2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma 2018-2022 beschreven we:

 • We doen het duurzaam; 
 • We doen het met het oog op klimaat;
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
 • We doen het samen met onze inwoners;
 • We doen het gezond;
 • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

In het voorjaar kwam er een nieuw Coalitieakkoord. Hierin schonk de raad in dit programma vooral aandacht aan verkeer, biodiversiteit en klimaat. In het akkoord stonden geen specifieke afwijkingen voor 2022 voor Openbare Werken. De thema's bleven in deze begroting hetzelfde.   

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

 1. Integraal en burgergericht werken
 2. Wegen en verkeer
 3. Groen en speelvoorzieningen
 4. Water.

Er is een duidelijke koppeling met paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen. In die paragraaf beschrijven we de maatregelen voor het in stand houden van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.  

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Onderhoudsniveau wegen Kwaliteit C (ingedikt) 96% 90% of meer 96%
Onderhoudsniveau voetpaden en hoofdfietspaden Kwaliteit B 90% of meer 96%
Tevredenheid burgers over onderhoud Openbare Verlichting 8 7 of meer 7

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Maandelijkse schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau 94% 90% of meer 96%
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (Waar staat je gemeente) 6 6,5 6

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2
Tabel Prg.2-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2021 2022 2022 2022
Wegen en Verkeer 6.227.555 4.050.365 4.425.786 4.558.918
Groen en speelvoorzieningen 2.357.782 2.597.584 2.749.516 2.449.360
Water 2.395.480 2.147.279 2.201.085 2.249.249
Totaal lasten 10.980.816 8.795.228 9.376.387 9.257.527
Wegen en Verkeer 2.480.714 95.909 455.826 465.578
Groen en speelvoorzieningen 113.429 119.179 119.139 113.592
Water 2.994.668 2.901.654 2.969.194 2.878.267
Totaal baten 5.588.810 3.116.742 3.544.159 3.457.436
Saldo mutaties reserves 1.155.097 -939.721 -1.158.493 -758.238
Saldo van baten en lasten 6.547.103 4.738.765 4.673.734 5.041.852