Toelichting overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De rekening van baten en lasten (resultaat) als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten over een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo programma’s één tot en met zes plus algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal een bestemming via reserves worden gegeven aan dit resultaat. De uitgaven ten laste van voorzieningen lopen niet via de exploitatie. Een uitzondering hierop is de dotatie (toevoeging) aan de voorziening. Dit loopt via de exploitatie van de programma’s.

Onderstaande tabel is de rekening van baten en lasten. Op basis hiervan worden per programma de financiële verschillen verklaard (zie Analyse begrotingsafwijkingen), De algemene dekkingsmiddelen worden bij de programmaverantwoording toegelicht (zie Algemene dekkingsmiddelen).

Programma (in € 1.000) Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2022 Realisatie 2022
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 303 5.000- 4.697- 430 5.160- 4.730- 421 5.490- 5.068-
2 Openbare ruimte 3.117 8.795- 5.678- 3.544 9.376- 5.832- 3.457 9.258- 5.800-
3 Ruimte, wonen en economie 12.701 13.731- 1.030- 12.078 14.010- 1.931- 11.493 13.477- 1.984-
4 Sociaal domein 4.487 27.790- 23.303- 6.755 31.839- 25.083- 6.802 31.813- 25.010-
Subtotaal programma's 20.608 55.317- 34.709- 22.808 60.385- 37.577- 22.174 60.037- 37.863-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 5.144 423- 4.721 5.302 435- 4.867 5.397 464- 4.933
Algemene uitkeringen 38.379 4- 38.375 42.146 4- 42.142 42.784 3- 42.780
Dividend (beleggingen) 66 - 66 83 - 83 83 - 83
Saldo financieringsfunctie - 186- 186- 18 186- 168- 55 213- 158-
Overige algemene dekkingsmiddelen 8- 134- 142- 80 370- 290- 142 138- 3
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen 43.581 747- 42.833 47.628 995- 46.633 48.460 818- 47.642
Overhead 77 7.781- 7.704- 29 8.885- 8.856- 21 8.183- 8.162-
Onvoorzien - 5- 5- - - - - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 13- 13- - 8- 8-
Saldo van baten en lasten 64.266 63.853- 413 70.465 70.278- 187 70.655 69.046- 1.609
Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 43 - 43 43 23- 21 43 23- 21
2 Openbare ruimte 1.036 96- 940 1.322 163- 1.158 941 183- 758
3 Ruimte, wonen en economie 139 1.319- 1.180- 1.000 2.182- 1.182- 1.302 2.714- 1.412-
4 Sociaal domein 1.375 735- 640 1.822 787- 1.035 1.744 787- 957
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - 976- 976- - 1.855- 1.855- - - -
Overhead 120 - 120 903 267- 636 776 267- 509
Subtotaal mutaties reserves 2.713 3.126- 413- 5.089 5.276- 187- 4.807 3.974- 833
RESULTAAT 0- 0- 2.442

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves

De mutatie reserves betreffen:

Tabel 2 BL
Omschrijving Verschil Begroting Realisatie
2022 2022
961000 Algemene reserve 1.092.518 -1.342.523 -250.005
962004 Res.verbetering infrastr.haven L Zwaluwe 0 -184.271 -184.271
962016 Reserve tijdelijke inhuur personeel** 0 -116.698 -116.698
962017 Reserve kapitaallasten 482.526 -1.652.715 -1.170.189
962019 Reserve budgetoverheveling 0 -62.648 -62.648
962020 Reserve POP 0 -100.000 -100.000
962022 Reserve Toerisme en recreatie 26.490 -40.000 -13.510
962034 Reserve duurzaamheid 50.386 -50.386 0
962038 Reserve bestuursakkoord 15.049 -120.778 -105.728
962043 Reserve samen investeren in Drimmelen 43.673 -223.985 -180.312
962058 Reserve toegankelijkheid 31.685 -41.685 -10.000
962061 Reserve Drimmelen op de kaart 9.318 -12.764 -3.446
962063 Reserve groenaanleg 265.000 -256.565 8.435
962064 Reserve inclusie 11.897 -62.879 -50.982
963000 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf -969.326 964.473 -4.853
963001 Reserve opslag grote werken 0 -31.000 -31.000
963004 Reserve ruimtelijke ontwikkelingen 75.061 416.189 491.250
Totale afwijkingen 1.134.278 -2.918.235 -1.783.957
Terug naar navigatie - Belangrijkste afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) worden hieronder toegelicht:

Algemene Reserve
Het verschil van € 1.092.518 wordt mede veroorzaakt door:
• Lagere uitgaven projectleider ambitieplan € 50.000 (Overhead)
• Lagere uitgaven invoeringsbudget omgevingswet  € 53.556 (Overhead)
• Lagere uitgaven Energietransitie / Warmtevisie € 162.761 (prg. 3);
• Lagere uitgaven VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) € 23.600 (prg. 3);
• Lagere uitgaven Omgevingswet € 89.966 (prg. 3);
• Storting overschot Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf € 712.634 (zie paragraaf G. Grondbeleid).
De toelichtingen op de reserve mutaties zijn opgenomen bij het onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen.

Reserve Kapitaallasten
Van een 90-tal investeringen worden de kapitaallasten momenteel gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Bij reeds in gebruik genomen investeringen liggen de kapitaallasten vast, maar bij nog lopende investeringen zijn de kapitaallasten afhankelijk van de voortgang van de investering waardoor ook de onttrekking kan afwijken van de begroting.

Reserve toerisme en recreatie en Reserve Duurzaamheid
De toelichting op deze reserves zijn opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 3).

Reserve Samen investeren in Drimmelen
Uit deze reserve is minder onttrokken dan begroot. Dit komt door lagere uitgaven aan verfstrekking subsidie Groen daken met  € 4.246,  Project Biesboschjaar met  €  16.335, Project Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen met  € 7.521 en  Project Economische zaken MvO prijs met € 15.570.

Reserve Toegankelijkheid
De reserve Toegankelijkheid wordt ingezet voor de uitvoering van de subsidie Kom binnen! Verenigingen in de gemeente kunnen een beroep doen op deze subsidie om de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten.  Het uitgekeerde bedrag ligt lager dan begroot (€ 32.000), omdat er minder aanvragen binnen zijn gekomen. 

Reserve Groenaanleg
De toelichting op deze reserve is opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 2).

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf
De toelichting op deze reserve is opgenomen in paragraaf G. Grondbeleid.

Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen
Het verschil van € 75.061 wordt veroorzaakt door: 
•    E-veld Terh minder bijdrage RO -/- € 3.125;
•    Zuideindsestraat 47 bijdrage RO verschoven naar 2023 -/- € 53.750;
•    Div faciliterende woningbouwprojecten extra bijdr RO totaal € 67.500;
•    Diverse wijzigingsplannen bijdr RO totaal € 20.000;
•    Geen onttrekkingen voorziening en omvormen station Lage Zwaluwe € 44.436.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In principe zijn mutaties in reserves incidenteel tenzij er redenen zijn om deze structureel te ramen.
In onderstaande tabel worden de geraamde en werkelijke structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.

Tabel 3 BL
Omschrijving Werkelijk 2021 Begroting 2022 Realisatie 2022
Structurele vermeerderingen
Reserve kapitaallasten 3.572.364 610.000 1.134.768
Totaal vermeerderingen 3.572.364 610.000 1.134.768
Structurele verminderingen
Reserve kapitaallasten 1.185.325 1.469.890 1.354.460
Totaal verminderingen 1.185.325 1.469.890 1.354.460

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

De Commissie BBV heeft op 30 augustus 2018 haar notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” vastgesteld. De Commissie geeft in haar notitie aan dat structurele baten en lasten de regel zijn en incidentele baten en lasten de uitzondering. In haar notitie doet de Commissie de stellige uitspraak dat voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten een nadere toelichting is vereist.
Verder adviseert de Commissie BBV om in de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht incidentele lasten en baten. En om het structureel begrotingssaldo te presenteren conform een door de Commissie voorgesteld model. Drimmelen respecteert de stellige uitspraak en neemt beide adviezen van de Commissie over.

Het overzicht wordt bij de jaarrekening gebruikt als hulpmiddel voor de beoordeling van de financiële positie, maar heeft geen directe gevolgen voor de wijze van toezicht.

Tabel 4 BL
Incidentele baten (bedragen x € 1.000) Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
Programma 1. Burger en bestuur 24 24 24
Programma 2. Openbare ruimte 413 663 378
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 7.566 7.410 7.743
Programma 4. Sociaal domein 1.120 1.179 735
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Overhead / Bedrijfsvoering 679 783 -
Totaal baten 9.803 10.059 8.880
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000) Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
Programma 1. Burger en bestuur 959 42 49
Programma 2. Openbare ruimte 183 408 361
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 7.821 7.395 7.280
Programma 4. Sociaal domein 1.421 1.460 784
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Overhead / Bedrijfsvoering 728 799 25
Totaal lasten 11.112 10.104 8.499
Saldo -1.309 -45 381
Per saldo Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
Programma 1. Burger en bestuur -935 -18 -25
Programma 2. Openbare ruimte 230 255 17
Programma 3. Ruimte, wonen en economie -255 15 463
Programma 4. Sociaal domein -300 -281 -49
Algemene dekkingsmiddelen - - -
Overhead / Bedrijfsvoering -49 -17 -25
Totaal per saldo -1.309 -45 381
Tabel 5 BL
Presentatie structureel rekeningsaldo 2022
Saldo baten en lasten 1.608.944
Toevoegingen en onttrekking aan reserves 833.460
Jaarrekeningsaldo na bestemming 2.442.404
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -1.308.670
Structureel jaarrekeningsaldo 3.751.074

Het werkelijk resultaat over 2022 bedraagt € 2.442.404 positief (zie onderdeel “Exploitatiesaldo en resultaatbestemming”). De incidentele baten en lasten zijn per saldo € 1.308.670 negatief: hogere incidentele lasten dan baten. Het structureel resultaat (werkelijk resultaat gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten) is daardoor € 3.751.074 positief.

Terug naar navigatie - Tabel Incidentele baten
Incidentele baten
Nr. Programma 1. Burger en bestuur Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
1.1 Algemene Reserve (project verkeershandhaving) 24 24 24
Totaal Programma 1. Baten 24 24 24
Nr. Programma 2. Openbare ruimte Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
2.1 Reserve groenaanleg: realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel / onderhoud EVZ's 12 257 277
2.2 Algemene Reserve: Waterornamenten Dorpsplein (reserve Kapitaallasten) 38 38 38
2.3 Algemene Reserve: Waterornamenten Nieuwstraat (reserve Kapitaallasten) 38 38 38
2.4 Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Passeerstroken (reserve Kapitaallasten) 21 21 21
2.5 Reserve Ruimtelijke ontwikkeling - Omvormen Station Lage Zwaluwe tot hub - 5 5
2.6 Algemene reserve: Omgevingswet 43 43 -
2.7 Reserve Kapitaallasten: vrijval krediet sport 52 52 -
2.8 Reserve Budgetoverheveling: Diverse posten 210 210 -
Totaal Programma 2. Baten 413 663 378
Nr. Programma 3. Ruimte, wonen en economie Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
3.1 Actief grondbeleid: reservemutaties 4 39 39
3.1 Project Energietransitie / Warmtevisie / Groene daken (Algemene reserve / reserve Duurzaamheid / reserve SID) 93 310 110
3.1 Project Inclusie (reserve Inclusie) 29 29 -
3.1 Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) (Algemene reserve) 4 28 -
3.1 Reserve Drimmelen op de kaart: inhuur personeel en overige kosten t.b.v. diverse eenmalige projecten 3 13 -
3.1 Project Economische zaken MvO prijs (reserve SID) 7 23 -
3.1 Project Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID) 2 10
3.1 Project Biesboschjaar (reserve SID) - 16 -
3.1 Reserve Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe 184 184 -
3.1 Algemene reserve: Omgevingswet 112 202 198
3.1 Reserve Toerisme en Recreatie 55 40 -
3.1 Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: onttrekking overschot t.b.v. Algemene reserve 713 - -
3.1 Reserve Budgetoverheveling: Diverse posten 61 61 -
3.2 Actief grondbeleid: baten 4.287 4.481 5.384
3.2 Faciliterend grondbeleid (raadsbesluit, overeenkomst): baten 1.558 1.667 1.501
3.2 Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesluit, overeenkomst): baten 128 45 295
3.3 Grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden) 325 262 215
Totaal Programma 3. Baten 7.566 7.410 7.743
Nr. Programma 4. Sociaal domein Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
4.1 Algemene Reserve - krediet Dorpshart Made 610 610 610
4.3 Reserve SID - Reserve kaplasten LED verlichting 125 125 125
4.4 963001 Reserve bovenwijkse voorzieningen (Kunst) 10 10 -
4.5 962064 Reserve Inclusie 22 34 -
4.6 962058 Reserve Toegankelijkheid 10 42 -
4.7 962038 Res Bestuursakkoord (Taskforce Jeugd) 106 121 -
4.9 961000 Algemene Reserve (Vuelta) 70 70
4.10 961000 Algemene Reserve (1/3 Regeling kleedkamers) 25 25 -
4.11 Budgetoverheveling 2021 - 2022 (Diverse posten) 143 143
Totaal Programma 4. Baten 1.120 1.179 735
Nr. Overhead / Bedrijfsvoering Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
O.1 Algemene Reserve - Projectleider procesoptimalisatie 50 -
O.2 Algemene Reserve - Programmamanger ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening 119 119 -
O.3 Algemene Reserve - Digitalisering omgevingswet 50 50 -
O.4 Algemene reserve - Invoeringsbudget omgevingswet - 54 -
O.5 Opheffen reserve tijdelijke inhuur personeel / opleidingen 217 217 -
O.6 Budgetoverheveling 2021 - 2022 294 294
Totaal Overhead / Bedrijfsvoering Baten 679 783 -
Terug naar navigatie - Tabel Incidentele lasten
Incidentele lasten
Nr. Programma 1. Burger en bestuur Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
1.1 Project verkeershandhaving 24 24 24
1.2 Subsidieregeling Samen aan de Slag 13 18 25
1.3 Wijziging berekening voorziening wet APPA 922 - -
Totaal Programma 1. Lasten 959 42 49
Nr. Programma 2. Openbare ruimte Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
2.1 Realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel - 245 265
2.1 Realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel: reserve Groenaanleg 20 - -
2.2 Reserve Kapitaallasten Waterornamenten Dorpsplein 38 38 38
2.3 Reserve Kapitaallasten Waterornamenten Nieuwstraat 38 38 38
2.4 Reserve Kapitaallasten Passeerstroken 21 21 21
2.9 Reserve Kapitaallasten Pumptrackbaan 67 67 -
Totaal Programma 2. Lasten 183 408 361
Nr. Programma 3. Ruimte, wonen en economie Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
3.1 Actief grondbeleid: reservemutaties 859 1.110 1.050
3.1 Faciliterend grondbeleid (raadsbesluit, overeenkomst): reservemutaties 329 305 140
3.1 Faciliterend grondbeleid (raadsbesluit, geen overeenkomst): reservemutaties 15 10 129
3.1 Algemene reserve: storting overschot Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf 713 - -
3.1 Reserve Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe 184 184 -
3.1 Reserve Budgetoverheveling: Diverse posten 573 573 -
3.1 Reserve Toerisme en recreatie: overschot besteding netto-opbrengst toeristenbelasting 2022 41 - -
3.2 Actief grondbeleid: lasten 3.344 3.410 4.374
3.2 Faciliterend grondbeleid (raadsbesluit, overeenkomst): lasten 1.391 1.385 1.361
3.2 Faciliterend grondbeleid (raadsbesluit, geen overeenkomst): lasten 130 13 166
3.3 Grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden) 102 77 -
3.4 Project Energietransitie / Warmtevisie (Algemene reserve / reserve Duurzaamheid)) 93 210 60
3.5 Project Inclusie (reserve Inclusie) 29 29 -
3.6 Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) (Algemene reserve) 4 28 -
3.7 Project Drimmelen op de kaart: inhuur personeel en overige kosten (Reserve Drimmelen op de kaart) 3 13 -
3.8 Project Economische zaken MvO prijs (reserve SID) 7 23 -
3.9 Project Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID) 2 10 -
3.10 Project Biesboschjaar (reserve SID) - 16 -
Totaal Programma 3. Lasten 7.821 7.395 7.280
Nr. Programma 4. Sociaal domein Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
4.1 Reserve Kapitaallasten - krediet dorpshart Made (tlv AR) 610 610 610
4.2 Coronacompensatie - Pilot huiskamers 41 49 49
4.3 Reserve kapitaallasten LED verlichting 125 125 125
4.4 Kunstwerk Godfried Schalckenstraat 10 10 -
4.5 Project Inclusie (reserve) 22 34 -
4.6 Project Toegankelijkheid (reserve) 10 42 -
4.7 Project Taskforce Jeugd (Reserve) 106 121 -
4.8 Energie/noodfonds 191 250 -
4.10 1/3 Regeling kleedkamers 45 25
4.11 Budgetoverheveling 2021 - 2022 107 143
4.12 Reserve Kapitaallasten - krediet Pumptrackbaan 52 52 -
4.13 Coronacompensatie WMO 102 -
Totaal Programma 4. Lasten 1.421 1.460 784
Nr. Overhead / Bedrijfsvoering Realisatie 2022 Bijgestelde begroting Begroting 2022
O.1 Algemene Reserve - Projectleider procesoptimalisatie 50
O.2 Programmamanger ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening 119 119
O.3 Algemene Reserve - Digitalisering omgevingswet 51 50 -
O.4 Algemene reserve - Invoeringsbudget omgevingswet - 54 -
O.5 Opheffen reserve tijdelijke inhuur personeel / opleidingen: storting algemene reserve 217 217 -
O.6 Budgetoverheveling 2021 - 2022 341 285
O.7 Automatisering: bestandsoptimalisatie basisregistraties 25 25
Totaal Overhead / Bedrijfsvoering Lasten 728 799 25

Toelichting incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lasten

Programma 1. Burger en bestuur
1.1 Project verkeershandhaving
De aanpak van verkeersveiligheid rust op drie pijlers: infrastructuur (goede inrichting), voorlichting / educatie, en handhaving. Handhaving, met name op het gebied van snelheid, ligt primair bij de politie. Ook onze boa’s hebben hierbij een rol (o.a. foutparkeren). Er lag een wens om tijdelijk de handhaving op verkeersgebied te intensiveren en de samenwerking met politie te versterken, om op die manier verkeersoverlast tegen te gaan.  Voor het tegengaan van verkeersoverlast door middel van handhaving en communicatie is drie jaar lang € 50.000 ter beschikking gesteld (voor de jaren 2019, 2020 en 2021). In eerste instantie was het de bedoeling dit geld aan te wenden voor Rent a cop acties van de politie. Naast dat deze acties geen geld kosten, is de inzet van de politie beperkt geweest door andere prioriteiten. De enige manier om toch meer aan handhaving te doen, is door een grotere inzet van eigen boa’s. De twee bestaande boa’s hadden al een volledig takenpakket, waardoor intensivering op verkeersgebied niet mogelijk was. Daarom hebben we voor de tijdelijke intensivering een verkeersboa aangetrokken. Die was pas in de loop van 2020 beschikbaar waardoor we het budget van 2019 en 2020 niet volledig hebben ingezet. Hierdoor is nog een bedrag van € 24.446 over. Dit bedrag is in 2022 ingezet voor de verkeersboa. 

1.2 Subsidieregeling Samen aan de Slag
De Subsidieregeling Samen aan de Slag vindt zijn oorsprong in het coalitie akkoord en is bedoeld ter stimulering van burgerinitiatieven. Na deze coalitieperiode eindigt de regeling.

1.3 Wijziging berekening voorziening wet APPA
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden en de gemeente stort deze in een voorziening op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd.  Omdat te zijner tijd waarschijnlijk de regels voor pensioenfondsen volgens het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK) worden toegepast, is de voorziening nu ook berekend op basis van deze nFTK-methode waar de accountants ook de voorkeur aangeven en tevens gehanteerd wordt bij waardeoverdrachten.  Deze ontwikkelingen samen zorgen er echter wel voor dat de storting nu eenmalig  extra verhoogd moet worden.

Programma 2. Openbare ruimte
2.1 Realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel (reserve Groenaanleg)
De Ecologische verbindingszone betreft een natuurlijke verbinding tussen waterrijk natuurgebied Zonzeel en rivier de Mark. Het is een ambitie uit het provinciale Natuurbeheerplan om versnippering van Brabantse natuur tegen te gaan. Het bedrag betreft een incidentele uitgave voor een afgebakend project waarvoor met het waterschap Brabantse Delta een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. 


2.1 t/m 2.9 Stortingen en onttrekkingen reserves programma 2
Op basis van notitie “Structurele en incidentele baten en lasten”  (Commissie BBV) worden alle stortingen en onttrekkingen uit reserves worden gezien als incidenteel van aard (met uitzondering van reserve Kapitaallasten: zie ook onderdeel "Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves").


Programma 3. Ruimte, wonen en economie
3.1 Stortingen en onttrekkingen reserves programma 3
Op basis van notitie “Structurele en incidentele baten en lasten”  (Commissie BBV) worden alle stortingen en onttrekkingen uit reserves worden gezien als incidenteel van aard (met uitzondering van reserve Kapitaallasten: zie ook onderdeel "Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves").

3.2 Grondbeleid

Grondbeleid gaat om kaders voor en om uitvoering van ruimtelijke initiatieven. Gemeente Drimmelen heeft hoofdzakelijk faciliterende initiatieven/projecten, daarnaast zijn maar enkele actieve initiatieven/projecten. De uitgaven / inkomsten vanuit deze ruimtelijke initiatieven zijn ten alle tijden incidenteel. De ruimtelijke initiatieven kunnen wel een looptijd hebben van meerdere opeenvolgende jaren. Voor een inhoudelijke toelichting zie paragraaf G. Grondbeleid.

3.3 Grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden)
Dit betreffen de kosten en opbrengsten van de diverse grondverkopen reststroken en land- en tuinbouwgronden (incidenteel).


3.4 Project Energietransitie / Warmtevisie / Groene daken (Algemene reserve / reserve Duurzaamheid / reserve SID)
Het bedrag is bedoeld voor de energietransitie (€ 60.000 amendement) en het opstellen van de Transitie Visie Warmte (TVW) (€ 150.000). Elke gemeente moet deze visie vastgesteld hebben. Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor verstrekking subsidie Groene daken (dekking uit reserve SID € 50.000).

3.5 Project Inclusie (reserve Inclusie)
Voor uitvoering van het project Inclusie is extra personeel ingehuurd (zie toelichting 4.5 Inclusie).

3.6 Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) (Algemene reserve)
Het gaat hierbij om een eenmalige inventarisatie met daarbij een voorstel voor de aanpak van het probleem. Bedrag is gebruikt voor inhuur van externe expertise.

3.7 Project Drimmelen op de kaart: inhuur personeel en overige kosten (Reserve Drimmelen op de kaart)
Betreft eenmalige kosten voor het meer zichtbaar maken van de gemeente Drimmelen middels evenementen, projecten en communicatie- en marketingactiviteiten.

3.8 Project Economische zaken MvO prijs (reserve SID)
In overleg met BND en het college hebben we dit budget her bestemd. In 2021 zijn we gestart met het digitaal zakelijk energieloket. We hebben hiervoor een 2-jarig contract met het Regionaal Energieloket afgesloten.

3.9 Project Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve SID)
In het programma Duurzaamheid worden de EZ acties met betrekking tot duurzaamheid meegenomen. In 2023 zullen ondernemers gefaciliteerd en inspireert worden op het gebied van duurzaamheid. 

3.10 Project Biesboschjaar (reserve SID)
Betreft toerisme en recreatie projecten.

Programma 4. Sociaal Domein
4.1 Krediet Dorpshart
De gemeenteraad heeft begin 2021 besloten om een krediet ter beschikking te stellen van € 610.000 ten behoeve van de realisatie van het dorpshart Made. Ter dekking van dit krediet is het bedrag onttrokken uit de Algemene Reserve en gestort in de reserve Kapitaallasten.

4.2 Coronacompensatie - Pilot huiskamers
Op begin 2021 liep de pilot algemene voorziening voor dagbesteding (Huiskamers) van 1,5 jaar te einde. Deze pilot werd bekostigd  vanuit de incidentele middelen uit het vierde steunpakket Corona. Een algemene voorziening is voor iedereen toegankelijk, zonder indicatie. Hierdoor willen we inwoners activeren en ondersteunen, eenzaamheid bestrijden en leefbaarheid verbeteren. En zo kan ook bespaard worden op Wmo-maatwerkvoorzieningen. Omdat door corona het effect van de Huiskamers niet te bepalen is, is de pilot met twee jaar verlengd tm 2022.

4.3 Krediet LED verlichting
Bij vaststelling van de begroting 2022 is besloten om de buitensportaccommodaties te voorzien van LED verlichting.  Ter dekking van dit krediet is het bedrag onttrokken uit de Algemene Reserve en gestort in de reserve Kapitaallasten.

4.4. Kunstwerk Godfried Schalckenstraat
Bij de Voorjaarsnota is besloten ter opfrissing van het kruispunt Godfried Schalckenstraat – Haasdijk – Van den Houtstraat, vooruitlopend op het mogelijk aanleggen van een rotonde, al een kunstwerk nabij het kruispunt te zetten in de grotere groenvakken. Dit kunstwerk zal een eerbetoon zijn aan de kunstenaar naar wie de straat is genoemd, de kunstschilder Godfried Schalcken. Besloten is deze eenmalige aanschaf te bekostigen uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

4.5 Inclusie 
Voor het project Inclusie is de reserve Inclusie gevormd waaruit de projectkosten worden gedekt. In 2022 bestonden deze kosten uit de kosten van de projectleider en diverse extern gerichte acties. Project wordt in 2023 afgesloten.

4.6   Subsidieregeling Toegankelijkheid (Reserve Toegankelijkheid)
In 2022 heeft de gemeente verder invulling  gegeven aan de subsidieregeling Kom Binnen! Deze regeling stimuleert verenigingen bij hun inzet voor toegankelijkheid. Vanuit de Reserve Toegankelijkheid worden de kosten van dit laatste jaar gedekt (€ 10.000). Gezien tijdelijke karakter van de regeling wordt de kosten als incidenteel beschouwd. 

4.7 Reserve Bestuursakkoord - Taskforce Jeugd 
In 2020 is de Taskforce Jeugd ingesteld om maatregelen te nemen waardoor we de kosten Jeugdzorg beter kunnen beheersen. In 2022 zijn deze middelen met name ingezet voor een extra tijdelijke beleidsmedewerker Jeugd. 

4.8 Energie/noodfonds
De gemeenteraad heeft bij de Najaarsnota  t college  € 250.000  voor een energie- en noodfonds voor verenigingen  ingesteld. Hiervan is € 191.000 ingezet om de verenigingen te helpen.

4.9 Vuelta (Algemene Reserve)
In 2022 is de Vuelta door Drimmelen gekomen. Daarvoor moesten naast een aantal fysieke werkzaamheden om de veiligheid van de coureurs te garanderen ook voorbereidingen plaatsvinden .Tevens was inhuur nodig ter vervanging van een medewerker die tijdelijk verantwoordelijk was voor de projectleiding.  De kosten zijn gedekt uit de  Algemene Reserve. De kosten worden niet als incidenteel beschouwd, maar de onttrekking uit de reserve wel.

4.10 Reserve SID (kleed accommodatie SVT) 
Op basis van de 1/3 regeling draagt de gemeente eenmalig maximaal 1/3 bij aan de kleedaccommodatie van een voetbalvereniging. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen. De eenmalige subsidie en de onttrekking uit de reserve worden als incidenteel beschouwd.

4.11 Budgetoverheveling 2021-2022
In 2021 is besloten budget van het programma Sociaal Domein over te hevelen naar 2021 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).

4.12 Reserve Kapitaallasten -  krediet Pumptrackbaan
Voor de aanleg van een pumptrackbaan in Made is er een krediet ter beschikking gesteld.  Ten behoeve van de dekking van de toekomstige kapitaallasten heeft er een storting in de reserve kapitaallasten plaats gevonden.

4.13 Coronacompensatie WMO
In de jaren 2020 t/m 2022 geldt voor de aanbieders in zorg en welzijn een meerkostenregeling. Via deze regeling worden zij gecompenseerd voor kosten die samenhangen met de Coronamaatregelen. Hieronder vallen ook de kosten van het ziekteverzuim in verband met Corona waar dit het normale ziekteverzuim overtreft (wat verdisconteert is in het tarief). In 2022 is hiervoor een bedrag van € 102.000 vergoed.

Overhead / Bedrijfsvoering
O.1 Algemene Reserve - Projectleider procesoptimalisatie
In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties, wordt voor 2022 en 2023 een projectleider ingehuurd. Taak van de projectleider is om de noodzakelijke actualisatie van alle belangrijke primaire en secundaire processen te initiëren, te monitoren en te borgen. 

O.2 Programmamanager ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening
Voor het project Dienstverlening en Informatievoorziening is vanaf  het 2e halfjaar 2021 op tijdelijke basis een programmamanager Dienstverlening aangetrokken. 

O.3 &0.4 Algemene Reserve - Digitalisering & Invoeringsbudget omgevingswet
Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de noodzakelijke implementatiekosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden gemaakt. Het betreft kosten voor realisatie noodzakelijke koppelingen tussen de diverse aangeschafte pakketten binnen het DSO, restant kosten implementatie Squit 20/20, opleidingskostenkosten ketentesten, kosten toepasbare regels. 

O.5 Opheffen reserve tijdelijke inhuur personeel / opleidingen
De kosten die gedekt werden uit de reserves Opleidingen en Inhuur tijdelijk personeel hebben geen incidenteel karakter waardoor de onttrekking uit deze reserves het structurele begrotingssaldo niet verbetert. Daarom is besloten deze reserves op te heffen en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

O.6 Budgetoverheveling 2021-2022
In 2021 is besloten budget van het programma Sociaal Domein over te hevelen naar 2021 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).

O.7 Automatisering: bestandsoptimalisatie basisregistraties
In de periode 2020 t/m 2022 wordt gewerkt aan de optimalisatie van de basisregistraties waarvoor Drimmelen direct verantwoordelijk is (bronhouder). Het betreft hier m.n.de basisregistraties BAG, WOZ, BGT, BRO. In 2022 wordt m.n. ingezet op project optimalisatie BGT.  Via budgetoverheveling is € 75.000 overgeheveld naar 2022.