Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zorgden voor nieuwe bestuursakkoorden. In onze gemeente vormt het akkoord Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen een aansprekend vertrekpunt voor het wonen, werken en recreëren in een levendige gemeente. De jaarstukken laten zien dat er ook in 2022 veel aandacht was voor de thema’s uit het nieuwe bestuursakkoord. 

Wat zich niet liet voorspellen was de oorlog in Oekraïne. Veel Oekraïners sloegen op de vlucht voor het oorlogsgeweld en vonden een veilig onderkomen in Nederland. Zo ook in Drimmelen. Vanaf november bood de gemeente op een cruiseschip in Lage Zwaluwe onderdak en ondersteuning aan zo’n 135 Oekraïense vluchtelingen. Dankzij de steun van samenwerkingspartners en vrijwilligers vonden zij veiligheid en geborgenheid. Inmiddels is een groot deel van hen op semipermanente locaties in onze dorpskernen geherhuisvest.  

Een ander effect was de stijging van de inflatie. Prijzen van energie, materialen en voedsel gingen fors omhoog, waardoor compenserende maatregelen vanuit de overheid volgden. Ook in Drimmelen is de Energietoeslag voor lage inkomens zo uitbetaald en zijn verenigingen ondersteund. Zodat de continuïteit en leefbaarheid van de samenleving zo veel mogelijk behouden blijft voor de toekomst. 

2022 was daarnaast het jaar waarin de Coronapandemie wereldwijd uitdoofde. Het vaccinatieprogramma zorgt ervoor dat besmettingen gepaard gaan met mildere klachten. Dankzij de compenserende maatregelen van de rijksoverheid en lokaal maatwerk konden veel inwoners, ondernemers en organisaties de Coronacrisis doorstaan. 

In financieel opzicht was 2022 een bevredigend jaar. Het rekeningresultaat sluit en de financiële kengetallen wijzen uit dat de financiële positie van de gemeente onverminderd solide is. Wel volgt het college nauwlettend de ontwikkelingen van de inflatie, toenemende rente en de meerjarige ontwikkeling van de bijdrage uit het Gemeentefonds. Die bijdrage staat vanaf 2026 vooralsnog onder druk en kan mogelijk een volledige uitvoering van het bestuursakkoord gaan belemmeren. 

Drimmelen blijft een (financieel) gezonde gemeente met toekomst! 

Harry Bakker
Wethouder Financiën