3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

  • Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
  • Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
  • Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
  • Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
  • Drimmelen energie neutraal in 2040.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5 Leefomgeving

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Reguliere procedure omgevingsvergunning: gemiddelde doorlooptijd vergunningverlening (in weken) 7,0 7,0

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2021 2022 2022 2022
Versterken toerisme en recreatie 694.657 477.597 541.800 452.896
Versterken economische structuur 279.808 246.976 429.289 383.378
Ruimte 1.098.934 1.043.941 1.288.692 1.139.768
Wonen 4.716.147 7.052.265 5.873.919 5.967.105
Duurzaamheid 3.382.658 3.139.445 3.981.007 3.659.971
Leefomgeving 1.621.684 1.770.667 1.895.049 1.874.216
Totaal lasten 11.793.888 13.730.892 14.009.757 13.477.333
Versterken toerisme en recreatie 280.293 231.580 236.880 321.064
Versterken economische structuur 102.114 36.338 44.709 75.110
Ruimte 31.083 20.631 45.080 81.270
Wonen 5.142.178 7.543.540 6.641.201 6.552.027
Duurzaamheid 3.898.330 3.569.580 4.122.601 3.857.013
Leefomgeving 929.393 1.299.078 987.928 606.981
Totaal baten 10.383.391 12.700.748 12.078.399 11.493.463
Saldo mutaties reserves -1.067.047 1.179.770 1.182.202 1.411.798
Saldo van baten en lasten 343.450 2.209.913 3.113.561 3.395.668