2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:
• We doen het duurzaam;
• We doen het met het oog op klimaat;
• We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
• We doen het samen met onze inwoners;
• We doen het gezond;
• We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
• Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Integraal en burgergericht werken
  2. Wegen en verkeer
  3. Groen en speelvoorzieningen
  4. Water.

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

2.2 Wegen en verkeer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

Terug naar navigatie - Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

We werken aan een duurzaam veilige infrastructuur. De focus ligt op goede bereikbaarheid van onze kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer. We hebben veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mindervaliden.

We spannen ons in om de negatieve klimaat- en gezondheidseffecten van mobiliteit sterk te verminderen. Dit is in lijn met de Visie Duurzame Mobiliteit van Regio West-Brabant. Gemeente Drimmelen zet in op het verminderen van mobiliteit (minder verplaatsen), veranderen van de mobiliteit (schoner verplaatsen) en het verduurzamen van de mobiliteit (zuiniger verplaatsen).

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden

Terug naar navigatie - De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden

Het verkeersveiligheidsbeleid heeft drie pijlers: educatie, infrastructuur en handhaving

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer

Terug naar navigatie - Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer

Infrastructuur richten we in volgens de principes van Duurzaam Veilig. Hiermee stemmen we vorm, functie en gebruik van onze wegen zo goed mogelijk op elkaar af.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen

Terug naar navigatie - Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen

Het openbaar vervoer en de deeltaxi zorgen voor een optimale bereikbaarheid van onze kernen.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

Terug naar navigatie - Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

De openbare parkeerplaatsen zijn goed vindbaar door goede bewegwijzering. Bij de winkelcentra, belangrijke maatschappelijke voorzieningen, horecavoorzieningen, toeristische attracties en recreatiegebieden bieden we mogelijkheden voor het opladen van auto’s en fietsen. De gemeente vervult hierin een faciliterende en stimulerende rol.

 

Bij parkeren sluiten we geen doelgroepen uit; er zijn voldoende toegankelijke parkeergelegenheden voor minder valide mensen. Hierbij gaan we minimaal uit van de richtlijnen uit het ASVV (Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen):

  • één algemene gehandicaptenparkeerplaats op 50 reguliere parkeerplaatsen en één algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen een loopafstand van maximaal 100 meter van belangrijke voorzieningen. We bieden maatwerk als daar behoefte aan is.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

2.4 Water

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Terug naar navigatie - Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Het waterschap heeft de wettelijke verplichting de dijken en keringen op de juiste hoogte en sterkte te houden. Omdat het achterliggende gebied tot de gemeente behoort, is de bijdrage vanuit de gemeente essentieel.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast

Terug naar navigatie - Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast

De gemeente is bij wet verplicht het grondwater van perceel eigenaren te ontvangen in het openbaar gebied. De gemeente kan wel regels stellen aan de manier waarop het water wordt aangeboden.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Hemelwater: Het beperken van wateroverlast

Terug naar navigatie - Hemelwater: Het beperken van wateroverlast

Klimaat verandert. Daarom rekenen we het rioolstelsel door met intensievere buien.
Er is wateroverlast als inwoners en bedrijven schade krijgen aan hun eigendommen door neerslag. Water op straat is dus geen overlast alleen lastig.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

Terug naar navigatie - Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

De doelstelling minder meerkosten is bereikt. Wel zetten we de samenwerking voort. De thema’s die spelen richten zich steeds meer op de toekomst.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Prestatie-indicatoren

Terug naar navigatie - Prestatie-indicatoren
Thema Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Werkelijk 2020
1 Integraal en burgergericht werken Bewoners zijn tevreden over de afgeronde projecten 82% 70% of meer 93%
2 Wegen en Verkeer Kwaliteit C (ingedikt) 95% 90% of meer 96%
2 Openbare verlichting Tevredenheid burgers over onderhoud 7,9 7 of meer 8
3 Groen en Speelvoozieningen Maandelijkse schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau 93% 90% of meer 92%
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (Waar staat je gemeente) 5,8 6,5 6,0

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2
Tabel Prg.2-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2019 2020 2020 2020
Wegen en Verkeer 5.133.654 4.639.160 6.039.397 5.975.041
Groen en speelvoorzieningen 2.191.936 2.653.214 2.404.811 2.388.533
Water 2.139.347 1.953.082 2.069.809 2.374.924
Totaal lasten 9.464.937 9.245.456 10.514.017 10.738.498
Wegen en Verkeer 462.214 98.220 2.203.394 2.388.665
Groen en speelvoorzieningen 146.922 116.421 116.421 85.062
Water 3.328.406 3.551.230 3.552.980 3.164.373
Totaal baten 3.937.541 3.765.871 5.872.794 5.638.100
Saldo mutaties reserves -1.156.602 -979.225 -670.801 -421.424
Saldo van baten en lasten 4.370.794 4.500.360 3.970.422 4.678.974