toelichting tabel AlgDm-9
   7. Blz. 278 Overhead
    1. Blz. 279 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 280 Tabel Overhead-1
   8. Blz. 281 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 282 Inleiding Basisset beleidsindicatoren
     1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 285 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 286 Leeswijzer
     1. Blz. 287 Leeswijzer
     2. Blz. 288 Tabel
  4. Blz. 289 Paragrafen
   1. Blz. 290 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 291 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 292 Inleiding
   2. Blz. 293 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 294 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 295 Risicokaart
     2. Blz. 296 Risico top 10
    2. Blz. 297 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 298 Toelichting bij risico’s
    3. Blz. 299 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 300 Benodigde weerstandscapaciteit
     2. Blz. 301 Beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 302 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 303 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 304 Financiële kengetallen
     1. Blz. 305 Financiële kengetallen
   3. Blz. 306 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 307 Inleiding
     1. Blz. 308 Inleiding
    2. Blz. 309 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 310 Onroerende zaakbelasting
     2. Blz. 311 Precariobelasting
     3. Blz. 312 Toeristenbelasting
     4. Blz. 313 Afvalstoffenheffing
     5. Blz. 314 Rioolheffing
     6. Blz. 315 Begraafrechten
     7. Blz. 316 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     8. Blz. 317 Leges omgevingsvergunning
     9. Blz. 318 Leges Biesbosch
     10. Blz. 319 Marktgelden
    3. Blz. 320 Lokale lastendruk
     1. Blz. 321 Lokale lastendruk
    4. Blz. 322 Inkomsten en kostendekkendheid
     1. Blz. 323 Inkomsten Tabel B-7
    5. Blz. 324 Kwijtschelding
     1. Blz. 325 Tabel B-8 Kwijtschelding
   4. Blz. 326 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 327 Inleiding
     1. Blz. 328 Inleiding areaal
     2. Blz. 329 Inleiding
    2. Blz. 330 Planning Openbare Werken 2022 en verder
     1. Blz. 331 Planning Openbare Werken 2021 en verder
    3. Blz. 332 a. Wegen
     1. Blz. 333 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 334 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 335 Toelichting geplande werkzaamheden
     4. Blz. 336 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
    4. Blz. 337 b. Openbare verlichting
     1. Blz. 338 Beleidskader
     2. Blz. 339 Financiele vertaling
     3. Blz. 340 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 341 Toelichting Investeringen
    5. Blz. 342 c. Civiele kunstwerken
     1. Blz. 343 Beleidskader
     2. Blz. 344 Financiële vertaling
     3. Blz. 345 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 346 Toelichting geplande werkzaamheden
    6. Blz. 347 d. Riolering
     1. Blz. 348 Beleidskader
     2. Blz. 349 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 350 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 351 Toelichting investeringen
    7. Blz. 352 e. Water
     1. Blz. 353 Beleidskader
     2. Blz. 354 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 355 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 356 Toelichting investeringen
    8. Blz. 357 f. Groen
     1. Blz. 358 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 359 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 360 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 361 Investeringen
    9. Blz. 362 g. Gebouwen
     1. Blz. 363 Beleidskader
     2. Blz. 364 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 365 Tabel Planon
   5. Blz. 366 D. Financiering
    1. Blz. 367 Inleiding
     1. Blz. 368 Inleiding
    2. Blz. 369 A. Risicobeheer
     1. Blz. 370 A. Risicobeheer
     2. Blz. 371 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 372 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 373 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 374 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 375 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 376 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
     8. Blz. 377 A 2.3 Kredietrisico ten aanzien van revolverende fondsen
    3. Blz. 378 B. Financieringspositie
     1. Blz. 379 Financieringsfunctie
     2. Blz. 380 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 381 Financiering vaste activa
     4. Blz. 382 Renteschema
   6. Blz. 383 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 384 Inleiding
     1. Blz. 385 Inleiding
    2. Blz. 386 A. Personeel en organisatie
     1. Blz. 387 Personeel
    3. Blz. 388 B. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 389 Informatievoorziening en automatisering
    4. Blz. 390 C. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 391 Huisvesting en facilitaire zaken
    5. Blz. 392 D. Financiën en Planning & Control
     1. Blz. 393 Financiën, P&C en Informatiebeveiliging
    6. Blz. 394 E. Inkoop
     1. Blz. 395 Inkoop
    7. Blz. 396 F. Juridische Zaken
     1. Blz. 397 Juridische zaken
   7. Blz. 398 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 399 Visie en beleidsvoornemens
     1. Blz. 400 Visie en doelstellingen
    2. Blz. 401 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 402 Informatie verbonden partijen
   8. Blz. 403 G. Grondbeleid
    1. Blz. 404 Inleiding
     1. Blz. 405 Inleiding
    2. Blz. 406 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 407 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 408 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 409 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 410 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
     1. Blz. 411 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
    5. Blz. 412 c. Wonen
     1. Blz. 413 c. Wonen
     2. Blz. 414 Toelichting tabel
    6. Blz. 415 d. Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 416 d. Werken/ bedrijventerreinen
    7. Blz. 417 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
     1. Blz. 418 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    8. Blz. 419 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     1. Blz. 420 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 421 Toelichting tabel
     3. Blz. 422 Conclusie
    9. Blz. 423 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
     1. Blz. 424 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
    10. Blz. 425 h. Risico’s eigen grondexploitaties
     1. Blz. 426 h. Risico’s eigen grondexploitaties
    11. Blz. 427 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
     1. Blz. 428 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
   9. Blz. 429 H. Wet open overheid (Woo)
    1. Blz. 430 Inleiding Woo
  5. Blz. 431 Jaarrekening 2022
   1. Blz. 432 Inleiding jaarrekening
    1. Blz. 433 Inleiding jaarrekening
   2. Blz. 434 Balans per 31 december 2022
    1. Blz. 435 Balans
   3. Blz. 436 EMU-saldo
    1. Blz. 437 EMU-saldo
    2. Blz. 438 Toelichting
   4. Blz. 439 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 440 Overzicht van Baten en lasten
   5. Blz. 441 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 442 Inleiding
     1. Blz. 443 Inleiding
    2. Blz. 444 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
     1. Blz. 445 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 446 Balans
     1. Blz. 447 Vaste activa
     2. Blz. 448 Vlottende activa
     3. Blz. 449 Vaste Passiva
     4. Blz. 450 Vlottende passiva
    4. Blz. 451 Borg- en garantiestellingen
     1. Blz. 452 Borg- en garantiestellingen
   6. Blz. 453 Toelichting balans
    1. Blz. 454 Vaste Activa
     1. Blz. 455 Immateriële vaste activa
     2. Blz. 456 Materiële vaste activa
     3. Blz. 457 Afgesloten kredieten
     4. Blz. 458 Lopende kredieten
     5. Blz. 459 Financiële vaste activa
    2. Blz. 460 Vlottende Activa
     1. Blz. 461 Voorraden
     2. Blz. 462 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
     3. Blz. 463 Liquide middelen
     4. Blz. 464 Overlopende activa
    3. Blz. 465 Vaste Passiva
     1. Blz. 466 Eigen vermogen
     2. Blz. 467 Algemene reserves algemene dienst
     3. Blz. 468 Bestemmingsreserves
     4. Blz. 469 Reserves van het grondbedrijf
     5. Blz. 470 Voorzieningen
     6. Blz. 471 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
     7. Blz. 472 Voorzieningen voor onderhoud
     8. Blz. 473 Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
     9. Blz. 474 Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer
    4. Blz. 475 Vlottende Passiva
     1. Blz. 476 Vlottende Passiva
     2. Blz. 477 Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden
     3. Blz. 478 Overlopende passiva
    5. Blz. 479 Waarborgen en garanties
     1. Blz. 480 Gewaarborgde geldleningen
    6. Blz. 481 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
     1. Blz. 482 Meerjarige contracten
     2. Blz. 483 Waarborgen en garanties
   7. Blz. 484 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 485 Inleiding
     1. Blz. 486 Inleiding
    2. Blz. 487 Mutatie reserves
     1. Blz. 488 Mutaties reserves
     2. Blz. 489 Belangrijkste afwijkingen
    3. Blz. 490 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 491 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    4. Blz. 492 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 493 Overzicht incidentele baten en lasten
     2. Blz. 494 Tabel Incidentele baten
     3. Blz. 495 Tabel Incidentele lasten
    5. Blz. 496 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 497 Toelichting incidentele baten en lasten
   8. Blz. 498 Analyse begrotingsafwijkingen
    1. Blz. 499 Inleiding
     1. Blz. 500 Inleiding
    2. Blz. 501 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 502 Tabel 5 BL
     2. Blz. 503 Toelichting
    3. Blz. 504 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 505 Tabel 6 BL
     2. Blz. 506 Toelichting
    4. Blz. 507 Programma 3. Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 508 Tabel 7BL
     2. Blz. 509 Toelichting
    5. Blz. 510 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 511 Tabel 8BL
     2. Blz. 512 Toelichting
    6. Blz. 513 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 514 Tabel 11BL
     2. Blz. 515 Toelichting
    7. Blz. 516 Overhead
     1. Blz. 517 Tabel 12BL
     2. Blz. 518 Toelichting
    8. Blz. 519 Analyse begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 520 Inleiding
     2. Blz. 521 Burger en bestuur
     3. Blz. 522 Investeringen
    9. Blz. 523 Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
     1. Blz. 524 Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
   9. Blz. 525 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
    1. Blz. 526 Inleiding
    2. Blz. 527 Bezoldiging topfunctionarissen
   10. Blz. 528 Exploitatiesaldo en resultaatbestemming
    1. Blz. 529 Exploitatiesaldo en resultaatbestemming
     1. Blz. 530 Resultaat
     2. Blz. 531 Resultaatbestemming
   11. Blz. 532 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)
    1. Blz. 533 SISA
  6. Blz. 534 Bijlagen
   1. Blz. 535 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 536 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 537 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 538 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 539 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 540 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
     1. Blz. 541 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 542 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 543 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 544 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 545 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 546 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 547 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 548 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 549 3. Taakvelden per programma
    1. Blz. 550 3. Taakvelden per programma
     1. Blz. 551 Taakvelden per programma
   4. Blz. 552 4. Afkortingenlijst
    1. Blz. 553 4. Afkortingenlijst
     1. Blz. 554 4. Afkortingenlijst
   5. Blz. 555 5. Ontwikkeling rekeningsaldo
    1. Blz. 556 5. Ontwikkeling rekeningsaldo
     1. Blz. 557 4. Ontwikkeling rekeningsaldo
    2. Blz. 558 Ontwikkeling rekeningsaldo
  7. Activiteiten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap