Overzicht van baten en lasten

De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.

Programma (in € 1.000) Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2022 Realisatie 2022
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 303 5.000- 4.697- 430 5.160- 4.730- 421 5.490- 5.068-
2 Openbare ruimte 3.117 8.795- 5.678- 3.544 9.376- 5.832- 3.457 9.258- 5.800-
3 Ruimte, wonen en economie 12.701 13.731- 1.030- 12.078 14.010- 1.931- 11.493 13.477- 1.984-
4 Sociaal domein 4.487 27.790- 23.303- 6.755 31.839- 25.083- 6.802 31.813- 25.010-
Subtotaal programma's 20.608 55.317- 34.709- 22.808 60.385- 37.577- 22.174 60.037- 37.863-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 5.144 423- 4.721 5.302 435- 4.867 5.397 464- 4.933
Algemene uitkeringen 38.379 4- 38.375 42.146 4- 42.142 42.784 3- 42.780
Dividend (beleggingen) 66 - 66 83 - 83 83 - 83
Saldo financieringsfunctie - 186- 186- 18 186- 168- 55 213- 158-
Overige algemene dekkingsmiddelen 8- 134- 142- 80 370- 290- 142 138- 3
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen 43.581 747- 42.833 47.628 995- 46.633 48.460 818- 47.642
Overhead 77 7.781- 7.704- 29 8.885- 8.856- 21 8.183- 8.162-
Onvoorzien - 5- 5- - - - - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 13- 13- - 8- 8-
Saldo van baten en lasten 64.266 63.853- 413 70.465 70.278- 187 70.655 69.046- 1.609
Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 43 - 43 43 23- 21 43 23- 21
2 Openbare ruimte 1.036 96- 940 1.322 163- 1.158 941 183- 758
3 Ruimte, wonen en economie 139 1.319- 1.180- 1.000 2.182- 1.182- 1.302 2.714- 1.412-
4 Sociaal domein 1.375 735- 640 1.822 787- 1.035 1.744 787- 957
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - 976- 976- - 1.855- 1.855- - - -
Overhead 120 - 120 903 267- 636 776 267- 509
Subtotaal mutaties reserves 2.713 3.126- 413- 5.089 5.276- 187- 4.807 3.974- 833
RESULTAAT 0- 0- 2.442