G. Grondbeleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf staat onze visie op het grondbeleid en de verwachte uitvoering daarvan. Daarnaast leest u hier de verwachte financiële resultaten en de risico’s van de gemeentelijke exploitaties. 

Het grondbedrijf heeft 4 eigen grondbedrijf projecten waarvoor u een grondexploitatie vastgesteld heeft, te weten;
1.    Degaterrein te Lage Zwaluwe;
2.    Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat te Made;
3.    E-veld te Terheijden;
4.    Dorpshart (Voorheen; Centrumplan).

Naast de 4 eigen actieve grondexploitaties zijn er 5 eigen grondexploitaties in wording, te weten;
1.    De Ligne te Made bedoeld om te worden ontwikkeld voor woningbouw;
2.    Norbartstraat – Romboutstraat te Made (ook wel genaamd; Stuifhoek) bedoeld om te worden ontwikkeld voor een basisschool en gedeeltelijk voor woningbouw;
3.    Pastoor Van Hooijdonklaan te Lage Zwaluwe (vm. Willibrordusschool) bedoeld om te worden ontwikkeld voor woningbouw;
4.    Tuinbouwweg te Made bedoeld om te worden ontwikkeld voor uitbreiding met  woonwagenstandplaatsen;
5.    Ecowijk te Terheijden bedoeld om te worden ontwikkeld voor woningbouw in en met ecologische structuren en inspiraties.

Voorts is de grondexploitatie in wording over de Norbartstraat te Terheijden in het boekjaar 2022 afgesloten en is het saldo als verlies genomen in de exploitatie.

Conform de regels die voor de financiële afwikkeling van toepassing zijn worden de winsten en verliezen geboekt op de algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf.
De grondexploitaties 1, 2 en 3 kennen een winstpotentie (positief eindsaldo netto contant).
De grondexploitatie Dorpshart te Made kent een verlies waarvoor wij bij het vaststellen van de grondexploitatie een verliesvoorziening hebben moeten vormen.

Naast onze grondbedrijf projecten zijn er projecten waarbij we alleen faciliteren. De woningbouwprojecten leest u in programma 3.3 Wonen.

a. Visie gemeentelijk grondbeleid

Terug naar navigatie - a. Visie gemeentelijk grondbeleid

Het grondbeleid is een instrument dat we inzetten om beleidsdoelen van ruimtelijke ordening, wonen, economie, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer te realiseren.

Dit is vastgelegd in de nota Grondbeleid 2016 – 2020. In deze nota staat dat de gemeente bij voorkeur faciliterend grondbeleid voert. Initiatieven laten we over aan particuliere grondexploitanten.

De gemeente beperkt zich tot haar publiekrechtelijke rol, zoals het vaststellen van de kaders en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van gronden en controle hierop. Door deze beleidskeuze heeft het gemeentelijke grondbeleid geen grote financiële impact. Thans is een vernieuwing van de nota grondbeleid onder constructie naar Nota grondbeleid 2023.

In 2018 stelde de raad de nota Kostenverhaal vast. Hiermee legden we de basis voor de manier waarop we de kosten voor grondexploitaties verhalen op de ontwikkelende partij. Thans is een vernieuwing van de nota grondbeleid onder constructie naar Nota Kostenverhaal 2023.

b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid

Terug naar navigatie - b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid

De gemeente Drimmelen heeft vier actieve eigen bouwgrondexploitaties operationeel, te weten;
Het Degaterrein Lage Zwaluwe. In 2019 is voor de kavels Antwerpsestraat/Geraniumstraat Made een actieve grondexploitatie vastgesteld, in 2020 voor het E-veld en in januari 2021 voor het Centrumplan te Made.

Thans zijn in (pré)voorbereiding de gebieden De Ligne in Made (alias voor Hoogerheide of Stuivezand), de Van Hooijdonklaan 2 in Lage Zwaluwe (voormalige Willibrordusschool), de locatie Norbartstraat te Made (locatie basisschool De Stuifhoek), de woonwagenlocatie aan de Tuinbouwweg te Made en de Ecowijk in Terheijden.

De Ligne verkeert in een voor verkennende fase waardoor er op dit moment nog weinig concreet is. In de loop van 2023 komen wij met voorstellen naar u toe.

Voor de Van Hooijdonklaan 2 te Lage Zwaluwe wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 een grondexploitatie ter vaststelling aangeboden om op deze plek, een 22-tal woningen en een medische praktijk mogelijk te kunnen maken.

De ontwikkeling Norbartstraat – Romboutstraat te Made is in een voorbereidende fase echter eerst dient de school vernieuwd te zijn voordat met het ontwikkelen van de woningen kan worden aangevangen ook hiervoor dient een grondexploitatie te worden vastgesteld die naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 ter vaststelling aan u wordt aangeboden. De ontwikkeling Norbartstraat te Terheijden is een zeer onrendabele locatie die in 2022 afgesloten is.

Voor de locatie Tuinbouwweg te Made zijn de mogelijkheden voor de uitbreiding van woonwagen standplaatsen uitgewerkt en wordt naar verwachting in de loop van 2023 een grondexploitatie ter vaststelling aangeboden.

Tot slot wordt de opgave voor de Ecowijk te Terheijden onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Wij zijn nog niet zover dat wij hierover iets kunnen delen. Wij verwachten u in de loop van 2023 meer informatie te kunnen geven over het verloop en de inhoud over en voor de ontwikkeling van de Ecowijk. 

Vanaf 2016 wijzigde de verslaglegging voor grondexploitaties in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In juli 2019 beschreef de Commissie BBV dit complete vraagstuk in de nieuwe notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken. Daarnaast is de Wet modernisering Vennootschapsbelasting voor overheden van kracht. De gevolgen van beiden verwerkten we in deze paragraaf.

b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid

Terug naar navigatie - b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid

Het nadeel van € 78.803 is veroorzaakt door meer algemene voorbereidingskosten/uren die niet te verhalen zijn (€ 193.823 nadeel), minder ambtelijke voorbereidingskosten/uren op projecten (€ 72.448 voordeel) en inkomsten woonrijp maken projecten (€ 42.572 voordeel).   

Resultaat Faciliterend Grondbeleid / Wijzigingsplannen-afwijkingen bestemmingsplannen jaarrekening 2022
Onderverdeling / naam Prim begroting Begroting na NJN 2022 Resultaat voor bestemming tgv/tlv reserves Resultaat na bestemming Voordeel / nadeel Verschil begr-werk
Faciliterend GB met raadsbesluit / met overeenkomst 80.824 116.576 -166.894 261.250 94.356 voordeel -22.220
Faciliterend GB zonder raadsbesluit / met overeenkomst 0 0 2.458 30.000 32.458 nadeel 32.458
Faciliterend GB zonder raadsbesluit / zonder overeenkomst 287.870 340.204 393.411 393.411 nadeel 53.207
Wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen 0 53.846 11.704 57.500 69.204 nadeel 15.359
Totaal 368.694 510.626 240.680 348.750 589.430 nadeel 78.803

c. Wonen

Terug naar navigatie - c. Wonen

In 2022 stelde de gemeenteraad het Programma Wonen vast. Het programma Wonen is een zogenaamd vrijwillig programma in het kader van de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie hebben we de ambitie geformuleerd om tot 2030 1.500 woningen toe te voegen. Via het programma Wonen geven we uitwerking aan deze ambitie. Het zwaartepunt van deze ambitie ligt in deze coalitieperiode, waarbij het doel is per jaar gemiddeld 200 woningen te bouwen. 

Realisatie nieuwbouw woningen 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Opgeleverde nieuwbouw woningen 197 137 89 47 70 65
Terug naar navigatie - Toelichting tabel

In 2022 leverden we 197 nieuwbouwwoningen op. De kern Made heeft met 146 woningen hierin het grootste aandeel. De ambitie is gemiddeld 200 nieuwbouwwoningen per jaar in deze coalitieperiode. De doelstelling voor 2022 hebben we dus nagenoeg gehaald. U leest een toelichting in Programma 3, 3.3 Wonen.

Opgeleverde woningen 2022 Kern Aantal
Lage Zwaluwe-West fase 2b/Vlashoek II Lage Zwaluwe 7
Ganshoek fase 2 / Ds Jamesstraat Lage Zwaluwe 14
Zijlbergsestraat / Van Iersel Made 54
Geraniumstraat-Zilverschoon Made 4
Romboutstraat Made 21
Leeuwerikstraat Made 61
Zandstraat 79 Made 2
Godf. Schalkenstraat 8-10 Made 4
Meulenpad 8 Wagenberg 1
Kerkstraat bij 58 Wagenberg 4
Botzegge (voormalig Sovak) Terheijden 15
Schansstraat / De Weelde Terheijden 10
Totaal 197

d. Werken/ bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - d. Werken/ bedrijventerreinen

In juni 2021 is de nota economie vastgesteld. Deze geeft inzicht in de toekomstige ruimtebehoefte van onze bedrijven (ca. 5 ha).

Thans is op het Dega terrein nog een kavel beschikbaar. Wellicht ten overvloede heeft de gemeente zelf geen gronden beschikbaar voor bedrijventerreinen.

In de nota economie en de concept omgevingsvisie zijn de locaties Thijsenweg en Brieltjespolder aangewezen als mogelijke uitbreidingen voor bedrijventerrein.

e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties

Terug naar navigatie - e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties

De gemeentelijke grondexploitaties herzien we jaarlijks. We leggen ze aan de gemeenteraad voor om vast te stellen bij de Najaarsnota. Het verwachte verloop van de boekwaarden van 2022 tot en met 2027 is:

Primaire begroting 2022
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2022 Boekwaarde 1-1-2023 Boekwaarde 1-1-2024 Boekwaarde 1-1-2025 Boekwaarde 1-1-2026
Prinsenpolder Made 0 0 0 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe -487 0 0 0 0
E-veld Terheijden Made 818.875 -514.311 29.004 0 0
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Lage Zwaluwe -15.740 0 0 0 0
Dorpshart Made Made 291.234 -81.450 141.815 579.683 539.423
Totaal 1.093.884 -595.761 170.820 579.683 539.423
Na actualisatie in 2e bestuursrapportage
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2022 Boekwaarde 1-1-2023 Boekwaarde 1-1-2024 Boekwaarde 1-1-2025 Boekwaarde 1-1-2026 Boekwaarde 1-1-2027
Prinsenpolder Made 0 0 0 0 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 95.051 -153 0 0 0
E-veld Terheijden 429.196 -864.037 -649.502 -41.689 0 0
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made -14.312 -9.015 0 0 0 0
Dorpshart Made 282.236 343.861 -272.463 279.181 965.198 446.704
Totaal geformaliseerde grondexploitaties 691.936 -434.140 -922.117 237.492 965.198 446.704
Norbartstraat Terheijden 3.429 8.387 8.387 8.387 8.387 8.387
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107 12.544 12.544 12.544 12.544 12.544
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494 31.113 31.113 31.113 31.113 31.113
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 37.175 37.175 37.175 37.175 37.175
Tuinbouwweg Made 0 0 0 0 0 0
Ecowijk Terheijden 0 0 0 0 0 0
Totaal nog te formaliseren grondexploitaties (voorbereidingskosten) 51.924 89.219 89.219 89.219 89.219 89.219
Totaal 743.860 -344.921 -832.898 326.711 1.054.416 535.923
Het gerealiseerde resultaat en de actuele prognose van de te verwachten resultaten zien er als volgt uit:
Projectnaam Kern Werkelijke Boekwaarde 1-1-2022 Werkelijke Boekwaarde 1-1-2023 Verwachte Boekwaarde 1-1-2024 Verwachte Boekwaarde 1-1-2025 Verwachte Boekwaarde 1-1-2026 Verwachte Boekwaarde 1-1-2027
Prinsenpolder Made 0 0 0 0 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 102.788 0 0 0 0
E-veld Terheijden 429.196 -947.005 -1.225.413 -129.419 0 0
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made -14.312 -10.513 0
Dorpshart Made 282.236 383.944 -232.379 394.264 1.080.281 446.704
Totaal geformaliseerde grondexploitaties 691.936 -470.786 -1.457.793 264.846 1.080.281 446.704
Norbartstraat Terheijden 3.429 0 0 0 0 0
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107 8.879 117.990 117.990 117.990 117.990
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494 48.846 152.639 152.639 152.639 152.639
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 42.485 99.535 99.535 99.535 99.535
Tuinbouwweg Made 0 0 0 0 0 0
Ecowijk Terheijden 0 0 0 42.485 0 0
Totaal nog te formaliseren grondexploitaties (voorbereidingskosten) 51.924 100.210 370.163 412.649 370.163 370.163
Totaal 743.860 -370.576 -1.087.629 677.494 1.450.444 816.867
-/- = positieve boekwaarde/
+/+ = negatieve boekwaarde

f. Financiële positie actieve grondexploitaties

Terug naar navigatie - f. Financiële positie actieve grondexploitaties

In de tabel hieronder geven we u inzicht in de te verwachten resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties.

Begrote resultaten 2022
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2022 Begrote lasten 2022 Begrote baten 2022 tgv reserves Begroot resultaat Boekwaarde 1-1-2023
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 100.236 0 95.051
E-veld Terheijden 429.196 426.283 -2.736.894 145.625 871.753 -864.037
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made -14.312 5.297 -9.015
Dorpshart Made 282.236 106.566 -44.941 343.861
Totaal geformaliseerde grondexploitaties 691.936 638.382 -2.781.835 145.625 871.753 -434.140
Norbartstraat Terheijden 3.429 4.958 8.387
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107 7.436 12.543
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494 3.619 31.113
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 21.281 37.175
Totaal nog te formaliseren grondexploitaties (voorbereidingskosten) 51.924 37.294 0 0 0 89.218
Totaal 743.860 675.676 -2.781.835 145.625 871.753 -344.921
Terug naar navigatie - Toelichting tabel
Werkelijke resultaten 2022
Projectnaam Kern Werkelijke Boekwaarde 1-1-2022 Werkelijke lasten 2022 Werkelijke baten 2022 tgv reserves Werkelijk resultaat Werkelijke Boekwaarde 1-1-2023 Voor zieningen Gecorr boekwaarde 1-1-2023
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 107.973 102.788 102.788
E-veld Terheijden 429.196 343.438 -2.581.000 142.500 718.861 -947.005 -947.005
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made -14.312 10.913 -7.114 -10.513 -10.513
Dorpshart Made 282.236 221.649 -119.941 383.944 -383.944 0
Totaal geformaliseerde grondexploitaties 691.936 683.972 -2.700.941 142.500 711.747 -470.786 -383.944 -854.730
Norbartstraat Terheijden 3.429 537 -3.965 0 0
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107 3.772 8.879 8.879
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494 21.351 48.846 48.846
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 26.591 42.485 42.485
Tuinbouwweg Made 0 0 0 0
Ecowijk Terheijden 0 0 0 0
Totaal nog te formaliseren grondexploitaties (voorbereidingskosten) 51.924 52.251 0 0 -3.965 100.210 0 100.210
Totaal 743.860 736.223 -2.700.941 142.500 707.781 -370.576 -383.944 -754.520

Voorbeeld kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat 2022:
Boekwaarde 1-1-2022                €    14.312  negatief
Werkelijke lasten 2022               €    10.913  positief
Werkelijke baten 2022                €                  -   positief
Werkelijk resultaat 2022           €      7.114 negatief (t.l.v. Alg Bedr res GB)
Boekwaarde 1-1-2023                €    10.513 negatief = positieve boekwaarde 

Terug naar navigatie - Conclusie
Prognose 2023 en verdere jaren
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2023 Begrote lasten Begrote baten tgv reserves Begroot resultaat Eind boekwaarde Voor zieningen Gecorr eind boekwaarde Voordeel / nadeel Jaar van afsluiting
Degaterrein Lage Zwaluwe 102.788 55.974 -268.076 12.913 96.401 0 0 voordeel 2023
E-veld Terheijden -947.005 947.057 -622.349 622.297 0 0 voordeel 2024
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made -10.513 9.702 811 -0 -0 voordeel 2023
Dorpshart Made 383.944 1.757.343 -1.694.583 446.704 -446.704 0 nadeel 2025
Totaal geformaliseerde grondexploitaties -470.786 2.770.076 -2.585.008 12.913 719.510 446.704 -446.704 -0
Norbartstraat Terheijden 0 0 0 onbekend
De Ligne - Hoogerheide Made 8.879 109.111 117.990 117.990 onbekend
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 48.846 103.793 152.639 152.639 onbekend
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 42.485 57.049 99.535 99.535 onbekend
Tuinbouwweg Made 0 0 0 onbekend
Ecowijk Terheijden 0 0 0 onbekend
Totaal nog te formaliseren grondexploitaties (voorbereidingskosten) 100.210 269.953 0 0 0 370.163 0 370.163
Totaal -370.576 3.040.029 -2.585.008 12.913 719.510 816.867 -446.704 370.163

Uit bovenstaande overzichten concluderen we het volgende:
Degaterrein (Lage Zwaluwe)
De verkoopprocedure voor het resterende perceel/percelen is in 2019 opgestart. In 2021 is een gedeelte verkocht. Wij verwachten in 2023 het restant te verkopen. Na de verwachte verkoop van het restant perceel en het woonrijp maken in 2022, verwachten we een voordeel te behalen van € 96.401 (€  8.778 nadelig ten opzichte van jaarrekening 2021).

E-veld (Terheijden)
In het 4e kwartaal van 2020 heeft u voor de ontwikkeling E-veld te Terheijden een grondexploitatie vastgesteld. In 2021 is de ontwikkeling met een uitvraag in concurrentie vermarkt en is een ontwikkelaar gecontracteerd. Met dit contract is een tussentijds werkelijk winstresultaat geboekt in 2023 van € 718.861. In 2023 verwachten wij nog een 5-tal kavels voor Tiny houses te verkopen. Het verwachte totale resultaat is € 1.341.158 (tussentijdse winstneming in 2022 € 718.861 – verwachte winstneming in 2024 € 622.297). Het totaal verwachte resultaat is € 227.353 positiever dan bij de jaarrekening 2021.
Ten aanzien van de Tiny houses loopt het afname proces wat trager dan gepland. Dit vindt hoofdzakelijk haar oorzaak in de sterk gestegen bouwkosten in 2022. Voor deze kavels verwachten wij in 2023 een algehele verkoop dan wel een terugname en verkoopprocedure voor het individuele kavel.

Kavels Antwerpsestraat/ Geraniumstraat (Made)
In 2019 is een bestemmingsplan vastgesteld voor twee woningbouwlocaties aan de Antwerpsestraat en Geraniumstraat in Made. In het 2e halfjaar van 2020 zijn de kavels te koop aangeboden. Daadwerkelijk zijn de kavels in 2021 verkocht. Tussentijds is een positief resultaat van € 330.000 in 2021 genomen. In 2022 is een start gemaakt met de uitvoerende werkzaamheden in het kader van woonrijp maken. In 2022 zijn kosten voor planschades verantwoord die niet begroot waren. Deze kosten zijn in 2022 als verlies geboekt. Tot slot verwachten wij in 2023 het project met nog een klein voordeel van € 811 af te sluiten.

Dorpshart (Made)
In januari van 2021 heeft de gemeenteraad een grondexploitatie vastgesteld voor de ontwikkeling van het Dorpshart Centrumplan te Made. Deze ontwikkeling liet een tekort van € 539.423 zien waarvoor in 2021 en 2022 verliesvoorzieningen zijn getroffen. Bij de actualisatie (NJN 2022) is het verlies naar beneden bijgesteld naar € 446.704. Dit is bij de jaarrekening 2022 verwerkt in de verliesvoorziening. 

g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties

h. Risico’s eigen grondexploitaties

Terug naar navigatie - h. Risico’s eigen grondexploitaties

Gezien de omvang van de actieve grondexploitaties verwachten we risico’s die op basis van een model zijn uitgewerkt.
Voor de actieve grondexploitaties calculeren we een risicoprofiel van € 491.816. 

Op het E-veld (Terheijden) is bouwrijp gemaakt en zijn de kavels verkocht en voor het Dorpshart (Made) zijn de overeenkomsten aangegaan.

De risico’s op de lopende actieve grondexploitaties nam in 2022 af met € 86.456 ten opzichte van 2021.

Te verwachten risico’s lopende projecten
Projectnaam Te verwachten risico's
Degaterrein (Lage Zwaluwe) 52.500
E-veld (Terheijden) 179.088
Dorpshart (Made) 260.227
Totaal 491.815

i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf

Terug naar navigatie - i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf

Voor het opvangen van de risico's lopende actieve grondexploitaties (zie punt h.) beschikken we over de Algemene reserve Grondbedrijf. 

De omvang van deze reserve moet in totaal toereikend zijn voor het afdekken van de berekende risico's. Eventuele tekorten of overschotten verrekenen we met de Algemene reserve. De risico's van de facilitaire grondexploitaties zijn opgenomen in Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf wordt gevoed met de winstnemingen van de grondexploitaties . 

De weerstandscapaciteit per eind 2022 bedraagt € 1.204.449. Het volume van de berekende risico's van de lopende projecten bedraagt € 491.815. Het overschot van € 712.634 is overgeheveld naar de Algemene reserve.

Weerstandscapaciteit actieve grondbedrijfexploitaties Bedrag
Beschikbare Algemene reserve Grondbedrijf
* Beginstand 496.668
* Winstnemingen 2022 718.861
* Verliesnemingen 2022 -11.080
Beschikbare weerstandscapaciteit (per 31-12-2022) 1.204.449
Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. berekende risico's (zie punt h.) 491.815
Overschot Algemene reserve Grondbedrijf (storting in Algemene reserve) -712.634