3. Taakvelden per programma

3. Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
jaarrekening 2022
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 2.420.421 2.523 2.417.899
0,2 Burgerzaken 929.508 331.942 597.566
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.729.427 65.982 1.663.445
1,2 Openbare orde en veiligheid 410.144 20.590 389.554
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 4.510.039 464.259 4.045.779
2,2 Parkeren 46.899 1.318 45.581
2,4 Economische havens en waterwegen 8.638 - 8.638
2,5 Openbaar vervoer 1.980 - 1.980
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 42.710 27 42.683
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.487.421 11.578 2.475.842
7,2 Riolering 1.952.478 2.878.229 925.751-
7,3 Afval 43.036 22 43.014
7,4 Milieubeheer 19.123 22 19.101
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 145.203 101.981 43.222
Ruimte, Wonen en Economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 138.628 484.817 346.189-
0,5 Treasury - - -
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 5.101 465 4.636
2,1 Verkeer, wegen en water 145.383 31.509 113.874
2,3 Recreatieve havens 61.181 63.909 2.728-
2,4 Economische havens en waterwegen 1.067 1.414 347-
2,5 Openbaar vervoer 64.830 16.000 48.830
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 258.637 34.275 224.362
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 187.978 81.349 106.629
3,4 Economische promotie 186.443 195.093 8.650-
5,5 Cultureel erfgoed 19.468 - 19.468
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 96.503 5.829 90.675
7,3 Afval 2.927.276 3.584.414 657.138-
7,4 Milieubeheer 1.373.695 243.177 1.130.518
8,1 Ruimtelijke ordening 3.257.646 1.840.044 1.417.602
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 3.344.444 4.287.445 943.001-
8,3 Wonen en bouwen 1.409.054 623.723 785.330
Sociaal domein 2,2 Parkeren 12.394 6.506 5.888
4,2 Onderwijshuisvesting 1.028.477 238.415 790.062
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.321.606 429.060 892.545
5,1 Sportbeleid en activering 313.645 28.103- 341.748
5,2 Sportaccommodaties 1.784.741 400.925 1.383.816
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 93.280 14 93.266
5,4 Musea 2.103 - 2.103
5,6 Media 471.426 - 471.426
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 172.067 323 171.744
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.855.032 1.714.012 2.141.020
6,2 Wijkteams 597.361 - 597.361
6,3 Inkomensregelingen 5.667.332 3.330.456 2.336.876
6,4 Begeleide participatie 1.635.779 - 1.635.779
6,5 Arbeidsparticipatie 539.211 243.065 296.146
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 532.254 - 532.254
6,71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.331.843 5.144 5.326.699
6,72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.023.727 - 5.023.727
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 51.216 447.682 396.466-
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 260.200 - 260.200
7,1 Volksgezondheid 3.119.036 14.795 3.104.241
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,1 Mutaties reserves 3.973.551 4.807.011 833.460-
0,11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
0,5 Treasury 212.674 137.728 74.946
0,61 OZB woningen 343.456 3.856.144 3.512.688-
0,62 OZB niet-woningen 107.032 1.480.841 1.373.809-
0,64 Belastingen overig 13.492 60.257 46.765-
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 3.340 42.783.750 42.780.410-
0,8 Overige baten en lasten 138.429 141.755 3.326-
0,9 Vennootschapsbelasting 8.278 - 8.278
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 8.182.561 20.593 8.161.968
73.019.903 75.462.307 2.442.404-