Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Algemeen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar en daarmee bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma).  Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. We lichten hieronder de verschillen tussen de begrote en werkelijke inkomsten toe. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

Tabel AlgDm-1
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2019 Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 4.430.530 463.552- 3.966.978 4.541.404 349.693- 4.191.711 4.541.404 337.556- 4.203.848 4.061.178 464.881- 3.596.297
Algemene uitkeringen 32.638.786 - 32.638.786 33.569.222 537- 33.568.685 34.214.316 537- 34.213.779 34.927.167 - 34.927.167
Dividend 103.814 - 103.814 103.814 - 103.814 46.261 - 46.261 46.261 - 46.261
Saldo financieringsfunctie 14.071 149.235- 135.164- - 135.296- 135.296- 135.296- 135.296- 30.979 152.867- 121.888-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 203.782 203.782 0- 152.722- 152.722- 108.198- 108.198- 77.111 167.712 244.823
Onvoorzien - - - - 5.000- 5.000- - 5.000- 5.000- - - -
Vennootschapsbelasting - 2.857- 2.857- - 2.500- 2.500- - 2.500- 2.500- - 879- 879-
Totaal alg. dekkingmiddelen 37.187.201 411.862- 36.775.339 38.214.440 645.748- 37.568.692 38.801.981 589.087- 38.212.894 39.142.696 450.915- 38.691.781

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Tabel AlgDm-2
Lokale heffingen Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Onroerendezaakbelasting 4.471.999 4.471.999 4.522.451 -50.452
Precariobelasting 69.405 69.405 -481.586 550.991
Totaal 4.541.404 4.541.404 4.040.865 500.539

De onroerendzaakbelasting laat een meeropbrengst van ruim € 50.000 zien. Dit wordt veroorzaakt door een meeropbrengst van ozb eigenaren en gebruikers van niet- woningen . Bij de niet-woningen is sprake van niet eerder meegenomen nieuwe (deel-)objecten, bijvoorbeeld door bouw, en als gevolg van bestandsoptimalisatie.

Sinds 2017 heffen we precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van derden ( 2020: € 65.000) . We heffen sinds 1 juli 2017 geen precariobelasting meer over het netwerk dat nutsbedrijven in gemeentegrond exploiteren.

In een lopende juridische procedure tegen aanslagen precario vanaf 2017 is men tot een ambtelijke overeenkomst gekomen. Op basis van de BBV is voor de vorderingen een voorziening gevormd ten last van het product precario (- € 546.000) . Hierdoor ontstaat een negatief resultaat op precario. 

In 2020 is er op grond van de specifieke maatregelen Covid-19 voor de horeca geen precario terrassen in rekening gebracht.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we in programma 3.

Tabel AlgDm-3
Lokale heffingen Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Toeristenbelasting (progr. 3) 117.500 29.375 63.846 -34.471
Totaal 117.500 29.375 63.846 -34.471

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een decembercirculaire 2020 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
Junibrief 2020 34.213.316
Septembercirculaire 2020 34.784.079
Decembercirculaire 34.873.303
Verschil circulaires 659.987
Afrekening voorgaande jaren 53.864
Totaal hogere Algemene uitkering 713.851

Doordat de septembercirculaire verscheen na de Najaarsnota is de decembercirculaire maar ook de septembercirculaire niet verwerkt in de begroting 2020.
Hierdoor bedraagt het verschil tussen de begroting en de werkelijke inkomsten in totaal € 714.000 voordelig. 
Dit bestaat uit € 571.000 hogere inkomsten door de septembercirculaire. Deze inkomsten bestonden grotendeels uit compensatie voor Corona (€ 344.000), vervallen opschalingskorting (€85.000), middelen voor dak- en thuisloosheid (€ 18.000), en 'Gezond in de stad (€ 7.000). In de begroting 2021 zijn deze middelen reeds geoormerkt. Ook in 2020 zijn aantallen en de ruimte onder het BCF plafond aangepast wat een voordeel oplevert van € 117.000. 
De decembercirculaire vertoont een klein voordeel t.o.v. de septembercirculaire (€ 89.000). Dit voordeel bestaat voor € 59.000 uit Coronacompensatie en voor € 30.000 uit wijzigingen aantallen van de maatstaven.  De beide circulaires geven gezamenlijk dus een voordeel van € 660.000.
Ten slotte heeft het CBS de definitieve aantallen van de maatstaven 2018 en 2019 vastgesteld wat heeft geleid tot positieve afrekeningen over 2018 en 2019 van in totaal € 54.000.

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-6
Tabel AlgDm-5
Deelneming Belang Drimmelen (%) Nominaal bedrag 31-12-2020 Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
NV Brabant Water 1,300% 120.252 0 0 0 0
Bank Nederlandse gemeenten 0,065% 82.647 103.814 46.261 46.261 0
103.814 46.261 46.261 0

Het belang in NV Brabant Water en Bank Nederlandse gemeenten is ongewijzigd. 

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-7
Tabel AlgDm-6
Saldo financieringsfunctie Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Financieringsresultaat -132.613 -132.613 -120.332 -12.281
Treasury (uren) -2.683 -2.683 -1.556 -1.127
Totaal -135.296 -135.296 -121.888 -13.408

In de tabel AlgDm-1 regel saldo financieringsfunctie zijn ook de treasury uren meegenomen. Het financieringsresultaat bestaat uit de externe rentelasten. De externe rentelasten vallen lager uit dan begroot door enerzijds de negatieve (ontvangen) rente op kasgeldleningen (-€ 26.000), de nieuw aangetrokken langlopende geldlening (-€ 6.000) en ontvangen rente op duurzaamheids-en startersleningen (-€ 5.000) en anderzijds de te betalen belastingrente op ingediende suppleties compensabele btw afval 2015 tot en met 2019 (€ 25.000) 

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-8
Tabel AlgDm-7
Incidentele baten & lasten Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Overige algemene dekkingsmiddelen -152.722 -108.198 167.712 -275.910
Incidentele baten & lasten 0 0 77.111 -77.111
Totaal -152.722 -108.198 244.823 -353.021

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma zijn toegewezen, zoals geraamd inhuurbudget en vacatures.  Ook de begrote kosten van het inkoopbureau zijn hier op geboekt (€ 89.000). Van beide zijn de werkelijke kosten op de juiste programma's ingevuld.

De incidentele baten & lasten bevat de suppleties van 2016 t/m 2019 van terug te betalen gecompenseerde btw. Deze suppleties zijn ontstaan naar aanleiding van een wijziging in de btw positie voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de gemeente een dienst tegen vergoeding verleent die onderworpen is aan de heffing van btw.

Op de btw-balansrekeningen is in de loop der jaren een saldo ontstaan door o.a. niet juiste administratieve verwerking. Hier staan echter geen vorderingen of te betalen bedragen aan omzetbelasting tegenover. Verschuldigde en te ontvangen bedragen zijn verwerkt als crediteur en debiteur. Om vanaf 2021 met een zuivere administratie te werken zijn de saldi afgeboekt. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 11.000.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9

 

 

Tabel AlgDm-8
Onvoorzien Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Onvoorzien -5.000 -5.000 -5.000
Totaal -5.000 -5.000 0 -5.000

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-10

 

 

Tabel AlgDm-9
Vennootschapsbelasting Prim. Begroting 2020 na wijziging 2020 Realisatie 2020 Afwijking 2020
Vennootschapsbelasting -2.500 -2.500 -879 -1.621
Totaal -2.500 -2.500 -879 -1.621

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur (niet overheid-taken). Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. In 2020 is de aangifte 2018 ingediend. Dit heeft geleid tot een aanslag van € 879.