4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:
1. Opgroeien en opvoeden
2. Zorg voor kwetsbare burgers
3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
4. Sport en bewegen
5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor alle jongeren, zodat zij minimaal een startkwalificatie (= een havo-, vwo- of mbo-diploma vanaf niveau 2) behalen.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Onderwijs faciliteren

Terug naar navigatie - Onderwijs faciliteren

Het onderwijs in de gemeente in nauw overleg met het werkveld op een goede wijze faciliteren.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Terug naar navigatie - Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van uiteenlopende problemen waardoor de instroom van jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Werkelijk 2020
Aantal vve-leerlingen* 32 30 42 1
Percentage doorverwijzingen door huisartsen 44 38 42 2
* Voor- en vroegschoolse educatie
*1 Betreft het totaal aantal kinderen dat in 2020 aan vve heeft deelgenomen.
*2 Doel is om meer grip te krijgen en kosten te beheersen zonder kwaliteit te verliezen. Afname van dit percentage betekent toename beoordelingen door CJG. Het percentale daalt, in 2018 49,5% en in 2019 44%.

De aantallen absoluut verzuim, relatief verzuim en percentage voortijdig schoolverlaters staan in de basisset beleidsindicatoren.

De percentages jongeren in jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming staan in de basisset beleidsindicatoren.

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Helpen bij het terugdringen van schulden

Terug naar navigatie - Helpen bij het terugdringen van schulden

Helpen bij het terugdringen van schulden waarbij de eigenverantwoordelijkheid van mensen voorop staat.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Werkelijk 2020
Bekendheid onafhankelijke clientondersteuning 4 5 geen gegevens 3
Tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning 90% geen gegevens 3
Afname aantal inwoners in traject schuldhulpverlening schuldhulpverlening 57 70 55 4
Percentage overgewicht jongeren niet beschikbaar 11 niet beschikbaar 5
Percentage roken jongeren niet beschikbaar 3 4 5
Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren niet beschikbaar 5 10 5
Percentage jongeren dat te weinig sport en beweegt (semi-inactief/inactief) niet beschikbaar 42 53 5
*3 Vanwege corona is geen clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2020. SWO heeft minder vragen voor clientondersteuning gekregen, ook zijn er minder keukentafelgesprekken gehouden. Voor clientondersteuning door MEE is wel veel gebruik gemaakt.
*4 In 2020 zijn gemiddeld 55 mensen in traject schuldhulpverlening geweest. Het aantal is lager dan begroot, dit heeft te maken met de verandering van Kredietbank West-Brabant naar Kredietbank Nederland. Hierdoor is een extra aantal klanten doorgezet naar beschermingsbewind.
*5 Gegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse screening van de GGD in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en jongerenmonitor 2019. Deze jongeren zijn 13 of 14 jaar.

Door preventie-activiteiten neemt naar verwachting het aantal kortdurende trajecten toe.
Het percentage kinderen in een uitkeringsgezin staat in de basisset beleidsindicatoren.

Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo staat in de basisset beleidsindicatoren.

Het percentage niet-sporters staat in de basisset beleidsindicatoren.

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Terug naar navigatie - Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

We gaan dit doen, waar nodig met begeleiding en inzet van instrumenten, zodat ze bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.

Terug naar navigatie - De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Werkelijk 2020
Aantal plaatsen beschut werken 5 4 6
Aantal loonkostensubsidie 32 22 28
Aantal Wsw-ers 67 67 56

Het percentage werkloze jongeren, aantal personen met een bijstandsuitkering en lopende re-integratietrajecten staat in de basisset beleidsindicatoren.

4.4 Sport en bewegen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

Terug naar navigatie - Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

De sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en zijn duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. De openbare ruimte nodigt uit tot sporten en bewegen.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Stimuleren van sport en bewegen

Terug naar navigatie - Stimuleren van sport en bewegen

Stimuleren van sport en bewegen als middel gericht op het bevorderen van een goede gezondheid van de inwoners, in het bijzonder voor de jongeren, de ouderen en mensen met een beperking.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Werkelijk 2020
Percentage jeugdleden sportverenigingen 42 41 41 6
Aantal deelnemers SjorsSportief en -creatief 398 350 419
Aantal kinderen dat na Sjors sportief en -creatief lid wordt van club/vereniging 80 60 65 7
*6 Per 1-1-2021: 1915 jeugdleden sport op 4669 jongeren < 18 jaar = 41%
*7 Daadwerkelijke cijfers op het einde van het schooljaar; gemiddeld 15%

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren

Terug naar navigatie - Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren

Stimuleren en faciliteren dat iedereen in Drimmelen mee kan doen aan sport, cultuur en ontmoeting.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2019 2020 2020 2020
Opgroeien en opvoeden 9.010.375 8.140.994 9.028.711 8.724.492
Zorg voor kwetsbare burgers 7.672.070 7.767.659 7.953.000 7.987.001
Werk en inkomen 6.215.209 6.487.503 11.776.750 8.420.113
Kunst en cultuur 635.654 592.716 609.833 599.806
Sport en bewegen 1.871.902 1.811.668 1.604.971 1.684.399
Sociaal culturele accommodaties 735.516 775.137 886.574 928.987
Totaal lasten 26.140.726 25.575.677 31.859.840 28.344.798
Opgroeien en opvoeden 561.227 307.144 340.311 545.937
Zorg voor kwetsbare burgers 327.700 224.563 194.563 224.074
Werk en inkomen 3.186.941 3.203.317 8.270.341 5.625.334
Kunst en cultuur 4.533 0 0 1.539
Sport en bewegen 350.718 494.569 244.824 406.986
Sociaal culturele accommodaties 419.962 286.288 274.031 299.299
Totaal baten 4.851.081 4.515.881 9.324.069 7.103.169
Saldo mutaties reserves -1.174.225 -836.896 -1.771.308 -1.223.133
Saldo van baten en lasten 20.115.420 20.222.900 20.764.463 20.018.495