Balans per 31 december 2022

Ultimo Ultimo
ACTIVA 2021 2022
Vaste activa
1.Immateriële vaste activa 801.981 768.619
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden 801.981 768.619
2. Materiële vaste activa 67.475.065 68.967.491
-Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht 1.941.340 1.941.340
- overige investeringen met een economisch nut 34.163.531 34.723.567
-Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven. 22.379.782 22.302.004
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 8.990.413 10.000.580
3. Financiële vaste activa 2.957.423 3.574.352
-Kapitaalverstrekkingen aan:
-deelnemingen 206.695 202.900
-gemeenschappelijke regelingen 4.538 4.538
-Leningen aan woningbouwcorporaties
-Overige langlopende leningen 1.444.037 2.077.961
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 1.302.153 1.288.953
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden - -
Totaal vaste activa 71.234.469 73.310.461
Vlottende activa
4. Voorraden 209.808 -750.074
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden - 754.520-
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 204.437 4.447
- Gereed product en handelsgoederen 5.370 9.718.626
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.123.428 3.098.970
-Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 1.203.551 6.618.155
-Overige vorderingen 5.916.877 1.500
-Overige uitzettingen 3.000 402.048
6. Liquide middelen 403.221 1.946
-Kassaldi 4.013 400.103
-Banksaldi 399.208 5.090.886
7. Overlopende activa 2.299.192
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.299.192 5.090.886
Totaal vlottende activa 10.035.649 14.461.487
Totaal - generaal 81.270.119 87.771.948
Ultimo Ultimo
PASSIVA 2021 2022
Vaste passiva
8. Eigen vermogen 44.421.316 46.030.740
-Algemene reserve 11.305.226 12.476.213
-Bestemmingsreserves 29.930.575 28.891.723
-Reserves van het grondbedrijf 1.764.522 2.219.919
-Gerealiseerde resultaat 1.420.992 2.442.885
9. Voorzieningen 9.046.628 8.448.839
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.509.397 3.083.016
-Egalisatievoorzieningen 2.156.032 2.138.015
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 4.381.199 3.227.809
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 17.205.179 19.567.357
-Onderhandse leningen van binnenl banken en overige financiële instellingen 15.925.000 18.650.000
-Waarborgsommen 1.280.179 917.357
Totaal vaste passiva 70.673.123 74.046.936
Vlottende passiva
11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 6.698.414 8.677.377
-Overige kasgeldleningen 3.800.000 4.000.000
-Banksaldi - -
-Overige schulden 2.898.414 4.677.377
12. Overlopende passiva 3.898.582 5.047.635
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering 1.618.513 3.366.836
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
-De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 2.085.434 1.499.208
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 194.635 181.591
Totaal vlottende passiva 10.596.996 13.725.013
Totaal - generaal 81.270.119 87.771.948
Gewaarborgde geldleningen 3.693 2.694
Garantstellingen 118.625 112.849