Basisset beleidsindicatoren

Inleiding Basisset beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.

 

Beleidsindicatoren en taakvelden

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren en taakvelden

De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:

 • Bestuur en ondersteuning (taakveld 0)
 • Veiligheid (1)
 • Economie (3)
 • Onderwijs (4)
 • Sport, cultuur en recreatie (5)
 • Sociaal Domein (6)
 • Volksgezondheid en milieu (7)
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

 

Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2022 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.

 

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de geldende beleidsindicatoren: 34 in totaal. Per indicator geven wij achtereenvolgens inzicht in

 • Het taakveld waarop de beleidsindicator betrekking heeft
 • De naam van de beleidsindicator
 • De eenheid waarin de beleidsindicator wordt uitgedrukt
 • De laatste bekende gerealiseerde waarde over een afgesloten jaar
 • Een uitleg wat met de beleidsindicator wordt bedoeld.

De toepassing van de definitie van de kosten voor externe inhuur (indicator 4) is herzien. De kosten worden nu op een eenduidige manier vastgelegd wat een zuiverder beeld geeft t.o.v. voorgaande jaren.

Terug naar navigatie - Tabel
Tabel Indic-1
Verplichte beleidsindicatoren
Nr. Taakveld Indicator Eenheid Periode Werkelijk Begroting 2022 Bron Beschrijving
1 0 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2022 6,0 6,2 Eigen gegevens
2 0 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2022 5,9 5,8 Eigen gegevens
3 0 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2022 685 452 Eigen gegevens
4 0 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2022 21% 10% Eigen gegevens
5 0 Overhead % van totale lasten 2022 12% 12% Eigen gegevens
6 1 Verwijzingen Halt per 1.000 inw. 12-18 jr 2021 13 13 Bureau Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7 1 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2022 0,5 0,4 CBS - Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 1 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2022 2,2 1,7 CBS - Criminaliteit Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 1 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2022 1,1 1,1 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 1 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2022 4,2 1,7 CBS - Criminaliteit Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
11 3 Functiemenging % 2021 44,7 45,2 CBS - BAG/LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12 3 Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2021 163,2 128 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.
13 4 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2021 2 1 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen.
14 4 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2021 14 14 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend, per 1.000 leerlingen.
15 4 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2021 1,4 2 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
16 5 Niet-sporters % 2020 50,9 46 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
17 6 Banen per 1.000 inw 15-64jr 2021 557,8 500 CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.
18 6 Jongeren met delict voor rechter % 2020 1 1 CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 6 Kinderen in uitkeringsgezin % 2021 2 2 CBS - Jeugd Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 6 Netto arbeidsparticipatie % 2022 73,6 71 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 6 Werkloze jongeren % 2021 1 1 CBS - Jeugd Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 6 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo 2021 125,8 124 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet, per 10.000 inwoners.
23 6 Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr 2020 179,8 86 CBS - Participatie Wet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Verplichte beleidsindicatoren
Nr. Taakveld Indicator Eenheid Periode Werkelijk Begroting 2022 Bron Beschrijving
24 6 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2022 12 9,5 CBS - Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 6 Jongeren met jeugdbescherming % 2022 0,6 1,2 CBS - Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 6 Jongeren met jeugdreclassering % 2021 0,3 0,3 CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
27 6 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw 2022 680 740 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten
28 7 Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2020 89 100 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29 7 Hernieuwbare elektriciteit % 2020 10,9 4,2 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
30 8 WOZ-waarde woningen dzd euro 2022 337 298 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x€1.000).
31 8 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2022 16,9 15 BAG Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 8 Demografische druk % 2022 75,6 74,3 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33 8 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2022 675 682 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 8 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2022 793 802 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.