Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Algemeen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar en daarmee bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. We lichten hieronder de verschillen tussen de begrote en werkelijke inkomsten toe. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

Tabel AlgDm-1
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2021 Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2022 Realisatie 2022
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 5.046.243 383.521- 4.662.722 5.144.129 402.959- 4.741.170 5.281.879 414.610- 4.867.269 5.397.242 438.087- 4.959.155
Algemene uitkeringen 37.656.560 2.702- 37.653.859 38.379.063 4.175- 38.374.887 42.145.686 4.175- 42.141.511 42.783.750 3.340- 42.780.410
Dividend 65.931 - 65.931 65.931 - 65.931 83.051 - 83.051 83.051 - 83.051
Saldo financieringsfunctie 42.925 148.673- 105.748- - 186.316- 186.316- 18.000 186.316- 168.316- 54.677 212.675- 157.998-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 220.750- 220.750- 133.942- 133.942- 290.482- 290.482- - 3.429- 3.429-
Onvoorzien - - - - 5.000- 5.000- - - - - - -
Vennootschapsbelasting - 819 819 - 2.500- 2.500- - 2.500- 2.500- - - -
Totaal alg. dekkingmiddelen 42.811.659 754.827- 42.056.832 43.589.123 734.892- 42.854.230 47.528.616 898.083- 46.630.533 48.318.720 657.531- 47.661.189

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Tabel AlgDm-2
Lokale heffingen Prim. Begroting 2022 na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking 2022
Onroerendezaakbelasting 5.091.065 5.248.815 5.311.092 -62.277
Precariobelasting 33.064 33.064 60.257 -27.193
Totaal 5.124.129 5.281.879 5.371.349 -89.470

Onroerendezaakbelastingen (ozb)

De meeropbrengsten van de ozb worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere WOZ-waarde door de niet eerder meegenomen nieuwe (deel-)objecten als gevolg van bestandsoptimalisatie, extra areaaluitbreiding en een hogere marktwaardestijging. In december 2022 heeft de raad besloten om de verwachte hogere opbrengsten ozb in 2022 in te zetten ten behoeve van de tariefsverlaging ozb in 2023. 

Precario

Sinds 2017 heffen we precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van derden. In 2022 heeft een extern bureau alle kabels en leidingen in onze gemeentegrond opnieuw in kaart gebracht. Voor de aanslagen 2021 en 2022 resulteert dit in meer meters kabels en leidingen en daarmee afgerond € 28.000 meer opbrengsten in totaal over deze 2 jaren. In de meerjarenbegroting betekent het een structureel hogere bate van ruim € 18.000. Op basis van het vervallen in 2022 van de precarioheffing terrassen is het resultaat 2022 circa € 1.000 lager.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we in programma 3.

Tabel AlgDm-3
Lokale heffingen Prim. Begroting 2022 na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking 2022
Toeristenbelasting (progr. 3) 119.000 124.300 195.093 -70.793
Totaal 119.000 124.300 195.093 -70.793

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een decembercirculaire 2022 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
Septembercirculaire 2022 42.145.686
Decembercirculaire 2022 42.774.579
Verschil circulaires 628.893
Afrekening voorgaande jaren 9.171
Totaal hogere Algemene uitkering 638.064
Terug naar navigatie - Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden

Doordat de decembercirculaire verscheen na de Najaarsnota is de decembercirculaire niet verwerkt in de begroting 2022.
Hierdoor bedraagt het verschil tussen de begroting en de werkelijke inkomsten in totaal € 638.000 voordelig. 
Deze inkomsten bestonden grotendeels uit compensatie voor de uitkering van de Energietoeslag (€ 404.000), verschillen in de uitkeringsfactor (€ 151.000), middelen voor bijzondere bijstand (€ 28.000), compensatieregeling voogdij 18+ (€ 31.000).
Ten slotte heeft het CBS de definitieve aantallen van de maatstaven 2020 en 2021 vastgesteld wat heeft geleid tot positieve afrekeningen over 2020 en 2021 van in totaal € 9.000.

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-5
Tabel AlgDm-5
Deelneming Belang Drimmelen (%) Verkrijgingsprijs 31-12-2022 Dividend Prim. Begroting 2022 Dividend na wijziging 2022 Dividend Realisatie 2022 Dividend Afwijking 2022
NV Brabant Water 1,400% 120.252 0 0 0 0
Bank Nederlandse gemeenten 0,065% 82.647 65.931 83.051 83.051 0
Eerste Traais Warmtebedrijf B.V. 0,909% 1 0 0 0 0
Totaal 65.931 83.051 83.051 0

Het belang in in de deelnemingen is ongewijzigd.

Conform het BBV worden de deelnemingen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-6
Tabel AlgDm-6
Saldo financieringsfunctie Prim. Begroting 2022 na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking 2022
Financieringsresultaat -176.852 -158.852 -148.701 -10.151
Treasury (uren) -9.464 -9.464 -9.297 -167
Totaal -186.316 -168.316 -157.998 -10.318

In de tabel AlgDm-1 regel saldo financieringsfunctie zijn ook de treasury uren meegenomen.

Het financieringsresultaat bestaat uit het saldo van de externe rentelasten en -opbrengsten. We zien een gunstiger resultaat van € 10.000 door niet begrote renteopbrengsten van het 3e en 4e kwartaal via het schatkistbankieren.


Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-7
Tabel AlgDm-7
Incidentele baten & lasten Prim. Begroting 2022 na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking 2022
Overige algemene dekkingsmiddelen -67.942 -187.482 -3.429 -190.911
Incidentele baten & lasten 0 0 0 0
Stelpost en taakstellende bezuinigingen -66.000 -103.000 0 -103.000
Totaal -133.942 -290.482 -3.429 -293.911

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma zijn toegewezen, zoals geraamd inhuurbudget en vacatures. In de jaarrekening wordt gewerkt met dezelfde uurtarieven als in de begroting. Het saldo betreft een prijs- en hoeveelheidsverschil van op de programma's verantwoorde uren.

In de begroting 2022 is een algemene stelpost van € 103.000 opgenomen voor de verhoging van de energieprijzen. Na afloop van het jaar bleek deze stelpost niet nodig aangezien er geen grote overschrijdingen zijn geweest op de kostensoorten met betrekking tot de energiekosten. 

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-8
Tabel AlgDm-8
Onvoorzien Prim. Begroting 2022 na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking 2022
Onvoorzien -5.000 0 0 0
Totaal -5.000 0 0 0

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

Op deze post is dit jaar geen beroep gedaan. Bij de Najaarsnota is de post afgeraamd.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9
Tabel AlgDm-9
Vennootschapsbelasting Prim. Begroting 2022 na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking 2022
Vennootschapsbelasting -2.500 -2.500 0 -2.500
Totaal -2.500 -2.500 0 -2.500

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur (niet overheid-taken). Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. 
Door voorwaartse verliesverrekening van voorgaande jaren is er in 2022 geen vpb betaald.