3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

- Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
- Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
- Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
- Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energieneutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd.
- Drimmelen energieneutraal in 2040

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
- Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch.
- We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energieneutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch.
We hebben hiervoor in 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie “dorpen in 2040 energieneutraal’ en initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

3.5 Leefomgeving

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2019 2020 2020 2020
Versterken toerisme en recreatie 569.659 495.068 912.910 499.642
Versterken economische structuur 230.415 202.917 286.226 278.831
Ruimte 699.944 1.472.658 1.694.821 1.289.879
Wonen 2.233.085 5.328.006 4.359.486 4.038.586
Duurzaamheid 2.994.967 3.012.071 3.703.735 3.983.520
Leefomgeving 1.345.138 1.402.852 1.470.971 1.403.008
Totaal lasten 8.073.208 11.913.572 12.428.149 11.493.466
Versterken toerisme en recreatie 311.962 306.601 175.976 190.240
Versterken economische structuur 69.656 60.024 374.725 664.393
Ruimte 17.751 5.000 5.000 14.438
Wonen 2.060.880 5.396.715 3.493.756 3.647.151
Duurzaamheid 3.029.248 3.409.284 3.623.573 3.940.487
Leefomgeving 1.025.743 739.482 836.482 851.917
Totaal baten 6.515.240 9.917.106 8.509.512 9.308.626
Saldo mutaties reserves -918.905 -294.688 -2.017.500 -717.382
Saldo van baten en lasten 639.063 1.701.778 1.901.137 1.467.458