Samenvatting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze samenvatting beschrijven we per programma opvallende resultaten van 2022 en welke inspanningen daarvoor zijn gedaan. Daarnaast noemen we belangrijke ontwikkelingen op een aantal specifieke onderwerpen, de paragrafen.
De samenvatting sluit af met een toelichting op het financieel resultaat dat over 2022 werd behaald. Dit doen we door het rekeningresultaat te vergelijken met het resultaat uit de laatste tussentijdse rapportage, de Najaarsnota 2022.

Programma 1 – Burger en bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 – Burger en bestuur

Dienstverlening
Op 17 december 2020 heeft de raad het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening vastgesteld. In het plan beschrijven we vanuit verschillende invalshoeken hoe we dienstverlening en digitale transformatie in Drimmelen realiseren. 
Na de invoering van het klantcontactsysteem, stond in 2022 digitaal samenwerken centraal. Er werden applicaties (Teams, Sharepoint en OneDrive) uitgerold en de digitale vaardigheden van medewerkers werden verder ontwikkeld. 
De gemeente werkt aan een nieuw concept voor haar dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties. Dat hiervoor genoemde dienstverleningsconcept wordt een uitwerking van de wijze waarop de gemeente Drimmelen haar kanalen, klantcontacten, processen, informatievoorziening én aansturing inricht. Het ambitieplan zal in 2023 geconcretiseerd worden in een dienstverleningsconcept.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Als vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur stimuleert de Woo een actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Drimmelen heeft een Woo-contactfunctionaris aangesteld en biedt een webformulier aan waarmee belanghebbenden een Woo-verzoek in kunnen dienen.

Dorpsgericht werken
In de Omgevingswet neemt de participatieve samenleving een centrale plaats in. We kiezen er voor om het participatiebeleid niet alleen voor het ruimtelijk domein, maar voor alle gemeentelijke beleidsonderwerpen op te stellen. Een nieuwe participatieverordening is in voorbereiding en zal in 2023 aan de raad worden aangeboden.

Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
Veel aandacht ging uit naar het organiseren van de opvang van Oekraïners die vanwege de oorlogssituatie hun vaderland zijn ontvlucht. In Lage Zwaluwe werd een grootschalige opvang op een cruiseschip gecreëerd. Daarnaast boden verschillende inwoners een gastvrij thuis aan Oekraïense vluchtelingen.  

Het college bereidde het nieuwe integrale veiligheidsbeleid 2023-2026 voor. Met als speerpunten: jeugd en veiligheid, high impact crimes, ondermijning en zorg en veiligheid. Het nieuwe veiligheidsbeleid wordt begin 2023 aan de raad voorgelegd.

Programma 2 – Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2 – Openbare ruimte

Integraal en burgergericht werken
Bij integrale projecten combineert de gemeente de uitvoering van riolerings-, weg-, verkeerskundige en groenwerkzaamheden. In 2022 werden enkele integrale projecten succesvol afgerond, zoals de Witteweg in Made.
We betrokken inwoners op verschillende manieren bij de voorbereiding op en uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Dat gold voor de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden, van de Nachtegaalstraat in Made en van de Griendwerkerstraat in Lage Zwaluwe. 

Wegen en verkeer

De provincies Brabant en Limburg besteedden een laadinfrastructuur voor personenauto’s aan. Onderdeel van die infrastructuur is het plaatsen van 27 laadpalen in Drimmelen. Daarnaast verleende de gemeente vergunningen voor het plaatsen van 30 laadpalen.

Eind 2022 vulden we de vacature BOA conform het Coalitieakkoord. Daardoor kwamen we op 3 FTE’s. 

In 2018 stelde de VNG het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 mee op. Het plan behelst een breed gedragen visie op de landelijke aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid. Verkeersveiligheid is daarnaast een belangrijk thema in het nieuwe lokale coalitieakkoord.
In aansluiting op het SPV en het coalitieakkoord stelden we een nieuwe nota Verkeersmaatregelen op en voerden we die nota uit. 

De provincie is vasthoudend in haar weigering om landbouwverkeer op de N285 tussen Wagenberg en Terheijden toe te laten. Ook een gezamenlijk beroep op de provincie met andere gemeenten leidde niet tot een wijziging van het provinciaal standpunt. 

In het nieuwe bestuursakkoord benadrukt de coalitie het belang van het investeren in een bypass van de Zoutendijk op de Horenhilsedijk voor vrachtwagens en tractoren om zo Hooge Zwaluwe verkeersveiliger te maken. In 2022 werden alvast verlichtende maatregelen ter hand genomen.  Veel aandacht ging uit naar de spoorwegovergang. De gesprekken daarover met ProRail verliepen en verlopen moeizaam. 

Het fietsveilig maken van de Zeggelaan in Terheijden werd na gesprekken met aanwonenden in twee varianten uitgewerkt. De beoordeling door een onafhankelijke derde partij wees uit dat een deel van de Zeggelaan niet optimaal als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 50 km/uur kan worden ingericht. We verwachten dat de landelijke richtlijn voor de inrichting van ontsluitingswegen met een limiet van 30 km/uur in 2023 gereed zal zijn en dat deze richtlijn mogelijk nieuwe opties zal bieden.

De aanleg van de Goeiestoepkesroute is afgerond. Wel hebben bewoners en de stichting Wonen Welzijn Zorg Drimmelen aanvullende wensen aangedragen. De gemeente overweegt om die wensen te honoreren.

Het aanleggen van verkeershubs stagneert. De verwachte duidelijkheid van de provincie t.a.v. de locatiekeuze en inrichtingsvorm kwam (nog) niet. We blijven met de provincie in gesprek over onze voorkeur om hubs aan te leggen bij station Lage Zwaluwe, kruispunt Wagenberg en de bushalte bij het gemeentehuis.                                                                                         
Groen en speelvoorzieningen 
De grondverwerving voor de aanleg van een ecologische verbindingszone van de Mark naar de haven van Lage Zwaluwe verliep trager dan verwacht. Daar waar wel voldoende gronden beschikbaar zijn, zullen we in 2023 starten met het ontwerp en het uitvoeren van onderzoeken naar het aanpassen van de bodem en de natuur.

Tegen de aanleg van een trapveld met een kooiconstructie in Hooge Zwaluwe werd bezwaar aangetekend. Helaas bood mediation geen oplossing. Het bezwaar zal in maart 2023 worden behandeld.
    
Water
In 2022 werd de vervanging van het riool bij de Burgemeester Van Campenhoutstraat in Made afgerond. We gunden de rioolwerkzaamheden bij de Nachtegaalstraat in Made en de Griendwerkerstraat in Lage Zwaluwe. Door de vertraagde levering van materialen kunnen de werkzaamheden pas in 2023 starten.

De gemeente is volgens de Wet op de waterhuishouding verplicht overvloedig grondwater van perceeleigenaren in het openbaar gebied op te vangen. Dergelijke situaties deden zich in 2022 niet voor. Wel leverden we maatwerk in een situatie waarin sprake was van grondwaterschaarste.

Het klimaat verandert. Daarom moet het rioolstelsel toegerust zijn op het verwerken van een verhoogd aanbod van hemelwater. Alle rioleringsplannen toetsten we op de norm bui 9, d.w.z. een bui met een volume van 30 mm. Zo nodig brachten we een regenwaterriool aan.

De Brandput in Lage Zwaluwe blijkt een hardnekkige broedplaats voor blauwalg. De put werd uitgebaggerd en tijdens de zomer van 2023 zal blijken of dit afdoende was om blauwalg te beperken.

Programma 3 – Ruimte, wonen en economie

Terug naar navigatie - Programma 3 – Ruimte, wonen en economie

Versterken vrijetijdseconomie
Nadat in 2021 bleek dat een volwaardige veerverbinding naar de Hofmansplaat financieel niet haalbaar was, is in 2022 met Staatsbosbeheer en ondernemers overlegd over het organiseren van dagexcursies naar de Hofmansplaat. Het college verwacht dat de eerste excursies bij de start van het nieuwe toeristisch seizoen plaats kunnen gaan vinden. 
Daarnaast is in het najaar van 2022 met de buurgemeenten Altena en Geertruidenberg opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een driehoeksveer tussen de drie gemeenten. 

De partners in NL Delta werkten de afgelopen jaren toe naar de status van De Biesbosch als nationaal park nieuwe stijl. In 2022 bleek dat het nog niet zeker is of NL Delta daadwerkelijk een aanvraag voor Nationaal Park nieuwe stijl in gaat dienen. Voor onze gemeente is een duidelijke positionering van De Biesbosch van groot belang.

In 2021 ontwikkelden we een plan voor een groene en recreatieve inrichting van de kop van de buitenhaven van Lage Zwaluwe. De uitvoering van het plan stagneerde vanwege de overdracht van de erfpacht. Hierover wordt nog overlegd. Onderdeel van het plan is een uitkijktoren.

Voor het centrumgebied De Schakel bij de jachthaven in Drimmelen is een bestemmingsplan opgesteld. Het plan zal in het tweede kwartaal van 2023 aan de raad worden voorgelegd. 
De ontwikkeling van de Amerlandtong met recreatiewoningen is door de initiatiefnemer op de lange baan geschoven.

Het plan van het waterschap voor de verzwaring van de dijk nabij de jachthaven van Terheijden heeft grote invloed op het beeld van de haven. Er wordt intensief met de provincie en het waterschap overlegd over de kademuur, de compensatie van bomen die gekapt moeten worden en het behoud van de cultuurhistorische waarde van de haven. 
Eind maart 2023 zal het waterschap starten met de dijkverzwaring, in oktober gevolgd door het gebied rond de haven. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in april 2024 afgerond zijn.

Versterken economische structuur
In 2022 is een start gemaakt met het onderzoek naar de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Thijssenweg. Ook zijn de mogelijkheden verkend voor een ondernemersfonds in onze gemeente.    

In 2022 is de verbouwing van de Bernarduskerk in Made tot sociaal-cultureel centrum van start gegaan. Eind 2022 stelde de raad een aanvullend krediet beschikbaar. Samen met het stichtingsbestuur werd gekomen tot een exploitatiebegroting waarin het bestuur de ruimte krijgt voor ondernemende activiteiten.
Er werden twee aanvragen voor een vergunning voor de bouw van woningen ingediend. Het betrof de bouw van vijf appartementen en de bouw van negen zogeheten beneden-boven woningen als alternatief voor sociale huurwoningen.

Wonen
Het nieuwe Programma Wonen is in 2022 door de raad vastgesteld. Het programma voorziet in het tot 2030 bouwen van 1.500 woningen in alle kernen, met aandacht voor starters en senioren. Met inachtneming van het coalitieakkoord (800 woningen in de nieuwe bestuursperiode), het ontwerp van de Wet regie op de volkshuisvesting en onze belangen in de woningbouwopgave binnen de stedelijke regio Breda en Tilburg.
In 2022 zijn 197 nieuwbouwwoningen gerealiseerd in verschillende, over de kernen verspreide projecten. Het ging daarbij om zowel koop- als huurwoningen.

Er is een eerste concept van de nieuwe nota grondbeleid opgesteld. In die nieuwe nota zal de gemeente een standpunt in gaan nemen over het voeren van een actiever grondbeleid. Besluitvorming over de nieuwe nota zal in 2023 plaats gaan vinden.

Duurzaamheid
De uitvoering van het Drimmelens Energie Akkoord (DEA) heeft verder vorm gekregen in het Plan van Aanpak Energieneutrale Dorpen (END) dat aan de raad is gepresenteerd. Gekeken wordt of de acties uit DEA en END ingebed kunnen worden in de uitvoering van de lokale Transitievisie Warmte. Die visie beschrijft het aardgasvrij maken van woningen en andere panden. De lokale visie is in 2022 door de raad vastgesteld.
Het eigendom van windmolens langs de A16 zal (revolverende) middelen opleveren die in de lokale verduurzaming geïnvesteerd zullen worden. De middelen komen in een lokaal fonds, waarvan het beheer ondergebracht is bij het Participatiefonds Wind A16. 

In het laatste kwartaal van 2022 zijn de eerste woningen in Terheijden aangesloten op het warmtenet van het Traais Energie Collectief. Dit volgde op de eerdere aansluitingen van cultureel centrum De Cour en zwembad Het Puzzelbad. 
In het dossier over de aanleg van een zonneveld in onze gemeente zijn de vijf bestaande aanvragen door een extern bureau opnieuw getoetst aan het gemeentelijke beleidskader Grootschalige Zonnevelden. Vervolgens is de uitkomst van deze herbeoordelingen aan de betrokken ontwikkelaars voorgelegd. De gemeente is in afwachting van hun reactie.

Het college stelde een subsidieregeling op waarmee inwoners de daken van hun woningen kunnen vergroenen. Het succes van deze regeling maakte dat het college vervolgens besloot om de regeling te verlengen en ook in 2023 subsidie beschikbaar te  stellen.

De ontwikkeling van een warmteleiding van Moerdijk naar het Amernet is inmiddels in voorbereiding. In oktober werd het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening gepubliceerd. Volgens dit wetsvoorstel worden alle nieuwe warmtenetten eigendom van publieke warmtebedrijven. Voor bestaande warmtebedrijven (waaronder het Amernet) is er een overgangsperiode.

Leefomgeving
Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar locaties waarop agrarische bebouwing vrijkomt en kan worden herontwikkeld. Het onderzoek is in 2022 aan de raad aangeboden en biedt handvaten om tot locatiegerichte oplossingen te komen.

Het rijk stelde de invoering van de Omgevingswet opnieuw uit, nu tot 1 januari 2024. De gemeente ging onverminderd door met haar voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet. Eind 2022 sloot de gemeente die voorbereidende fase af. Er vond overdracht plaats aan de staande organisatie en het college besloot om al in 2023 te gaan werken met 1 loket, planbegeleiders, een intaketafel en een omgevingstafel. 

Programma 4 – Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4 – Sociaal domein

Opgroeien en opvoeden
Onderwijs en kinderopvang zijn in 2022 verder gegaan met vormgeven van de IKC’s in Drimmelen. Zo werd er verder gewerkt aan de volgende fase van nieuwbouw IKC De Stuifhoek in Made. Om de gestegen bouwkosten te kunnen dekken, heeft de raad bij de Najaarsnota 2022 ingestemd met het verhogen van krediet.

In nauwe samenwerking met het Regionaal Bureau Leren zette de gemeente het afgelopen jaar in op het voorkomen dat een kind langer dan drie maanden zonder passend onderwijs of zorg thuis zit en het organiseren van een sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 en 13 jaar. 

De gemeente ontvangt extra middelen van het Rijk voor VVE, voor- en vroegschoolse educatie. Met deze extra middelen heeft de gemeente taalachterstanden in de kinderopvang en het peuterwerk kunnen voorkomen en beperken. 

2022 stond voor wat betreft het Integraal Huisvestingsplan in het teken van het inhoudelijk vormgeven van IKC De Stuifhoek, het daarop aansluiten van de nieuwbouw van het IKC en het opstellen van een visie op de onderwijshuisvesting in Terheijden. Een belangrijk dossier was verder het verbeteren van de ventilatie op het Dongemondcollege en op basisschool De Lage Weide. 

De gemeenteraden van Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout stelden de visie op de jeugdzorg in de regio West-Brabant Oost vast. 
Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet woonplaatsbeginsel in werking. De wijziging heeft alleen gevolgen voor de financiering van de zorg voor jeugdigen met een vorm van verblijf. In Drimmelen leidde dit lagere kosten voor de gezinshuizen.

Samen met Geertruidenberg hebben we ingezet op een versteviging van het CJG voor de jaren 2022 en 2023. Zo zijn met het onderwijs afspraken gemaakt over de inzet van een jeugdprofessional, is conform het nieuwe bestuursakkoord structureel formatie vrijgemaakt voor een praktijkondersteuner in huisartsenpraktijken en ondersteunen we het onderwijs bij het hanteren van de meldcode kindermishandeling.

Zorg voor kwetsbare burgers
Om de prijsinflatie te compenseren stelt het Rijk extra middelen voor minima en schuldhulpverlening beschikbaar. Dat geeft ruimte voor concrete voorstellen voor de besteding van de extra middelen.
Het voornemen om nog in 2022 te beginnen met een nieuw beleidsplan is naar 2023 doorgeschoven. De verschuiving komt doordat er veel onvoorziene tijd is gaan zitten in het behandelen van de aanvragen voor de energietoeslag en de extra inzet die nodig was voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Vanaf 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De regiefunctie van centrumgemeenten is vervallen, in onze regio is er een (lichte) gemeenschappelijke regeling van kracht.
De regiogemeenten hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop cliënten vanuit intramurale voorzieningen de stap naar zelfstandig wonen in de wijk kunnen zetten. Afspraken die in een pilot worden beproefd. 
 
Met de komst van de nieuwe wet Inburgering kregen gemeenten vanaf 1 januari 2022 de verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders. 
De provincie hield in 2022 vast aan haar standpunt dat de achterstand in de huisvesting van statushouders niet langer verschoonbaar is. De gemeente werd op dit punt onder actief toezicht gesteld. De vooruitzichten om binnen afzienbare tijd aan de taakstelling te voldoen zijn gunstig.

Sport en bewegen
De raad stelde op 1 juli 2021 de nieuwe nota Sport- en beweegbeleid vast. Nadat de meeste Coronamaatregelen vervielen, ontstond er meer gelegenheid om sporten en bewegen te stimuleren. De extra rijksmiddelen uit 2021 zijn in 2022 aangewend voor extra beweegactiviteiten en het uitvoeren van specifieke projecten zoals het aanleggen van een pumptrackbaan en het stimuleren van een gezonde leefstijl.

De gemeente en de hoofdaannemer van de renovatie van zwembaden Het Puzzelbad en De Randoet zijn in een gerechtelijke procedure verwikkeld. Op 20 december 2022 vond  een rolzitting plaats bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Met de advocaat van de hoofdaannemer is inmiddels een gesprek ingepland op 12 april 2023 om te onderzoeken of beide partijen tot een minnelijke schikking van de geschilpunten kunnen komen.

Paragrafen

Terug naar navigatie - Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf A – Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Het weerstandsratio van Drimmelen moet minimaal 1 zijn. In die situatie is het weerstandsvermogen dat beschikbaar is minimaal gelijk aan het weerstandsvermogen dat o.b.v. het risicoprofiel nodig is. Eind 2022 bedroeg dit weerstandsratio 3,7. 

Eind 2022 bedroeg de schuldpositie 24% (bij een toegestane bovengrens van 130%), het solvabiliteitsratio 52% (bij een gewenste ondergrens van 35%) en de grondexploitatie -1% (bij een toegestane bovengrens van 10%). Het structurele exploitatieresultaat was 3%, wat betekent dat de structurele lasten met structurele baten konden worden gedekt. 
De hoogte en samenhang van de set aan kengetallen geven aan dat de gemeente Drimmelen eind 2022 financieel gezond was. 

Paragraaf B – Lokale heffingen 
Een belangrijk deel van de gemeentelijke opbrengsten bestaat uit lokale belastingen zoals onroerend zaak belasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2022 bedroegen die gemeentelijke opbrengsten € 11,1 miljoen, zo’n € 0,2 miljoen lager dan begroot. Tegenover hogere opbrengsten uit de heffingen van de OZB (€ 62.300), afvalstoffen (€ 29.900), toeristenbelasting (€ 70.800) stond een lagere opbrengst uit de leges voor omgevingsvergunningen (€ 380.000). 

De lokale lastendruk - het gemiddelde van de onroerend zaak belasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing – bedroeg € 683,77 (2021 € 806,03) per huishouden. Voor 2022 werd een lastendruk van € 675,63 begroot. De lastendruk was in 2022 lager dan gebruikelijk dankzij de inzet van de voorzieningen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen 
Het groot onderhoud aan de openbare ruimte kostte € 3,0 miljoen, een bedrag dat wat hoger is dan het bedrag dat in de bijgestelde begroting werd voorzien (€ 2,8 miljoen). 

Voor lopende investeringen heeft de gemeenteraad € 21,6 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan was ultimo 2022 € 12,8 miljoen uitgegeven. Daarmee resteerde er op dat moment een kredietruimte van € 8,8 miljoen, met name voor investeringen in wegen (€ 2,0 miljoen) en riolering (€ 5,7 miljoen).

Paragraaf D – Financiering 
De kasgeldlimiet is de maximaal toegestane omvang van de korte termijn schulden. In ons geval bedroeg die limiet in 2022 € 6,0 miljoen. De kasgeldlimiet werd alleen in het tweede kwartaal (€ 610.000) overschreden.

Het kredietrisico is in 2022 gestegen door het verstrekken van een financiering van € 3,4 miljoen voor de herbestemming van de Bernarduskerk in Made. 

Paragraaf E – Bedrijfsvoering 
Het college liet onderzoek doen naar de kwaliteit van het informatiemanagement en informeerde de raad in september 2022 over de uitkomsten van dat onderzoek. Vervolgens is een tweejarig programma gestart om het informatiemanagement te verbeteren. 

Het team Samenhangende Object Registraties voert de gemeentelijke taken voor de basisregistraties uit. Het team Beheer Informatie Systemen doet het beheer van de kritische bedrijfsapplicaties. De ontwikkeling van beide teams is nog niet zover als gewenst. Er was te weinig menskracht om structurele verbeteringen door te voeren.  

Het parlement nam de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamers aan. De wet leidt er toe dat vanaf de jaarstukken 2023 niet langer de accountant, maar het college verantwoording aan de raad aflegt over de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Die rechtmatigheidsverantwoording leunt op een sterke interne beheersing. De coördinatie van het verbeteren van de interne beheersing werd in 2022 bij een externe partij belegd. 

Paragraaf F – Verbonden partijen 
De Eerste Kamer stemde op 14 december 2021 in met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Met die wijziging wordt de betrokkenheid van raadsleden bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. De nieuwe Wgr is op 1 juli 2022 in werking getreden. 

In 2022 werd de portefeuille met gemeenschappelijke regelingen uitgebreid met een gemeenschappelijke regeling voor beschermd wonen.

Paragraaf G – Grondbeleid 
Drimmelen voert een faciliterend grondbeleid en beschikte eind 2022 over vier actieve grondposities: het E-veld in Terheijden, het dorpshart en kavels aan de Geraniumstraat en Antwerpsestraat in Made en het Degaterrein in Lage Zwaluwe.
De exploitatie van het E-veld leidde in 2022 tot een winst van € 718.861, daarnaast zijn kleine verliezen genomen. Voor 2023 verwachten we voor het Degaterrein en het E-veld substantiële voordelige resultaten.

Financieel resultaat

Terug naar navigatie - Financiële begroting

De uitvoering van het beleid resulteerde in een exploitatieoverschot van € 2.442.402. Na verrekening van het resultaat van de Najaarsnota (€ 1.854.000) resteert een resultaatoverschot van € 588.402.

Dit per saldo gunstige verschil bestaat uit voordelige en nadelige afwijkingen. De volgende twee tabellen geven daar inzicht in. Belangrijkste meevaller was een hogere bijdrage uit Gemeentefonds die het ministerie van Binnenlandse Zaken in haar decembercirculaire aankondigde (€ 638.000).  Opvallende tegenvallers waren een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening voor (voormalig) bestuurders (€ 463.000) en lagere leges uit het afgeven van omgevingsvergunningen (€ 380.000).

Tabel: voordelige verschillen tussen Najaarsnota en jaarstukken
Financiële afwijkingen
Voordelen Thema Omschrijving Bedrag
Programma 1 Burger en politiek Geen onderzoek rekenkamer 28.000 V
Bestuursondersteuning Software basisregistratie persoonsgegevens 58.000 V
Bestuursondersteuning APV 23.000 V
Overig programma 1 16.011 V
Programma 2 Groen Bomen: Subsidie waardevolle bomen 20.000 V
Water Waterkeringen: bijdrage Waterschap wandelpaden 29.000 V
Programma 3 Versterken toerisme en recreatie Vertraagde uitvoering kredieten TenR: lagere kapitaallasten 44.000 V
Versterken toerisme en recreatie Jachthaven Terheijden 45.000 V
Versterken economische structuur Economische zaken: onderbesteding formatie (ziekteverzuim) 52.000 V
Ruimte Omgevingswet 77.000 V
Ruimte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 50.000 V
Wonen Grondzaken: reststroken / pacht / recognities 69.000 V
Duurzaamheid Energietransitie 39.000 V
Leefomgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 47.000 V
Overig programma 3 9.000 V
Programma 4 Opgroeien en opvoeden Minder deelname aan peuterspeelzalen 31.000 V
Opgroeien en opvoeden Lagere kosten Centrum Jeugd en Gezin en praktijkondersteuner 18.000 V
Opgroeien en opvoeden Hoger uitkeringspercentage toekenningen door zorgaanbieders Specialistische jeugdzorg 79.000 V
Opgroeien en opvoeden Afname aantal jeugdigen met een PGB 54.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers Minder aantal vervoersbewegingen Wmo vervoer 29.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers Doorcentralisatie Beschermd Wonen en daling aantal indicaties 37.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers Overig thema Zorg 38.000 V
Participatie Minder aanvragen bijstand en afbreken ToZo ondersteuning 70.000 V
Participatie Lagere uitvoeringskosten door minder activiteitenbeleidsplan minimabeleid 31.000 V
Participatie Toeslagenproblematiek/minder aanvragen bijzondere bijstand 58.000 V
Participatie Minder reintegratietrajecten door personele inzet op andere gebieden, energietoeslag o.a. 36.000 V
Participatie Voergoeding personele inzet opvang vluchtelingen Geertruidenberg 49.000 V
Participatie Meevallende kosten inburgering 32.000 V
Sport en bewegen Beperkt beroep gedaan op het energiefonds 57.000 V
Sport en bewegen Verschuiving werkzaamheden naar 2023 (Rietgors) binnensport 20.000 V
Sport en bewegen Lagere kosten/minder onderhoud uitgevoerd buitensport 53.000 V
Sociaal culturele accomodaties Minder inzet externe juristen centrumplan/SCC Dorpshart Made 27.000 V
Sociaal culturele accomodaties Overig thema Soc. culturele acc. 6.000 V
Alg. dekkingsmiddelen Lokale heffingen Onroerendezaakbelasting+Precariobelasting 89.000 V
Algemene uitkeringen Decembercirculaire 629.000 V
Algemene uitkeringen Afrekeningen voorgaande jaren 9.000 V
Overige algemene dekkingsmiddelen Prijs- hoeveelheidsverschil verantwoorde uren 191.000 V
Overige algemene dekkingsmiddelen Vrijval stelpost verhoging energieprijzen 103.000 V
Reserves Begroot rekeningsaldo 1.854.000 V
Diverse Overig algemene dekkingsmiddelen 12.517 V
Overhead Management en bestuursonderst. Ambitieplan Dienstverlening en informatievoorziening 50.000 V
Huisvesting Thuiswerkmeubilair 16.500 V
Automatisering Lagere kapitaallasten 135.000 V
Automatisering ICT accountkosten inhuur derden 43.000 V
Automatisering Onderhoud kantoorautomatisering 50.000 V
Planning & Control Bewustwordings- trainingsprogramma informatiebeveiliging 12.000 V
Facilitaire zaken Lagere softwarekosten zaakgericht werken 19.000 V
Facilitaire zaken Minder uren inkoopbureau 70.000 V
Facilitaire zaken Lagere kapitaallasten 39.000 V
Financiële administratie Lagere kapitaallasten 22.000 V
Personeel en organisatie Werkkostenregeling en afrekening Flex West-Brabant 58.000 V
Communicatie Website 56.000 V
Diverse Overig overhead 11.376 V
Diverse voordelen per saldo (< 25.000) V
Totaal voordelen 4.850.404
Tabel: nadelige afwijkingen tussen Najaarsnota en jaarstukken
Financiële afwijkingen
Nadelen Thema Omschrijving Bedrag
Programma 1 Bestuursondersteuning Pensioenvoorziening bestuurders 463.000- N
Programma 2 Wegen Wegen: onderhoud / schades en inhuur personeel 74.000- N
Wegen Kabels en leidingen: inhuur personeel en opbrengst leges 28.000- N
Wegen Openbare verlichting: onderhoud / electra 82.000- N
Wegen Verkeer: verkeersmaatregelen en bewegwijzering (nbd) 44.000- N
Water Rioolheffing: lagere toerekening overhead, rente en straatvegen 100.000- N
Water Watergangen / stedelijk water: onderhoud 64.000- N
Overig programma 2 25.000- N
Programma 3 Wonen Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) 79.000- N
Ruimte Ruimtelijke ordening: hogere advieskosten / lagere opbrengst leges 46.000- N
Duurzaamheid Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW, overhead en straatvegen 37.000- N
Duurzaamheid Afval: Naheffing Attero 172.000- N
Leefomgeving Omgevingsvergunning: lagere opbrengst leges 380.000- N
Programma 4 Opgroeien en opvoeden Jeugd WBO 72.000- N
Opgroeien en opvoeden Afrekening Jeugd 238.000- N
Opgroeien en opvoeden Overig thema Opgroeien 7.000- N
Zorg voor kwetsbare burgers Wmo woningaanpassingen 63.000- N
Zorg voor kwetsbare burgers Wmo huishoudelijke hulp 73.000- N
Participatie Bijzondere bijstand/energietoeslag 271.000- N
Sport en bewegen Onderhoud en renovatie zwembaden 54.000- N
Alg. dekkingsmiddelen Lokale heffingen Kosten bezwaar/beroep WOZ 20.000- N
Overhead Facilitaire zaken Portikosten 16.000- N
Totaal nadelen -2.408.000
Totaal afwijking 2.442.404
Terug naar navigatie - Samenvatting kengetallen

Nadat het exploitatieresultaat gezuiverd is van incidentele baten en lasten ontstaat het structurele resultaat. Het structurele resultaat geeft aan of een gemeente structurele lasten kan afdekken met structurele baten. Het structurele resultaat over 2022 was positief: € 3.751.074. Drimmelen kon in 2022 haar structurele lasten dus afdekken met structurele baten.

Presentatie structureel rekeningsaldo 2022
Saldo baten en lasten 1.608.944
Toevoegingen en onttrekking aan reserves 833.460
Jaarrekeningsaldo na bestemming 2.442.404
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -1.308.670
Structureel jaarrekeningsaldo 3.751.074

Onze financiële positie komt niet alleen tot uitdrukking in de ontwikkeling van het resultaat en het vermogen. Ook de financiële kengetallen geven alleen en in samenhang een beeld van die positie. 

Jaarstukken 2022
Kengetallen Verloop van de kengetallen
Jaarrekening 2021 31-12-2021 Begroting 2022 31-12-2022 Jaarrekening 2022 31-12-2022
1a. Netto schuldquote 26% 59% 24%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 23% 57% 21%
2. Solvabiliteitsratio 55% 42% 52%
3. Kengetal grondexploitatie 1% 1% -1%
4. Structurele exploitatieruimte -1% 1% 3%
5. Belastingcapaciteit 100% 83% 76%

Kijkend naar de normen (zie paragraaf Weerstandsvermogen), ontwikkeling en uitkomsten van de kengetallen, is de financiële positie van de gemeente Drimmelen solide. Met als belangrijkste constatering dat het kengetal structurele exploitatieruimte verder is verbeterd en ultimo 2022 positief is.