Balans per 31 december 2020

Ultimo Ultimo
ACTIVA 2019 2020
Vaste activa
1.Immateriële vaste activa 356.205 335.343
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden 356.205 335.343
2. Materiële vaste activa 59.957.317 66.275.945
-Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht 1.941.340 1.941.340
- overige investeringen met een economisch nut 32.203.572 34.912.857
-Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven. 19.263.494 21.834.647
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 6.548.911 7.587.101
3. Financiële vaste activa 2.320.741 2.339.798
-Kapitaalverstrekkingen aan:
-deelnemingen 206.694 206.694
-gemeenschappelijke regelingen 4.538 4.538
-Leningen aan woningbouwcorporaties
-Overige langlopende leningen 706.718 813.213
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 1.402.792 1.315.353
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden - -
Totaal vaste activa 62.634.263 68.951.086
Vlottende aciva
4. Voorraden -88.372 334.176
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden - -
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 94.506- 328.086
- Gereed product en handelsgoederen 6.133 6.090
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.517.322 7.208.964
-Uitzettingen in ’s Rijks schatkist - 409.086
-Overige vorderingen 6.511.322 6.795.377
-Overige uitzettingen 6.000 4.500
6. Liquide middelen 40.035 75.846
-Kassaldi 6.370 1.755
-Banksaldi 33.665 74.091
7. Overlopende activa 2.454.484 2.979.794
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.454.484 2.979.794
Totaal vlottende activa 8.923.469 10.598.779
Totaal - generaal 71.557.732 79.549.865
Ultimo Ultimo
PASSIVA 2019 2020
Vaste passiva
8. Eigen vermogen 46.766.146 44.659.052
-Algemene reserve 14.527.446 11.748.093
-Bestemmingsreserves 30.469.608 30.738.626
-Reserves van het grondbedrijf 2.143.823 1.890.358
-Gerealiseerde resultaat 374.731- 281.974
9. Voorzieningen 6.356.663 7.999.973
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.185.887 2.896.989
-Egalisatievoorzieningen 1.725.192 1.417.824
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 2.445.585 3.685.159
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 3.183.583 8.727.095
-Onderhandse leningen van binnenl banken en overige financiële instellingen 3.075.000 7.750.000
-Waarborgsommen 108.583 977.095
Totaal vaste passiva 56.306.392 61.386.119
Vlottende passiva
11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 9.818.003 9.681.906
-Overige kasgeldleningen 4.000.000 7.250.000
-Banksaldi 952.821 -
-Overige schulden 4.865.182 2.431.906
12. Overlopende passiva 5.433.337 8.481.840
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 1.584.015 6.585.646
-De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 3.648.500 1.653.331
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 200.822 242.862
Totaal vlottende passiva 15.251.340 18.163.746
Totaal - generaal 71.557.732 79.549.865
Gewaarborgde geldleningen 3.962 3.622
Garantstellingen 116.779 110.104