Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Wethouder Harry Bakker Blz. 2
In één oogopslag Blz. 3
Rekening in één oogopslag Blz. 4
Rekening in één oogopslag Blz. 5
Rekening in één oogopslag Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Voorwoord Blz. 8
Voorwoord Blz. 9
Voorwoord Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Algemeen Blz. 12
Algemeen Blz. 13
1. Jaarverslag Blz. 14
Inleiding Blz. 15
1.1 Programmaverantwoording Blz. 16
1.2 Paragrafen Blz. 17
2. Jaarrekening Blz. 18
Algemeen Blz. 19
2.1 Balans Blz. 20
2.2 Baten en lasten Blz. 21
2.3 Toelichtingen Blz. 22
Algemene gegevens Blz. 23
1. College van burgemeester en wethouders per 31 december 2020 Blz. 24
2. Gemeenteraad Blz. 25
Samenvatting Blz. 26
Algemeen Blz. 27
Algemeen Blz. 28
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 29
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 30
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 31
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 32
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 33
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 34
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 35
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 36
Paragrafen Blz. 37
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 38
Financieel resultaat Blz. 39
Financieel resultaat Blz. 40
Samenvatting-kengetallen Blz. 41
Programma's Blz. 42
Programmaverantwoording Blz. 43
Programmaverantwoording Blz. 44
1. Burger en bestuur Blz. 45
Inleiding Blz. 46
Hoofddoelstelling Blz. 47
1.1 Dienstverlening Blz. 48
Wat wilden we bereiken? Blz. 49
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 50
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 51
Prestatie-indicator Blz. 52
1.2 Burger en politiek Blz. 53
Wat wilden we bereiken? Blz. 54
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 55
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 56
Basis op orde Blz. 57
Ondersteuning grote projecten Blz. 58
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 59
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 60
Opstellen toekomstvisie Blz. 61
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 62
Wat wilden we bereiken? Blz. 63
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 64
Dorpsonderonsjes Blz. 65
Meet and Match Blz. 66
Samen aan de slag Blz. 67
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 68
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 69
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 70
Wat wilden we bereiken? Blz. 71
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 72
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 73
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 74
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 75
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 76
Wat wilden we bereiken? Blz. 77
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 78
Geluk Blz. 79
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen Blz. 80
Wat heeft het gekost? Blz. 81
Tabel Prg. 1-2 Blz. 82
2. Openbare ruimte Blz. 83
Inleiding Blz. 84
Inleiding Blz. 85
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 86
Wat wilden we bereiken? Blz. 87
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 88
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 89
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 90
Integraal werken Blz. 91
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 92
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 93
Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen Blz. 94
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 95
Monitoren voortgang meldingen Blz. 96
2.2 Wegen en verkeer Blz. 97
Wat wilden we bereiken? Blz. 98
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 99
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 100
Wegonderhoud borgen in een geactualiseerd beleids- en beheerplan voor 2021 e.v. Blz. 101
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 102
Nota verkeersmaatregelen Blz. 103
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 104
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 105
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 106
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 107
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 108
Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer Blz. 109
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 110
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 111
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 112
Armaturen die we toepassen zijn LED Blz. 113
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 114
Opknappen Haven van Terheijden Blz. 115
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 116
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 117
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 118
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 119
Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes Blz. 120
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 121
Nieuwe parkeerdrukmeting Blz. 122
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 123
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 124
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 125
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 126
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 127
Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 128
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 129
Uitbreiden netwerk veilige honken Blz. 130
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 131
Wat wilden we bereiken? Blz. 132
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 133
Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap Blz. 134
Bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 135
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 136
Aanleg van een bos Blz. 137
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 138
Bloemrijke bermen Blz. 139
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 140
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 141
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 142
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 143
Plaatsen hanging baskets Blz. 144
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 145
Aanbrengen beweegtoestellen Blz. 146
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 147
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 148
Bestrijden van de bruine rat Blz. 149
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 150
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 151
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 152
2.4 Water Blz. 153
Wat wilden we bereiken? Blz. 154
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 155
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 156
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 157
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 158
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 159
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 160
Deelname Week van ons water Blz. 161
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 162
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 163
Watertappunt Blz. 164
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 165
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners Blz. 166
Infiltreren van regenwater Blz. 167
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 168
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 169
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 170
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 171
Uitwerken consequenties beheerplan watergangen Blz. 172
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 173
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 174
Prestatie-indicatoren Blz. 175
Prestatie-indicatoren Blz. 176
Wat heeft het gekost? Blz. 177
Tabel Prg. 2-2 Blz. 178
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 179
Inleiding Blz. 180
Inleiding Blz. 181
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 182
Wat wilden we bereiken? Blz. 183
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 184
Aanjager vrijetijdseconomie Blz. 185
Biesboschjaar 2021 Blz. 186
Marketing en communicatie Blz. 187
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 188
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 189
Samenwerking NLDelta Blz. 190
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 191
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 192
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 193
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 194
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 195
Jachthaven Biesbosch Blz. 196
Lange-afstands wandelpad Blz. 197
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 198
Realisatie Beverpad Blz. 199
Toeristische infrastructuur Blz. 200
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 201
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 202
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 203
Zonering Biesbosch Blz. 204
Prestatie-indicator Blz. 205
3.2 Versterken economische structuur Blz. 206
Wat wilden we bereiken? Blz. 207
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 208
Arbeidsmigranten Blz. 209
Impuls detailhandel Blz. 210
Nota economie Blz. 211
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 212
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 213
3.3 Wonen Blz. 214
Wat wilden we bereiken? Blz. 215
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 216
Duurzaamheid bebouwde omgeving Blz. 217
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 218
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 219
Prestatie-indicator Blz. 220
3.4 Duurzaamheid Blz. 221
Wat wilden we bereiken? Blz. 222
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 223
Afvalscheiding Blz. 224
Beleidsplan duurzaamheid Blz. 225
Drimmelense Energie Agenda (DEA) Blz. 226
Proeftuin aardgasvrije wijken Blz. 227
Regionaal Energieloket Blz. 228
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 229
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 230
Verduurzaming bedrijven Blz. 231
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 232
Windenergie Blz. 233
3.5 Leefomgeving Blz. 234
Wat wilden we bereiken? Blz. 235
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 236
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 237
Omgevingswet Blz. 238
Sanering asbestdaken Blz. 239
Toezicht en handhaving Blz. 240
Wat heeft het gekost? Blz. 241
Tabel Prg. 3-2 Blz. 242
4. Sociaal domein Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Inleiding Blz. 245
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 246
Wat wilden we bereiken? Blz. 247
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 248
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 249
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 250
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 251
Onderwijs faciliteren Blz. 252
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 253
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 254
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 255
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 256
Doorontwikkeling CJG Blz. 257
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 258
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 259
Prestatie-indicator Blz. 260
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 261
Wat wilden we bereiken? Blz. 262
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 263
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 264
Ondersteuning van mensen Blz. 265
Aanpak eenzaamheid Blz. 266
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 267
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 268
Consequenties abonnementstarief Blz. 269
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 270
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 271
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 272
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 273
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 274
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Blz. 275
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 276
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 277
Prestatie-indicator Blz. 278
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 279
Wat wilden we bereiken? Blz. 280
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 281
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 282
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 283
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 284
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 285
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 286
Uitvoeren beschut werken Blz. 287
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 288
Fraude Blz. 289
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 290
Prestatie-indicator Blz. 291
4.4 Sport en bewegen Blz. 292
Wat wilden we bereiken? Blz. 293
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 294
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 295
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 296
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 297
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 298
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 299
Renovatie zwembaden Blz. 300
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 301
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 302
Prestatie-indicator Blz. 303
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 304
Wat wilden we bereiken? Blz. 305
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 306
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 307
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 308
Bouwhal carnaval Blz. 309
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 310
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 311
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 312
Wat heeft het gekost? Blz. 313
Tabel Prg. 4-2 Blz. 314
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 315
Inleiding Blz. 316
Algemeen Blz. 317
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 318
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 319
Toeristenbelasting Blz. 320
Algemene uitkeringen Blz. 321
Algemene uitkeringen Blz. 322
Dividend Blz. 323
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 324
Saldo financieringsfunctie Blz. 325
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 326
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 327
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 328
Onvoorzien Blz. 329
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 330
Vennootschapsbelasting Blz. 331
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 332
Overhead Blz. 333
Inleiding Blz. 334
Inleiding Blz. 335
Wat heeft het gekost? Blz. 336
Tabel Overhead-1 Blz. 337
Basisset beleidsindicatoren Blz. 338
Inleiding Blz. 339
Inleiding Blz. 340
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 341
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 342
Leeswijzer Blz. 343
Leeswijzer Blz. 344
Paragrafen Blz. 345
Inleiding paragrafen Blz. 346
Inleiding paragrafen Blz. 347
Inleiding paragrafen Blz. 348
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 349
Inleiding Blz. 350
Inleiding Blz. 351
Inventarisatie van de risico’s Blz. 352
Risicomanagement Blz. 353
Risicomanagementbeleid Blz. 354
Risico Blz. 355
Risicoprofiel Blz. 356
Risicokaart Blz. 357
Risico top 10 Blz. 358
Totaal financieel risico Blz. 359
Toelichting totaal financieel risico Blz. 360
Toelichting bij risico’s Blz. 361
Toelichting bij risico’s Blz. 362
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 363
Weerstandscapaciteit Blz. 364
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 365
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 366
Weerstandsvermogen Blz. 367
Weerstandsvermogen Blz. 368
Financiële kengetallen Blz. 369
Financiële kengetallen Blz. 370
B. Lokale heffingen Blz. 371
Inleiding Blz. 372
Inleiding Blz. 373
Beleid en hoofdlijnen Blz. 374
Beleid en hoofdlijnen Blz. 375
Onroerende zaakbelasting Blz. 376
Afvalstoffenheffing Blz. 377
Netto-lasten Afvalstoffenheffing Blz. 378
Overzicht verloop egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing Blz. 379
Rioolheffing tarieven Blz. 380
Netto-lasten rioolheffing Blz. 381
Verloop Voorziening riolering Blz. 382
Toeristenbelasting Blz. 383
Begraafrechten Blz. 384
Leges omgevingsvergunning Blz. 385
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 386
Precariobelasting Blz. 387
Havengelden Blz. 388
Marktgelden Blz. 389
Lokale lastendruk Blz. 390
Lokale lastendruk Blz. 391
Inkomsten Blz. 392
Inkomsten Blz. 393
Kwijtschelding Blz. 394
Kwijtschelding Blz. 395
Aantal kwijtscheldingen Blz. 396
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 397
Inleiding Blz. 398
Inleiding Blz. 399
Planning Openbare Werken 2020 en verder Blz. 400
Planning Openbare Werken 2019 en verder Blz. 401
a. Wegen Blz. 402
Beleidsuitgangspunten Blz. 403
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 404
Geplande werkzaamheden Blz. 405
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 406
Realisatie t.o.v. planning Blz. 407
Toelichting lopende investeringen Blz. 408
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 409
b. Openbare verlichting Blz. 410
Beleidsuitgangspunten Blz. 411
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 412
Geplande werkzaamheden Blz. 413
Realisatie t.o.v. planning Blz. 414
Toelichting lopende investeringen Blz. 415
c. Civiele kunstwerken Blz. 416
Beleidskader Blz. 417
Beleidsuitgangspunten Blz. 418
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 419
Geplande werkzaamheden Blz. 420
Realisatie t.o.v. planning Blz. 421
Toelichting lopende investeringen Blz. 422
d. Openbaar groen Blz. 423
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 424
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 425
Geplande werkzaamheden Blz. 426
Investeringen Blz. 427
Realisatie t.o.v. planning Blz. 428
Toelichting lopende investeringen Blz. 429
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 430
e. Speelruimte Blz. 431
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 432
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 433
Geplande werkzaamheden Blz. 434
Realisatie t.o.v. planning Blz. 435
Toelichting lopende investeringen Blz. 436
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 437
Toelichting reserves Blz. 438
f. Riolering en stedelijke water Blz. 439
Beleidskader Blz. 440
Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan Blz. 441
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 442
Geplande werkzaamheden Blz. 443
Realisatie t.o.v. planning Blz. 444
Toelichting lopende investeringen Blz. 445
Toelichting af te sluiten investeringen Blz. 446
g. Gebouwenbeheer Blz. 447
Beleidskader Blz. 448
Beleidsuitgangspunten Blz. 449
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 450
Geplande werkzaamheden Blz. 451
Realisatie t.o.v. planning Blz. 452
Toelichting lopende investeringen Blz. 453
Toelichting voorzieningen Blz. 454
Overzicht besteding voorziening gebouwenbeheer Blz. 455
Toelichting overzicht besteding voorziening gebouwenbeheer Blz. 456
Toelichting reserves Blz. 457
D. Financiering Blz. 458
Inleiding Blz. 459
Inleiding Blz. 460
a. Risicobeheer Blz. 461
A. Risicobeheer Blz. 462
A 1. Renterisico’s Blz. 463
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 464
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 465
A 2. Kredietrisico’s Blz. 466
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 467
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 468
b. Financieringspositie Blz. 469
Financieringsfunctie Blz. 470
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 471
Solvabiliteit Blz. 472
Financiering vaste activa Blz. 473
Renteschema Blz. 474
c. EMU-saldo Blz. 475
EMU-saldo Blz. 476
E. Bedrijfsvoering Blz. 477
Inleiding Blz. 478
Inleiding Blz. 479
a. Personeel en organisatie Blz. 480
ARBO (ARBeidsOmstandigheden) Blz. 481
Externe krachten Blz. 482
Salariskosten Blz. 483
Functieboek Blz. 484
Ziekteverzuim Blz. 485
b. Informatievoorziening en automatisering Blz. 486
Visiedocument Dienstverlening en Ambitieplan Blz. 487
Doorontwikkeling informatievoorziening Blz. 488
Optimalisatie basisregistraties Blz. 489
Archief en informatiebeheer Blz. 490
Het informatiebeveiligings- en privacy beleid Blz. 491
c. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 492
Verduurzamen gemeentehuis Blz. 493
Werkplekconcept; het nieuwe werken Blz. 494
d. Financiën en Planning & Control Blz. 495
Financiën Blz. 496
Wijziging verdeling gemeentefonds Blz. 497
Burgerpeiling Blz. 498
Control Blz. 499
P&C-cyclus 2021 Blz. 500
e. Inkoop Blz. 501
Rapportage Rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Blz. 502
Uitvoering inkooptrajecten 2020 Blz. 503
F. Verbonden partijen Blz. 504
Inleiding Blz. 505
Inleiding Blz. 506
Visie en doelstellingen Blz. 507
Visie en doelstellingen Blz. 508
Wet gemeenschappelijke regelingen Blz. 509
Visie en doelstellingen Blz. 510
Nota Verbonden Partijen Blz. 511
Nota Verbonden Partijen Blz. 512
Lijst verbonden partijen Blz. 513
Lijst verbonden partijen Blz. 514
Informatie per verbonden partij Blz. 515
Informatie per verbonden partij Blz. 516
G. Grondbeleid Blz. 517
Inleiding Blz. 518
Inleiding Blz. 519
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 520
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 521
b1. Ontwikkelingen / uitvoering actief gemeentelijk grondbeleid Blz. 522
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 523
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 524
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 525
c. Wonen Blz. 526
c. Wonen Blz. 527
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 528
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 529
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 530
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 531
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 532
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 533
Conclusie Blz. 534
g. Faciliterende grondexploitatie Blz. 535
Inleiding Blz. 536
g1. Faciliterend grondbeleid (met raadsbesluit, met getekende overeenkomst) Blz. 537
g2. Faciliterend grondbeleid (zonder raadsbesluit) Blz. 538
h. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 539
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 540
i. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 541
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 542
Toelichting Blz. 543
j. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 544
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 545
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 546
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 547
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 548
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 549
Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Blz. 550
Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Blz. 551
Weerstandscapaciteit Blz. 552
Weerstandscapaciteit Blz. 553
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 554
H. Corona Blz. 555
Inleiding Blz. 556
Inleiding Blz. 557
Algemeen Blz. 558
Visie en doelstellingen Blz. 559
Korte termijneffecten op de gemeente Blz. 560
Visie en doelstellingen Blz. 561
Verwachte lange termijneffecten op de gemeente Blz. 562
Nota Verbonden Partijen Blz. 563
Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten Blz. 564
Lijst verbonden partijen Blz. 565
Totaal van de financiële effecten Blz. 566
Informatie per verbonden partij Blz. 567
Totaal van de risico’s Blz. 568
Visie en doelstellingen Blz. 569
Inzet van de ambtelijke organisatie op het Corona-dossier Blz. 570
Visie en doelstellingen Blz. 571
Verwachtingen voor 2021 Blz. 572
Visie en doelstellingen Blz. 573
Jaarrekening 2020 Blz. 574
Inleiding jaarrekening Blz. 575
Inleiding jaarrekening Blz. 576
Balans per 31 december 2020 Blz. 577
Balans Blz. 578
EMU-saldo Blz. 579
EMU-saldo Blz. 580
Toelichting Blz. 581
Overzicht van baten en lasten Blz. 582
Overzicht van Baten en lasten Blz. 583
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Blz. 584
Inleiding Blz. 585
Inleiding Blz. 586
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 587
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 588
Balans Blz. 589
Vaste activa Blz. 590
Vlottende activa Blz. 591
Vaste Passiva Blz. 592
Vlottende passiva Blz. 593
Borg- en garantiestellingen Blz. 594
Borg- en garantiestellingen Blz. 595
Toelichting balans Blz. 596
Vaste Activa Blz. 597
Immateriële vaste activa Blz. 598
Materiële vaste activa Blz. 599
Afgesloten kredieten Blz. 600
Lopende kredieten Blz. 601
Financiële vaste activa Blz. 602
Vlottende Activa Blz. 603
Voorraden Blz. 604
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 605
Liquide middelen Blz. 606
Overlopende activa Blz. 607
Vaste Passiva Blz. 608
Eigen vermogen Blz. 609
Algemene reserves algemene dienst Blz. 610
Bestemmingsreserves Blz. 611
Reserves van het grondbedrijf Blz. 612
Voorzieningen Blz. 613
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Blz. 614
Voorzieningen voor onderhoud Blz. 615
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Blz. 616
Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer Blz. 617
Vlottende Passiva Blz. 618
Vlottende Passiva Blz. 619
Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden Blz. 620
Overlopende passiva Blz. 621
Waarborgen en garanties Blz. 622
Gewaarborgde geldleningen Blz. 623
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Blz. 624
Ganshoek Blz. 625
Meerjarige contracten Blz. 626
Waarborgen en garanties Blz. 627
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 628
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 629
Inleiding Blz. 630
Inleiding Blz. 631
Mutatie reserves Blz. 632
Mutaties reserves Blz. 633
Belangrijkste afwijkingen Blz. 634
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 635
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 636
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 637
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 638
Tabel Incidentele baten Blz. 639
Tabel Incidentele lasten Blz. 640
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 641
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 642
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 643
Inleiding Blz. 644
Inleiding Blz. 645
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 646
Tabel 5 BL Blz. 647
Toelichting Blz. 648
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 649
Tabel 6 BL Blz. 650
Toelichting Blz. 651
Programma 3. Ruimte, wonen en economie Blz. 652
Tabel 7BL Blz. 653
Toelichting Blz. 654
Programma 4. Sociaal domein Blz. 655
Tabel 8BL Blz. 656
Toelichting Blz. 657
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 658
Tabel 11BL Blz. 659
Toelichting Blz. 660
Overhead Blz. 661
Tabel 12BL Blz. 662
Toelichting Blz. 663
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 664
Inleiding Blz. 665
Burger en bestuur Blz. 666
Investeringen Blz. 667
Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) Blz. 668
Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK) Blz. 669
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 670
Inleiding Blz. 671
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 672
Exploitatiesaldo en resultaatbestemming Blz. 673
Exploitatiesaldo en resultaatbestemming Blz. 674
Resultaat Blz. 675
Resultaatbestemming Blz. 676
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 677
SISA Blz. 678
Bijlagen Blz. 679
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 680
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 681
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 682
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 683
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 684
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 685
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 686
Programma 4. Sociaal domein Blz. 687
Programma 4. Sociaal domein Blz. 688
Algemene beleidsdocumenten Blz. 689
Algemene beleidsdocumenten Blz. 690
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 691
2. baten en lasten per taakveld Blz. 692
Baten en lasten per taakveld Blz. 693
3. Baten en lasten per taakveld en per programma Blz. 694
3. Baten en lasten per taakveld en per programma Blz. 695
Taakvelden per programma Blz. 696
4. Ontwikkeling rekeningsaldo Blz. 697
4. Ontwikkeling rekeningsaldo Blz. 698
Inleiding Blz. 699
5. Afkortingenlijst Blz. 700
5. Afkortingenlijst Blz. 701
5. Afkortingenlijst Blz. 702
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap