F. Verbonden partijen

Visie en beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

In 2015 is regionaal een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota hebben regionale gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt. Zodat gemeenten samen kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. 
De West-Brabantse gemeenten evalueerden deze regionale kadernota Verbonden Partijen in 2020. De colleges spraken de daarbij ambitie uit om een op de nieuwe Wgr aangepaste nota binnen één jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Wgr op 1 juli 2022 aan de raden aan te bieden. 

Wet gemeenschappelijke regelingen
Sinds 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De wetswijzigingen verbeteren de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband.
Het deel van de wet dat rechten geeft aan volksvertegenwoordigers is direct per 1 juli 2022 ingegaan. Voor het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een implementatieperiode van twee jaar, dus tot 1 juli 2024. 

 

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Informatie verbonden partijen
Tabel Par.VP-1
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 1.312.000 1.128.000 5.382.000 6.399.000 275.000 701.917
Risico's Programma Portefeuille-houder
Vertrek en langdurige ziekte van personeel, het ontstaan van datalekken, faillissement van de partner bij wie het kleinschalig collectief vervoer (KCV) is gecontracteerd, het niet tijdig aan kunnen gaan van een nieuw KCV-contract, te weinig vraag naar inhuur vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC) of concurrentie voor het MBC door externe bureaus. De RWB kwalificeert deze risico's al klein tot zeer klein. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie Burgemeester Scholtze
MidZuid
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 1.790.000 1.786.000 7.678.000 7.992.000 -4.000 250.261
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst en terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet. Sociaal Domein Wethouders Bakker en Simons
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 2.918.000 3.614.000 3.285.000 4.060.000 583.000 569.945
Risico's Programma Portefeuille-houder
Inhuur van duurdere externen, transitie mens en systeem, verlies aan productiviteit door opleiden en inzet van trainees, blijvend verhoogd ziekteverzuim a.g.v. COVID-19, kostenverhoging milieutaken door invoering Omgevingswet en gedeeltelijk niet benutten van intern besparingspotentieel. Openbare Ruimte Burgemeester Scholtze
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 18.703.000 16.476.000 47.802.000 51.465.000 941.000 1.758.981
Risico's Programma Portefeuille-houder
Tekortschietend aantal vrijwilligers, informatieveiligheid, continuiteit IT-infrastructuur, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, hogere beloning deeltijders, loon- en prijsinflaties, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, aansprakelijkheid in dossier Fort Oranje en datalek GGD. Openbare Ruimte Burgemeester Scholtze
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 6.017.000 6.704.000 19.394.000 11.701.000 437.000 927.182
Risico's > € 100.000 Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, onvoldoende uitvoering van basistaken door tekortschietende beschikbaarheid personeel, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door vermindering van de gemeentelijke bjidrage voor JGZ 0-4, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ontvlechting gezamenlijke dossiervorming Kidos, informatieveiligheid, wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed en mobiliteit personeel. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. 14.302 -234.177 691.322 884.865 -234.177 107.602
Risico's Programma Portefeuille-houder
Uittreding van een deelnemende gemeente Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 995.159 1.002.998 26.596.927 26.126.480 0 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie. Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 14.180.000 14.293.000 32.686.000 29.564.000 221.000 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT, omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget en effect ingevoerde Tijdspaarregeling. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 0 215.153
Risico's Programma Portefeuille-houder
Hogere kosten door uittreden van een gemeente, krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. 0 0 274.631 388.091 0 1.174.500
Risico's Programma Portefeuille-houder
Informatiebeveiliging, wijziging van wet- en regelgeving, eigen risicodragerschap WW, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, haperende samenwerking tussen beide deelnemende gemeenten en loon- en prijsinflatie. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Beschermd Wonen regio Breda
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Het bestaan van een maatwerkvoorziening beschermd wonen voor inwoners die vanwege een combinatie van psychische, psychosociale problematiek en langdurig gebrek aan zelfregie niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 24 uur per dag een vorm van zorg in nabijheid nodig hebben. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 0 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verwacht wordt dat de rijksbijdrage ruim toereikend zal zijn om de kosten van beschermd wonen en zorg te compenseren. Ook andersoortige risico's worden niet voorzien. Sociaal Domein Wethouder Bakker
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2023
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. Nnb Nnb Nnb Nnb Nnb 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron, leveringszekerheid), operationele risico's (bijv. storingsgevoeligheid van de waterleidingen, onbetrouwbare informatievoorziening door cybercriminaliteit), financiële risico's (bijv. het aan moeten wenden van het weerstandsvermogen om klimatologische risico's af te dekken) en compliance risico's (bijv. het niet naleven van de Drinkwaterwet) benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2023
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 5.062.000 4.615.000 143.995.000 107.459.000 300.000 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (bedragen x € 1.000): jaarrekeningen verschijnen steeds omstreeks 1 juni van het jaar T+1
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
ETW b.v. heeft binnen het Programma aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid gebruik gemaakt van een door de gemeente aangevraagde proeftuinsubsidie om in 2019 en 2020 een deel van de dorpskern van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente is houder van 1 prioriteits-aandeel van ETW b.v. -189 -272 1.246 3.000 -83 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Gebrek aan liquiditeit in de opstartfase van de bedrijfsactiviteiten, onvoldoende aansluitingen op het warmtenet om tot een structureel sluitende exploitatie te komen en onvoorziene technische belemmeringen in het beheer van het warmtenet. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie Wethouder Vissers