Overhead

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1

Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, treft u hier een apart overzicht aan van overheadskosten. In de programma’s leest u de kosten die betrekking hebben op het primaire proces.
Om vast te stellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en daarom gerekend kunnen worden tot de overhead, gebruiken we de volgende definitie: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het uitgangspunt is wel dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten, die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant, nu in de betreffende taakvelden zijn geregistreerd.

Het totaalbedrag van de overhead is opgenomen in het overzicht van baten en lasten.

Tabel Overhead-1
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2021 2022 2022 2022
Management en bestuursondersteuning 988.744 1.000.651 1.199.301 1.157.493
Huisvesting 624.972 715.196 726.319 669.604
Automatisering 2.045.700 1.886.088 2.169.080 1.824.243
Planning & Control 347.979 389.651 386.176 368.717
Facilitaire zaken 1.259.827 1.298.763 1.442.400 1.318.196
Financiële administratie 610.889 594.549 619.899 590.882
Personeel en organisatie 1.616.496 1.166.602 1.586.840 1.552.817
Communicatie 501.533 500.598 516.043 466.728
Front-office 226.206 229.102 238.780 233.881
Totaal lasten 8.222.347 7.781.198 8.884.839 8.182.561
Management en bestuursondersteuning 0 0 0 0
Huisvesting 108.582 77.400 28.865 10.338-
Automatisering 314 0 0 0
Planning & Control 0 0 0 0
Facilitaire zaken 107 0 0 2.315
Financiële administratie 1.590 0 0 662
Personeel en organisatie 47.973 0 0 20.874
Communicatie 0 0 0 7.079
Front-office 0 0 0 0
Totaal baten 158.566 77.400 28.865 20.593
Saldo mutaties reserves -122.423 -119.774 -635.930 -509.439
Saldo van baten en lasten 7.941.359 7.584.024 8.220.043 7.652.529