3. Baten en lasten per taakveld en per programma

3. Baten en lasten per taakveld en per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
jaarrekening 2020
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 2.266.700 1.250 2.265.450
0,2 Burgerzaken 731.584 275.192 456.392
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.588.027 4.936 1.583.091
1,2 Openbare orde en veiligheid 461.751 461.751
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 5.827.488 2.369.575 3.457.913
2,2 Parkeren 105.831 5.818 100.012
2,4 Economische havens en waterwegen 6.818 0 6.818
2,5 Openbaar vervoer 41.722 13.272 28.450
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 43.835 8 43.827
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.395.063 12.574 2.382.489
7,2 Riolering 2.074.087 3.164.285 -1.090.199
7,3 Afval 85.889 73 85.817
7,4 Milieubeheer 19.431 14 19.417
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 138.333 72.481 65.852
Ruimte, Wonen en Economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 447.146 565.143 -117.996
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 5.101 0 5.101
2,1 Verkeer, wegen en water 100.091 31.470 68.621
2,3 Recreatieve havens 173.879 120.629 53.250
2,4 Economische havens en waterwegen 1.330 1.522 -192
2,5 Openbaar vervoer 38.168 12 38.156
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 132.068 598.574 -466.506
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 168.277 65.828 102.450
3,4 Economische promotie 187.351 63.846 123.505
5,5 Cultureel erfgoed 18.415 0 18.415
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 111.957 8.406 103.551
7,3 Afval 3.245.332 3.731.463 -486.131
7,4 Milieubeheer 1.368.119 167.143 1.200.976
8,1 Ruimtelijke ordening 3.885.274 2.675.161 1.210.113
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 419.956 432.764 -12.808
8,3 Wonen en bouwen 1.191.002 846.667 344.335
Sociaal domein 2,2 Parkeren 8.046 4.760 3.287
4,2 Onderwijshuisvesting 776.433 97.663 678.770
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.004.338 183.844 820.493
5,1 Sportbeleid en activering 219.366 9 219.357
5,2 Sportaccommodaties 1.465.033 406.977 1.058.056
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 103.761 14 103.748
5,4 Musea 2.829 0 2.829
5,6 Media 446.947 0 446.947
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 83.121 1.539 81.581
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.098.654 317.459 1.781.195
6,2 Wijkteams 643.992 0 643.992
6,3 Inkomensregelingen 5.846.310 5.592.987 253.323
6,4 Begeleide participatie 1.852.884 3.682 1.849.201
6,5 Arbeidsparticipatie 412.845 28.664 384.181
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 677.618 215.557 462.061
6,71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 4.989.179 1.980 4.987.199
6,72 Maatwerkdienst-verlening 18- 4.774.601 218.914 4.555.687
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 166.570 -390 166.960
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 362.829 0 362.829
7,1 Volksgezondheid 2.409.442 29.509 2.379.933
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,1 Mutaties reserves 5.060.488 7.449.556 -2.389.069
0,11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0
0,5 Treasury 152.867 77.240 75.627
0,61 OZB woningen 354.088 3.283.729 -2.929.641
0,62 OZB niet-woningen 84.725 1.259.034 -1.174.309
0,64 Belastingen overig 26.068 -481.586 507.654
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 34.927.167 -34.927.167
0,8 Overige baten en lasten -167.712 77.111 -244.823
0,9 Vennootschapsbelasting 879 0 879
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.656.373 151.048 7.505.325
68.792.599 69.074.573 -281.974