Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 In één oogopslag
   1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag
    1. Blz. 5 Rekening in één oogopslag
     1. Blz. 6 Rekening in één oogopslag
  3. Blz. 7 Inleiding
   1. Blz. 8 Voorwoord
    1. Blz. 9 Voorwoord
     1. Blz. 10 Voorwoord
   2. Blz. 11 Inleiding
    1. Blz. 12 Algemeen
     1. Blz. 13 Algemeen
    2. Blz. 14 1. Jaarverslag
     1. Blz. 15 Inleiding
     2. Blz. 16 1.1 Programmaverantwoording
     3. Blz. 17 1.2 Paragrafen
    3. Blz. 18 2. Jaarrekening
     1. Blz. 19 Algemeen
     2. Blz. 20 2.1 Balans
     3. Blz. 21 2.2 Baten en lasten
     4. Blz. 22 2.3 Toelichtingen
    4. Blz. 23 Algemene gegevens
     1. Blz. 24 1. College van burgemeester en wethouders per 31 december 2020
     2. Blz. 25 2. Gemeenteraad
   3. Blz. 26 Samenvatting
    1. Blz. 27 Algemeen
     1. Blz. 28 Algemeen
    2. Blz. 29 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 30 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 31 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 32 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 33 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 34 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 35 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 36 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 37 Paragrafen
     1. Blz. 38 Algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 39 Financieel resultaat
     1. Blz. 40 Financieel resultaat
     2. Blz. 41 Samenvatting-kengetallen
  4. Blz. 42 Programma's
   1. Blz. 43 Programmaverantwoording
    1. Blz. 44 Programmaverantwoording
   2. Blz. 45 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 46 Inleiding
     1. Blz. 47 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 48 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 49 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 50 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 51 Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020
     2. Blz. 52 Prestatie-indicator
    3. Blz. 53 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 54 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 55 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 56 Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie
       2. Blz. 57 Basis op orde
       3. Blz. 58 Ondersteuning grote projecten
      2. Blz. 59 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 60 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
       2. Blz. 61 Opstellen toekomstvisie
    4. Blz. 62 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 63 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 64 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 65 Dorpsonderonsjes
       2. Blz. 66 Meet and Match
       3. Blz. 67 Samen aan de slag
      2. Blz. 68 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 69 Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0
    5. Blz. 70 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 71 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 72 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 73 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 74 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 75 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 76 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 77 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 78 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 79 Geluk
       2. Blz. 80 Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen
    7. Blz. 81 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 82 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 83 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 84 Inleiding
     1. Blz. 85 Inleiding
    2. Blz. 86 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 87 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 88 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 89 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 90 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 91 Integraal werken
      3. Blz. 92 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
       1. Blz. 93 Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen
       2. Blz. 94 Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen
      4. Blz. 95 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 96 Monitoren voortgang meldingen
    3. Blz. 97 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 98 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 99 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 100 Uitbreiden laadpaalinfrastructuur
       2. Blz. 101 Wegonderhoud borgen in een geactualiseerd beleids- en beheerplan voor 2021 e.v.
      2. Blz. 102 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 103 Nota verkeersmaatregelen
       2. Blz. 104 Organiseren structureel handhavingsoverleg
       3. Blz. 105 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 106 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 107 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 108 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       3. Blz. 109 Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer
       4. Blz. 110 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 111 Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 112 Actualiseren beleidsplan openbare verlichting
       2. Blz. 113 Armaturen die we toepassen zijn LED
      5. Blz. 114 Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken
       1. Blz. 115 Opknappen Haven van Terheijden
      6. Blz. 116 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 117 Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten
       2. Blz. 118 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
       3. Blz. 119 Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek
       4. Blz. 120 Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes
      7. Blz. 121 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 122 Nieuwe parkeerdrukmeting
      8. Blz. 123 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 124 Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders
       2. Blz. 125 Fietsveilig maken Crullaan
       3. Blz. 126 Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden)
       4. Blz. 127 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       5. Blz. 128 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       6. Blz. 129 Onderzoek school-thuisroutes
       7. Blz. 130 Uitbreiden netwerk veilige honken
    4. Blz. 131 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 132 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 133 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
       1. Blz. 134 Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap
       2. Blz. 135 Bomenkaart gemeente Drimmelen
      2. Blz. 136 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 137 Aanleg van een bos
       2. Blz. 138 Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
       3. Blz. 139 Bloemrijke bermen
       4. Blz. 140 Boomplantdag en andere activiteiten
       5. Blz. 141 Ecologisch beheer van de bermen
       6. Blz. 142 In stand houden van de Groenblauwe dienst
       7. Blz. 143 Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen
       8. Blz. 144 Plaatsen hanging baskets
      3. Blz. 145 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
       1. Blz. 146 Aanbrengen beweegtoestellen
       2. Blz. 147 Aanleggen beweegroute Terheijden
      4. Blz. 148 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
       1. Blz. 149 Bestrijden van de bruine rat
       2. Blz. 150 Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups
      5. Blz. 151 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
       1. Blz. 152 Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen
    5. Blz. 153 2.4 Water
     1. Blz. 154 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 155 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 156 We passen vrij vervalriolering toe
      2. Blz. 157 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 158 Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden
      3. Blz. 159 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 160 Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton
       2. Blz. 161 Deelname Week van ons water
       3. Blz. 162 Intensiveren publicaties over riolering en water
       4. Blz. 163 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
       5. Blz. 164 Watertappunt
      4. Blz. 165 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
       1. Blz. 166 Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners
       2. Blz. 167 Infiltreren van regenwater
      5. Blz. 168 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
       1. Blz. 169 Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor).
       2. Blz. 170 Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding
      6. Blz. 171 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 172 Uitwerken consequenties beheerplan watergangen
      7. Blz. 173 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 174 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
    6. Blz. 175 Prestatie-indicatoren
     1. Blz. 176 Prestatie-indicatoren
    7. Blz. 177 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 178 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 179 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 180 Inleiding
     1. Blz. 181 Inleiding
    2. Blz. 182 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 183 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 184 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 185 Aanjager vrijetijdseconomie
       2. Blz. 186 Biesboschjaar 2021
       3. Blz. 187 Marketing en communicatie
       4. Blz. 188 Nota Vrijetijdseconomie
       5. Blz. 189 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       6. Blz. 190 Samenwerking NLDelta
       7. Blz. 191 Samenwerkingsvorm De Biesbosch
      2. Blz. 192 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 193 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 194 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 195 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 196 Jachthaven Biesbosch
       5. Blz. 197 Lange-afstands wandelpad
       6. Blz. 198 Ontwikkeling Degaterrein en omstreken
       7. Blz. 199 Realisatie Beverpad
       8. Blz. 200 Toeristische infrastructuur
       9. Blz. 201 Verbetering jachthaven Terheijden
       10. Blz. 202 Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen
       11. Blz. 203 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
       12. Blz. 204 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 205 Prestatie-indicator
    3. Blz. 206 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 207 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 208 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 209 Arbeidsmigranten
       2. Blz. 210 Impuls detailhandel
       3. Blz. 211 Nota economie
       4. Blz. 212 Realisatie Breedband in buitengebied
       5. Blz. 213 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 214 3.3 Wonen
     1. Blz. 215 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 216 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 217 Duurzaamheid bebouwde omgeving
       2. Blz. 218 Realisatie van CPO en modulaire bouwen
       3. Blz. 219 Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen
     2. Blz. 220 Prestatie-indicator
    5. Blz. 221 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 222 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 223 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 224 Afvalscheiding
       2. Blz. 225 Beleidsplan duurzaamheid
       3. Blz. 226 Drimmelense Energie Agenda (DEA)
       4. Blz. 227 Proeftuin aardgasvrije wijken
       5. Blz. 228 Regionaal Energieloket
       6. Blz. 229 Regionale energiestrategie (RES)
       7. Blz. 230 Verduurzaming Amerwarmtenet
       8. Blz. 231 Verduurzaming bedrijven
       9. Blz. 232 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       10. Blz. 233 Windenergie
    6. Blz. 234 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 235 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 236 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 237 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 238 Omgevingswet
       3. Blz. 239 Sanering asbestdaken
       4. Blz. 240 Toezicht en handhaving
    7. Blz. 241 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 242 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 243 4. Sociaal domein
    1. Blz. 244 Inleiding
     1. Blz. 245 Inleiding
    2. Blz. 246 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 247 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 248 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 249 Uitbreiden Integrale Kind Centra
       2. Blz. 250 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)
       3. Blz. 251 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
      2. Blz. 252 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 253 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 254 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 255 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 256 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 257 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 258 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
       4. Blz. 259 Uitvoering Veilig Thuis
     2. Blz. 260 Prestatie-indicator
    3. Blz. 261 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 262 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 263 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 264 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 265 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 266 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 267 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 268 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 269 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 270 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       6. Blz. 271 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       7. Blz. 272 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
       8. Blz. 273 Realiseren van een inclusieve samenleving
       9. Blz. 274 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
       10. Blz. 275 Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
      3. Blz. 276 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 277 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
     2. Blz. 278 Prestatie-indicator
    4. Blz. 279 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 280 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 281 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 282 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 283 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 284 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 285 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
       3. Blz. 286 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       4. Blz. 287 Uitvoeren beschut werken
      3. Blz. 288 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 289 Fraude
       2. Blz. 290 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
     2. Blz. 291 Prestatie-indicator
    5. Blz. 292 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 293 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 294 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 295 Realiseren van een inclusieve samenleving
       2. Blz. 296 Uitvoeren beleidsnota sport
       3. Blz. 297 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 298 Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam
       1. Blz. 299 Duurzame renovatie buitensportaccommodaties
       2. Blz. 300 Renovatie zwembaden
      3. Blz. 301 Stimuleren van sport en bewegen
       1. Blz. 302 Uitvoeren beleidsnota sport
     2. Blz. 303 Prestatie-indicator
    6. Blz. 304 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 305 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 306 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 307 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 308 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 309 Bouwhal carnaval
       2. Blz. 310 Realiseren van een inclusieve samenleving
       3. Blz. 311 Uitvoeren accommodatiebeleid
       4. Blz. 312 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    7. Blz. 313 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 314 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 315 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 316 Inleiding
     1. Blz. 317 Algemeen
    2. Blz. 318 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 319 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 320 Toeristenbelasting
    3. Blz. 321 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 322 Algemene uitkeringen
    4. Blz. 323 Dividend
     1. Blz. 324 Toelichting tabel AlgDM-6
    5. Blz. 325 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 326 Toelichting tabel AlgDm-7
    6. Blz. 327 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 328 Toelichting tabel AlmDm-8
    7. Blz. 329 Onvoorzien
     1. Blz. 330 Toelichting tabel AlgDm-9
    8. Blz. 331 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 332 Toelichting tabel AlgDm-10
   7. Blz. 333 Overhead
    1. Blz. 334 Inleiding
     1. Blz. 335 Inleiding
    2. Blz. 336 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 337 Tabel Overhead-1
   8. Blz. 338 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 339 Inleiding
     1. Blz. 340 Inleiding
    2. Blz. 341 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 342 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 343 Leeswijzer
     1. Blz. 344 Leeswijzer
  5. Blz. 345 Paragrafen
   1. Blz. 346 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 347 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 348 Inleiding paragrafen
   2. Blz. 349 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 350 Inleiding
     1. Blz. 351 Inleiding
    2. Blz. 352 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 353 Risicomanagement
     2. Blz. 354 Risicomanagementbeleid
     3. Blz. 355 Risico
     4. Blz. 356 Risicoprofiel
     5. Blz. 357 Risicokaart
     6. Blz. 358 Risico top 10
     7. Blz. 359 Totaal financieel risico
     8. Blz. 360 Toelichting totaal financieel risico
    3. Blz. 361 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 362 Toelichting bij risico’s
    4. Blz. 363 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 364 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 365 Benodigde weerstandscapaciteit
     3. Blz. 366 Beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 367 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 368 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 369 Financiële kengetallen
     1. Blz. 370 Financiële kengetallen
   3. Blz. 371 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 372 Inleiding
     1. Blz. 373 Inleiding
    2. Blz. 374 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 375 Beleid en hoofdlijnen
     2. Blz. 376 Onroerende zaakbelasting
     3. Blz. 377 Afvalstoffenheffing
     4. Blz. 378 Netto-lasten Afvalstoffenheffing
     5. Blz. 379 Overzicht verloop egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 380 Rioolheffing tarieven
     7. Blz. 381 Netto-lasten rioolheffing
     8. Blz. 382 Verloop Voorziening riolering
     9. Blz. 383 Toeristenbelasting
     10. Blz. 384 Begraafrechten
     11. Blz. 385 Leges omgevingsvergunning
     12. Blz. 386 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     13. Blz. 387 Precariobelasting
     14. Blz. 388 Havengelden
     15. Blz. 389 Marktgelden
    3. Blz. 390 Lokale lastendruk
     1. Blz. 391 Lokale lastendruk
    4. Blz. 392 Inkomsten
     1. Blz. 393 Inkomsten
    5. Blz. 394 Kwijtschelding
     1. Blz. 395 Kwijtschelding
     2. Blz. 396 Aantal kwijtscheldingen
   4. Blz. 397 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 398 Inleiding
     1. Blz. 399 Inleiding
    2. Blz. 400 Planning Openbare Werken 2020 en verder
     1. Blz. 401 Planning Openbare Werken 2019 en verder
    3. Blz. 402 a. Wegen
     1. Blz. 403 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 404 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 405 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 406 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
     5. Blz. 407 Realisatie t.o.v. planning
     6. Blz. 408 Toelichting lopende investeringen
     7. Blz. 409 Toelichting af te sluiten investeringen
    4. Blz. 410 b. Openbare verlichting
     1. Blz. 411 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 412 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 413 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 414 Realisatie t.o.v. planning
     5. Blz. 415 Toelichting lopende investeringen
    5. Blz. 416 c. Civiele kunstwerken
     1. Blz. 417 Beleidskader
     2. Blz. 418 Beleidsuitgangspunten
     3. Blz. 419 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     4. Blz. 420 Geplande werkzaamheden
     5. Blz. 421 Realisatie t.o.v. planning
     6. Blz. 422 Toelichting lopende investeringen
    6. Blz. 423 d. Openbaar groen
     1. Blz. 424 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 425 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 426 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 427 Investeringen
     5. Blz. 428 Realisatie t.o.v. planning
     6. Blz. 429 Toelichting lopende investeringen
     7. Blz. 430 Toelichting af te sluiten investeringen
    7. Blz. 431 e. Speelruimte
     1. Blz. 432 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 433 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 434 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 435 Realisatie t.o.v. planning
     5. Blz. 436 Toelichting lopende investeringen
     6. Blz. 437 Toelichting af te sluiten investeringen
     7. Blz. 438 Toelichting reserves
    8. Blz. 439 f. Riolering en stedelijke water
     1. Blz. 440 Beleidskader
     2. Blz. 441 Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan
     3. Blz. 442 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     4. Blz. 443 Geplande werkzaamheden
     5. Blz. 444 Realisatie t.o.v. planning
     6. Blz. 445 Toelichting lopende investeringen
     7. Blz. 446 Toelichting af te sluiten investeringen
    9. Blz. 447 g. Gebouwenbeheer
     1. Blz. 448 Beleidskader
     2. Blz. 449 Beleidsuitgangspunten
     3. Blz. 450 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     4. Blz. 451 Geplande werkzaamheden
     5. Blz. 452 Realisatie t.o.v. planning
     6. Blz. 453 Toelichting lopende investeringen
     7. Blz. 454 Toelichting voorzieningen
     8. Blz. 455 Overzicht besteding voorziening gebouwenbeheer
     9. Blz. 456 Toelichting overzicht besteding voorziening gebouwenbeheer
     10. Blz. 457 Toelichting reserves
   5. Blz. 458 D. Financiering
    1. Blz. 459 Inleiding
     1. Blz. 460 Inleiding
    2. Blz. 461 a. Risicobeheer
     1. Blz. 462 A. Risicobeheer
     2. Blz. 463 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 464 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 465 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 466 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 467 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 468 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
    3. Blz. 469 b. Financieringspositie
     1. Blz. 470 Financieringsfunctie
     2. Blz. 471 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 472 Solvabiliteit
     4. Blz. 473 Financiering vaste activa
     5. Blz. 474 Renteschema
    4. Blz. 475 c. EMU-saldo
     1. Blz. 476 EMU-saldo
   6. Blz. 477 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 478 Inleiding
     1. Blz. 479 Inleiding
    2. Blz. 480 a. Personeel en organisatie
     1. Blz. 481 ARBO (ARBeidsOmstandigheden)
     2. Blz. 482 Externe krachten
     3. Blz. 483 Salariskosten
     4. Blz. 484 Functieboek
     5. Blz. 485 Ziekteverzuim
    3. Blz. 486 b. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 487 Visiedocument Dienstverlening en Ambitieplan
     2. Blz. 488 Doorontwikkeling informatievoorziening
     3. Blz. 489 Optimalisatie basisregistraties
     4. Blz. 490 Archief en informatiebeheer
     5. Blz. 491 Het informatiebeveiligings- en privacy beleid
    4. Blz. 492 c. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 493 Verduurzamen gemeentehuis
     2. Blz. 494 Werkplekconcept; het nieuwe werken
    5. Blz. 495 d. Financiën en Planning & Control
     1. Blz. 496 Financiën
     2. Blz. 497 Wijziging verdeling gemeentefonds
     3. Blz. 498 Burgerpeiling
     4. Blz. 499 Control
     5. Blz. 500 P&C-cyclus 2021
    6. Blz. 501 e. Inkoop
     1. Blz. 502 Rapportage Rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
     2. Blz. 503 Uitvoering inkooptrajecten 2020
   7. Blz. 504 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 505 Inleiding
     1. Blz. 506 Inleiding
    2. Blz. 507 Visie en doelstellingen
     1. Blz. 508 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 509 Wet gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 510 Visie en doelstellingen
    4. Blz. 511 Nota Verbonden Partijen
     1. Blz. 512 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 513 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 514 Lijst verbonden partijen
    6. Blz. 515 Informatie per verbonden partij
     1. Blz. 516 Informatie per verbonden partij
   8. Blz. 517 G. Grondbeleid
    1. Blz. 518 Inleiding
     1. Blz. 519 Inleiding
    2. Blz. 520 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 521 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 522 b1. Ontwikkelingen / uitvoering actief gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 523 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 524 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
     1. Blz. 525 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
    5. Blz. 526 c. Wonen
     1. Blz. 527 c. Wonen
    6. Blz. 528 d. Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 529 d. Werken/ bedrijventerreinen
    7. Blz. 530 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
     1. Blz. 531 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    8. Blz. 532 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     1. Blz. 533 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 534 Conclusie
    9. Blz. 535 g. Faciliterende grondexploitatie
     1. Blz. 536 Inleiding
     2. Blz. 537 g1. Faciliterend grondbeleid (met raadsbesluit, met getekende overeenkomst)
     3. Blz. 538 g2. Faciliterend grondbeleid (zonder raadsbesluit)
    10. Blz. 539 h. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
     1. Blz. 540 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
    11. Blz. 541 i. Risico’s eigen grondexploitaties
     1. Blz. 542 h. Risico’s eigen grondexploitaties
     2. Blz. 543 Toelichting
    12. Blz. 544 j. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
     1. Blz. 545 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
    13. Blz. 546 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
     1. Blz. 547 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
    14. Blz. 548 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
     1. Blz. 549 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
    15. Blz. 550 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
     1. Blz. 551 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen
    16. Blz. 552 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 553 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 554 Verwacht weerstandscapaciteit
   9. Blz. 555 H. Corona
    1. Blz. 556 Inleiding
     1. Blz. 557 Inleiding
    2. Blz. 558 Algemeen
     1. Blz. 559 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 560 Korte termijneffecten op de gemeente
     1. Blz. 561 Visie en doelstellingen
    4. Blz. 562 Verwachte lange termijneffecten op de gemeente
     1. Blz. 563 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 564 Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten
     1. Blz. 565 Lijst verbonden partijen
    6. Blz. 566 Totaal van de financiële effecten
     1. Blz. 567 Informatie per verbonden partij
    7. Blz. 568 Totaal van de risico’s
     1. Blz. 569 Visie en doelstellingen
    8. Blz. 570 Inzet van de ambtelijke organisatie op het Corona-dossier
     1. Blz. 571 Visie en doelstellingen
    9. Blz. 572 Verwachtingen voor 2021
     1. Blz. 573 Visie en doelstellingen
  6. Blz. 574 Jaarrekening 2020
   1. Blz. 575 Inleiding jaarrekening
    1. Blz. 576 Inleiding jaarrekening
   2. Blz. 577 Balans per 31 december 2020
    1. Blz. 578 Balans
   3. Blz. 579 EMU-saldo
    1. Blz. 580 EMU-saldo
    2. Blz. 581 Toelichting
   4. Blz. 582 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 583 Overzicht van Baten en lasten
   5. Blz. 584 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 585 Inleiding
     1. Blz. 586 Inleiding
    2. Blz. 587 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
     1. Blz. 588 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 589 Balans
     1. Blz. 590 Vaste activa
     2. Blz. 591 Vlottende activa
     3. Blz. 592 Vaste Passiva
     4. Blz. 593 Vlottende passiva
    4. Blz. 594 Borg- en garantiestellingen
     1. Blz. 595 Borg- en garantiestellingen
   6. Blz. 596 Toelichting balans
    1. Blz. 597 Vaste Activa
     1. Blz. 598 Immateriële vaste activa
     2. Blz. 599 Materiële vaste activa
     3. Blz. 600 Afgesloten kredieten
     4. Blz. 601 Lopende kredieten
     5. Blz. 602 Financiële vaste activa
    2. Blz. 603 Vlottende Activa
     1. Blz. 604 Voorraden
     2. Blz. 605 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
     3. Blz. 606 Liquide middelen
     4. Blz. 607 Overlopende activa
    3. Blz. 608 Vaste Passiva
     1. Blz. 609 Eigen vermogen
     2. Blz. 610 Algemene reserves algemene dienst
     3. Blz. 611 Bestemmingsreserves
     4. Blz. 612 Reserves van het grondbedrijf
     5. Blz. 613 Voorzieningen
     6. Blz. 614 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
     7. Blz. 615 Voorzieningen voor onderhoud
     8. Blz. 616 Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
     9. Blz. 617 Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer
    4. Blz. 618 Vlottende Passiva
     1. Blz. 619 Vlottende Passiva
     2. Blz. 620 Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden
     3. Blz. 621 Overlopende passiva
    5. Blz. 622 Waarborgen en garanties
     1. Blz. 623 Gewaarborgde geldleningen
    6. Blz. 624 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
     1. Blz. 625 Ganshoek
     2. Blz. 626 Meerjarige contracten
     3. Blz. 627 Waarborgen en garanties
     4. Blz. 628 Gebeurtenissen na balansdatum
   7. Blz. 629 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 630 Inleiding
     1. Blz. 631 Inleiding
    2. Blz. 632 Mutatie reserves
     1. Blz. 633 Mutaties reserves
     2. Blz. 634 Belangrijkste afwijkingen
    3. Blz. 635 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 636 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    4. Blz. 637 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 638 Overzicht incidentele baten en lasten
     2. Blz. 639 Tabel Incidentele baten
     3. Blz. 640 Tabel Incidentele lasten
    5. Blz. 641 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 642 Toelichting incidentele baten en lasten
   8. Blz. 643 Analyse begrotingsafwijkingen
    1. Blz. 644 Inleiding
     1. Blz. 645 Inleiding
    2. Blz. 646 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 647 Tabel 5 BL
     2. Blz. 648 Toelichting
    3. Blz. 649 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 650 Tabel 6 BL
     2. Blz. 651 Toelichting
    4. Blz. 652 Programma 3. Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 653 Tabel 7BL
     2. Blz. 654 Toelichting
    5. Blz. 655 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 656 Tabel 8BL
     2. Blz. 657 Toelichting
    6. Blz. 658 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 659 Tabel 11BL
     2. Blz. 660 Toelichting
    7. Blz. 661 Overhead
     1. Blz. 662 Tabel 12BL
     2. Blz. 663 Toelichting
    8. Blz. 664 Analyse begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 665 Inleiding
     2. Blz. 666 Burger en bestuur
     3. Blz. 667 Investeringen
    9. Blz. 668 Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
     1. Blz. 669 Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
   9. Blz. 670 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
    1. Blz. 671 Inleiding
    2. Blz. 672 Bezoldiging topfunctionarissen
   10. Blz. 673 Exploitatiesaldo en resultaatbestemming
    1. Blz. 674 Exploitatiesaldo en resultaatbestemming
     1. Blz. 675 Resultaat
     2. Blz. 676 Resultaatbestemming
   11. Blz. 677 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)
    1. Blz. 678 SISA
  7. Blz. 679 Bijlagen
   1. Blz. 680 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 681 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 682 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 683 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 684 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 685 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
     1. Blz. 686 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 687 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 688 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 689 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 690 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 691 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 692 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 693 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 694 3. Baten en lasten per taakveld en per programma
    1. Blz. 695 3. Baten en lasten per taakveld en per programma
     1. Blz. 696 Taakvelden per programma
   4. Blz. 697 4. Ontwikkeling rekeningsaldo
    1. Blz. 698 4. Ontwikkeling rekeningsaldo
     1. Blz. 699 Inleiding
   5. Blz. 700 5. Afkortingenlijst
    1. Blz. 701 5. Afkortingenlijst
     1. Blz. 702 5. Afkortingenlijst
  8. Activiteiten
  9. Zoeken
  10. Publicatie bijlagen
  11. Contact
  12. PrivacyStatement
  13. Sitemap