Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Wethouder Harry Bakker Blz. 2  
In één oogopslag Blz. 3  
Rekening in één oogopslag Blz. 4  
Rekening in één oogopslag Blz. 5  
Rekening in één oogopslag Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Voorwoord Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Algemeen Blz. 11  
Algemeen Blz. 12  
1. Jaarverslag Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
1.1 Programmaverantwoording Blz. 15  
1.2 Paragrafen Blz. 16  
2. Jaarrekening Blz. 17  
Algemeen Blz. 18  
2.1 Balans Blz. 19  
2.2 Baten en lasten Blz. 20  
2.3 Toelichtingen Blz. 21  
Algemene gegevens Blz. 22  
1. College van burgemeester en wethouders per 31 december 2020 Blz. 23  
2. Gemeenteraad Blz. 24  
Samenvatting Blz. 25  
Algemeen Blz. 26  
Algemeen Blz. 27  
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 28  
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 29  
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 30  
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 31  
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 32  
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 33  
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 34  
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 35  
Paragrafen Blz. 36  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 37  
Financieel resultaat Blz. 38  
Financieel resultaat Blz. 39  
Samenvatting-kengetallen Blz. 40  
Programmaverantwoording Blz. 41  
Programmaverantwoording Blz. 42  
1. Burger en bestuur Blz. 43  
Inleiding Blz. 44  
Hoofddoelstelling Blz. 45  
1.1 Dienstverlening Blz. 46  
Wat wilden we bereiken? Blz. 47  
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 48  
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 49  
Prestatie-indicator Blz. 50  
1.2 Burger en politiek Blz. 51  
Wat wilden we bereiken? Blz. 52  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 53  
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 54  
Basis op orde Blz. 55  
Ondersteuning grote projecten Blz. 56  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 57  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 58  
Opstellen toekomstvisie Blz. 59  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 60  
Wat wilden we bereiken? Blz. 61  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 62  
Dorpsonderonsjes Blz. 63  
Meet and Match Blz. 64  
Samen aan de slag Blz. 65  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 66  
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 67  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 68  
Wat wilden we bereiken? Blz. 69  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 70  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 71  
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 72  
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 73  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 74  
Wat wilden we bereiken? Blz. 75  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 76  
Geluk Blz. 77  
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen Blz. 78  
Wat heeft het gekost? Blz. 79  
Tabel Prg. 1-2 Blz. 80  
2. Openbare ruimte Blz. 81  
Inleiding Blz. 82  
Inleiding Blz. 83  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 84  
Wat wilden we bereiken? Blz. 85  
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 86  
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 87  
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 88  
Integraal werken Blz. 89  
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 90  
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 91  
Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen Blz. 92  
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 93  
Monitoren voortgang meldingen Blz. 94  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 95  
Wat wilden we bereiken? Blz. 96  
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 97  
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 98  
Wegonderhoud borgen in een geactualiseerd beleids- en beheerplan voor 2021 e.v. Blz. 99  
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 100  
Nota verkeersmaatregelen Blz. 101  
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 102  
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 103  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 104  
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 105  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 106  
Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer Blz. 107  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 108  
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 109  
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 110  
Armaturen die we toepassen zijn LED Blz. 111  
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 112  
Opknappen Haven van Terheijden Blz. 113  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 114  
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 115  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 116  
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 117  
Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes Blz. 118  
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 119  
Nieuwe parkeerdrukmeting Blz. 120  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 121  
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 122  
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 123  
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 124  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 125  
Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 126  
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 127  
Uitbreiden netwerk veilige honken Blz. 128  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 129  
Wat wilden we bereiken? Blz. 130  
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 131  
Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap Blz. 132  
Bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 133  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 134  
Aanleg van een bos Blz. 135  
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 136  
Bloemrijke bermen Blz. 137  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 138  
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 139  
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 140  
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 141  
Plaatsen hanging baskets Blz. 142  
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 143  
Aanbrengen beweegtoestellen Blz. 144  
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 145  
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 146  
Bestrijden van de bruine rat Blz. 147  
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 148  
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 149  
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 150  
2.4 Water Blz. 151  
Wat wilden we bereiken? Blz. 152  
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 153  
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 154  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 155  
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 156  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 157  
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 158  
Deelname Week van ons water Blz. 159  
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 160  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 161  
Watertappunt Blz. 162  
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 163  
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners Blz. 164  
Infiltreren van regenwater Blz. 165  
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 166  
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 167  
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 168  
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 169  
Uitwerken consequenties beheerplan watergangen Blz. 170  
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 171  
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 172  
Prestatie-indicatoren Blz. 173  
Prestatie-indicatoren Blz. 174  
Wat heeft het gekost? Blz. 175  
Tabel Prg. 2-2 Blz. 176  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 180  
Wat wilden we bereiken? Blz. 181  
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 182  
Aanjager vrijetijdseconomie Blz. 183  
Biesboschjaar 2021 Blz. 184  
Marketing en communicatie Blz. 185  
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 186  
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 187  
Samenwerking NLDelta Blz. 188  
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 189  
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 190  
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 191  
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 192  
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 193  
Jachthaven Biesbosch Blz. 194  
Lange-afstands wandelpad Blz. 195  
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 196  
Realisatie Beverpad Blz. 197  
Toeristische infrastructuur Blz. 198  
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 199  
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 200  
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 201  
Zonering Biesbosch Blz. 202  
Prestatie-indicator Blz. 203  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 204  
Wat wilden we bereiken? Blz. 205  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 206  
Arbeidsmigranten Blz. 207  
Impuls detailhandel Blz. 208  
Nota economie Blz. 209  
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 210  
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 211  
3.3 Wonen Blz. 212  
Wat wilden we bereiken? Blz. 213  
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 214  
Duurzaamheid bebouwde omgeving Blz. 215  
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 216  
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 217  
Prestatie-indicator Blz. 218  
3.4 Duurzaamheid Blz. 219  
Wat wilden we bereiken? Blz. 220  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 221  
Afvalscheiding Blz. 222  
Beleidsplan duurzaamheid Blz. 223  
Drimmelense Energie Agenda (DEA) Blz. 224  
Proeftuin aardgasvrije wijken Blz. 225  
Regionaal Energieloket Blz. 226  
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 227  
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 228  
Verduurzaming bedrijven Blz. 229  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 230  
Windenergie Blz. 231  
3.5 Leefomgeving Blz. 232  
Wat wilden we bereiken? Blz. 233  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 234  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 235  
Omgevingswet Blz. 236  
Sanering asbestdaken Blz. 237  
Toezicht en handhaving Blz. 238  
Wat heeft het gekost? Blz. 239  
Tabel Prg. 3-2 Blz. 240  
4. Sociaal domein Blz. 241  
Inleiding Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 244  
Wat wilden we bereiken? Blz. 245  
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 246  
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 247  
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 248  
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 249  
Onderwijs faciliteren Blz. 250  
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 251  
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 252  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 253  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 254  
Doorontwikkeling CJG Blz. 255  
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 256  
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 257  
Prestatie-indicator Blz. 258  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 259  
Wat wilden we bereiken? Blz. 260  
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 261  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 262  
Ondersteuning van mensen Blz. 263  
Aanpak eenzaamheid Blz. 264  
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 265  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 266  
Consequenties abonnementstarief Blz. 267  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 268  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 269  
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 270  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 271  
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 272  
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Blz. 273  
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 274  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 275  
Prestatie-indicator Blz. 276  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 277  
Wat wilden we bereiken? Blz. 278  
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 279  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 280  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 281  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 282  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 283  
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 284  
Uitvoeren beschut werken Blz. 285  
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 286  
Fraude Blz. 287  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 288  
Prestatie-indicator Blz. 289  
4.4 Sport en bewegen Blz. 290  
Wat wilden we bereiken? Blz. 291  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 292  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 293  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 294  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 295  
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 296  
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 297  
Renovatie zwembaden Blz. 298  
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 299  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 300  
Prestatie-indicator Blz. 301  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 302  
Wat wilden we bereiken? Blz. 303  
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 304  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 305  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 306  
Bouwhal carnaval Blz. 307  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 308  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 309  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 310  
Wat heeft het gekost? Blz. 311  
Tabel Prg. 4-2 Blz. 312  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Algemeen Blz. 315  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 316  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 317  
Toeristenbelasting Blz. 318  
Algemene uitkeringen Blz. 319  
Algemene uitkeringen Blz. 320  
Dividend Blz. 321  
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 322  
Saldo financieringsfunctie Blz. 323  
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 324  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 325  
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 326  
Onvoorzien Blz. 327  
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 328  
Vennootschapsbelasting Blz. 329  
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 330  
Overhead Blz. 331  
Inleiding Blz. 332  
Inleiding Blz. 333  
Wat heeft het gekost? Blz. 334  
Tabel Overhead-1 Blz. 335  
Basisset beleidsindicatoren Blz. 336  
Inleiding Blz. 337  
Inleiding Blz. 338  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 339  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 340  
Leeswijzer Blz. 341  
Leeswijzer Blz. 342  
Inleiding paragrafen Blz. 343  
Inleiding paragrafen Blz. 344  
Inleiding paragrafen Blz. 345  
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 346  
Inleiding Blz. 347  
Inleiding Blz. 348  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 349  
Risicomanagement Blz. 350  
Risicomanagementbeleid Blz. 351  
Risico Blz. 352  
Risicoprofiel Blz. 353  
Risicokaart Blz. 354  
Risico top 10 Blz. 355  
Totaal financieel risico Blz. 356  
Toelichting totaal financieel risico Blz. 357  
Toelichting bij risico’s Blz. 358  
Toelichting bij risico’s Blz. 359  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 360  
Weerstandscapaciteit Blz. 361  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 362  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 363  
Weerstandsvermogen Blz. 364  
Weerstandsvermogen Blz. 365  
Financiële kengetallen Blz. 366  
Financiële kengetallen Blz. 367  
B. Lokale heffingen Blz. 368  
Inleiding Blz. 369  
Inleiding Blz. 370  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 371  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 372  
Onroerende zaakbelasting Blz. 373  
Afvalstoffenheffing Blz. 374  
Netto-lasten Afvalstoffenheffing Blz. 375  
Overzicht verloop egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing Blz. 376  
Rioolheffing tarieven Blz. 377  
Netto-lasten rioolheffing Blz. 378  
Verloop Voorziening riolering Blz. 379  
Toeristenbelasting Blz. 380  
Begraafrechten Blz. 381  
Leges omgevingsvergunning Blz. 382  
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 383  
Precariobelasting Blz. 384  
Havengelden Blz. 385  
Marktgelden Blz. 386  
Lokale lastendruk Blz. 387  
Lokale lastendruk Blz. 388  
Inkomsten Blz. 389  
Inkomsten Blz. 390  
Kwijtschelding Blz. 391  
Kwijtschelding Blz. 392  
Aantal kwijtscheldingen Blz. 393  
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 394  
Inleiding Blz. 395  
Inleiding Blz. 396  
Planning Openbare Werken 2020 en verder Blz. 397  
Planning Openbare Werken 2019 en verder Blz. 398  
a. Wegen Blz. 399  
Beleidsuitgangspunten Blz. 400  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 401  
Geplande werkzaamheden Blz. 402  
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 403  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 404  
Toelichting lopende investeringen Blz. 405  
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 406  
b. Openbare verlichting Blz. 407  
Beleidsuitgangspunten Blz. 408  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 409  
Geplande werkzaamheden Blz. 410  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 411  
Toelichting lopende investeringen Blz. 412  
c. Civiele kunstwerken Blz. 413  
Beleidskader Blz. 414  
Beleidsuitgangspunten Blz. 415  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 416  
Geplande werkzaamheden Blz. 417  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 418  
Toelichting lopende investeringen Blz. 419  
d. Openbaar groen Blz. 420  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 421  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 422  
Geplande werkzaamheden Blz. 423  
Investeringen Blz. 424  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 425  
Toelichting lopende investeringen Blz. 426  
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 427  
e. Speelruimte Blz. 428  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 429  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 430  
Geplande werkzaamheden Blz. 431  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 432  
Toelichting lopende investeringen Blz. 433  
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 434  
Toelichting reserves Blz. 435  
f. Riolering en stedelijke water Blz. 436  
Beleidskader Blz. 437  
Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan Blz. 438  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 439  
Geplande werkzaamheden Blz. 440  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 441  
Toelichting lopende investeringen Blz. 442  
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 443  
g. Gebouwenbeheer Blz. 444  
Beleidskader Blz. 445  
Beleidsuitgangspunten Blz. 446  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 447  
Geplande werkzaamheden Blz. 448  
Realisatie t.o.v. planning Blz. 449  
Toelichting lopende investeringen Blz. 450  
Toelichting voorzieningen Blz. 451  
Overzicht besteding voorziening gebouwenbeheer Blz. 452  
Toelichting overzicht besteding voorziening gebouwenbeheer Blz. 453  
Toelichting reserves Blz. 454  
D. Financiering Blz. 455  
Inleiding Blz. 456  
Inleiding Blz. 457  
a. Risicobeheer Blz. 458  
A. Risicobeheer Blz. 459  
A 1. Renterisico’s Blz. 460  
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 461  
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 462  
A 2. Kredietrisico’s Blz. 463  
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 464  
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 465  
b. Financieringspositie Blz. 466  
Financieringsfunctie Blz. 467  
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 468  
Solvabiliteit Blz. 469  
Financiering vaste activa Blz. 470  
Renteschema Blz. 471  
c. EMU-saldo Blz. 472  
EMU-saldo Blz. 473  
E. Bedrijfsvoering Blz. 474  
Inleiding Blz. 475  
Inleiding Blz. 476  
a. Personeel en organisatie Blz. 477  
ARBO (ARBeidsOmstandigheden) Blz. 478  
Externe krachten Blz. 479  
Salariskosten Blz. 480  
Functieboek Blz. 481  
Ziekteverzuim Blz. 482  
b. Informatievoorziening en automatisering Blz. 483  
Visiedocument Dienstverlening en Ambitieplan Blz. 484  
Doorontwikkeling informatievoorziening Blz. 485  
Optimalisatie basisregistraties Blz. 486  
Archief en informatiebeheer Blz. 487  
Het informatiebeveiligings- en privacy beleid Blz. 488  
c. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 489  
Verduurzamen gemeentehuis Blz. 490  
Werkplekconcept; het nieuwe werken Blz. 491  
d. Financiën en Planning & Control Blz. 492  
Financiën Blz. 493  
Wijziging verdeling gemeentefonds Blz. 494  
Burgerpeiling Blz. 495  
Control Blz. 496  
P&C-cyclus 2021 Blz. 497  
e. Inkoop Blz. 498  
Rapportage Rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 499  
Uitvoering inkooptrajecten 2020 Blz. 500  
F. Verbonden partijen Blz. 501  
Inleiding Blz. 502  
Inleiding Blz. 503  
Visie en doelstellingen Blz. 504  
Visie en doelstellingen Blz. 505  
Wet gemeenschappelijke regelingen Blz. 506  
Visie en doelstellingen Blz. 507  
Nota Verbonden Partijen Blz. 508  
Nota Verbonden Partijen Blz. 509  
Lijst verbonden partijen Blz. 510  
Lijst verbonden partijen Blz. 511  
Informatie per verbonden partij Blz. 512  
Informatie per verbonden partij Blz. 513  
G. Grondbeleid Blz. 514  
Inleiding Blz. 515  
Inleiding Blz. 516  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 517  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 518  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering actief gemeentelijk grondbeleid Blz. 519  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 520  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 521  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 522  
c. Wonen Blz. 523  
c. Wonen Blz. 524  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 525  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 526  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 527  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 528  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 529  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 530  
Conclusie Blz. 531  
g. Faciliterende grondexploitatie Blz. 532  
Inleiding Blz. 533  
g1. Faciliterend grondbeleid (met raadsbesluit, met getekende overeenkomst) Blz. 534  
g2. Faciliterend grondbeleid (zonder raadsbesluit) Blz. 535  
h. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 536  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 537  
i. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 538  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 539  
Toelichting Blz. 540  
j. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 541  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 542  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 543  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 544  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 545  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 546  
Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Blz. 547  
Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Blz. 548  
Weerstandscapaciteit Blz. 549  
Weerstandscapaciteit Blz. 550  
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 551  
H. Corona Blz. 552  
Inleiding Blz. 553  
Inleiding Blz. 554  
Algemeen Blz. 555  
Visie en doelstellingen Blz. 556  
Korte termijneffecten op de gemeente Blz. 557  
Visie en doelstellingen Blz. 558  
Verwachte lange termijneffecten op de gemeente Blz. 559  
Nota Verbonden Partijen Blz. 560  
Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten Blz. 561  
Lijst verbonden partijen Blz. 562  
Totaal van de financiële effecten Blz. 563  
Informatie per verbonden partij Blz. 564  
Totaal van de risico’s Blz. 565  
Visie en doelstellingen Blz. 566  
Inzet van de ambtelijke organisatie op het Corona-dossier Blz. 567  
Visie en doelstellingen Blz. 568  
Verwachtingen voor 2021 Blz. 569  
Visie en doelstellingen Blz. 570  
Inleiding jaarrekening Blz. 571  
Inleiding jaarrekening Blz. 572  
Balans per 31 december 2020 Blz. 573  
Balans Blz. 574  
EMU-saldo Blz. 575  
EMU-saldo Blz. 576  
Toelichting Blz. 577  
Overzicht van baten en lasten Blz. 578  
Overzicht van Baten en lasten Blz. 579  
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Blz. 580  
Inleiding Blz. 581  
Inleiding Blz. 582  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 583  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 584  
Balans Blz. 585  
Vaste activa Blz. 586  
Vlottende activa Blz. 587  
Vaste Passiva Blz. 588  
Vlottende passiva Blz. 589  
Borg- en garantiestellingen Blz. 590  
Borg- en garantiestellingen Blz. 591  
Toelichting balans Blz. 592  
Vaste Activa Blz. 593  
Immateriële vaste activa Blz. 594  
Materiële vaste activa Blz. 595  
Afgesloten kredieten Blz. 596  
Lopende kredieten Blz. 597  
Financiële vaste activa Blz. 598  
Vlottende Activa Blz. 599  
Voorraden Blz. 600  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 601  
Liquide middelen Blz. 602  
Overlopende activa Blz. 603  
Vaste Passiva Blz. 604  
Eigen vermogen Blz. 605  
Algemene reserves algemene dienst Blz. 606  
Bestemmingsreserves Blz. 607  
Reserves van het grondbedrijf Blz. 608  
Voorzieningen Blz. 609  
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Blz. 610  
Voorzieningen voor onderhoud Blz. 611  
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Blz. 612  
Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer Blz. 613  
Vlottende Passiva Blz. 614  
Vlottende Passiva Blz. 615  
Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden Blz. 616  
Overlopende passiva Blz. 617  
Waarborgen en garanties Blz. 618  
Gewaarborgde geldleningen Blz. 619  
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Blz. 620  
Ganshoek Blz. 621  
Meerjarige contracten Blz. 622  
Waarborgen en garanties Blz. 623  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 624  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 625  
Inleiding Blz. 626  
Inleiding Blz. 627  
Mutatie reserves Blz. 628  
Mutaties reserves Blz. 629  
Belangrijkste afwijkingen Blz. 630  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 631  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 632  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 633  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 634  
Tabel Incidentele baten Blz. 635  
Tabel Incidentele lasten Blz. 636  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 637  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 638  
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 639  
Inleiding Blz. 640  
Inleiding Blz. 641  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 642  
Tabel 5 BL Blz. 643  
Toelichting Blz. 644  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 645  
Tabel 6 BL Blz. 646  
Toelichting Blz. 647  
Programma 3. Ruimte, wonen en economie Blz. 648  
Tabel 7BL Blz. 649  
Toelichting Blz. 650  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 651  
Tabel 8BL Blz. 652  
Toelichting Blz. 653  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 654  
Tabel 11BL Blz. 655  
Toelichting Blz. 656  
Overhead Blz. 657  
Tabel 12BL Blz. 658  
Toelichting Blz. 659  
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 660  
Inleiding Blz. 661  
Burger en bestuur Blz. 662  
Investeringen Blz. 663  
Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) Blz. 664  
Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) Blz. 665  
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 666  
Inleiding Blz. 667  
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 668  
Exploitatiesaldo en resultaatbestemming Blz. 669  
Exploitatiesaldo en resultaatbestemming Blz. 670  
Resultaat Blz. 671  
Resultaatbestemming Blz. 672  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 673  
SISA Blz. 674  
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 675  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 676  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 677  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 678  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 679  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 680  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 681  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 682  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 683  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 684  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 685  
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 686  
2. baten en lasten per taakveld Blz. 687  
Baten en lasten per taakveld Blz. 688  
3. Baten en lasten per taakveld en per programma Blz. 689  
3. Baten en lasten per taakveld en per programma Blz. 690  
Taakvelden per programma Blz. 691  
4. Ontwikkeling rekeningsaldo Blz. 692  
4. Ontwikkeling rekeningsaldo Blz. 693  
Inleiding Blz. 694  
5. Afkortingenlijst Blz. 695  
5. Afkortingenlijst Blz. 696  
5. Afkortingenlijst Blz. 697  
Publicatiedatum: 19-05-2021

Inhoud