Inleiding jaarrekening

 

De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorbije jaar, zodat de gemeenteraad de rekening kan vaststellen. Dit leidt tot decharge van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen.

 1. De balans als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van een bepaalde periode als resultaat van het financiële beheer en beleid.
 1. Het overzicht van baten en lasten (resultaat) als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten over een bepaalde periode als resultaat van het financiële beheer en beleid.
 1. Toelichtingen
  1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
  2. Toelichting op de balans
  3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij gaan wet specifiek in op
   1. De algemene dekkingsmiddelen
   2. De post onvoorzien
   3. Het overzicht van incidentele baten en lasten
   4. Het overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
   5. De analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
   6. Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 1. Resultaatbestemming