Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.
Instellingen waar de WNT van toepassing is, moeten van al hun topfunctionarissen de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk 1 juli op internet openbaar maken. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum is. Van de andere medewerkers worden deze gegevens alleen openbaar gemaakt als de bezoldiging hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Hiernaast moeten WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister met een eigen digitale meldtool, deze gegevens digitaal melden. Uitgebreidere informatie is beschikbaar op www.topinkomens.nl.

WNT-verantwoording 2022 Gemeente Drimmelen
De WNT is van toepassing op gemeente Drimmelen. Het voor gemeente Drimmelen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,= 1 (betreft het algemene bezoldigingsmaximum omdat de gemeenten niet onder een bijzondere categorie vallen2.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3
Gegevens 2022
bedragen x € 1 A.J.M. Martens F.M.C. Ronde
Functiegegevens5 gemeentesecretaris griffier
Aanvang6 en einde functievervulling in 2022 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 1 1
Dienstbetrekking?8 ja ja
Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.266 92.201
Beloningen betaalbaar op termijn 20.257 16.323
Subtotaal 133.523 115.048
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 216.000 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 nvt nvt
Bezoldiging 133.523 115.048
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 nvt nvt nvt nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 nvt nvt
Gegevens 202114
bedragen x € 1 A.J.M. Martens F.M.C. Ronde
Functiegegevens5 gemeentesecretaris griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/09 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 1 1
Dienstbetrekking?8 ja ja
Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 35.990 89.249
Beloningen betaalbaar op termijn 6.791 16.855
Subtotaal 42.782 106.104
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 69.858 209.000
Bezoldiging 42.782 106.104

Bezoldiging topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Bezoldiging topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.