5. Ontwikkeling rekeningsaldo

5. Ontwikkeling rekeningsaldo

Terug naar navigatie - 4. Ontwikkeling rekeningsaldo
Prgr Voordeel Nadeel Saldo Verloop saldo
Raadsvergadering 11 november 2021
Saldo primaire begroting 2022 976 976
Najaarsnota 2021 -
Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 11 november 2021) 976 976
Raadsvergadering 18 november 2021 (Najaarsnota)
Toezicht bouw- en brandveiligheid 3 -127 -127
Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk 4 -66 -66
Beschermd Wonen 4 51 - 51
Uitkeringen 4 -88 -88
Re-integratie 4 -37 -37
Software-digitaal samenwerken O -40 -40
Diversen per saldo -61 -61
Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 18 november 2021) -367 608
Raadsvergadering 16 december 2021 (Budgetoverheveling)
Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made) 2 48 48
Wegen: klein onderhoud elementenverharding 2 100 100
Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant 2 30 30
Biodiversiteit 2 32 32
Nota economie: uitvoeringsprogramma 3 50 50
Samenwerking De Biesbosch 3 11 11
Ondertussengroep Wet Inburgering 4 86 86
Bestrijding eenzaamheid 4 17 17
Visie onderwijshuisvesting Terheijden 4 18 18
Verduurzaming onderwijs 4 10 10
Preventie schuldhulpverlening 4 13 13
Communicatie omgevingswet en energietransitie O 25 25
Organisatieontwikkeling O 100 100
Bestandsoptimalisatie basisregistraties O 75 75
Doorontwikkeling team Financiën O 35 35
Externe ondersteuning I-adviseur O 34 34
BTW ondersteuning Bedr. 25 25
Dekking reserve Budgetoverheveling -708 -708
Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 17 december 2020) - 608
Raadsvergadering 8 juli 2021 (Voorjaarsnota)
Gemeenschappelijke regelingen (bijlage 7) Div -38 -38
Grondexploitaties / overige grondzaken / toerekening overhead 3 -129 -129
Omgevingswet / -vergunning (incl. personele uitbreidingen) 3 -1 -1
Jeugdzorg 4 -101 -101
WMO begeleiding 4 -38 -38
Soza: uitkeringen / bijzonder bijstand 4 -100 -100
Salariskosten (mn CAO) Div -303 -303
Inhuur (extern) personeel (RO /economie) 3 -124 -124
Bedrijfsvoerings-/overheadkosten (incl. personele uitbreidingen) O -184 -184
Coalitieakkoord (incl. personele uitbreidingen) 1 -17 -17
Coalitieakkoord (incl. personele uitbreidingen) 3 -31 -31
Algemene uitkering AlgD 1.589 1.589
Openbaar groen: areaaluitbreidingen woningbouwlocaties (incl. indexering) 2 -69 -69
Diverse -297 -297
Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 8 juli 2022) 158 767
Raadsvergadering 17 november 2022 (Najaarsnota)
Visie op Lage Zwaluwe (Coalitieprogramma) 1 60 60
Cloud hosting Cipers 1 -12 -12
Wachtgeld 1 -20 -20
Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik 2 -33 -33
Kabels en leidingen 2 209 209
Bomen 2 -43 -43
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 3 -6 -6
Omgevingswet: overheveling budget naar 2023 e.v. 3 313 313
Faciliterende grondexploitaties 3 -44 -44
Inhuur projectleider flexwoningen 3 -30 -30
Jeugdhulp - specialistische zorg 4 423 423
Beschermd Wonen 4 459 459
WMO hulpmiddelen 4 37 37
WMO woningaanpassingen 4 90 90
WMO begeleiding 4 -40 -40
Uitkeringen 4 40 40
Re-integratie 4 50 50
Energiefonds 4 -150 -150
Noodfonds 4 -100 -100
Diverse Sport en Bewegen 4 -75 -75
Sociaal cultureel dorpshart 4 -80 -80
OZB AlgD 158 158
Septembercirculaire (netto: na inzet geoormerkte gelden) AlgD 14 14
Ontwikkeling afdeling Middelen O -170 -170
Projectleider nieuw financieel pakket O -10 -10
Externe ondersteuning informatievoorziening O -23 -23
Diversen per saldo 71 71
Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 17 november 2022) 1.088 1.855
Raadsvergadering 15 december 2022 (Budgetoverheveling)
Dorpsgericht werken 1 23 23
Bewegwijzering: Nationale bewegwijzeringsdienst 2 55 55
Nota Grondbeleid 3 24 24
Ruimtelijke ordening: inhuur personeel 3 35 35
Omgevingsplan 3 41 41
Samenwerking De Biesbosch 3 54 54
Uitvoering nota Economie 3 75 75
Energietransitie 3 214 214
Woningbouwambitie 3 75 75
Bestandsoptimalisatie basisregistratie O 50 50
Storting reserve Budgetoverheveling -645 -645
Saldo begroting 2022 (t/m raadsvergadering 15 december 2022) - 1.855
Jaarrekening 2022
Rekenkamer 1 28 28
Software basisregistratie persoonsgegevens 1 58 58
Pensioenvoorziening bestuurders 1 -463 -463
Waterkeringen: bijdrage Waterschap wandelpaden 2 29 29
Wegen: onderhoud / schades en inhuur personeel 2 -74 -74
Kabels en leidingen: inhuur personeel en opbrengst leges 2 -28 -28
Openbare verlichting: onderhoud / electra 2 -82 -82
Verkeer: verkeersmaatregelen en bewegwijzering (nbd) 2 -44 -44
Rioolheffing: lagere toerekening overhead, rente en straatvegen 2 -100 -100
Watergangen / stedelijk water: onderhoud 2 -64 -64
Vertraagde uitvoering kredieten TenR: lagere kapitaallasten 3 44 44
Jachthaven Terheijden 3 45 45
Economische zaken: onderbesteding formatie (ziekteverzuim) 3 52 52
Omgevingswet 3 77 77
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 3 50 50
Grondzaken: reststroken / pacht / recognities 3 69 69
Energietransitie 3 39 39
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 3 47 47
Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) 3 -79 -79
Ruimtelijke ordening: hogere advieskosten / lagere opbrengst leges 3 -46 -46
Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW, overhead en straatvegen 3 -37 -37
Afval: Naheffing Attero 3 -172 -172
Omgevingsvergunning: lagere opbrengst leges 3 -380 -380
Minder deelname aan peuterspeelzalen 4 31 31
Hoger uitkeringspercentage toekenningen door zorgaanbieders Specialistische jeugdzorg 4 79 79
Afname aantal jeugdigen met een PGB 4 54 54
Minder aantal vervoersbewegingen Wmo vervoer 4 29 29
Doorcentralisatie Beschermd Wonen en daling aantal indicaties 4 37 37
Gezondheidsbeleid 4 27 27
Overig thema Zorg 4 38 38
Minder aanvragen bijstand en afbreken ToZo ondersteuning 4 70 70
Lagere uitvoeringskosten door minder activiteitenbeleidsplan minimabeleid 4 31 31
Toeslagenproblematiek/minder aanvragen bijzondere bijstand 4 58 58
Minder reintegratietrajecten door personele inzet op andere gebieden, energietoeslag o.a. 4 36 36
Voergoeding personele inzet opvang vluchtelingen Geertruidenberg 4 49 49
Meevallende kosten inburgering 4 32 32
Beperkt beroep gedaan op het energiefonds 4 57 57
Lagere kosten/minder onderhoud uitgevoerd buitensport 4 53 53
Minder inzet externe juristen centrumplan/SCC Dorpshart Made 4 27 27
Jeugd WBO 4 -72 -72
Afrekening Jeugd 4 -238 -238
Wmo woningaanpassingen 4 -63 -63
Wmo huishoudelijke hulp 4 -73 -73
Bijzondere bijstand/energietoeslag 4 -271 -271
Onderhoud en renovatie zwembaden 4 -54 -54
Onroerendezaakbelasting+Precariobelasting AlgD 89 89
Decembercirculaire+Afrekeningen voorgaande jaren AlgD 638 638
Prijs- hoeveelheidsverschil verantwoorde uren AlgD 191 191
Vrijval stelpost verhoging energieprijzen AlgD 103 103
Ambitieplan Dienstverlening en informatievoorziening O 50 50
Lagere kapitaallasten O 135 135
ICT accountkosten inhuur derden O 43 43
Lagere kosten metingen en luchtfoto's O 50 50
Minder uren inkoopbureau O 70 70
Lagere kapitaallasten O 39 39
Lagere kapitaallasten O 22 22
Werkkostenregeling en afrekening Flex West-Brabant O 58 58
Website O 56 56
Diverse voordelen per saldo (< 25.000) 138 138
Saldo jaarrekening 2022 588 2.442