2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Jaarrekening 2022
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.420.421 2.523 2.417.899
0.2 Burgerzaken 929.508 331.942 597.566
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 138.628 484.817 346.189-
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 8.182.561 20.593 8.161.968
0.5 Treasury 212.674 137.728 74.946
0.61 OZB woningen 343.456 3.856.144 3.512.688-
0.62 OZB niet-woningen 107.032 1.480.841 1.373.809-
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 13.492 60.257 46.765-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 3.340 42.783.750 42.780.410-
0.8 Overige baten en lasten 138.429 141.755 3.326-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 8.278 - 8.278
0.10 Mutaties reserves 3.973.551 4.807.011 833.460-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.734.528 66.447 1.668.081
1.2 Openbare orde en veiligheid 410.144 20.590 389.554
2.1 Verkeer, wegen en water 4.655.422 495.769 4.159.653
2.2 Parkeren 59.294 7.824 51.469
2.3 Recreatieve havens 61.181 63.909 2.728-
2.4 Economische havens en waterwegen 9.705 1.414 8.291
2.5 Openbaar vervoer 66.810 16.000 50.810
3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 258.637 34.275 224.362
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 230.688 81.375 149.312
3.4 Economische promotie 186.443 195.093 8.650-
4.1 Openbaar basisonderwijs - - -
4.2 Onderwijshuisvesting 1.028.477 238.415 790.062
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.321.606 429.060 892.545
5.1 Sportbeleid en activering 313.645 28.103- 341.748
5.2 Sportaccommodaties 1.784.741 400.925 1.383.816
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 93.280 14 93.266
5.4 Musea 2.103 - 2.103
5.5 Cultureel erfgoed 19.468 - 19.468
5.6 Media 471.426 - 471.426
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.755.991 17.730 2.738.261
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.855.032 1.714.012 2.141.020
6.2 Wijkteams 597.361 - 597.361
6.3 Inkomensregelingen 5.667.332 3.330.456 2.336.876
6.4 Begeleide participatie 1.635.779 - 1.635.779
6.5 Arbeidsparticipatie 539.211 - 539.211
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 532.254 243.065 289.189
6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.331.843 5.144 5.326.699
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.023.727 - 5.023.727
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 51.216 447.682 396.466-
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 260.200 - 260.200
7.1 Volksgezondheid 3.119.036 14.795 3.104.241
7.2 Riolering 1.952.478 2.878.229 925.751-
7.3 Afval 2.970.312 3.584.436 614.124-
7.4 Milieubeheer 1.392.818 243.199 1.149.619
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 145.203 101.981 43.222
8.1 Ruimtelijke ordening 3.257.646 1.840.044 1.417.602
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 3.344.444 4.287.445 943.001-
8.3 Wonen en bouwen 1.409.054 623.723 785.330
-
73.019.903 75.462.307 2.442.404-