4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:


We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

Terug naar navigatie - Toelichting onderzoek rekenkamer

De gemeenteraad heeft begin 2021 de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek naar “jeugdhulp onder de loep Drimmelen” overgenomen.
Een van de aanbevelingen betreft het uitwerken van beleid, uitvoering en financiering in drie delen: voorliggende voorzieningen en preventie, toegang tot jeugdhulp en inzet gespecialiseerde jeugdhulp.
De programmabegroting 2022 is de laatste van deze coalitieperiode. Het is daarom niet wenselijk om de opzet van programma 4.1 aan te passen. We zullen dit doen vanaf de nieuwe coalitieperiode bij de begroting 2023.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Aantal vve-leerlingen (voor- en vroegschoolse educatie) 49 40 40
Percentage doorverwijzingen door huisartsen 50 37 40

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Bekendheid onafhankelijke clientondersteuning 4 5 5
Afname aantal inwoners in traject schuldhulpverlening schuldhulpverlening 60 60 59
Percentage overgewicht jongeren niet beschikbaar 10 10
Percentage roken jongeren niet beschikbaar 2 4
Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren niet beschikbaar 4 niet beschikbaar
Percentage jongeren dat te weinig sport en beweegt (semi-inactief/inactief) niet beschikbaar 40 niet beschikbaar

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Aantal plaatsen beschut werken 7 8 8
Aantal loonkostensubsidie 40 42 48
Aantal Wsw-ers 56 54 49

4.4 Sport en bewegen

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Werkelijk 2022
Percentage jeugdleden sportverenigingen * 44 39 48
Aantal deelnemers SjorsSportief en -creatief 549 425 388
Aantal kinderen dat na Sjors sportief en -creatief lid wordt van club/vereniging ** nb 90 58
* per 1-1-2021 zijn er 4669 jongeren <18 jaar in de gemeente en zijn 1813 jongeren lid van een sportvereniging
** stabilisatie vanwege corona
Sjors Sportief 218 deelnemers en Sjors Creatief 170 in totaal 388
Drimmelen staat op 11e plek qua ranking meest succesvol van de 141 deelnemende gemeenten.

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2021 2022 2022 2022
Opgroeien en opvoeden 9.769.509 9.720.697 10.314.528 10.207.299
Zorg voor kwetsbare burgers 7.738.922 8.243.026 8.219.067 8.199.255
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 7.206.755 6.714.838 9.417.025 9.706.006
Sport en bewegen 2.235.362 1.692.538 2.253.938 2.098.386
Sociaal culturele accommodaties 1.601.025 1.419.303 1.634.020 1.601.784
Totaal lasten 28.551.574 27.790.402 31.838.578 31.812.730
Opgroeien en opvoeden 357.872 343.377 927.833 703.770
Zorg voor kwetsbare burgers 244.162 232.973 671.274 706.642
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 3.938.004 3.290.269 4.414.932 4.715.227
Sport en bewegen 669.851 324.877 438.040 372.821
Sociaal culturele accommodaties 316.527 295.698 303.105 303.833
Totaal baten 5.526.416 4.487.194 6.755.183 6.802.293
Saldo mutaties reserves -1.510.100 -640.113 -1.034.586 -956.650
Saldo van baten en lasten 21.515.057 22.663.096 24.048.808 24.053.787