Analyse begrotingsafwijkingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting is vastgesteld op programmaniveau.
In onderstaande tekst worden per programma de belangrijkste verschillen toegelicht per programma per thema.

Programma 1. Burger en Bestuur

Tabel 5 BL

Terug naar navigatie - Tabel 5 BL
Programma 1. Burger en bestuur Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Dienstverlening 132.067 138.379 -6.312 0 -6.312 nadeel
Burger en politiek 748.289 712.298 35.990 0 35.990 voordeel
Dorpsgericht werken 112.578 136.552 -23.974 0 -23.974 nadeel
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.902.737 1.885.941 16.796 0 16.796 voordeel
Bestuursondersteuning 1.834.804 2.195.293 -360.489 0 -360.489 nadeel
Totaal 4.730.474 5.068.463 -337.989 0 -337.989 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dienstverlening  € 6.000 nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Burger en politiek € 36.000 voordeel
De kosten van dit thema zijn lager dan begroot in hoofdzaak door lagere kosten voor de rekenkamer. Per januari 2022 is de samenwerking met de rekenkamer West-Brabant beëindigd. In 2022 hebben we een nieuwe rekenkamer gevormd en is in dit jaar een nieuw convenant vastgesteld, een nieuwe verordening opgesteld en is de rekenkamer opnieuw bemenst. Vandaar dat er in 2022 geen onderzoek heeft plaatsgevonden en het bedrag dat hiervoor begroot was, niet is gebruikt (€ 28.000). Daarnaast waren de kosten van het afscheid van de burgemeester € 8.000 lager dan begroot.

Dorpsgericht werken € 24.000 nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing  € 17.000 voordeel
Geen relevante afwijkingen.

Bestuursondersteuning   € 360.000 nadeel

Pensioenvoorziening € 463.000 nadeel
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden en de gemeente stort deze in een voorziening op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd.  In 2022 is de rente sterk gestegen, is er een nieuwe CAO afgesloten, is de Appa-wet aangepast en zal na vaststelling van de Wet toekomst pensioenen de Appa-wet weer worden aangepast aan de gewijzigde ABP regeling. Omdat te zijner tijd waarschijnlijk de regels voor pensioenfondsen volgens het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK) worden toegepast, is de voorziening nu ook berekend op basis van deze nFTK-methode waar de accountants ook de voorkeur aangeven en tevens gehanteerd wordt bij waardeoverdrachten.  Deze ontwikkelingen samen zorgen er echter wel voor dat de storting nu eenmalig  extra verhoogd moet worden met € 463.000. 

Vervanging software basisregistratie persoonsgegevens € 58.000 voordeel
Voor de vervanging van een aantal belangrijke softwarepakketten is gekozen voor een reseller constructie. Dit heeft er wel toe geleid dat de vervanging van de software voor de BRP later plaatsvindt met een incidenteel financieel voordeel van € 50.000. Daarnaast heeft de overgang van Cipers naar de cloud geleid tot lagere hostingkosten (€ 8.000). 

APV € 23.000 voordeel
Door een vertraagde invulling van een vacature zijn er minder kosten gemaakt.  Ook door een latere implementatie van RX Launch ten behoeve van evenementenvergunningen (software) zijn er minder licentiekosten gemaakt.

Het restantverschil van € 22.000 voordelig bestaat uit diverse kleine posten (minder onderhoudskosten straatnaamborden en verschuiving van uren).

Programma 2. Openbare ruimte

Tabel 6 BL

Terug naar navigatie - Tabel 6 BL
Programma 2. Openbare ruimte Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Wegen en Verkeer 3.969.960 4.093.340 -123.380 -123.227 -246.607 nadeel
Groen 2.630.376 2.335.768 294.608 -271.278 23.331 voordeel
Water -768.109 -629.018 -139.091 -5.750 -144.841 nadeel
Totaal 5.832.228 5.800.090 32.137 -400.255 -368.118 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Wegen €  247.000 nadeel

Wegen:  schades € 11.000 nadeel
In 2022 keerde we een 7 tal schades uit en ruimde we een oliespoor op. Dit gezamenlijk veroorzaakte het nadeel .

Wegen: klein onderhoud € 43.000 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel a. Wegen.

Wegen: inhuur extern personeel € 20.000 nadeel
Door het vertrek van de beleidsmedewerker Wegen is er tijdelijk extra personeel ingehuurd om de voortgang van de werkzaamheden te borgen.

Verkeer: Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)  € 30.000 nadeel
Uiteindelijk kregen we aan het einde van 2022 toch een rekening van NBd. De laatste termijn krijgen we in 2023. 

Verkeer: verkeersmaatregelen Kerkdijk Helkant  € 14.000 nadeel
De verkeersmaatregelen aan de Kerkdijk realiseerde we in samenspraak met de bewoners. De gewenste oplossing en de aanpassing van de wegconstructies veroorzaakte een nadeel.

Openbare verlichting: onderhoud / elektriciteitskosten € 82.000 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel b. Openbare verlichting (€ 66.000 nadeel).
Er is geen noemenswaardige toename van het elektriciteitsverbruik  (€ 16.000) . De toename van het gebruik door areaaluitbreiding compenseerden we nagenoeg geheel door het vervangen van oude armaturen door LED. De overschrijding is het gevolg van hogere energieprijzen. 

Kabels en leidingen: inhuur personeel en opbrengst leges € 28.000 nadeel
De glasvezelbeheerder besloot aanvullend op het buitengebied ook in alle  kernen glasvezel aan te leggen. De uitvoering liep in 2022 in alle kernen nog door. Daardoor hielden we meer toezicht en kregen ook wat meer leges binnen. Ook de andere nutsbedrijven vervingen in 2021 kabels en leidingen. Dat betekende meer leges en meer inzet van uren. 

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 19.000 nadeel.

Groen € 23.000 voordeel

Openbaar groen / natuurbescherming (EVZ's) / bermen: onderhoud € 10.000 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel f. Groen.

Bomen: Subsidie waardevolle bomen € 20.000 voordeel
In 2022 startten we met het verlenen van de subsidies. We betaalden één kleine subsidie uit. Het aantal aanvragen was in 2022 nog beperkt. 

Natuurbescherming: aanleg ecologische verbindingszone  Mark en haven Zwaluwe € 265.000 (reserve Groenaanleg)
Zie toelichting programma 2 (thema 2.3) "Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven".

Beheer openbare ruimte (data) € 14.000 voordeel
In 2022 optimaliseerden we de beheerdata voor de Openbare ruimte. Deze rondden we eind 2022 begin 2023 af. De eindafrekening volgt in 2023. 

Begraafplaatsen: baten begraafplaatsrechten € 12.000 nadeel
Het aantal begravingen en daarmee samenhangend opbrengsten grafrechten is in achterliggende jaren afgenomen. De raming is in 2015 op deze trend aangepast. Vanwege capaciteitsgebrek worden de verlengingen voor 2021 in 2022 verstuurd. Rekening is gehouden met een verlengingspercentage van 41% van het aantal te verlengen graven. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 en 2021 is het nadelig verschil verder afgenomen op de kostenplaats baten begraafplaatsrechten. 

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 11.000 voordeel.

Water € 145.000 nadeel

Rioolheffing: lagere toerekening overhead, rente en straatvegen  € 100.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door lagere kosten welke toe te rekenen zijn aan de tarieven van de riolering. Dit betreft de toerekening van overheadkosten (€ 42.000), lagere rente toerekening (€ 51.000) en toerekening van kosten straatvegen (€ 7.000).

Watergangen / stedelijk water: onderhoud € 64.000 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel e. Water.

Waterkeringen € 29.000 voordeel
In 2022 zijn er geen wandelpaden op keringen verwijderd. Mogelijk in 2023 zal dit plaatsvinden in het kader van het verbeteren van de regionale kering langs de Mark

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 10.000 nadeel.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie

Tabel 7BL

Terug naar navigatie - Tabel 7BL
Programma 3. Ruimte, wonen en economie Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Versterken toerisme en recreatie 304.920 131.833 173.088 -62.174 110.913 voordeel
Versterken economische structuur 384.580 308.268 76.312 -23.092 53.221 voordeel
Ruimte 1.243.612 1.058.498 185.115 -113.566 71.549 voordeel
Wonen -767.282 -584.921 -182.360 186.630 4.270 voordeel
Duurzaamheid -141.593 -197.042 55.449 -217.394 -161.945 nadeel
Leefomgeving 907.121 1.267.235 -360.115 0 -360.115 nadeel
Totaal 1.931.359 1.983.871 -52.512 -229.596 -282.107 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Versterken toerisme en recreatie € 111.000 voordeel

Jachthaven Terheijden € 45.000 voordeel
In 2022 nam de havenmeester afscheid en was hij voor een groot deel ziek. We vingen met de buitendienst en de Havenmeester Lage Zwaluwe de hiaten zo goed als mogelijk op. Dit betekende minder kosten op personeel. Daarnaast ontvingen we meer havengelden. Dit door (ondanks de afwezigheid van de havenmeester Terheijden) controle op de aanwezigheid van passanten en legaal gebruik van ligplaatsen. 
Tot slot waren we voorzichtig met het uitvoeren van onderhoud. Dit in relatie met de op handen zijnde werkzaamheden door het waterschap. 

Vertraagde uitvoering kredieten TenR: lagere kapitaallasten € 44.000 voordeel
Het voordeel wordt veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van een aantal kredieten: Voetgangers-veerverbinding Drimmelen, Verlenging fietspad Beverpad en Vervanging  stroomkasten. Zie voor een inhoudelijke toelichting onderdeel  "Toelichting Balans - Vaste Activa".

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 22.000 voordeel.

Versterken economische structuur € 53.000 voordeel

Economische zaken: onderbesteding formatie (ziekteverzuim) € 52.000 voordeel
Vanwege langdurig ziekteverzuim zijn er minder uren besteedt aan taakveld Economische zaken.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema
€ 1.000 voordeel.

Ruimte € 72.000 voordeel

Omgevingswet: lagere uitgaven € 77 .000 voordeel
In het najaar 2022 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023 (en later weer naar 1 januari 2024). Alle externe communicatie-activiteiten hebben we daarom doorgeschoven naar 2023. Ook een deel van de opleidingen en een aantal sessies om de organisatie mee te nemen in de andere manier van werken zijn doorgeschoven naar 2023. Het transitieplan omgevingsplan is klaar, maar de besluitvorming vindt pas plaats in 2023. Hierdoor zijn er in 2023 minder kosten gemaakt dan geraamd.  Het uitstel van de Omgevingswet heeft er ook voor gezorgd dat er minder capaciteit nodig was voor de invoering van de Omgevingswet. 

Ruimtelijke ordening: hogere advieskosten / lagere opbrengst leges € 46.000 nadeel
In 2022 zijn er lagere opbrengsten leges principeverzoeken ontvangen (€ 17.000) en zijn er meer advieskosten gemaakt ten behoeve van dossier Zonnevelden.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) € 50.000 voordeel
Door uiteenlopende redenen is het project Basisregistratie Grootschalige Topografie niet in 2022 gestart hierdoor is er minder geld uitgegeven aan metingen en luchtfoto’s en is de projectleider niet ingehuurd. Het project wordt gestart in 2023.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 9.000 nadeel.

Wonen € 4.000 voordeel

Niet in exploitatie genomen panden € 6.000 voordeel
Er waren geen ‘niet in exploitatie genomen panden” in 2022 waarvoor uren of werkzaamheden voor zijn verricht.

Grondzaken: reststroken / pacht / recognities € 69.000 voordeel
In 2022 zijn meer reststroken verkocht dan begroot (€ 42.000) en hogere pacht en recognities ontvangen (€ 23 .000).  Daarnaast zijn er per saldo ca. € 4.000 minder aan kosten gemaakt (urenbesteding, inhuur personeel, taxaties e.d.). 

Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) € 79.000 nadeel
Zie toelichting paragraaf G. Grondbeleid - b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 8.000 voordeel.

Duurzaamheid € 162.000 nadeel

Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW, overhead en straatvegen € 37.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door lagere kosten welke toe te rekenen zijn aan de tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit betreft de toerekening van rente, BTW, overhead  en toerekening van kosten straatvegen .

Afval: Naheffing Attero €172.000 nadeel 
Tussen de Brabantse gewesten en gemeente is er met Attero een geschil ontstaan over de hoeveelheid aangeleverd restafval. Per ton huishoudelijk restafval, minder geleverd dan contractueel overeengekomen, zouden de gewesten en gemeenten een suppletievergoeding verschuldigd zijn aan Attero. De gemeenten zijn eerst in het ongelijk gesteld waarna de gemeenten met succes een vernietigingsprocedure zijn start. Attero heeft daarna met succes cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Het uiteindelijke gevolg is dat de zaak tussen Attero en de gemeenten tot een definitief einde is gekomen en Attero per direct aanspraak kan maken op de suppletievergoedingen. Deze vergoedingen zijn reeds betaald. Over de proceskosten is bepaald dat deze voor rekening komen van de gewesten en gemeenten. 

Energietransitie: lagere ureninzet  (€ 22.000) en bijdragen aan derden (€ 17.000) € 39.000 voordeel
Het aantal ambtelijke uren dat is besteed aan de energietransitie is lager uitgevallen dan geraamd. De uren zijn besteed aan andere producten of projecten.
Daarnaast heeft er minder inhuur plaatsgevonden dan vooraf was voorzien.     

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 8.000 voordeel.

Leefomgeving € 360.000 nadeel

Omgevingsvergunning: lagere opbrengst leges € 380.000 nadeel
Zie toelichting paragraaf B. Lokale heffingen - Inkomsten en kostendekkendheid.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant € 47.000 voordeel
We hebben te maken met een onderbesteding van het werkprogramma 2022. Dit heeft meerdere redenen waarvan de belangrijkste zijn:
-    Er zijn geen bezwaar en beroepschriften behandeld door de OMWB (is niet nodig gebleken);
-    Er zijn minder hercontroles uitgevoerd dan begroot door beter naleefgedrag en overheveling naar 2023;
-    Minder kosten door uitstel Omgevingswet;
-    Er zijn minder adviesaanvragen door de gemeente ingediend bij de OMWB dan begroot.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 27.000 nadeel.

Programma 4. Sociaal domein

Tabel 8BL

Terug naar navigatie - Tabel 8BL
Programma 4. Sociaal domein Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Opgroeien en opvoeden 9.386.695 9.503.529 -116.834 -18.549 -135.383 nadeel
Zorg voor kwetsbare burgers 7.547.793 7.492.613 55.180 -43.582 11.598 voordeel
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 5.002.093 4.990.779 11.314 0 11.314 voordeel
Sport en bewegen 1.815.898 1.725.565 90.333 -15.804 74.529 voordeel
Sociaal culturele accommodaties 1.330.915 1.297.952 32.964 0 32.964 voordeel
Totaal 25.083.394 25.010.437 72.958 -77.936 -4.978 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Opgroeien en opvoeden € 135.000 nadeel

Onderwijs € 31.000 voordeel

Peutertoeslag € 31.000 voordeel
Er is wederom minder deelname aan peuterspeelzalen door kinderen wiens ouders onder de peutertoeslagregeling vallen (een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor ouders die niet (beide) werken) dan we vooraf ingeschat en dus begroot hebben. 

Stuifhoek (reserve) € -
Ten behoeve van de nieuwbouw van de Stuifhoek is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. De oplevering van de school vindt pas over enkele jaren plaats waardoor er niet wordt afgeschreven op dit krediet (€ 3.500 voordeel) en is ook de onttrekking uit de reserve kapitaallasten lager.

Jeugdhulp - voorliggende voorziening en preventie € 

Taskforce Jeugd € -
De raad heeft in 2021 bij de oprichting van de tijdelijke Taskforce jeugd, incidenteel € 250.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bijna volledig ingezet in 2021 en 2022. Om de continuïteit te waarborgen is eind 2022 de inhuur gestopt en heeft een interne collega dit overgenomen waardoor de kosten € 15.000 lager zijn uitgevallen. Door lagere besteding is ook minder aan de reserve onttrokken waardoor onderbesteding geen effect heeft op het rekeningsaldo.

Jeugdhulp - toegang € 18.000 voordeel

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) € 18.000
De kosten voor het CJG waren in 2022 € 12.000 lager dan begroot doordat over voorafgaande jaren nog kosten bij derden in rekening zijn gebracht. Daarnaast vielen de kosten van de praktijkondersteuner huisarts € 6.000 lager uit. 

Specialistische jeugdzorg € 177.000 nadeel

PGB Jeugd € 54.000 voordeel
Er is minder uitgegeven aan PGB Jeugd (voordeel € 54.000) ten opzichte van de begroting. De oorzaak van dit voordeel is een afname van het aantal jeugdigen met een PGB. Ook zien we een afname van het afgegeven PGB-budget per jeugdige. Enerzijds hangt dit samen met een aantal specifieke casussen waar minder zorginzet nodig is geweest. Anderzijds zagen we voorheen een budgetverhogend effect door de invloed van Corona. Dat effect is kleiner geworden.  

Specialistische jeugdzorg regio € 231.000 nadeel
De daadwerkelijke kosten specialistische jeugdzorg over 2022 zijn € 231.000  hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds is er meer uitgegeven aan specialistische jeugdzorg dan begroot. Deze stijging zit vooral bij Ambulant (€ 266.000 nadeel), Pleegzorg (€ 51.000 nadeel), Crisiszorg (€ 78.000 nadeel) en Verblijfszorg (€ 50.000 nadeel).    
Eind 2022 is gebleken dat de zorg beter is ingeschat door de zorgaanbieders. Dit betekent dat de uitnuttingspercentages van de toewijzingen ten opzichte van voorafgaande jaren zijn gestegen. Doordat tot en met het derde kwartaal bij de zorgaanbieders achterstanden zijn ontstaan bij het indienen van de declaraties is het hogere uitnuttingspercentage pas eind 2022 gesignaleerd en wijken de werkelijke kosten 2022 sterk af van eerdere prognoses. 
Anderzijds is minder uitgegeven dan begroot bij met name Gezinshuiszorg (€ 460.000 voordeel). Deze verschillen komen met name door de nieuwe Wet woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. De daling van de kosten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering heeft zich verder voortgezet (€ 37.000 voordeel) evenals bij de LTA/Landelijke functies (€ 30.000 voordeel). Op deze vormen van jeugdzorg hebben we geen invloed.
Al met al zijn de jeugdzorgkosten, ondanks het hectische jaar, voor zorg in natura binnen het budget gebleven.

Vanwege extra inhuur personeel bij jeugdhulpregio West-Brabant Oost  (WBO), is meer uitgegeven aan uitvoeringskosten dan begroot (nadeel € 72.000). Dit komt met name door hogere kosten bij het regionale inkooptraject (Norm van Opdrachtgeverschap Jeugd) wat vertraagd is.

De eindafrekening over 2022 bedroeg € 238.000 en is veroorzaakt door een hoger volume aan jeugdhulp.

Het restantverschil bedraagt € 7.000 negatief.

Zorg voor kwetsbare burgers € 12.000 voordeel

Maatwerkvoorzieningen WMO-woningaanpassingen € 63.000 nadeel
De kosten voor woningaanpassingen zijn € 63.000 hoger dan geraamd. De reden hiervoor is dat er eind 2022 nog een aantal grote woningaanpassingen zijn afgerond en uitbetaald. Hiervan was aangegeven dat zij waarschijnlijk pas in 2023 uitgevoerd zouden worden.

Maatwerkvoorzieningen WMO-vervoer € 29.000 voordeel
De kosten voor collectief vervoer zijn € 29.000 (na eigen bijdrage) lager dan geraamd. doordat het aantal  vervoersbewegingen bleef achter op de verwachting van de  Regio West-Brabant.

WMO huishoudelijke ondersteuning € 73.000 nadeel
In de jaren 2020 t/m 2022 geldt voor de aanbieders in zorg en welzijn een meerkostenregeling. Via deze regeling worden aanbieders gecompenseerd voor kosten die samenhangen met de Coronamaatregelen. Hieronder vallen ook de kosten van het ziekteverzuim in verband met Corona waar dit het normale ziekteverzuim overtreft (wat verdisconteerd is in het tarief). In 2022 ging het om een bedrag van ruim € 102.000.  Hierdoor is het budget met € 73.000 overschreden.

Persoonsgebonden budget WMO € 17.000 voordeel
Het aantal persoonsgebonden budgetten Wmo is gedurende 2022 afgenomen. Cliënten kiezen meestal voor levering van de ondersteuning in natura omdat er keuze is uit veel geschikte gecontracteerde zorgaanbieders. 

Beschermd Wonen € 37.000 voordeel
De doordecentralisatie van Beschermd Wonen was jarenlang omgeven met financiële onzekerheden en risico’s, o.a. rond de overgang van cliënten van de Wmo naar de Wlz. Intussen is er meer duidelijkheid en blijkt het financiële perspectief voor de Beschermd Wonen regio Breda e.o. gunstig uit te vallen. Ook is er sprake van een daling van het aantal inwoners met een indicatie voor Beschermd Wonen. Het voorlopige regionale financiële resultaat is een overschot van € 7,5 miljoen waar eerder een overschot werd voorzien van € 7 miljoen (op een begroting van € 32 miljoen). Het overschot wordt naar rato van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten in de regio. Het aandeel van de gemeente Drimmelen loopt op van € 410.000 naar € 447.000 waardoor er nu een voordeel is van € 37.000. 

Toegankelijkheid/inclusie € -
De kosten voor het project Inclusie (loonkosten en extern gerichte acties: filmpjes van ervaringsdeskundigen, beleefmiddag op het gemeentehuis, beleefavond voor de gemeenteraad, diverse overleggen en Mystery guests-acties) waren € 12.000 lager dan begroot omdat het niet lukte in de beschikbare tijd meer acties uit te voeren. 
Van het budget Toegankelijkheid is in 2022 € 10.000 besteed doordat er maar één aanvraag is aangevraagd en verleend waardoor er een bedrag van bijna € 32.000 resteert. Het overschot van beide regelingen stroomt terug naar de reserves.

Gezondheidsbeleid € 27.000 voordeel
De kosten zijn € 27.000 lager, omdat werkzaamheden uit het Gezondheidsbeleid gedekt konden worden uit middelen die ontvangen zijn i.h.k.v. het preventieakkoord (beweegprogramma’s).

Het restantverschil op dit thema van € 38.000 (voordeel) wordt met name veroorzaakt door minder aanvragen en uitvoeringskosten mantelzorgcompliment (€ 15.000) en minder verstrekte WMO hulpmiddelen (€ 12.000).

Participatie € 11.000 voordeel

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) € 70.000 voordeel
Het afbreken van de ToZo ondersteuning heeft niet tot meer aanvragen om Bbz ondersteuning geleid. Ergo de aanvragen voor 2022 zijn fors minder geweest met een voordeel van € 12.000. Met de energietoeslag wordt de minima bereikt inclusief de zelfstandigen als privépersoon (niet het zakelijke gedeelte). In 2022 zijn ook geen leningen verstrekt met een voordeel van € 45.000. Ten slotte hebben de aflossingen op de Tozo leningen tot een voordeel van € 12.000 geleid.

Beleidsplan minimabeleid  € 31.000 voordeel
Door Corona hebben een aantal acties uit het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening in beperkte vorm plaatsgevonden (€ 31.000 voordeel).

Bijzondere bijstand € 213.000 nadeel
Voor de uitvoering van regeling m.b.t. de toeslagenproblematiek wordt een vergoeding verstrekt van € 38.000 welke niet begroot was. Daarnaast waren door minder aanvragen de uitgaven voor bijzondere bijstand € 20.000 lager dan begroot. 
Los van de verstrekkingen van bijzondere bijstand, hebben we ook de energietoeslag betaald. Over 2022 is er € 108.000 minder uitbetaald dan door het Rijk beschikbaar is gesteld. Eind 2022 is er ook het voorschot voor 2023 uitbetaald (€ 379.000). De compensatie hiervoor (€ 404.000) is ontvangen via het gemeentefonds en staat verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Re-integratie € 36.000 voordeel
In 2022 is er door de uitvoering van extra taken (Energietoeslag, opvang Oekraïners en Bbz light) minder tijd beschikbaar voor re-integratie van werkzoekenden. Daarnaast konden werkzoekenden vanwege de huidige hoogconjunctuur aan het werk worden geholpen zonder een uitgebreid traject.

Opvang vluchtelingen € 49.000 voordeel
We hebben in 2022 meegewerkt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Geertruidenberg. Doordat in een eerder stadium niet zeker was of deze kosten volledig gedeclareerd konden worden, is hiermee in de begroting geen rekening gehouden. Na aftrek van kosten van particuliere opvang resteert er een voordeel van € 49.000

Inburgering € 32.000 voordeel
In 2021 is budget overgeheveld naar 2022 om de verwachte verhoogde kosten voor inburgering in 2022 te kunnen betalen. Uiteindelijk is de reservering te ruim vastgesteld met een voordeel van € 32.000.

Het restant verschil bedraagt € 6.000 voordeel.

Sport en bewegen € 75.000 voordeel

Binnensport € 20.000 voordeel
Het voordeel is het gevolg van een schade-uitkering (€ 11.000) en lagere advieskosten voor de begeleiding van de overname sporthal De Rietgors doordat het traject doorloopt in 2023 (€ 10.000)

Zwembaden € 54.000 nadeel
Vanwege extra vervuiling zijn de zandfilters van het Puzzelbad eerder dan gepland gerenoveerd en vervangen tot een bedrag van € 39.000.
Door een volgende processtap in de rechtszaak van Bertens Bouw heeft een rolzitting plaatsgehad op 20 december 2022. Hiervoor zijn extra advieskosten/juridische kosten gemaakt tot een bedrag van € 7.000. Ten slotte viel de regeling voor BTW compensatie op sport € 6.000 lager uit dan ingeschat. Overige verschillen zijn € 2.000 nadelig.

Buitensport € 58.000 voordeel
Reserve Kapitaallasten € 15.000 nadeel
De bijdrage aan de voetbalvereniging voor de vernieuwing van de kleedaccommodatie is € 20.000 hoger dan eerder geraamd. De hogere bijdrage is het gevolg van de met 40% gestegen kosten t.o.v. vastgestelde norm/m² in 2019 waarvoor gebruik gemaakt is voor de 1/3 Regeling. Ook het werkelijk aantal m² was hoger dan eerder geraamd. Deze hogere kosten worden gedekt door met name voordelen in het onderhoud van de sportparken. Het snoeien op sportpark de Schietberg is uit de planning gelopen en naar 2023 verplaatst waardoor de kosten 2022 € 17.000 lager zijn dan begroot. Tevens was vervanging van de drainage op twee sportparken niet nodig en was er minder kurk-infill nodig (samen € 25.000).  Ook zijn de middelen van het Sportakkoord ingezet ter dekking van kosten van het sportbeleid (€ 20.000). De overige verschillen bestaan uit lagere energiekosten vanwege LED (€ 7.000), lagere kapitaallasten (€ 9.000) omdat nog niet alle verlichting is vernieuwd naar LED verlichting en lagere kapitaallasten omdat de pumptrackbaan en trapveldje Hooge Zwaluwe nog niet zijn opgeleverd. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve kapitaallasten ook € 15.000 lager.

Energiefonds € 57.000 voordeel
Er is een beperkter beroep gedaan op het ingestelde noodfonds voor energiecompensatie verenigingen dan verwacht (€ 57.000).

Sociaal culturele accommodaties € 33.000 voordeel
Dit voordeel heeft grotendeels betrekking op het centrumplan Made.  Er is minder inzet van externe juristen in 2022 benodigd voor het project Centrumplan dan vooraf was begroot (€ 22.000), omdat de contractvorming in het Dorpshart nog niet volledig is afgerond. Tevens was er bij de accommodaties minder onderhoud nodig (€ 22.000), maar ook meer juridische advisering i.v.m. met een procedure rondom één van de accommodaties (€ 14.000). Ten slotte resteert een voordelig verschil van € 3.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 11BL

Terug naar navigatie - Tabel 11BL
Algemene dekkingsmiddelen Begroot Werkelijk Verschil
Lokale heffingen -4.867.270 -4.933.262 65.992 voordeel
Algemene uitkeringen -42.141.511 -42.780.410 638.899 voordeel
Dividend -83.051 -83.051 0 voordeel
Saldo Financieringsfunctie 168.316 157.998 10.318 voordeel
Overige algemene dekkingsmiddelen 290.482 -3.326 293.808 voordeel
Onvoorzien 0 0 0 voordeel
Vennootschapsbelasting 12.778 8.278 4.500 voordeel
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -46.620.256 -47.633.773 1.013.517 voordeel
Mutatie reserves 186.827 -833.460 1.020.287 voordeel
Totaal -46.433.429 -48.467.233 2.033.804 voordeel

Overhead

Tabel 12BL

Terug naar navigatie - Tabel 12BL
Overhead Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Management en bestuursondersteuning 1.199.301 1.157.493 41.808 0 41.808 voordeel
Huisvesting 697.454 679.942 17.511 0 17.511 voordeel
Automatisering 2.169.080 1.824.243 344.837 -126.491 218.346 voordeel
Planning & Control 386.176 368.717 17.460 0 17.460 voordeel
Facilitaire zaken 1.442.400 1.315.881 126.519 0 126.519 voordeel
Financiële administratie 619.899 590.220 29.679 0 29.679 voordeel
Personeel en organisatie 1.586.840 1.531.942 54.898 0 54.898 voordeel
Communicatie 516.043 459.649 56.394 0 56.394 voordeel
Front-office 238.780 233.881 4.899 0 4.899 voordeel
Totaal lasten 8.855.974 8.161.968 694.006 -126.491 567.515 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Management en bestuursondersteuning € 42.000 voordeel

Ambitieplan Dienstverlening en informatievoorziening  € 50.000 voordeel
Voor het ambitieplan Dienstverlening en informatievoorziening was  intern minder capaciteit beschikbaar dan nodig voor alle initieel bedachte projecten waardoor er in de loop van 2022 een herprioritering van werkzaamheden is geweest en er een externe projectleider minder ingehuurd is.

Het restantverschil wordt veroorzaakt door kosten voor juridische advisering in een personele kwestie en heeft een vacature geleid tot verantwoording van minder uren.

Huisvesting € 18.000 voordeel

In het kader van het nieuwe werken is in de begroting € 16.500 opgenomen voor thuiswerkmeubilair. Dit was voor 2022 nog niet van toepassing en had pas vanaf 2023 in de begroting opgenomen moeten worden. 

Automatisering € 345.000 voordeel, reserve € 126.000 nadeel
Een deel van de software investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 (zie toelichting op de kredieten). Hierdoor zijn ook structurele software kosten lager uitgevallen dan gepland. Dit resulteert in een voordeel van € 158.000. Hierdoor wordt minder uit de reserve kapitaallasten onttrokken (€ 23.000 nadeel) 

Vanwege het opschuiven van de wettelijke invoeringsdatum Omgevingswet naar 1-1-2024 vindt een belangrijk deel van de werkzaamheden implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet plaats in 2023 in plaats van 2022. Hierdoor is er in 2022 € 53.000 minder aan kosten gemaakt. Daar tegenover staat een lagere onttrekking uit de algemene reserve van € 53.000 (nadeel). 

In verband met gebrek aan capaciteit binnen de organisatie om een extra project op te starten is € 50.000 voor een projectleider procesoptimalisatie is niet uitgegeven. Daar tegenover staat een lagere onttrekking uit de algemene reserve van € 50.000 (nadeel). 

ICT Accountskosten voor inhuur personeel voor de afdelingen zijn abusievelijk geraamd op algemene post automatisering in plaats van bij de afdelingen zelf. De daadwerkelijk gemaakte kosten zijn wel verantwoord bij de programma's. Dit leidt tot een voordeel van € 43.000.

Er zijn minder kosten gemaakt inzake onderhoud kantoorautomatisering vanuit de gemeente Breda. Voordeel (€ 50.000)

Diverse kleine verschillen per saldo (€ 9.000 nadeel).

Planning & Control € 17.000 voordeel
Door uiteenlopende redenen  is het nieuwe bewustwordings- trainingsprogramma informatiebeveiliging niet in het tweede half jaar van 2022 maar in 2023 uitgevoerd (€ 12.000 voordeel).

Diverse kleine verschillen per saldo (€ 5.000 voordeel).

Facilitaire zaken € 126.000 voordeel
Een deel van de uren van het inkoopbureau zijn in eerste instantie hier op begroot. De werkelijke uren zijn doorbelast naar de afdeling waar ze betrekking op hebben ( € 70.000 voordeel).    

Er zijn in 2022 een aantal grote mailings geweest waardoor de portikosten hoger waren dan begroot (€ 16.000 nadeel). 

Met het project om Corsa naar de Cloud te brengen, heeft de andere ontwikkeling voor wat betreft zaakgericht werken stil gestaan en zijn de softwarekosten voor zaakgericht werken lager uitgevallen. ( € 19.000 voordeel).

De kapitaallasten zijn lager dan gepland doordat nog niet alle investeringen volledig tot uitvoering zijn gebracht. In totaal is dit een voordeel van € 39.000.

Vanwege langdurig ziekteverzuim zijn er minder uren besteedt aan Facilitaire zaken (€ 12.000 voordeel).

Diverse kleine verschillen per saldo (€ 2.000 voordeel).

Financiële administratie € 30.000 voordeel
Minder kosten uitgegeven aan papier e.d. vanwege meer digitaal werken (voordeel € 8.000)

De kapitaallasten zijn lager dan gepland doordat nog niet alle investeringen volledig tot uitvoering zijn gebracht. In totaal is dit een voordeel van € 22.000.

Personeel en organisatie € 55.000 voordeel
De lagere kosten  worden in hoofdzaak veroorzaakt door een voordeel vanwege de werkkostenregeling waarmee bij de Najaarsnota geen rekening was gehouden (€ 29.000). Tevens is eind 2022 van de Regio West Brabant een positieve afrekening ontvangen over 2021 m.b.t. Flex West-Brabant (€ 29.000). Het restantverschil wordt met name veroorzaakt door inkomsten vanwege tijdelijke detachering, minder personele activiteiten vanwege Corona.

Communicatie € 56.000 voordeel
De kosten van Communicatie zijn met name lager doordat het contenttraject van de nieuwe website een langere doorlooptijd heeft dan eerder ingeschat. Het technische deel van het website traject kon zonder een grote inzet van de interne organisatie gerealiseerd worden in 2022.  We hebben besloten extra aandacht te geven aan andere belangrijke elementen van de website: namelijk de content en de digitale dienstverlening, de website is hiervoor immers het hoofdportaal. Op beide vlakken nemen we de tijd die nodig is om de website te versterken. De aanpak van het traject wordt nu herijkt om binnen de beschikbare capaciteit van de organisatie, tot het gewenste resultaat te komen. 

Front-office € 5.000 voordeel
Geen relevante afwijkingen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.

In de toelichting op het BADO (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.’

Indien een begrotingswijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Door het vaststellen van de jaarrekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatie (uitgaven op de programma’s) en kredieten.

Terug naar navigatie - Burger en bestuur


Exploitatie

Zoals uit onderstaand overzicht van lasten blijkt, zijn bij programma Burger en Bestuur (€ 329.204)  de werkelijke kosten per saldo hoger dan de geraamde uitgaven.

Prim. Begroting na wijziging Realisatie Verschil
2022 2022 2022
Burger en Bestuur 5.000.498 5.160.297 5.489.500 329.204-
Openbare ruimte 8.795.228 9.376.387 9.257.527 118.860
Ruimte, wonen en economie 13.730.892 14.009.757 13.477.333 532.424
Sociaal domein 27.790.402 31.838.578 31.812.730 25.848
Overhead 7.781.198 8.884.839 8.182.561 702.278
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.880.956 6.284.243 4.800.252 1.483.991
Saldo 66.979.174 75.554.101 73.019.903 2.534.198

Toelichting overschrijdingen
De kosten van het programma Burger en Bestuur waren hoger dan begroot vanwege de hogere storting in de voorziening wet APPA. Omdat te zijner tijd waarschijnlijk de regels voor pensioenfondsen volgens het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK) worden toegepast, is de voorziening nu ook berekend op basis van deze nFTK-methode waar de accountants ook de voorkeur aangeven en tevens gehanteerd wordt bij waardeoverdrachten. Deze ontwikkelingen samen zorgen er echter wel voor dat de storting nu eenmalig  extra verhoogd moet worden met € 151.000. Overschrijding is rechtmatig, omdat informatie ontbrak om raad hier voortijdig over te informeren.

Terug naar navigatie - Investeringen

Investeringen
Bij een aantal kredieten zijn de uitgaven per saldo € 155.409 hoger dan het door de Raad gevoteerde krediet (raming).
Dit betreft de volgende kredieten:

Investeringen Programma Raming Uitgaven Overschrijding
Af te sluiten investeringen
Kwal.verb. OHD-Wandelprom/Havenk 2. Openbare ruimte 575.000 578.623 -3.623
n bcf rioolvervanging Kilstraat 2. Openbare ruimte 1.260.000 1.267.151 -7.151
n bcf rioolverv Pr.Margr/Jlstr 2. Openbare ruimte 763.000 775.019 -12.019
Mtreg kern LZ:voorber(Griendwerkers) 2. Openbare ruimte 100.000 106.266 -6.266
Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat 2. Openbare ruimte 250.000 260.716 -10.716
Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 2. Openbare ruimte 255.000 261.176 -6.176
Verkeersreconstructies 2022 2. Openbare ruimte 88.000 90.059 -2.059
Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl 2. Openbare ruimte 40.000 44.781 -4.781
Aanplant nieuw bos 2. Openbare ruimte 100.000 101.423 -1.423
Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen 3. Ruimte, Wonen en Economie 163.300 163.610 -310
Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) 3. Ruimte, Wonen en Economie 186.500 189.337 -2.837
Aanpassing entree De Cour Terheijden 4. Sociaal domein 123.272 123.367 -95
aanhangkar / bladblazer B. Bedrijfsvoering 6.045 6.997 -952
Softwarepakket Planon (incl) B. Bedrijfsvoering 20.000 20.026 -26
Omgevingsvergunning zaaksysteem B. Bedrijfsvoering 25.000 26.032 -1.032
Totaal af te sluiten investeringen 3.955.117 4.014.583 -59.466
Lopende investeringen
Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 2. Openbare ruimte 800.000 818.965 -18.965
Rode loperroute 2. Openbare ruimte 750.000 805.987 -55.987
Verkeersreconstructies 2021 2. Openbare ruimte 38.000 42.583 -4.583
Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 3. Ruimte, Wonen en Economie 105.060 121.468 -16.408
Totaal lopende investeringen 1.693.060 1.789.003 -95.943
Totaal 5.648.177 5.803.586 155.409-

Toelichting overschrijdingen
 (Afwijkingen groter dan € 25.000)

Rode loperroute
Zie toelichting in paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.
 

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Terug naar navigatie - Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een persoonsgebonden budget is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een digitale rapportage over de eigen bijdrage. Regelmatig stort het CAK bedragen op de rekening van de gemeente.

Gemeenten kunnen in deze digitale rapportage van het CAK wel de aantallen personen, en het soort zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van startdatums, inningspercentages, betalingsregelingen etc. de informatie over de opbrengsten aan eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau of groepsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

De door het CAK overgemaakte opbrengsten uit eigen bijdragen zoals verwerkt in de jaarrekening 2022 blijkt uit de digitale rapportage van het CAK (€ 173.000). Deze inkomsten zijn onzeker maar de oorzaak daarvan ligt niet bij de gemeente.