B. Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de paragraaf lokale heffingen gaan we in op:

  • de verschillende belastingen, heffingen en leges
  • de lokale lastendruk
  • de begrote inkomsten
  • de mate van kostendekkendheid 
  • een korte beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleid en hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelasting
Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond. De waarde van onroerende zaken bepalen we ieder jaar opnieuw. Voor het belastingjaar 2022 is de waardepeildatum 01-01-2021. Over de waarde op de waardepeildatum wordt onroerende zaakbelasting geheven. De tarieven staan in de Verordening onroerende zaakbelastingen Drimmelen 2022.

Tabel Par.B-1: Overzicht tarieven OZB
2020 2021 2022 Mutatie in %
zakelijk recht woningen 0,1047% 0,1115% 0,0972% -12,83%
zakelijk recht niet-woningen 0,1889% 0,2012% 0,1987% -1,24%
feitelijk gebruik niet-woningen 0,1522% 0,1621% 0,1602% -1,17%
Totaal woningen 0,1047% 0,1115% 0,0972% -12,83%
Totaal niet-woningen 0,3411% 0,3633% 0,3589% -1,21%

De Waarderingskamer besloot dat alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties woningen vanaf 2022 verplicht moeten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden daarvoor is dat dit beter aansluit bij de markt. Begin 2022 is de omvangrijke omzetting van inhoud (m³) naar gebruiksoppervlakte (m²) voor alle woningen binnen onze gemeente afgerond en zijn alle woningen op basis van gebruiksoppervlakte gewaardeerd.  

Terug naar navigatie - Precariobelasting

Precariobelasting
Precariobelasting heffen we voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk hier bijvoorbeeld aan terrassen, verkoopwagens, luifels, en reclameborden. De tarieven staan in de verordening Precariobelasting. Vanaf 2022 heffen we geen precariobelasting meer voor buizen en kabels van nutsbedrijven. Sinds 1 juli 2017 is in de Gemeentewet geregeld dat gemeenten geen precariobelasting kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Volgens de overgangsregeling konden gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken nog tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Vanaf begroting 2022 is € 28.000 aan inkomsten precariobelasting nutsbedrijven vervallen. De raad heeft besloten om in 2022 geen precario te heffen voor de terrassen en heeft de verordening Precariobelasting 2022 hiervoor gewijzigd vastgesteld.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

Toeristenbelasting
Sinds 2006 betalen toeristen in de gemeente Drimmelen toeristenbelasting. De netto-opbrengst gebruiken we voor het verbeteren van toeristische voorzieningen. Alleen niet-inwoners betalen de toeristenbelasting.

  • Het tarief watertoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor 24 uur.
  • Het tarief landtoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor een overnachting.
Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing
De gemeente laat het huishoudelijk afval (rest-, GFT-, oud papier en PMD-afval) door een huisvuilinzamelaar huis-aan-huis ophalen en daarnaast kun je afval, soms tegen betaling, naar de milieustraat brengen. De afvalstoffenheffing is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar-principe en is een 100% kostendekkende heffing. De kosten bedragen in 2022 € 2.781.141, dat is inclusief opbrengsten uit oud papier, glas, textiel en PMD-afval. De opbrengsten bestaan uit de onderdelen vastrecht, Diftar ledigingen, opbrengsten huis-aan-huisinzameling en de milieustraat en bedragen in 2022 € 2.832.710. Het verschil van € 51.569 storten we in de voorziening afvalstoffenheffing waarmee verschillen worden vereffent.

Tabel Par.B-2: Berekening mutatie voorziening
Resultaat Afvalstoffenheffing Mutatie voorziening 2022 Begrote mutatie 2022 Saldo Begroot - Werkelijk
Werkelijke opbrengst afvalstoffenheffing 2022 2.832.710
Werkelijke netto-uitgaven afvalstoffenheffing 2022 2.781.141
Saldo (mutatie voorziening) 51.569 118.567- 170.136

Toelichting mutatie voorziening
In de begroting is een onttrekking geraamd van  € 118.567. De storting bedraagt  € 51.569. Per saldo een voordeel van  € 170.136. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten Diftar met € 30.000 (voordeel: zie voor een inhoudelijke toelichting onderdeel "Inkomsten en kostendekkendheid") en lagere kosten met € 140.000 (voordeel). De lagere kosten bestaan uit: kwijtscheldingen (€ 13.000), lagere netto-kosten diverse afvalstromen / milieustraat (€ 90.000) en een lagere toerekening van rente, BTW, overhead en straatvegen  (€ 37.000).

Tabel Par.B-3: Overzicht verloop egalisatievoorziening
Verloop voorziening Afvalstoffenheffing Jaarrekening
2020 2021 2022
Beginstand 30.457 831.202 1.230.864
Mutaties 800.745 399.662 51.569
Eindstand 831.202 1.230.864 1.282.433

De egalisatievoorziening is per 31 december 2022: € 1.282.433. 

Terug naar navigatie - Rioolheffing

Rioolheffing
De gemeente verzamelt en transporteert afvalwater, voert regenwater af en beheert het grondwater. Hiertoe heffen we rioolheffing. In het Water- en rioleringsplan Drimmelen 2018-2022 is gekozen voor een 100% kostendekkende heffing. De werkelijke kosten bedragen in 2022 € 2.822.635. De werkelijke opbrengsten van de rioolheffing in 2022 bedragen € 1.617.677. Het verschil van € 1.204.959 onttrekken we uit de voorziening riolering.

Tabel Par.B-4: Berekening mutatie voorziening
Resultaat Rioolheffing Mutatie voorziening 2022 Begrote mutatie 2022 Saldo Begroot - Werkelijk
Werkelijke opbrengst rioolheffing 2022 1.617.677
Werkelijke netto-uitgaven rioolheffing 2022 2.822.635
Saldo (mutatie voorziening) 1.204.959- 1.311.923- 106.964

Toelichting mutatie voorziening
In de begroting (inclusief wijzigingen) is een onttrekking geraamd van  € 1.311.923. De werkelijke onttrekking bedraagt  € 1.204.959. Per saldo een voordeel van  € 106.964. Dit wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten rioolheffing met € 25.189 (nadeel: zie voor een inhoudelijke toelichting onderdeel "Inkomsten en kostendekkendheid") en lagere kosten met € 132.153 (voordeel). De lagere kosten bestaan uit: kwijtscheldingen (€ 28.000), lagere toerekening van kosten overhead (€ 42.000), rente als gevolg van onderbesteding lopende kredieten (€ 51.000), toerekening kosten straatvegen (€ 7.000) en overige kleine verschillen (€  4.000).

Tabel Par.B-5: Overzicht verloop egalisatievoorziening
Verloop voorziening Riolering Jaarrekening
2020 2021 2022
Beginstand 2.405.227 2.849.611 3.150.334
Mutaties 444.383 300.724 1.204.959-
Eindstand 2.849.611 3.150.334 1.945.376

De egalisatievoorziening is per 31 december 2022: € 1.945.376.

Terug naar navigatie - Begraafrechten

Begraafrechten
Begraafrechten zijn rechten die de gemeente Drimmelen in rekening brengt voor diensten van de gemeente die te maken hebben met een begraafplaats. Voorbeelden van deze diensten zijn het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van urnen en het onderhoud van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven staan in de Verordening lijkbezorgingsrechten Drimmelen en mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De te dekken kosten zijn de laatste 10 jaar hoger dan de opbrengsten. De laatste 2 jaar zien we een kostendekkendheid van rond de 70% teruglopend naar 63% in 2022. De huidige tarieven zijn in het verleden een aantal keer fors gestegen. Om de begraafplaats aantrekkelijk te houden voor nieuwe begravingen is het verhogen van de tarieven ongunstig. Hogere tarieven kunnen daarbij zelfs leiden tot nog minder begravingen en opbrengsten. Daarnaast heeft een begraafplaats ook een parkfunctie, voor veel gemeentes is ook hierdoor een lagere kostendekkendheid het uitgangspunt. Het onderzoek naar de begraafbehoefte en -capaciteit met een doorkijk naar 2050 is doorgeschoven naar 2023. De tarieven zijn geïndexeerd met  2,5% op basis van de gehanteerde index voor begroting 2022. 

Terug naar navigatie - Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)

Secretarieleges 
Secretarieleges worden geheven ter compensatie van de kosten voor diensten van de gemeenten, bijvoorbeeld voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. De tarieven staan in de Legesverordening. Voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen heeft het Rijk maximumtarieven vastgesteld. 

Terug naar navigatie - Leges omgevingsvergunning

Leges omgevingsvergunning
Leges worden geheven ter compensatie van kosten voor diensten van de gemeente, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning.  Het aantal en de complexiteit van de omgevingsvergunningen schommelt continu en is afhankelijk van vraag en aanbod en marktomstandigheden. De invoering van de nieuwe Omgevingswet is verschoven door de minister van Binnenlandse Zaken naar 1 januari 2024. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de legesverordening. Deze gevolgen worden in de legesverordening 2024 verwerkt. 

Terug naar navigatie - Leges Biesbosch

Leges Biesbosch
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor bijvoorbeeld het varen met een rondvaartboot of bijvoorbeeld een ontheffing voor het beoefenen van modelsport in het Biesboschgebied binnen de gemeentegrenzen van Drimmelen worden leges geheven. Bij het opstellen van de Legesverordening Biesbosch is samengewerkt door de drie gemeenten, zodat bij de drie gemeenten een vrijwel overeenkomstige verordening wordt vastgesteld. Er zijn een aantal verschillen omdat sommige vergunningen/ontheffingen gebied (lokaal) gebonden zijn. De behandeling van aanvragen voor een vergunning/ ontheffing is door de drie gemeenten ondergebracht bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer verstrekt de vergunningen/ontheffingen voor het Biesboschgebied namens alle drie de gemeenten en heft ook de leges voor de vergunning. Deze leges mogen maximaal kostendekkend zijn.

Terug naar navigatie - Marktgelden

Marktgelden en staanplaatsen
De gemeente heeft weekmarkten op 3 locaties: het Dorpsplein in Terheijden, de Marktstraat te Made en de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe.  Het tarief mag maximaal 100% kostendekkend zijn. We zien een daling in de kostendekkendheid, in 2022 naar nog slechts 33%. Vanwege bestaand beleid en de nadelige gevolgen van corona zijn de tarieven voor 2022 alleen geïndexeerd. Bij veel gemeentes is dit tarief niet kostendekkend in verband met de maatschappelijke betekenis ervan. 

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

Lokale lastendruk
In de tabel leest u de gemiddelde lokale lastendruk van een huishouden.

Tabel Par.B-6: Overzicht lastendruk
Belastingsoort lastendruk 2020 lastendruk 2021 lastendruk 2022 mutatie in% nominaal
Onroerende zaakbelastingen € 279,97 € 311,42 € 309,49 -0,62% € -1,93
Rioolheffing (gemiddeld) € 244,12 € 240,95 € 131,29 -45,51% € -109,65
Afvalstoffenheffing (gemiddeld) inclusief milieustraat en huis-aan-huisinzameling € 281,94 € 259,63 € 242,98 -6,41% € -16,64
Totaal gemiddeld per huishouden € 806,03 € 811,99 € 683,77 -15,91% -€ 128,22

Onroerende zaakbelastingen (Ozb): bij de berekening van de lastendruk in begroting 2022 is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning voor de onroerende zaakbelastingen geschat op € 298.000. Voor de berekening van de tarieven Ozb in december Ozb is uitgegaan van 312.000 (op basis van de herwaarderingen tot en met november), hierdoor zijn de tarieven naar beneden bijgesteld.  Door onder andere de bestandsoptimalisatie en een hogere marktwaardestijging is de gemiddelde WOZ-waarde op € 318.000 uitgekomen.

De afvalstoffen- en de rioolheffing berekenden we op basis van de gemiddelde kosten per eenheid (aansluiting). We gaan hierbij uit van het werkelijk ontvangen opbrengstenvolume.

Inkomsten en kostendekkendheid

Terug naar navigatie - Inkomsten Tabel B-7
Tabel Par.B-7: Overzicht heffingen
Nr. Soort belasting of heffing Begroting 2022 (incl. wijzigingen) (in €) Verdeling (in %) Jaarrekening 2022 (in €) Verdeling (in %) Saldo Jaarrekening - Begroting
1. OZB € 5.248.815 46% € 5.311.092 48% € 62.277
2. Afvalstoffenheffing € 2.802.762 25% € 2.832.710 26% € 29.948
3. Rioolheffing € 1.642.865 15% € 1.617.677 15% -€ 25.189
4. Toeristenbelasting € 124.300 1% € 195.093 2% € 70.793
5. Lijkbezorging € 114.114 1% € 101.972 1% -€ 12.142
6. Omgevingsvergunning € 973.185 9% € 593.020 5% -€ 380.165
7. Overige leges € 12.566 0% € 13.641 0% € 1.075
8. Secretarieleges € 348.225 3% € 329.923 3% -€ 18.302
9. Precario € 33.064 0% € 65.819 1% € 32.755
10. Marktgelden en standplaatsen € 9.500 0% € 8.297 0% -€ 1.203
Totaal € 11.309.396 100% € 11.069.243 100% -€ 240.153

Toelichting saldo jaarrekening - begroting
(verschillen groter dan € 25.000)

1. Onroerende zaakbelastingen
De meeropbrengsten van de ozb worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere WOZ-waarde door de niet eerder meegenomen nieuwe (deel-)objecten als gevolg van bestandsoptimalisatie,  extra areaaluitbreiding en een hogere marktwaardestijging.  In december 2022 heeft de raad besloten om de verwachte hogere opbrengsten ozb in 2022 in te zetten ten behoeve van de tariefsverlaging ozb in 2023. 

2. Afvalstoffenheffing
Er zijn € 13.000 lagere opbrengsten gerealiseerd dan begroot voor de opbrengsten van de milieustraat en het ophalen van afval op verzoek. We zien een dalende trend, waarschijnlijk door het minder thuis zijn als gevolg van het beëindigen van de generieke Coronamaatregelen. Na de 2 voorgaande jaren is er duidelijk minder grof afval. Daartegenover staat wel een toename in de aanbiedingen per container wat resulteert in € 38.000 hogere opbrengsten. Daarnaast zijn er op enkele onderdelen kleinere verschillen die optellen tot € 5.000 hogere opbrengsten.     

3. Rioolheffing
De lagere opbrengsten in 2022 worden voornamelijk veroorzaakt door lagere aanslagen als gevolg van een gemiddeld lager waterverbruik (€ 23.000) en daarnaast een iets lager aantal aanslagen vastrecht (€ 2.000).

4. Toeristenbelasting
In 2022 ontvingen we meer toeristenbelasting over 2021 dan verwacht. In het 3e kwartaal van 2022 heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor zijn er naheffingen over 2019 tot en met 2020 opgelegd. Ook is het verwachte negatieve 'Coronaeffect' in 2021 veel lager uitgevallen dan verwacht; deze waren op basis van landelijke gegevens ingeschat. In onze gemeente zijn de negatieve gevolgen voor de landtoeristenbelasting voor een groot deel opgevangen door de watertoeristenbelasting. Het voorgaande resulteerde in afgerond € 50.000 meeropbrengsten over 2021 en € 9.000 over 2019 en 2020. Op basis van de aanslagen 2021 en uitbreiding van locaties in 2022 worden er afgerond € 12.000 meer opbrengsten verwacht voor de nog op te leggen aanslagen 2022. 

6. Omgevingsvergunning
Economische onzekerheden door de sterk stijgende rente, hoge stroom en gasprijzen en de uitblijvende duidelijkheid over de aanpak van stikstof lijken een remmende werking te hebben gehad op de aanvraag van vergunningen voor grotere projecten in de laatste maanden van het jaar. Dit betekent niet dat projecten niet doorgaan, maar doorschuiven naar komende jaren.

9. Precario
In 2022 heeft een extern bureau alle kabels en leidingen in onze gemeentegrond  opnieuw in kaart gebracht. Voor de aanslagen 2021 en 2022 resulteert dit in meer meters kabels en leidingen en daarmee afgerond € 28.000 meer opbrengsten in totaal over deze 2 jaren. In de meerjarenbegroting betekent het een structureel hogere bate van ruim € 18.000.  Op basis van het vervallen in 2022 van de precarioheffing terrassen is het resultaat 2022 circa € 1.000 lager.

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Tabel B-8 Kwijtschelding

Als een belastingplichtige geen vermogen en onvoldoende betalingscapaciteit heeft kunnen we geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen. In de gemeente Drimmelen kunnen inwoners kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeente volgt hierbij de meest ruime landelijk te hanteren normen voor vermogen en inkomen.  

Tabel Par.B-8: Overzicht kwijtscheldingen
Soort belasting of heffing Jaarrekening Begroting 2022 (incl.wijziging) Jaarrekening 2022
2020 2021
Aantal toekenningen (ook gedeeltelijk) 247 251 250 228
Waarvan automatisch verleend 139 148 145 128
Afwijzingen 67 56 55 66
Totaal kwijtschelding aangevraagd 314 307 305 294

De toegekende kwijtscheldingen laten een afname zien in 2022. Vanaf 2023 verwachten we weer een stijging te zien in aanvragen en toekenningen kwijtschelding door de algemene kostenstijgingen en de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid zoals vastgesteld door de raad in maart 2023.