Toelichting balans

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 801.981 768.619
Totaal 801.981 768.619

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2022:

Bijdrage activa in Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
eigendom van 3den 31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Bijdrage dierenasiel 107.935 0 0 4.906 0 0 103.029
Bijdr. (éénm. inv.) tenniscpl.Md. 10.000 0 0 10.000 0 0 0
Bijdr. huisvesting schouting Zwalaho 196.546 0 0 5.956 0 0 190.590
Bijdr. (éénm. inv.) nw Ganshoek LZ 487.500 0 0 12.500 0 0 475.000
Totaal 801.981 - - 33.362 - - 768.619

De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
In erfpacht uitgegeven gronden 1.941.340 1.941.340
Investeringen met een economisch nut 34.163.531 34.723.567
Investeringen met een economisch nut (heffing gerelateerd) 22.379.782 22.302.004
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 8.990.413 10.000.580
Totaal 67.475.065 68.967.491

De categorie ‘Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven’ is vanaf de jaarrekening 2014 n.a.v. BBV wijziging verplicht.

De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2022.

Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Erfpachtgronden 31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Aank. OMJD-gronden (BMD) 13/** 1.941.340 0 0 0 0 0 1.941.340
Totaal 1.941.340 - - - - - 1.941.340
Economisch
(excl. heffing en erfpacht) Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Gronden en terreinen 643.060 102.900 745.960
Bedrijfsgebouwen 22.705.998 139.870 1.048.904 21.796.963
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 3.930.144 1.686.250 246.843 5.369.551
Vervoermiddelen 691.879 11.713 151.525 552.066
Machines, apparaten en installaties 1.463.339 11.972 137.302 1.338.010
Overige materiële vaste activa 4.729.112 736.431 526.967 17.559 4.921.017
Totaal 34.163.531 2.689.136 - 2.111.542 17.559 - 34.723.567

• Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering (in 2022 € -/- 17.559).

Economisch (heffing)
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Gronden en terreinen (heff.) 83.249 83.249
Bedrijfsgebouwen (heff.) 134.141 8.943 125.198
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken (heff.) 21.073.563 702.005 545.196 21.230.371
Vervoermiddelen (heff.) 117.374 35.410 81.964
Machines, apparaten en installaties (heff.) 309.149 124.804 184.345
Overige materiële vaste activa (heff.) 662.306 65.429 596.877
Totaal 22.379.782 779.782 - - 22.302.004

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Investeringen met maatschappelijk nut Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Grond-, werk-, en waterbouwkundige werken 8.952.111 9.949.189
Machines, apparaten en installaties 6.876 14.943
Vervoermiddelen 0 10.017
Overige materiële vaste activa 31.426 26.431
Totaal 8.990.413 10.000.580

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut weer:

Maatschappelijk nut Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 8.952.111 1.615.793 0 618.715 0 0 9.949.189
Machines, apparaten en installaties 6.876 8.068 0 0 0 0 14.943
Vervoermiddelen 0 10.017 0 0 0 0 10.017
Overige materiële vaste activa 31.426 0 0 4.996 0 26.431
Totaal 8.990.413 1.633.878 - 623.711 - - 10.000.580

De investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven.
De afschrijvingstermijnen worden beschreven in de Nota waarderen en afschrijven.
Deze afschrijvingstermijnen zijn richtinggevend en niet bindend.

Activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is m.i.v. 2017 conform het Besluit begroting en verantwoording verplicht. De investeringen met maatschappelijk nut werden ook voor 2017 al geactiveerd. Het is verplicht om in de toelichting op de balans een uitsplitsing te maken tussen investeringen vanaf 2017 geactiveerd (boekwaarde eind 2022 € 2.396.589) en voor 2017 geactiveerd (boekwaarde eind 2022 € 7.603.991).

Voor dekking van de kapitaallasten van sommige investeringen is de reserve kapitaallasten beschikbaar.

Onderstaand overzicht geeft de afgesloten kredieten weer.

Terug naar navigatie - Afgesloten kredieten
Afsluiten
Econ./ Maatsch. Progr. Omschrijving Begroting t/m 2021 Begr.-wijz.2022 Begr. t/m 2022 Werkelijk besteed in 2022 Cum. Uitgaven Restant
Econ. 2 Kwal.verb. OHD-Wandelprom/Havenk 575.000 575.000 377.784 578.623 -3.623
Sport, spelen, etc in openbare ruimte 100.000 -52.043 47.957 7.981 47.957 0
n bcf rioolvervanging Kilstraat 1.260.000 1.260.000 14.118 1.267.151 -7.151
n bcf rioolverv Pr.Margr/Jlstr 763.000 763.000 79.020 775.019 -12.019
Mtreg kern Made:voorber(Nachtegaalst) 100.000 100.000 38.894 97.059 2.941
Mtreg kern LZ:voorber(Griendwerkers) 100.000 100.000 39.622 106.266 -6.266
n bcf rioolontstopper 100.000 -20.000 80.000 0 74.863 5.137
Totaal Progr. 2 2.998.000 -72.043 2.925.957 557.419 2.946.937 -20.980
3 Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe 150.000 0 150.000 4.779 139.274 10.727
Totaal Prog. 4 150.000 0 150.000 4.779 139.274 10.727
4 Voedselbank Madese Boys 40.000 11.150 51.150 8.122 49.592 1.558
Renovatie toplaag grasveld A Schietberg 12.000 -12.000 0 0 0 0
Beregeningspomp Schietberg 27.500 27.500 22.708 22.708 4.792
Renovatie hoofdveld Madese Boys 66.000 66.000 49.745 49.745 16.255
Aanpassing entree De Cour Terheijden 123.272 123.272 6.105 123.367 -95
Totaal Prog. 4 175.272 92.650 267.922 86.681 245.412 22.510
B Bus enkelcabine 50.339 21.000 71.339 0 70.666 673
Hogedruk reinigers 12.090 12.090 2.737 11.620 470
aanhangkar / bladblazer 6.045 6.045 6.997 6.997 -952
containers 22.670 3.000 25.670 25.521 25.521 149
Totaal Bedrijfsvoering 91.144 24.000 115.144 35.255 114.803 341
O Scanners 12.594 12.594 0 0 12.594
Smartboards 10.075 10.075 0 0 10.075
Implementatie Wet M.E.B.V. 20.000 20.000 10.075 18.131 1.869
Implementatie e-facturen 22.000 22.000 15.419 15.419 6.581
Softwarepakket Planon (incl) 20.000 20.000 16.094 20.026 -26
Omgevingsvergunning zaaksysteem 25.000 25.000 1.179 26.032 -1.032
Totaal Overhead 109.670 0 109.670 42.767 79.608 30.062
Totaal Economisch 3.524.085 44.607 3.568.692 726.901 3.526.034 42.658
Maatsch. 2 Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat 250.000 250.000 42.887 260.716 -10.716
Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 255.000 255.000 12.686 261.176 -6.176
Aanleg passeerstroken Poolsedr, Munnikenh en Sch. 21.000 21.000 18.386 18.386 2.614
Verkeersreconstructies 2022 38.000 50.000 88.000 90.059 90.059 -2.059
Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl 40.000 40.000 11.739 44.781 -4.781
Aanplant nieuw bos 100.000 100.000 45.000 101.423 -1.423
Totaal Progr. 2 704.000 50.000 754.000 220.756 776.541 -22.541
3 Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen 163.300 163.300 11.347 163.610 -310
Verlengen fietspad Beverpad (fase 2) 453.500 -267.000 186.500 5.311 189.337 -2.837
Totaal Progr. 3 616.800 -267.000 349.800 16.658 352.947 -3.147
Totaal Maatschappelijk 1.320.800 -217.000 1.103.800 237.414 1.129.488 -25.688
Eindtotaal af te sluiten kredieten 4.844.885 -172.393 4.672.492 964.315 4.655.522 16.970

Toelichting af te sluiten kredieten
Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Verlengen fietspad Beverpad (fase 2)
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Voedselbank Madese Boys
Er is een krediet van € 51.150 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van een deel van de tribune van Madese Boys voor een locatie van de voedselbank. Alle werkzaamheden zijn nu afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

Renovatie toplaag grasveld A Schietberg 
Het krediet is opgeheven bij de Voorjaarsnota 2022.

Beregeningspomp Schietberg
Gerealiseerd. De beregeningspomp is vernieuwd en aangelegd. Systeem functioneert weer optimaal.

Renovatie hoofdveld Madese Boys
Hoofdveld is volledig gerenoveerd. Er ligt nog wel een schadeclaim van in totaal € 3.070  die we bij de hoofdaannemer willen wegleggen. 

Scanners
De scanners die worden gebuikt voor het registeren van in- en uitgaande post zijn in 2022 economisch afgeschreven. In 2022 wordt gekeken of deze ook technisch zijn afgeschreven en zo nodig aan vervanging toe zijn. Ze zijn momenteel niet aan vervanging toe. 

Smartboards
Het smartboard, dat gebruikt wordt bij eventuele crisissen binnen de gemeente, wordt ook gebruikt als presentatiescherm in de betreffende vergaderruimte. Vanwege de nieuwe crisisorganisatie is vervanging van smartboard niet nodig.

Implementatie e-facturen
Het e-factureren wordt opgepakt met de vernieuwing van het inrichten van de mandaatregeling, de corresponderende aanschaf van een nieuw financieel pakket en bijbehorende werkafspraken.

De overige afgesloten kredieten staan toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Terug naar navigatie - Lopende kredieten

De lopende kredieten zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen kredieten met een Economisch Nut en kredieten met een Maatschappelijk Nut.

Lopende kredieten
Econ./ Maatsch Progr. Omschrijving Begroting t/m 2021 Begr.-wijz.2022 Begr. t/m 2022 Werkelijk besteed in 2022 Cum. Uitgaven Restant Projectfase
Econ. 2 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 860.000 -60.000 800.000 781.524 818.965 -18.965 6. Nazorg-, en overdracht
Aankoop grond Zoutendijk 95.000 95.000 0 6.530 88.470 3. Ontwerp
Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) 684.000 60.000 744.000 327.791 739.778 4.222 6. Nazorg-, en overdracht
Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 935.000 935.000 24.339 107.984 827.016 3. Ontwerp
Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 60.000 60.000 0 0 60.000 3. Ontwerp
Kwaliteitsverbetering OHD: Parkje 150.000 150.000 5.577 134.456 15.544 6. Nazorg-, en overdracht
Baggeren stedelijk water 331.000 331.000 51.746 134.886 196.114 4. Voorbereiding
Waterornament Dorpsplein 75.000 75.000 6.952 6.952 68.048 3. Ontwerp
Waterornament Nieuwstraat 75.000 75.000 0 0 75.000 3. Ontwerp
Rioolvervanging Burg. van Campenhst / Boerenhstr 1.884.000 1.884.000 452.665 959.420 924.580 5. Realisatie
Maatr. kern Made uitv.: vervang. (Nachtegaalstr) 727.000 727.000 0 163 726.838 4. Voorbereiding
Maatr. kern Made uitvoering: ambitieniv (Nachtegstr 120.200 120.200 0 0 120.200 4. Voorbereiding
Maatr. kern L.Zw.: uitv.: verv. (Griendwrkrstr) 905.000 905.000 0 0 905.000 4. Voorbereiding
Maatr. kern L.Zw:uitv.: ambitieni.(Griendwrkrstrt) 277.500 277.500 0 0 277.500 4. Voorbereiding
Maatregelen gebied OHD (uitvoering) 270.000 270.000 149.309 236.975 33.025 5. Realisatie
Maatregelen kern Thd: voorbereiding (Molenstraat) 100.000 100.000 8.196 8.196 91.804 3. Ontwerp
Maatr. kern Made: voorbereiding Stationsstraat 100.000 100.000 2.029 15.484 84.516 1. Initiatief
Maatr. kern Made: uitstrleiding(Kievitstr./Acaciastr.) 154.560 154.560 0 0 154.560 4. Voorbereiding
Rioolvervanging Kerkstraat Made 608.464 608.464 0 113.115 495.349 3. Ontwerp
Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen 100.000 100.000 2.472 11.702 88.298 5. Realisatie
Ambitieniveau WRP (stelpost) 487.667 487.667 21.440 21.440 466.227 5. Realisatie
Maatr. kern Thd: uitvoering (Molenstraat): verv. 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 3. Ontwerp
Maatr. kern Thd: uitvoering (Molenstraat): ambitien. 150.000 150.000 0 0 150.000 3. Ontwerp
Totaal Progr. 2 10.349.391 0 10.349.391 1.834.037 3.316.045 7.033.346
3 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 105.060 105.060 16.408 121.468 -16.408 4. Voorbereiding
Voetgangers- veerverbinding Drimmelen 150.000 150.000 -6.175 3.088 146.913 2. Definitie
Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied 95.000 95.000 61.809 61.809 33.191 3. Ontwerp
Totaal Progr. 3 350.060 0 350.060 72.042 186.364 163.696
4 Voorbereidingskrediet Stuifhoek 140.000 140.000 59.489 96.510 43.490 2. Definitie
Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 3.447.218 179.934 3.627.152 134 3.626.192 960 6. Nazorg-, en overdracht
LED verlichting buitensport 250.000 250.000 250.000 4. Voorbereiding
Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart 76.500 76.500 76.500 1. Initiatief
Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch 12.000 12.000 12.000 1. Initiatief
Trapveldje Hooge Zwaluwe 154.755 154.755 11.630 11.630 143.125 4. Voorbereiding
Pumptrackbaan 22/NJN 0 119.497 119.497 119.497 1. Initiatief
Soc cult dorpshart investering kerk 2.940.000 60.000 3.000.000 3.000.000 3. Ontwerp
Soc cult dorpshart verzinkbaar podium 60.000 60.000 60.000 3. Ontwerp
Soc cult dorpshart bibliotheek 312.500 312.500 312.500 3. Ontwerp
Soc cult dorpshart inricht. te verhuren ruimtes sticht. 462.000 462.000 462.000 3. Ontwerp
Totaal Prog. 4 7.854.973 359.431 8.214.404 71.254 3.734.333 4.480.072
B Pickups (3 stuks) 143.461 44.000 187.461 1.325 3.600 183.861 5. Realisatie
Bedrijfswagen Boa 50.377 50.377 155 3.080 47.297 5. Realisatie
Bestelauto 30.226 30.226 30.226 1. Initiatief
bestelauto 30.226 30.226 30.226 1. Initiatief
containers 2 stuks 40.302 40.302 40.302 5. Realisatie
Totaal Bedrijfsvoering 294.592 44.000 338.592 1.480 6.680 331.912
O Verduurzaming gemeentehuis 725.000 5.000 730.000 3.519 710.379 19.621 6. Nazorg-, en overdracht
Lamellen (gemeentehuis) 60.452 60.452 0 0 60.452 4. Voorbereiding
Meubilair (gemeentehuis) 443.575 50.000 493.575 88.136 163.701 329.874 4. Voorbereiding
A&O printer (omgevingsvergunning) 25.341 25.341 0 16.267 9.074 5. Realisatie
Vervanging technische infrastructuur 153.334 153.334 56.734 87.551 65.783 4. Voorbereiding
Presentatiefaciliteiten 109.821 109.821 17.322 17.322 92.499 4. Voorbereiding
Devices 87.226 87.226 -5.350 31.125 56.101 5. Realisatie
Tablets Raad 28.967 28.967 14.919 14.919 14.048 5. Realisatie
A1 Klantcontactsysteem 22/NJN 0 33.249 33.249 6.040 6.040 27.209 1. Initiatief
A2a Digitaal samenwerken 09/08 133.125 50.000 183.125 97.384 107.419 75.706 5. Realisatie
A2b Zaakgericht werken 21/00 240.000 240.000 11.017 91.504 148.496 1. Initiatief
A4 Procesoptimalisatie 22/NJN 0 96.724 96.724 0 0 96.724 1. Initiatief
A8 Mijn overheid berichtenbox 22/NJN 0 65.000 65.000 0 0 65.000 1. Initiatief
A9 Cloudstrateg.en beleid inf.voorz 22NJ 0 40.000 40.000 14.152 14.152 25.848 2. Definitie
Website 22/NJN 0 176.320 176.320 42.093 42.093 134.227 4. Voorbereiding
Tim (tijdregistratie) 25.188 25.188 0 0 25.188 1. Initiatief
software Civision.Middelen (web-publishing) 131.484 131.484 0 17.136 114.348 1. Initiatief
Vastgoed informatiesysteem (GIS) 125.741 125.741 0 0 125.741 1. Initiatief
Publ geg.krt website 15.000 15.000 0 5.371 9.629 4. Voorbereiding
SSO-software 30.000 30.000 3.171 9.511 20.489 5. Realisatie
Digitalisering dossiers soza 237.600 237.600 57.253 116.034 121.567 5. Realisatie
Sportaccommodatie HTA 15.113 15.113 0 0 15.113 1. Initiatief
Gegevensmagazijn /-makelaar 70.528 70.528 0 0 70.528 1. Initiatief
Softwarepakket Burgerzaken Cipers 70.528 70.528 18.327 28.051 42.477 5. Realisatie
JCC klantbegeleidingssysteem 30.226 30.226 0 0 30.226 1. Initiatief
Personeelsinformatiesysteem 35.264 35.264 0 0 35.264 1. Initiatief
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 201.507 201.507 0 0 201.507 1. Initiatief
Planon (incl. helpdesk) 40.302 40.302 9.822 9.822 30.480 4. Voorbereiding
DMS fase 2, DSP/ ZTC 181.131 181.131 105.744 105.744 75.386 5. Realisatie
Cloud migratie Corsa 22/NJN 0 60.120 60.120 46.484 46.484 13.636 5. Realisatie
Totaal Overhead 3.216.453 576.413 3.792.866 586.768 1.640.626 2.152.240
Totaal Economisch 22.065.469 979.844 23.045.313 2.565.581 8.884.047 14.161.266
Maatsch. 2 Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk 750.000 100.000 850.000 147.274 329.902 520.098 3. Ontwerp
Rode loperroute 750.000 750.000 353.944 805.987 -55.987 5. Realisatie
Wegen: rehabiliatie (inclusief Witteweg) 467.000 467.000 248.833 440.480 26.520 6. Nazorg-, en overdracht
Kwaliteitsverbetering OHD: Biesboschweg 200.000 200.000 43.068 54.778 145.222 5. Realisatie
Vergroten burgertevredenheid 2021 90.000 90.000 73.185 73.185 16.815 6. Nazorg-, en overdracht
Wegen / rehabiliatie 2022 202.000 202.000 124.308 124.308 77.692 4. Voorbereiding
Centrumplan Made 2.940.000 2.940.000 52.839 2.713.021 226.979 3. Ontwerp
Verkeersreconstructies 2021 38.000 38.000 28.478 42.583 -4.583 5. Realisatie
Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) 193.000 75.000 268.000 19.957 73.960 194.040 3. Ontwerp
Aanbrengen brug de Schans 100.000 100.000 0 0 100.000 3. Ontwerp
Gladheidbestrijding faecaliënzuiger 16.500 16.500 10.017 10.017 6.483 5. Realisatie
Sneeuwploeg 2st 22/NJN 0 16.000 16.000 0 0 16.000 5. Realisatie
Vervanging openbare verlichting 2022 125.000 125.000 103.941 103.941 21.059 5. Realisatie
Vergroten burgertevredenheid 2022 90.000 90.000 0 0 90.000 3. Ontwerp
Civiele werken buiten projectgeb. Romboutsstr Made 117.750 117.750 18.064 27.248 90.502 5. Realisatie
Renovatie openbaar groen 2021 145.000 145.000 12.239 135.097 9.903 5. Realisatie
Renovatie openbaar groen 2022 171.000 171.000 152.059 152.059 18.941 3. Ontwerp
Bijdrage damwand haven Terheijden 171.000 171.000 0 0 171.000 4. Voorbereiding
Totaal Progr. 2 6.566.250 191.000 6.757.250 1.388.207 5.086.566 1.670.684
3 Vervanging stroomkasten 150.000 150.000 8.068 14.943 135.057 4. Voorbereiding
Verlengen fietspad Beverpad (fase 3) 45.000 267.000 312.000 189 189 311.811 3. Ontwerp
Haven Lage Zwaluwe 184.271 184.271 0 0 184.271 3. Ontwerp
Totaal Progr. 3 195.000 451.271 646.271 8.257 15.132 631.139
Totaal Maatschappelijk 6.761.250 642.271 7.403.521 1.396.464 5.101.699 2.301.822
Eindtotaal lopende kredieten 28.826.719 1.622.115 30.448.834 3.962.045 13.985.746 16.463.088

Restant kredieten
In 2022 waren de uitgaven € 2.690.000 lager dan door de Raad aan kredieten is gevoteerd. 
Eind 2022 was er een restant van ca. € 16,4 miljoen en eind 2021 ca. € 13,2 miljoen.
Van de kredieten wordt nu € 4,6 miljoen afgesloten. Van de afgesloten kredieten is het saldo nu ongeveer € 17.000.
Van de niet afgesloten kredieten (€ 30,4 miljoen) resteert nog € 16,4 miljoen.

Toelichting voortgang lopende kredieten:
Programma 2. Openbare ruimte
Gladheidbestrijding faecaliënzuiger / Sneeuwploeg (2 stuks)
Zijn besteld.

De overige kredieten zijn toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie
Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)
De pont is aangekocht en heeft reeds een seizoen gevaren. Het project is afgerond.

Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe
Zie voor een inhoudelijke toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.

Grond Wagenbergsebaan te Wagenberg
De grond aan de Wagenbergsebaan te Wagenberg is aangekocht onder strategische motieven. Met de raadsinformatiebrief van 24 februari 2022 bent u geïnformeerd over de aankoop.

Voetgangers- veerverbinding Drimmelen
Er lopen 2 sporen om een vaarverbinding te realiseren van Drimmelen naar de Biesbosch.
Spoor 1 is een ondernemerscoöperatie welke het excursie-aanbod naar de Hofmansplaat gaat uitbreiden. Deze coöperatie wordt voor de zomer gerealiseerd. Onderdeel daarvan is het opknappen van het haventje van Jan Reuser. 
Spoor 2  is een driehoeksveerverbinding tussen Geertruidenberg-Drimmelen-Altena. Hiertoe loopt nu een haalbaarheidsonderzoek, welke medio april opgeleverd wordt. Daarna wordt een vervolgtraject ingezet. Om beide sporen te realiseren dient het budget voor de voetgangers- veerverbinding Drimmelen volledig beschikbaar te blijven voor 2023.

Vervanging stroomkasten
Voorbereiding start in 2023.

Verlengen fietspad Beverpad (fase 3)
In het krediet voor het doortrekken van het Beverpad (fase 3) zijn de kosten voor het pachtvrij maken niet meegenomen. 
Inmiddels is er overeenstemming over het pachtvrij maken tegen een som van € 120.000 exclusief bijkomende kosten die geraamd worden op € 12.000. Hierover komen wij bij u terug met de voorjaarsnota 2023. Met deze ontwikkeling wordt verwacht dat fase 3 van het Beverpad in de loop van 2023 (zo mogelijk nog voor de zomer) gerealiseerd wordt.


Haven Lage Zwaluwe
Voor de inrichting van het terrein aan de Ameroever zijn in 2022 overleggen gevoerd over de inrichting. De uitvoering is vertraagd door de inrichting van het terrein voor parkeren t.b.v. de ontheemde / vluchtelingen uit Oekraïne. Thans lopen de overleggen tot realiseren van de inrichting op een zeer positieve wijze. Verwacht wordt dat einde 2023 het terrein heringericht is.

Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied
De stedenbouwkundige visie is klaar. Wij verwachten dat het ontwerp bestemmingsplan in april 2023 in het college wordt behandeld, de vaststelling in de raad staat op de planning voor november 2023. 

Programma 4. Sociaal domein
De meeste kredieten van programma 4 staan toegelicht in de paragraaf Kapitaalgoederen onder onderdeel g. Gebouwen.
Dit betreffen kredieten m.b.t. de zwembaden, Aanpassing entree De Cour Terheijden en de Stuifhoekschool. De overige kredieten worden hier toegelicht.

Trapveldje Hooge Zwaluwe
Afwachten bezwaar - bezwarencommissie 14 maart 2023.

Sociaal cultureel dorpshart Made
De subsidiebeschikking voor verbouwing Bernarduskerk (incl. podium) is aan BOEI verstrekt. In 2023 vindt gespreide betaling van het subsidiebedrag plaats. De subsidiebeschikkingen voor de Theek 5 en de Stichting Bernardus voor de inrichting moeten nog worden verstrekt. 

LED verlichting buitensport
Er vindt overleg plaats met de betrokken verenigingen en er is een collectieve uitvraag gedaan door de verenigingen in februari 2023. Naar verwachting vindt de realisatie plaats in de zomer van 2023.

Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart
In onderzoeksfase; realisatie is voorlopig uitgesteld en hangt samen met de afweging voor een alternatieve locatie.

Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch
In onderzoeksfase; nader advies over de noodzaak wordt ingewonnen.

Pumptrackbaan
College heeft besloten om een pumptrackbaan te realiseren de uitvoering hiervan is vanwege het ontbreken van capaciteit doorgeschoven naar 2023, zo ook de uitgaven.

Interne producten
Verduurzaming gemeentehuis
Het krediet is toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel g. Gebouwen.

Lamellen gemeentehuis

In 2021 zijn de eerste fases voor de verduurzaming van het gemeentehuis uitgevoerd. Daarbij is afgesproken om een jaar later testen uit te voeren om te kijken of alles werkt zoals technisch is bedacht. Deze testen worden in 2023 uitgevoerd. Daarna wordt bepaald of het wenselijk is om (extra) zonwering aan te brengen daar waar nodig.

Meubilair gemeentehuis
In dit krediet is standaard meubilair opgenomen voor het gemeentehuis. Standaard meubilair betreft bureaus, bureaustoelen, vergadertafels en vergaderstoelen. In 2022 extra budget €50.000 voor aanvullend meubilair zoals plantenbakken, lockers en een stukje aankleding van het vergadercentrum en de centrale hal. De prijzen van grondstoffen zijn met ongeveer 13% gestegen. In Q1 2023 komt al het standaard meubilair binnen. Naar verwachting is eind Q2 2023 alles afgerond.

Vervanging technische infrastructuur
Wordt meegenomen in de aanpassingen t.b.v. het nieuwe werken daar waar bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Uitvoering zal in Q2 2023 zijn.

Presentatiefaciliteiten
Wordt meegenomen in de aanpassingen t.b.v. het nieuwe werken. Verwachting is dat eind Q1 2023 nieuwe presentatiefaciliteiten in vergaderzalen geïnstalleerd zijn. Daarna worden roombooking panelen aangeschaft voor een optimale benutting van vergaderzalen.

Vervanging/ nieuwe software
De belangrijkste:
A2A Digitaal Samenwerken
De uitrol van het nieuwe werken met Microsoft 360 had meer voeten in de aarde dan oorspronkelijk bedacht. Mede door een verminderde beschikbaarheid van de organisatie voor zowel de uitvoering als de trainingen en aanvullende werkzaamheden. 

A2B Zaakgericht werken
De inhoud en concept van het aan te schaffen zaaksysteem (generiek) is onderwerp van onderzoek geweest in 2021. Vanuit het programma Dienstverlening en Informatievoorziening kan, als uitbreiding op het deelproject implementatie iKCS, de zaaksysteem component worden gerealiseerd. Dit zal in 2023 nader vorm krijgen. Ook het deelproject WOO (Wet Open Overheid) stelt eisen aan onze informatiehuishouding rondom generieke voorzieningen als het DMS, het zaaksysteem, een Documentair Structuur Plan en een Product en Diensten catalogus. 

A4 Procesoptimalisatie
Afhankelijk van het plan in de lijn om processen aan te pakken, zal dit krediet aangewend worden. Op het het gebied van procesoptimalisatie zijn er voldoende verbeter mogelijkheden.

A8 Mijn overheid berichtenbox
Afhankelijk van het dienstverleningsconcept, waarin de prioriteiten van het plan voor de te ontwikkelen kanalen en processen uitgewerkt wordt, krijgt de Mijn overheid berichtenbox prioriteit binnen het project portfolio proces.

Website
De website zal voor 1 november 2023 klaar zijn, dan is de techniek van de bestaande website 'end of life'. Het portaal van de digitale dienstverlening wordt in Q1 en Q2 qua strategie, ontwerp en templates voorbereid. Vervolgens is het een kwestie van de pagina's met de specialisten doorwerken.

Tim (tijdregistratie)

In lijn met besluitvorming met betrekking tot registratie aan-/afwezigheid, de noodzaak (en nut) van tijdregistratie, verlof etc. zal Tim al dan niet worden uitgefaseerd. Tijdregistratie is nog onderwerp van discussie in het kader van capaciteitsbeheersing.

Software Civision.Middelen (webpublishing)
Vanwege de benodigde doorontwikkeling van de financiële organisatie en integrale planvorming, is de verwachting dat het nieuwe financiële pakket per 1 januari 2025 operationeel is.

Vastgoed informatiesysteem (GIS)
In het kader van de verdere optimalisatie van basisregistraties maakt deze investering hiervan onderdeel uit. Uitvoering van het projectplan 2022 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie is hierbij leidend. Vanwege hogere prioriteit bij andere projecten is dit project vooruitgeschoven.

Digitalisering dossiers Sociale Zaken
Het digitaliseren van processen en klantdossiers WMO en Werk & Inkomen is gestart in 2020. In 2021 is beperkt voortgang op geboekt omdat prioriteit gegeven moest worden aan de werkzaamheden en prioriteiten van de ingestelde taskforce ICT hetgeen van invloed is geweest op de noodzakelijke digitale inrichting van de werkprocessen WMO en Werk & Inkomen. Eind 2021 heeft de taskforce haar werkzaamheden beëindigt en is het vervolg van het project weer opgestart. De digitalisering van vermelde werkprocessen kon opgevolgd worden zodra de hosting van Corsa naar de Cloud, inclusief de koppeling tussen Corsa en SSD gerealiseerd werd. Deze hosting is een technisch noodzakelijke randvoorwaarde.  Het project wordt naar verwachting afgerond in Q2 2023.

Softwarepakket Burgerzaken Cipers
Samen met Breda hebben we de opdracht geformuleerd en afgesproken. De realisatie heeft in Q4 2022 plaatsgevonden. De decharge van het project wordt verwacht in Q1 2023.

Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 
Wij zien op de korte termijn geen mogelijkheid tot een nieuwe implementatie van een systeem dat alle processen van het sociaal domein raakt. In 2023 zal daarom verder onderzoek worden gedaan.

DMS fase 2, DSP/ ZTC
De ondersteuning van regievoering, advies en projecten ter bevordering van het informatie management. Wordt o.a. ingezet voor financiering van de Enterprise Architect tot de structurele oplossing is doorgevoerd.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen 206.695 3.795 202.900
gemeensch. regelingen 4.538 0 0 4.538
Overige langlopende geldleningen u/g 1.444.037 820.079 186.155 0 0 2.077.961
Overige uitzettingen 1.302.153 0 13.200 0 0 0 1.288.953
Totaal 2.957.423 820.079 199.355 3.795 - - 3.574.352
De verdere uitsplitsing van de kapitaalverstrekkingen / diverse leningen zijn als volgt:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Deelnemingen 31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Deelneming NV Waterleidingsmij 120.252 0 0 0 0 0 120.252
Deelneming Eerste Traais Warmtebedrijf B.V. 1 0 0 0 0 0 1
Cum.pref.aandelen Bouwfonds 3.795 0 0 3.795 0 0 0
Aandelen BNG 82.647 0 0 0 0 0 82.647
206.695 - - 3.795 - - 202.900
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Regelingen 31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Deelname in de NV RWI 4.538 0 0 0 0 0 4.538
Totaal 4.538 - - - - - 4.538
Overige langlopende leningen
Overige langlopende Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
leningen 31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Startersleningen/SVN 753.337 329.014 42.942 0 0 1.039.409
Duurzaamheidsleningen/SVN 690.701 491.065 143.214 0 0 1.038.552
Totaal 1.444.037 820.079 186.155 - - - 2.077.961
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Overige uitzettingen 31-12-2021 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2022
Erfpacht middenpier & vistaria 302.153 0 13.200 0 0 0 288.953
Div. cessie leningen 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
Totaal 1.302.153 - 13.200 - - - 1.288.953

De erfpacht middenpier ziet toe op het erfpachtcanon t.g.v. het erfpachtcontract met Jachthaven Biesbosch.

Vlottende Activa

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Balanswaarde Boekwaarde Verliesvoorziening Balanswaarde
31-12-2021 31-12-2021 grondexploitaties 31-12-2022
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
niet in exploitatie genomen bouwgronden - - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 743.860 -370.576 383.944 -754.520
Gereed product en handelsgoederen 5.370 4.447 4.447
Totaal 749.231 -366.130 383.944 -750.074

Van de onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie kan het volgend overzicht worden gegeven:

Gronden in exploitatie Boekwaarde Voor- Boekwaarde Werkelijke Werkelijke tgv Werkelijk Boekwaarde Voor- Balanswaarde
31-12-2021 ziening 1-1-2022 Lasten Baten reserves Resultaat 31-12-2022 ziening 31-12-2022
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 0 -5.185 107.973 102.788 102.788
E-veld Terheijden 429.196 0 429.196 343.438 -2.581.000 142.500 718.861 -947.005 -947.005
Kavels Geraniumstr/Antwerpsestr Made -14.312 0 -14.312 10.913 -7.114 -10.513 -10.513
Dorpshart Made 282.236 0 282.236 221.649 -119.941 383.944 383.944 0
Subotaal 691.936 0 691.936 683.973 -2.700.941 142.500 711.747 -470.785 383.944 -854.729
Norbartstraat Terheijden 3.429 0 3.429 537 -3.965 0 0
De Ligne-Hoogerheide Made 5.107 0 5.107 3.772 8.879 8.879
Norbartstraat-Romboutsstraat Made 27.494 0 27.494 21.351 48.845 48.845
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 0 15.894 26.591 42.485 42.485
Tuinbouwweg 0 0 0
Ecowijk 0 0 0
Subtotaal BIE in wording 51.924 0 51.924 52.251 0 0 -3.965 100.210 100.210
Totaal 743.860 - 743.860 736.224 -2.700.941 142.500 707.782 -370.576 383.944 -754.520

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma 3. Ruimte, wonen en economie en de paragraaf G. Grondbeleid.

Van de post gereed product en handelsgoederen kan het volgend overzicht worden gegeven:
De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Voorraad eigen verklaringen 1.415 2.947
Voorraad parkeerkaarten 3.956 1.500
Totaal 5.370 4.447

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen vorderingen (op grond van het BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Balanswaarde Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
31-12-2021 31-12-2022 oninbaarheid 31-12-2022
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (SKB) 1.203.551 3.098.970 3.098.970
Overige vorderingen 5.916.877 6.618.155 345.151 6.273.004
Overige uitzettingen 3.000 1.500 1.500
Totaal 7.123.428 9.718.626 345.151 9.373.474

De overige vorderingen bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Debiteuren -/- dubieuze debiteuren 4.892.322 5.908.402
Verstrekte leenbijstand e.d. sociale zaken 147.399 109.845
Nog te vorderen gemeentelijke belastingen 377.796 258.883
Overig 429.926 341.025
Totaal 5.847.443 6.618.155

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
BNG -20.413.019 400.103
Rabobank 0 0
Kas 4.013 1.946
Totaal -20.409.006 402.048

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen (art 40a) - 1.147.906
Overige nog te ontvangen bedragen 2.060.390 2.707.684
Vooruitbetaalde bedragen 238.802 1.235.296
Totaal 2.299.192 5.090.886

Het drempelbedrag in het kader van het verplicht schatkistbankieren bedraagt voor 2022 € 1.285.200.
De benutting van het drempelbedrag in het boekjaar wordt hieronder weergegeven:

Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 288.553 311.273 315.837 307.957
Ruimte onder drempelbedrag 996.647 973.927 969.363 977.243
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
Totaal 1.285.200 1.285.200 1.285.200 1.285.200

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:
• Algemene reserve: exploitatie en bedrijfsreserves algemene dienst;
• Bestemmingsreserves;
• Reserves van het grondbedrijf;
• Resultaat na bestemming.

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Algemene reserves 11.305.226 12.476.213
Bestemmingsreserves 29.930.575 28.891.723
Reserves van het Grondbedrijf 1.764.522 2.219.919
Eigen vermogen voor resultaatbestemming 43.000.324 43.587.856
Gerealiseerd resultaat 1.420.992 2.442.885
Totaal 44.421.316 46.030.740

Van het totaalverloop van de reserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

t.l.v. / t.g.v. Boekwaarde Bestemm Overige Onttrek- Boekwaarde
Exploitatie / 31-12-2021 resultaat toevoe- kingen 31-12-2022
Reserves 2021 gingen
Algemene reserves algemene dienst
Algemene reserve Exploitatie 0 494.338
Algemene reserve Reserves 929.333 685.000
Algemene reserve Totaal 11.305.226 1.420.992 929.333 1.179.338 12.476.213
Totaal algemene reserves algemene dienst 11.305.226 1.420.992 929.333 1.179.338 12.476.213
Bestemmingsreserves
Reserve verb. infrastruc. hav. Lzw Reserves 184.271 0 184.271 0
Reserve tijdelijke inhuur personeel Reserves 116.698 0 116.698 0
Reserve kapitaallasten Exploitatie 67.454 1.302.417
Reserve kapitaallasten Reserves 1.067.314 52.043
Reserve kapitaallasten Totaal 27.393.829 1.134.768 1.354.460 27.174.138
Reserve budgetoverheveling Exploitatie 707.648 0 645.000 707.648 645.000
Reserve Opleidingen Reserves 100.000 0 100.000 0
Reserve Toerisme en recreatie Exploitatie 54.884 41.374 54.884 41.374
Reserve impuls brede scholen combinatie Exploitatie 157.632 0 0 157.632
Reserve duurzaamheid Exploitatie 50.386 0 0 50.386
Reserve kunst Exploitatie 51.403 0 0 51.403
Reserve bestuursakkoord Exploitatie 376.311 0 105.728 270.583
Bestem.res. Landschappelijke Inpassing Exploitatie 35.425 0 0 35.425
Reserve kapitaallasten Exploitatie 0 55.312
Reserve kapitaallasten Reserves 0 125.000
Reserve Samen investeren in Drimmelen Exploitatie 270.582 0 180.312 90.270
Reserve herstel kunstwerken havens Exploitatie 57.614 0 0 57.614
Reserve Toegankelijkheid Exploitatie 41.685 0 10.000 31.685
Reserve compensatie erfpachtinkomsten Exploitatie 0 0 0 0
Reserve kwaliteitsverb.buitenrmt hav.Drimmelen Exploitatie 0 0 0 0
Reserve Drimmelen op de kaart Exploitatie 12.764 0 3.446 9.318
Reserve groenaanleg Exploitatie 256.565 20.080 11.645 265.000
Reserve inclusie Exploitatie 62.879 0 50.982 11.897
Totaal bestemmingsreserves 29.930.575 0 1.841.222 2.880.074 28.891.723
Reserves grondexploitatie
Reserve bedrijfsreserve grondbedrijf Exploitatie 711.747 3.965
Reserve bedrijfsreserve grondbedrijf Reserves 0 712.634
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf Totaal 496.668 711.747 716.600 491.815
Reserve opslag grote werken Exploitatie 81.603 0 10.000
Reserve opslag grote werken Reserves 21.000
Reserve opslag grote werken Exploitatie 81.603 0 31.000 50.603
Reserve ruimtelijke ontw GB Exploitatie 1.186.251 491.250 0 1.677.501
Totaal reserves grondexploitatie 1.764.522 0 1.202.997 747.600 2.219.919
Totaal reserves 43.000.323 1.420.992 3.973.551 4.807.011 43.587.856

Algemene reserves algemene dienst

Terug naar navigatie - Algemene reserves algemene dienst

Algemene reserve
Toelichting
De toevoegingen aan de Algemene reserve hebben betrekking op:
• Storting inzake opheffen Reserve tijdelijke inhuur personeel ( € 116.698) 
• Storting inzake opheffen Reserve Opleidingen (€ 100.000)
• Vrijval Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf op basis van weerstandsvermogen (€ 712.634). 

De verminderingen van de Algemene reserve t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op:
• Omgevingswet (€ 205.000)
• Budget BOA verkeersonderzoek overschot 2020 (€ 24.000)
• Amandement Energietransitie ( € 47.000)
•  Vrijkomende Agrarische Bebouwing (€ 4.000)
•  Vuelta (€ 70.000)
• 1/3 regeling kleedkamers Heesterbosch ( € 25.000)
• Programmamanager ( € 119.000)

De verminderingen ten laste van de reserves hebben betrekking op :
• Sociaal Cultureel Dorpshart (€ 610.000)
• Waterornamenten (€ 75.000)

Doelstelling
Aan de algemene reserve is geen concrete bestemming gegeven, maar die dient voor :
• het waarborgen van de continuïteit;
• het opvangen van echt onvoorziene uitgaven, zoals schadeclaims, garanties geldleningen etc.;
• het afdekken van incidentele tekorten van enig jaar (om schommelingen in de exploitatie op te vangen);
• eenmalige uitgaven en als dekking voor investeringen (geen vervangingsinvesteringen);
• het opvangen van potentiële risico's. De algemene reserve maakt deel uit van het weerstandvermogen.
De algemene reserve heeft geen specifieke oorsprong.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Reserve verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe
Toelichting
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft verbetering infrastructurele haven Lage Zwaluwe.

Doelstelling
Het toerisme in de kern Lage Zwaluwe te stimuleren middels het aantrekkelijker maken van de haven.

Reserve Tijdelijke inhuur personeel
Toelichting
Bij de Najaarsnota is besloten deze reserve in 2022 op te heffen.

Reserve kapitaallasten
Toelichting
De vermeerderingen ten laste van de reserves betreffen stortingen uit :
• Waterornamenten (€ 75.000)
• Aanleg passeerstroken ( € 21.000)
• Pumptrackbaan ( € 52.000)
• Ledverlichting buitensport ( € 125.000)
• Sociaal Cultureel Dorpshart ( € 610.000)
• Haven Lage Zwaluwe ( € 185.000)

De verminderingen ten gunste van de reserves betreffen onttrekkingen uit :
• Vrijval krediet sport inzake pumptrackbaan ( € 52.000)

De vermeerderingen ten laste van de exploitatie betreffen stortingen uit:
• Speeltoestellen inzake pumptrackbaan ( € 15.000)
• Pumptrackbaan ( € 52.000)

De verminderingen ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op reguliere onttrekkingen (kapitaallasten) € 1.302.417.

Doelstelling
Gevormd ter dekking van de kapitaallasten van specifiek door de raad besloten investeringen.

Reserve budgetoverheveling
Toelichting
De vermeerdering van de reserve ten laste van de exploitatie heeft betrekking op diverse stortingen met een totaliteit van € 645.000. Deze vermeerdering is tevens het saldo van de reserve.
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft in totaliteit €  707.648.

Doelstelling
Gelden uit voorgaande boekjaren beschikbaar houden voor de voorgenomen activiteiten.

Reserve opleidingen
Toelichting
Bij de Najaarsnota is besloten deze reserve in 2022 op te heffen.

Reserve toerisme en recreatie
Toelichting
De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft uitgaven in het kader van projecten uit het beleidsplan Toerisme en recreatie.

Doelstelling
De reserve dient voor het uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in het beleidsplan Toerisme en recreatie (uitvoeringsprogramma).

Reserve impuls brede scholen combinatie
Toelichting
In 2022 is deze reserve niet gemuteerd.  In 2023 zal bezien worden hoe deze reserve ingezet gaat worden.

Doelstelling
Gemeente Drimmelen neemt deel aan de landelijke regeling Brede impuls combinatiefuncties. Met deze middelen wordt o.a. de inzet van de buurtsportcoaches gefinancierd. Conform deze regeling dient de gemeente aanvraag en verantwoording over ingezette middelen in te dienen. De reserve kan worden ingezet om risico’s omtrent deelname regeling op te vangen. Daarbij is het onduidelijk op welke wijze de regeling in de toekomst wordt vormgegeven.

Reserve duurzaamheid
Toelichting
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie heeft betrekking op de energietransitie.

Doelstelling
Niet bestede SLOK (Stimuleringsregeling Lokale Klimaat-initiatieven, teruggestort in 2013) gelden worden ingezet om nieuw beleid voor 2014 e.v. te bekostigen.

Reserve bestuursakkoord
Toelichting
De verminderingen van de reserve t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op:
• Taskforce Jeugd € 120.778

Doelstelling
Deze reserve is ingesteld ter compensatie van de omvangrijke tekorten die werden verwacht bij de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Reserve Landschappelijke Inpassing
Toelichting
In 2022 zijn er geen mutaties geweest.

Doelstelling
In de structuurvisie ‘Landschappelijke kwaliteit buitengebied’ is een werkwijze vastgesteld voor kwaliteitsverbetering van het landschap bij nieuwe ruimtelijke projecten in het buitengtebied.
De kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden door fysieke aanpassing in de ruimtelijke omgeving of door storting van een bijdrage in deze reserve.

Reserve samen investeren in Drimmelen
Toelichting
• De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft dekking:
• Subsidie Groene daken € 45.754;
• Project Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen € 2.479;
• Project Economische zaken MvO prijs € 7.079.
Vermindering ten gunste van de reserves
•  Reserve Kapitaallasten ter gedeeltelijke dekking van het krediet m.b.t. LED-verlichting € 125.000.

Doelstelling
De reserve dient ter dekking van exploitatiekosten en investeringen voortvloeiende uit het coalitieprogramma.

Reserve herstel kunstwerken havens
Toelichting
De raad heeft € 57.000 beschikbaar gesteld voor herstel beschoeiing haven Terheijden. Uitvoering en planning is afhankelijk van de werkzaamheden dijkverzwaring door het waterschap. 

Doelstelling
Bij inspecties in 2016 is gebleken dat de civiele kunstwerken in drie havens van de gemeente Drimmelen dringend aan onderhoud toe zijn.

Reserve toegankelijkheid
Toelichting
De verminderingen ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op uitgaven in het kader van de regeling Toegankelijkheid en het uitvoeringsplan Kom Binnen! In dit kader is in 2022 €10.000 subsidie uitgekeerd aan verenigingen.

Doelstelling
De reserve is ingesteld om uitvoering te kunnen geven aan het Uitvoeringsplan Kom Binnen met als doel om de toegankelijkheid van clubs, verenigingen en algemene voorzieningen in Drimmelen te vergroten.

Reserve Drimmelen op de kaart
Toelichting
De vermindering betrekking op incidentele inhuur voor capaciteit op recreatie en toerisme voor het uitvoeren van diverse projecten.

Doelstelling
De reserve is ingesteld voor het meer zichtbaar maken van de gemeente Drimmelen middels evenementen, projecten en communicatie- en marketingactiviteiten.

Reserve groenaanleg
Toelichting
De vermindering  van de reserve ten gunste van de exploitatie heeft betrekking op onderhoud EVZ (ecologische verbindingszone).

Doelstelling
Het bieden van de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte van grond voor rode (stedelijke) functies per m2 een bedrag in deze reserve te storten en dit bedrag in te zetten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied (inclusief kernrandzones).

Reserve Inclusie
Toelichting
Uit deze reserve zijn in 2022 de kosten van de projectleider Inclusie  gedekt evenals extern gerichte acties: filmpjes van ervaringsdeskundigen, beleefmiddag op het gemeentehuis, beleefavond voor de gemeenteraad, diverse overleggen en Mystery guests-acties (€ 50.982) 

Doelstelling
Bij de Najaarsnota 2020 heeft de gemeenteraad € 100.000 ter beschikking gesteld om  de komende jaren op een gestructureerde wijze inclusie van inwoners (verder) te verbeteren. We willen tijdelijk een extra impuls geven aan de uitvoering van inclusie en een goede structuur wegzetten voor interne en externe samenwerking.  

Reserves van het grondbedrijf

Terug naar navigatie - Reserves van het grondbedrijf

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf
Toelichting
De vermeerderingen van de reserve hebben betrekking op winstnemingen eigen grondexploitaties met een totaal bedrag van € 718.861. 
De verminderingen ten gunste van overige reserves zijn:
-  verliesnemingen eigen grondexploitaties met een totaal bedrag van € 11.080; 
-  Vrijval reserve op basis van weerstandsvermogen t.g.v. algemene reserve € 712.634. 


Doelstelling
De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf dient als buffer voor de activiteiten van het grondbedrijf. De risico’s welke uit het grondbedrijf voortvloeien, moeten door deze reserve worden opgevangen. De Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf maakt deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Toelichting
In 2022 zijn er geen vermeerderingen ten laste van deze reserve geboekt.
De verminderingen op de reserve betreffen:
- aanleg passeerstroken € 21.000 (primaire begroting 2022);
- kunstwerk € 10.000 (Voorjaarsnota 2022).

Doelstelling
Deze reserve wordt alleen nog gevoed door een (ouder) GB project van voor 1 juli 2008.
Deze reserve maakt ook deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Grondbedrijf
Toelichting
De vermeerderingen van de reserve hebben betrekking op bijdrage Ruimtelijke Ontwikkelingen vanuit de eigen en faciliterende grondexploitaties tot een totaal bedrag van € 491.250. 

Doelstelling
In de structuurvisie is een projectenprogramma opgenomen voor investeringen op het gebied van groen, water, infrastructuur en kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.
Ten behoeve daarvan worden bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen in rekening gebracht bij grondexploitaties.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorzieningen voor verplichtingen, Boekwaarde Boekwaarde
verliezen en risico's 31-12-2021 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2022
Voorziening wet APPA 2.338.619 636.262 75.496 2.899.385
Voorz.uitker.verplichtingen pers/vm pers 170.778 122.571 172.478 120.871
Totaal 2.509.397 758.833 247.973 - 3.020.256
Boekwaarde Boekwaarde
Voorzieningen voor onderhoud 31-12-2021 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2022
Voorz. onderhoud gebouwen PLANON 1.608.486 423.858 261.207 1.771.136
Voorziening onderhoud wegen 547.547 1.001.155 1.181.824 366.878
Totaal 2.156.032 1.425.013 1.443.031 - 2.138.015
Voorzieningen voor middelen derden Boekwaarde Boekwaarde
waarvan de bestemming gebonden is 31-12-2021 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2022
Voorziening riolering 3.150.334 39.424 1.244.383 0 1.945.376
Voorziening afvalstoffenheffing 1.230.864 332.986 281.418 0 1.282.433
Voorziening BIZ 0 24.175 24.175 0
Totaal 4.381.199 396.586 1.549.976 - 3.227.809
Totaal voorzieningen gemeente 9.046.627 2.580.432 3.240.980 - 8.386.079

In de kolom ‘vrijval’ zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten en bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
• kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
• Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden.

Alle voorzieningen zijn voor de daarvoor bestemde doelen in zijn geheel beklemd.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Voorziening wet APPA
Toelichting
Naast de begrote vermeerdering van de voorziening vanuit de exploitatie  van € 141.00 is de voorziening in 2022 met een extra bedrag van €  495.262 verhoogd, omdat voor de Appa-voorziening  te zijner tijd waarschijnlijk de regels voor pensioenfondsen volgens het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK) worden toegepast. Deze nFTK-methode is de methode die al gebruikt wordt bij collectieve
waardeoverdrachten en is tevens de methode waaraan certificerend accountants de voorkeur geven
De aanwending (€ 75.496) betreft de pensioenkosten van oud wethouders.

Doelstelling
Toereikende voorziening aanleggen voor pensioenrechten van de wethouders als gevolg van de sinds 2001 gestelde verplichting in de Wet APPA. De financiële gevolgen van de waardeoverdracht van pensioenen van wethouders te waarborgen.

Voorziening uitkering verplichtingen pers./vm.pers.
Toelichting
Ten laste van de exploitatie worden de kosten gebracht vanwege het vertrek van enkele collega's (€ 122.571).  De personele kosten tot aan het moment van vroegpensioen van medewerker worden via de voorziening voldaan. In 2022 was de aanwending € 172.478.

Doelstelling
De voorziening wordt gevormd om de lasten van toekomstige uitkeringsverplichtingen aan oud-medewerkers en overige kosten voortvloeiende uit minnelijke regelingen te laten drukken op het jaar van besluitvorming en toekomstige jaren te ontlasten.

Voorzieningen voor onderhoud

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor onderhoud

Voorziening onderhoud gebouwen
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel g. Gebouwen.


Doelstelling
Deze voorziening is via het gebouwbeheerssysteem, Planon, erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen te waarborgen op een bepaalde conditiescore. De gemeentelijke eigendommen zijn in 2020 geïnspecteerd conform systematiek NEN 2767 met vaststelling van de bijbehorende conditiescores.

Voorziening onderhoud wegen
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.

Doelstelling
Deze voorziening is via het wegenbeheersysteem Obsurve erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke verhardingen te waarborgen op een bepaalde conditiescore. 

Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Terug naar navigatie - Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening riolering
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf B. Lokale heffingen - onderdeel Beleid en hoofdlijnen.

Doelstelling
De voorziening dient ter egalisering van tekorten en overschotten van de lopende exploitatie ten einde stabiliteit in het te heffen rioolrecht te realiseren.

Voorziening afvalstoffenheffing
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf B. Lokale heffingen  - onderdeel Beleid en hoofdlijnen.

Doelstelling
De voorziening dient voor de opvang van tussentijdse schommelingen in het uitgavenpatroon voor de afvalstoffen tussen de primitieve begroting en werkelijke exploitatie. Het tarief is voor 100% dekkend.

Voorziening BIZ
Toelichting
De vermeerdering betreft ontvangen BIZ-bijdrage.

Doelstelling
De gemeente int de bijdragen van de ondernemers ten behoeve van het BIZ en dient deze door te betalen (onder gestelde voorwaarden) aan de vereniging.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

Onder de vaste passiva behoren de vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer.
Op deze post worden de geldleningen die zijn afgesloten ter financiering van de gemeentelijk activiteiten verantwoord, alsmede de waarborgsommen.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en ov. financiële instellingen 15.925.000 18.650.000
Waarborgsommen 1.280.179 917.357
Totaal 17.205.179 19.567.357

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het boekjaar.

Boekwaarde Vermeer- Boekwaarde
31-12-2021 deringen Aflossingen 31-12-2022
Onderhandse leningen 15.925.000 3.500.000 775.000 18.650.000
Waarborgsommen 1.280.179 757.489 1.120.312 917.357
Totaal 17.205.179 4.257.489 1.895.312 19.567.357
De totale rentelast voor het boekjaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: 199.569

Vlottende Passiva

Vlottende Passiva

Terug naar navigatie - Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva behoren de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.

Deze zijn als volgt opgenomen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Schulden korter dan een jaar 6.698.414 8.677.377
Overlopende passiva 3.898.582 5.047.635
Totaal 10.596.996 13.725.013

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden

Terug naar navigatie - Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde Boekwaarde
Schulden korten dan een jaar 31-12-2021 31-12-2022
Overige kasgeldleningen 3.800.000 4.000.000
Overige schulden 2.890.299 4.677.377
Totaal 6.690.299 8.677.377
Boekwaarde Boekwaarde
Overige schulden 31-12-2021 31-12-2022
Crediteuren 2.525.761 4.066.127
Verstrekte uitkeringen e.d. sociale zaken 347.367 418.956
Overige 17.171 192.294
Totaal 2.890.299 4.677.377

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 1.618.513 3.366.836
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 2.085.434 1.499.208
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotings jaren komen. 194.635 181.591
Totaal 3.898.582 5.047.635

De onderverdeling van de in de balans opgenomen Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen is als volgt:

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met specifiek bestedingsdoel
Art 49 lid 2 Boekwaarde Ontvangsten Uitgaven Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2022
Proeftuin aardgasvrij bestaande woningen 290.083 0 0 290.083
Vooruitontvangen Wijkaanpak 74.668 0 74.668 0
364.751 0 74.668 290.083
Vooruitontvangen nationaal programma onderwijs 61.271 84.276 61.271 84.276
Vooruitontvangen SPUK ventilatie onderwijs 345.581 0 135.580 210.000
Vooruitontvangen VVE 0 174.551 146.753 27.798
Vooruitontvangen SPUK huisvesting statushouders 0 240.000 0 240.000
Vooruitontvangen TOZO regeling 867.850 867.850 0
Vooruitontvangen SPUK Sport 161.696 112.540 263.317 10.919
Vooruitontvangen SPUK Ijsbanen en Zwembaden 136.073 136.073 0
Vooruitontvangen SPUK reductie energiegebruik 6.792 33.896 14.323 26.365
Vooruitontvangen reductie energiegebruik woningen 33.896 33.896 0
Vooruitontvangen SPUK lokale Sportakkoorden 59.880 59.880 0
Vooruitontvangen huisvesting aandachtsgroepen 27.645 350.000 27.645 350.000
Vooruitontvangen regeling Lokale preventieakkoorden 20.000 22.447 19.245 23.202
Vooruitontvangen SPUK onderwijsroute 23.454 23.454
Vooruitontvangen aanpak energiearmoede 415.305 202.193 213.112
Totaal 2.085.434 1.456.469 2.042.694 1.499.208

Deze vooruit ontvangen bedragen art 49 lid 2 betreffen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Proeftuin aardgasvrij bestaande woningen
In 2020 droegen we een deel van de rijksbijdrage over aan het TEC. Dit conform de Samenwerkingsovereenkomst en subsidiebeschikking  die we in 2019 en 2020 sloten. We verdeelden de overdracht in twee delen: Een bedrag voor de huisaansluitingen en een bedrag voor de technische installatie. Een ander deel hielden we achter de hand om het warmtenetwerk te betalen. In 2020 legden we het warmtenetwerk aan. De werkzaamheden combineerden we met de herinrichting van de Centrumroute Terheijden. In 2021 vond de overdracht van het netwerk via een opstalakte plaats. In de subsidiebeschikking spraken we met ETW (onderdeel van het TEC)  betalingen en termijnen af. Voor het laatste fase stelden we in het vierde kwartaal van 2022 een opstalakte op. De financiële transactie vindt begin 2023 plaats. Deze beschikking heeft een looptijd tot eind 2023. 

De overige regelingen worden toegelicht bij het onderdeel Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA).

Waarborgen en garanties

Gewaarborgde geldleningen

Terug naar navigatie - Gewaarborgde geldleningen

Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte gewaarborgde geldleningen kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000 Oorspronkelijk Percentage Restant begin Restant eind
bedrag borgstelling jaar 2022 jaar 2022
Stg de Wijngaard 2.500 100% 1.471 713
Woningstichting Woonvizier 4.498 100% 1.783 1.559
Diverse sportverenigingen 588 100% 439 422
Totaal 7.586 3.693 2.694

Garantstellingen
Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte garanties (als achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Garantstellingen Aantal Oorspronkelijk Restant Restant
bedrag 1-1-2022 31-12-2022
WSW achtervang woningstichtingen (5) 45 136.404 118.625 112.849
Totaal 45 118.625 112.849

Met een garantie van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kunnen corporaties voordelige leningen afsluiten op de kapitaalmarkt. 
Het WSW staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de deelnemers.

Zie voor een uitgebreide toelichting de paragraaf D. Financiering onderdeel A. Risicobeheer.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Meerjarige contracten

Terug naar navigatie - Meerjarige contracten

Onderstaand een overzicht van de meerjarige contracten van de gemeente Drimmelen.

Titel Datum ingang overeenkomst Datum einde basistermijn overeenkomst Aantal opties Duur optie (mnd) Gunningsbedrag per jaar
Ondergrondse glascontainers (onderhoud) 1-1-2014 31-12-2023 10 jaar 0 6.870
Onderhoud sportvelden 18-4-2015 18-5-2019 2 24 99.000
WMO Hulpmiddelen WB* 1-7-2015 30-6-2017 3 24 325.801
PI-systeem 9-7-2015 31-12-2021 2 24 220.000
Schoonmaak 1-10-2016 30-9-2019 4 12 42.479
Veegmachines 24-2-2017 24-2-2025 0 0 23.000
Website gemeente Drimmelen 1-10-2022 30-9-2026 5 12 19.917
Meldsysteem Openbare Ruimte 1-12-2017 28-2-2022 2 12 8.325
Aansprakelijkheidsverzekerning 31-12-2017 31-12-2020 2 12 51.051
Glasbewassing 1-2-2018 30-9-2020 3 12 8.546
Strooizout Silo's 10-9-2022 9-9-2024 2 12 Gegund obv prijs/ton
Onderhoud Groen 1-11-2018 30-10-2021 3 24 985.000
Inzameling oud papier 1-1-2019 31-12-2021 3 12 40.220
Inzameling verpakkingsafval 1-1-2019 31-12-2021 3 12 152.849
Flexwerk Brabant 1-1-2019 31-12-2022 0 0 Overeenkomst inhuur flexibele arbeid
Warme drankenautomaten 1-1-2019 31-12-2023 1 12 25.560
ALT Verwerking GHA milieustations 1-2-2019 31-1-2021 2 12 Gegund obv prijs/ton
Beveiliging 1-2-2019 31-1-2021 3 12 15.177
Intranet 1-3-2019 30-6-2023 3 12 62.600
Leerlingenvervoer 1-8-2019 31-7-2022 2 12 417.255
Beheer openbare verlichting 1-7-2019 30-6-2021 2 12 28.400
Accountantcontrole 1-8-2019 31-7-2022 1 12 43.750
Beheer en exploitatie De Cour en Plexat 1 1-8-2019 31-7-2024 1 60 158.500
Beheer en exploitatie De Cour en Plexat 2 1-8-2019 31-7-2024 1 60 55.000
Fullservice containermanagement 1-1-2021 31-12-2024 2 12 194.307
Exploitatie zwembaden 1-1-2020 31-12-2029 1 60 150.000
Biomassa groenstromen 1-1-2021 31-12-2023 3 12 169.620
Glasinzameling- en verwerking 1-3-2018 28-2-2021 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Preventief en correctief onderhoud gemalen 1-9-2020 31-8-2021 2 12 27.820
Verkeers- en Straatnaamborden 1-3-2020 28-2-2022 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
WMO Trapliften West-Brabant 1-7-2020 30-6-2024 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Kantoorartikelen 1-12-2020 31-12-2022 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Onderhoud openbare verlichting 1-11-2020 31-10-2022 2 12 334.406
Inzameling GFT- en restafval 1-1-2021 30-12-2022 2 12 318.752
Klein onderhoud elementenverharding 1-7-2020 30-6-2022 2 12 165.500
Raamovereenkomst boomtechnische onderzoeken 1-9-2020 31-8-2022 2 12 57.651
inzameling textiel 1-1-2021 31-12-2022 1 12 opbrengst
Reiniging en inspectie riolen 1-8-2020 31-7-2022 2 12 36.000
Levering en onderhoud AED's 7-12-2020 31-12-2024 19.222
* Perceel 1: € 129.239,00 Perceel 2: € 114.116,00 Perceel 3: € 82.446,00

Waarborgen en garanties

Terug naar navigatie - Waarborgen en garanties

De gemeente heeft de volgende gewaarborgde geldleningen verstrekt:
• Stichting de Wijngaard
• Woningstichting Woonvizier
• Diverse sportverenigingen.

De gemeente heeft de volgende garanties verstrekt:
• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (betreft een indirecte garantie).