1. Burger en bestuur

Inleiding

 

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

1.1 Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Vergroten digitale mogelijkheden

Persoonlijk contact blijft mogelijk. De inwoner kiest zelf welk kanaal hij gebruikt (telefoon, mail, brief of baliebezoek).

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Prestatie-indicator

Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Werkelijk 2020
Digitalisering, aantal producten online totaal 27 28 29
Digitalisering, aantal producten online als pdf 44 40 48
Wachttijd in minuten in de hal 3 2 **
Afhandeltijd in minuten, aan de balie* 10 10 **
* Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.
** Halverwege het jaar is overgeschakkeld op andere programmatuur die op een andere wijze registreert. Daardoor zijn geen cijfers te geven dievergelijkbaar en representatief zijn.

1.2 Burger en politiek

Wat wilden we bereiken?

Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat wilden we bereiken?

Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen

Dit doen we door gebruik te maken van kennis en inzet van inwoners en samen te zoeken naar structurele oplossingen en inzet.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat wilden we bereiken?

Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens

Veiligheidsvraagstukken pakken we daadkrachtig en integraal met ketenpartners aan. Zo ontstaat een omgeving waarin inwoners, bedrijven en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

1.5 Bestuursondersteuning

Wat heeft het gekost?

Tabel Prg.1-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2019 2020 2020 2020
Dienstverlening 449.157 456.398 430.402 421.770
Burger en politiek 620.028 623.996 640.951 617.818
Dorpsgericht werken 154.453 131.074 89.275 57.390
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.726.521 1.888.897 1.864.424 1.921.816
Bestuursondersteuning 2.365.449 1.728.630 1.710.429 2.029.267
Totaal lasten 5.315.607 4.828.995 4.735.481 5.048.061
Dienstverlening 321.413 291.804 287.804 274.811
Burger en politiek 700 0 0 0
Dorpsgericht werken 446 0 0 2
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 5.808 3.500 3.500 1.616
Bestuursondersteuning 18.196 11.925 7.195 4.950
Totaal baten 346.563 307.229 298.499 281.379
Saldo mutaties reserves -118.107 -46.483 -18.983 -18.983
Saldo van baten en lasten 4.850.937 4.475.283 4.417.999 4.747.701