Toelichting overzicht van baten en lasten

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De rekening van baten en lasten (resultaat) als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten over een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo programma’s één tot en met zes plus algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal een bestemming via reserves worden gegeven aan dit resultaat. De uitgaven ten laste van voorzieningen lopen niet via de exploitatie. Een uitzondering hierop is de dotatie (toevoeging) aan de voorziening. Dit loopt via de exploitatie van de programma’s.

Onderstaande tabel is de rekening van baten en lasten. Op basis hiervan worden per programma de financiële verschillen verklaard (zie Analyse begrotingsafwijkingen), De algemene dekkingsmiddelen worden bij de programmaverantwoording toegelicht (zie Algemene dekkingsmiddelen).

Programma (in € 1.000) Realisatie 2019 Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 347 5.316- 4.969- 307 4.829- 4.522- 298 4.735- 4.437- 281 5.048- 4.767-
2 Openbare ruimte 3.938 9.465- 5.527- 3.766 9.245- 5.480- 5.873 10.514- 4.641- 5.638 10.738- 5.100-
3 Ruimte, wonen en economie 6.515 8.073- 1.558- 9.917 11.914- 1.996- 8.510 12.428- 3.919- 9.309 11.493- 2.185-
4 Sociaal domein 4.851 26.141- 21.290- 4.516 25.576- 21.060- 9.324 31.860- 22.536- 7.103 28.345- 21.242-
Subtotaal programma's 15.650 48.994- 33.344- 18.506 51.564- 33.058- 24.005 59.537- 35.533- 22.331 55.625- 33.294-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 4.431 463- 3.967 4.541 353- 4.189 4.541 341- 4.201 4.061 465- 3.596
Algemene uitkeringen 32.639 - 32.639 33.569 1- 33.569 34.214 1- 34.214 34.927 - 34.927
Dividend (beleggingen) 104 - 104 104 - 104 46 - 46 46 - 46
Saldo financieringsfunctie 14 149- 135- - 135- 135- - 135- 135- 31 153- 122-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 204 204 - 126- 126- - 108- 108- 77 168 245
Subtotaal alg. dekkingmiddelen 37.187 409- 36.778 38.214 614- 37.600 38.802 585- 38.217 39.143 450- 38.693
Overhead 8 7.525- 7.517- 7 7.405- 7.398- 52 7.835- 7.783- 151 7.656- 7.505-
Onvoorzien - - - - 5- 5- - 5- 5- - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 3- 3- - 3- 3- - 1- 1-
Saldo van baten en lasten 52.845 56.931- 4.086- 56.728 59.591- 2.863- 62.859 67.965- 5.105- 61.625 63.732- 2.107-
Beoogde toevoeging en en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 118 - 118 46 - 46 57 38- 19 57 38- 19
2 Openbare ruimte 1.609 452- 1.157 3.202 2.223- 979 3.950 3.279- 671 3.700 3.279- 421
3 Ruimte, wonen en economie 1.887 968- 919 987 692- 295 2.774 756- 2.018 1.597 880- 717
4 Sociaal domein 2.183 1.009- 1.174 1.108 271- 837 2.372 601- 1.771 1.797 573- 1.223
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 172 35- 137 459 - 459 1.153 563- 589 - - -
Overhead 306 100- 206 247 - 247 340 302- 38 298 290- 8
Subtotaal mutaties reserves 6.275 2.564- 3.711 6.049 3.186- 2.863 10.645 5.539- 5.105 7.450 5.060- 2.389
RESULTAAT 375- 0 0 282

Mutatie reserves

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves

De mutatie reserves betreffen:

Tabel 2 BL
Omschrijving Verschil Begroting Realisatie
2020 2020
961000 Algemene reserve -981.143 12.729.236 11.748.093
961007 Reserve Hondenoverlastbestrijding -25.648 25.648
962004 Res.verbetering infrastr.haven L Zwaluwe 184.271 0 184.271
962011 Reserve behoud gem. monumenten -64.167 64.167 0
962013 Reserve herziening bestemmingsplannen -51.355 51.355 0
962016 Reserve tijdelijke inhuur personeel** 116.698 0 116.698
962017 Reserve kapitaallasten 481.704 24.525.086 25.006.790
962019 Reserve claims voorgaande jaren 1.244.700 0 1.244.700
962020 Reserve POP 0 100.000 100.000
962022 Reserve Toerisme en recreatie -10.363 55.892 45.529
962032 Reserve impuls brede scholen combinatie 31.691 130.510 162.201
962034 Reserve duurzaamheid 50.386 0 50.386
962036 Reserve subsidies verenigingen -4.691 4.691 0
962037 Reserve kunst -8.770 66.998 58.228
962038 Reserve bestuursakkoord -16.498 822.031 805.533
962040 Reserve nazorg stortplaatsen Zvb./Bavel-Dorst -276.210 276.210 0
962042 Bestem.res. Landschappelijke Inpassing 9.770 0 9.770
962043 Reserve samen investeren in Drimmelen 313.228 1.186.200 1.499.428
962045 Reserve onderhoud sportparken -299.408 299.408 0
962046 Reserve speelruimte -50.301 50.301 0
962054 Reserve samen aan de slag 25.118 75.604 100.722
962056 Reserve herstel kunstwerken havens -42.386 100.000 57.614
962058 Reserve toegankelijkheid 100.859 0 100.859
962059 Reserve comp. erfpachtinkomsten 0 540.000 540.000
962060 Reserve kwaliteitsverb.buitenrmt hav.Drimmelen 73.895 0 73.895
962061 Reserve Drimmelen op de kaart -102.612 250.000 147.388
962062 Reserve Hartveilige gemeente -33.196 33.196 0
962063 Reserve groenaanleg 334.615 0 334.615
962064 Reserve inclusie 100.000 0 100.000
963000 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf -260.491 1.749.014 1.488.523
963001 Reserve opslag grote werken -55.112 136.715 81.603
963003 Reserve groenaanleg -32.554 32.554 0
963004 Reserve ruimtelijke ontwikkelingen 81.179 239.053 320.232
Totale afwijkingen 833.208 43.543.869 44.377.077

Belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) worden hieronder toegelicht:

Algemene Reserve
Het verschil van € 981.143 wordt mede veroorzaakt door:
• ZLM Tour € 25.000 (prg. 2);
• Warmtevisie € 75.000 (prg. 3);
• VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) € 30.000 (prg. 3);
• Omgevingswet € 429.175 (prg. 3);
• Project Dorpshart € 250.000 (prg. 3);
• Afwikkeling Jutzt € 118.600 (prg. 4);

De toelichtingen op deze reserve mutaties zijn opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen.

Reserve Kapitaallasten
Van een 64-tal investeringen worden de kapitaallasten momenteel gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Bij reeds in gebruik genomen investeringen liggen de kapitaallasten vast, maar bij nog lopende investeringen zijn de kapitaallasten afhankelijk van de voortgang van de investering waardoor ook de onttrekking kan afwijken van de begroting.

Reserve Samen Investeren in Drimmelen
De lagere onttrekking uit de reserve wordt veroorzaakt door onder uitputting / vertraagde uitvoering van diverse projecten zoals Biesboschjaar, Vuelta/ZLM tour, Geluk e.d.
De toelichting op deze reserve is opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 2 en overhead).
Tegenover deze lagere onttrekkingen staat ook een hogere onttrekking dan begroot. Dit betreft een bijdrage van € 21.750 aan VV Zwaluwe t.b.v. kleedaccommodatie o.b.v. de 1/3 regeling. De gemeenteraad heeft in 2019 besloten om de vereniging o.b.v. de 1/3 regeling te subsidiëren en de kosten te dekken uit de reserve. Omdat de accommodatie in 2019 nog niet was afgerond vond de financiële afrekening pas in het najaar van 2020 plaats na de Najaarsnota waardoor de begroting hierop niet meer kon worden aangepast.

Reserve Groenaanleg
De toelichting op deze reserve is opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 2).

Reserve verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe, Reserve toerisme en recreatie, Reserve duurzaamheid.
Reserve Drimmelen op de kaart, Reserve Duurzaamheid en Reserve Budgetoverheveling
De toelichting op deze reserves zijn opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 3).

Reserve Impuls Brede scholen combinatie
In december 2018 is besloten deze reserve gedeeltelijk in zetten voor projecten i.h.k.v. het gezondheidsbeleid. Diverse programma’s konden in 2020 vanwege COVID geen doorgang vinden waardoor de kosten € 30.000 lager waren en de onttrekking uit deze reserve ook. In december 2018 is besloten deze reserve gedeeltelijk in zetten voor projecten i.h.k.v. het gezondheidsbeleid. Diverse programma’s konden in 2020 vanwege COVID geen doorgang vinden waardoor de kosten ca. € 30.000 lager waren en de onttrekking uit deze reserve ook.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de volgende. Vanwege corona zijn een aantal alcohol en drugspreventie activiteiten, die in 2020 gepland stonden, niet doorgegaan. Hierdoor blijft er incidenteel € 4.200 over.
In 2020 konden scholen in de gemeente Drimmelen een subsidie van € 3.000 per school aanvragen voor deelname aan ‘Gezonde School’ traject. Eén school (Stuifhoekschool Made) heeft een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. De gemeente had voor vier scholen een subsidie begroot. Incidenteel voordeel is € 9.000.
In samenwerking met Dongemond College en Surplus is een naschools sport- en beweegaanbod gestart. Dit traject is vanwege corona later en in kleine vorm gestart. Hierdoor is er incidenteel € 6.000 minder uitgegeven
In 2019 is het beweegprogramma overgewicht, in samenwerking met Surplus, Zorroo, fysio Jau en de gemeente Drimmelen ontwikkeld. In 2020 is het programma, vanwege corona, tijdelijk stilgelegd. Hierdoor valt de bijdrage van Drimmelen aan het programma incidenteel lager uit.
Verenigingen uit de gemeente Drimmelen konden in 2020 een subsidie voor Rookvrije Generatie (€ 250) en Gezonde Sportkantine (€ 500) aanvragen. Voor deze subsidies was € 10.000 begroot. Er is voor € 1.500 aan subsidies verstrekt. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 8.500.

Reserve Bestuursakkoord
De onttrekking was lager; grotendeels doordat de middelen voor de uitvoering Taskforce Jeugdzorg in 2020 nog niet zijn aangesproken. Het opstarten van de taskforce was mogelijk binnen het reguliere werk van de beleidsmedewerkers jeugd. Voor 2021 zullen deze middelen ingezet gaan worden aangezien uitvoering niet haalbaar is binnen de reguliere werkzaamheden. Daarnaast was de onttrekking lager vanwege de vervallen opleidingskosten manager CJG (€ 37.000) en waren de kosten van de afwikkeling van Jutzt lager in 2020 (€ 38.000). Hiervoor was ook een onttrekking uit de Algemene Reserve geraamd die ook niet is ingezet in 2020.
Tegenover deze lagere onttrekkingen staat ook een hogere onttrekking dan begroot. Dit betreft de subsidie van € 75.000 voor de Beweegroute Terheijden waarvan de kosten en de onttrekking uit de reserve in 2019 waren geraamd. Deze is i.p.v. in 2019 in november 2020 aan SOVAK uitbetaald.

Reserve Toegankelijkheid/Inclusie
De reserve Toegankelijkheid wordt ingezet voor de uitvoering van de subsidie Kom binnen! Verenigingen in de gemeente kunnen een beroep doen op deze subsidie om de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten. In 2020 is € 40.000 subsidie uitgekeerd aan verenigingen. Dit bedrag ligt lager dan verwacht, omdat verenigingen vanwege Corona andere prioriteiten hadden. Het resterende bedrag van de reserve Toegankelijkheid wordt meegenomen naar 2021 en zal worden ingezet voor nieuwe subsidieaanvragen voor de subsidie KomBinnen!.
De projectleider Inclusie is niet in 2020 maar in januari 2021 gestart waardoor de hiervoor bij de Najaarsnota 2020 beschikbaar gestelde middelen in de reserve Inclusie beschikbaar blijven voor inzet in 2021.

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf, reserve Bovenwijkse voorzieningen en reserve Ruimtelijke ontwikkelingen
De toelichting op deze reserves zijn opgenomen in paragraaf G. Grondbeleid.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In principe zijn mutaties in reserves incidenteel tenzij er redenen zijn om deze structureel te ramen.
In onderstaande tabel worden de geraamde en werkelijke structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.

Tabel 3 BL
Omschrijving Werkelijk 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020
Structurele vermeerderingen
Reserve kapitaallasten 650.000 2.930.800
Totaal vermeerderingen 650.000 0 2.930.800
Structurele verminderingen
Reserve kapitaallasten 996.520 1.318.776 1.165.134
Totaal verminderingen 996.520 1.318.776 1.165.134

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

De Commissie BBV heeft op 30 augustus 2018 haar notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” vastgesteld. De Commissie geeft in haar notitie aan dat structurele baten en lasten de regel zijn en incidentele baten en lasten de uitzondering. In haar notitie doet de Commissie de stellige uitspraak dat voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten een nadere toelichting is vereist.
Verder adviseert de Commissie BBV om in de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht incidentele lasten en baten. En om het structureel begrotingssaldo te presenteren conform een door de Commissie voorgesteld model.
Drimmelen respecteert de stellige uitspraak en neemt beide adviezen van de Commissie over.

Het overzicht wordt bij de jaarrekening gebruikt als hulpmiddel voor de beoordeling van de financiële positie, maar heeft geen directe gevolgen voor de wijze van toezicht.

Tabel 4 BL
Incidentele baten (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020
Programma 1. Burger en bestuur - - 28
Programma 2. Openbare ruimte 570 686 270
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 5.551 6.286 6.269
Programma 4. Sociaal domein 3.218 6.612 535
Algemene dekkingsmiddelen 77 - 80
Overhead/Bedrijfsvoering 135 135 -
Totaal baten 9.551 13.719 7.182
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020
Programma 1. Burger en bestuur - - 106
Programma 2. Openbare ruimte 140 345 70
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 4.281 5.057 6.015
Programma 4. Sociaal domein 2.581 6.145 555
Algemene dekkingsmiddelen 546 - -
Overhead/Bedrijfsvoering 258 249 228
Totaal lasten 7.807 11.797 6.974
Saldo 1.744 1.922 208
Tabel 5 BL
Presentatie structureel rekeningsaldo 2020
Saldo baten en lasten -2.107.095
Toevoegingen en onttrekking aan reserves 2.389.069
Jaarrekeningsaldo na bestemming 281.974
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 1.744.448
Structureel jaarrekeningsaldo -1.462.474

Het werkelijk resultaat over 2020 bedraagt € 281.974 positief (zie onderdeel “Exploitatiesaldo en resultaatbestemming”). De incidentele baten en lasten zijn per saldo € 1.744.448 positief: hogere incidentele baten dan lasten. Het structureel resultaat (werkelijk resultaat gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten) is daardoor € 1.462.474 negatief.

Tabel Incidentele baten

Terug naar navigatie - Tabel Incidentele baten
Incidentele baten
Programma 1. Burger en bestuur (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Reserve Samen aan de slag t.b.v. Samen aan de slag. Zie lasten - - 25 Begroting 2019
Diverse (< € 25.000) - - 3
Totaal Programma 1. - - 28
Programma 2. Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
2.1 Reserve SID: verkeersveiligheid (amendement 2) 30 30 30 Kadernota 2020
2.2 Algemene reserve / reserve SID: verkeersoverlast, handhaving, comm. o.a. Gaete en Loonsedijk 50 50 21 Begroting 2019
2.3 Algemene reserve: Vuelta (verkeersmaatregelen) (zie ook lasten) - - 50 Kadernota 2020 / Najaarsnota 2020
2.3 Algemene reserve: ZLM-tour (zie ook lasten) - 25 - Najaarsnota 2020
2.4 Algemene reserve: herstel vijver kunstwerk Den Deel 25 25 25 Kadernota 2020
2.5 Reserve herstel kunstwerken havens: herstel civiele kunstwerken haven Terheijden - 58 58 Begroting 2019
2.6 Reserve bovenwijkse voorzieningen: parkeerdrukmeting alle kernen 17 20 20 Kadernota 2020
2.7 Reserve groenaanleg: realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel (zie ook lasten) - 20 20 Begroting 2019
2.8 Reserve groenaanleg: stimuleringskader groen blauwe diensten - 10 10 Begroting 2019
2.9 Reserve Speelruimte: vrijval reserve 53 53 37 Begroting / Voorjaarsnota 2020
2.10 Reserve SID: verkeersonderzoek 18 18 - Voorjaarsnota 2020
2.11 Reserve bovenwijkse voorzieningen: parkeervoorzieningen 28 28 - Voorjaarsnota 2020
2.12 Reserve bovenwijkse voorzieningen: verkeersveiligheid 35 35 - Voorjaarsnota 2020
2.13 Reserve claims (budgetoverheveling): Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 23 23 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Verkeersveiligheid: versmalling Groenendijk 10 10 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Onderhoud wegen 122 122 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Bermen: kansenkaart Bijenlandschap West-Brabant 5 5 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Snoeien bomen Terheijden en Wagenberg 61 61 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Aankoop gronden Zoutendijk 95 95 - Budgetoverheveling 2019
Totaal Programma 2. 570 686 270
Programma 3. Ruimte, wonen en economie (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
3.1 Actief grondbeleid: verhaalde kosten bouw/woonrijp maken (zie lasten) 433 227 1.643 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Faciliterend grondbeleid Wro/Bro (raadsbesl., ovk.): verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 2.370 2.634 3.202 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesl., geen ovk.): verhaalde kosten advies /onderzoek / uren 271 312 493 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: actief grondbeleid (winst/verliesneming) 7 6 6 Begroting 2020
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: facilitair grondbeleid (winst/verliesneming) 5 17 17 Begroting 2020
3.2 Algemene reserve: omgevingswet (implementatiekosten) (zie lasten) 230 659 560 Kadernota 2020 / Voorjaarsnota 2020
3.3 Algemene reserve: Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) (zie lasten) - 30 30 Kadernota 2020
3.4 Algemene reserve: warmtevisie (zie lasten) - 75 75 Kadernota 2020
3.5 Algemene reserve: beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 75 75 - Kadernota 2020
3.6 Algemene reserve: beleidsmedewerker energietransitie 80 80 - Kadernota 2020
3.7 Algemene reserve: Seabin (motie) - 8 8 Begroting 2020 amendement
3.8 Reserve SID: economische zaken: MVO-prijs (alternatief) - - 15 Begroting 2020 / Voorjaarsnota
3.8 Reserve SID: economische zaken: MVO-prijs (alternatief) - 15 15 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
3.9 Reserve Drimmelen op de kaart : inhuur personeel en ov. kosten tbv diverse eenmalige proj. (zie lasten) 103 150 125 Amendement / Voorjaarsnota 2020
3.10 Reserve SID: Biesboschjaar - 18 Voorjaarsnota 2020
3.11 Reserve SID: Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen - 10 10 Begroting 2020
3.12 Reserve Behoud gemeentelijke monumenten (vrijval) 76 76 - Voorjaarsnota 2020
3.13 Reserve Herziening bestemmingsplannen: inzet beginstand reserve (opheffen) 56 56 - Voorjaarsnota 2020
3.14 Algemene reserve: Sociaal cultureel dorpshart Made (projectkosten) - 250 - Voorjaarsnota 2020
3.15 Reserve Nazorg stortplaats Zevenbergen (zie lasten) 276 276 - Voorjaarsnota 2020
3.16 Reserve Duurzaamheid (energietransisitie) 107 158 - Voorjaarsnota 2020
3.17 Reserve Toerisme en recreatie 15 40 - Voorjaarsnota 2020
3.18 Reserve Toerisme en recreatie: Bewegwijzering toeristische trekpleisters kernen - 10 10 Voorjaarsnota 2020
3.19 Reserve Toerisme en recreatie: Promotiefilm Drimmelen - 10 10 Voorjaarsnota 2020
3.20 Reserve Verbetering toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe 49 233 - Voorjaarsnota 2020
3.21 Reserve Compensatie erfpachtopbrengsten 30 30 30 Begroting 2020
3.22 Land- en tuinbouwgronden: verkoopopbrengst (zie lasten) 592 303 - Voorjaarsnota 2020 / Najaarsnota 2020
3.23 Overige grondzaken: verkoopopbrengst reststroken / water (zie lasten) 526 277 20 Voorjaarsnota 2020 / Najaarsnota 2020
3.24 Reserve claims (budgetoverheveling): advieskosten ruimtelijke projecten 60 60 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): criterium gebruiksoppervlakte 108 108 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): inhuur uitvoering reststroken 35 35 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): project omgevingswet 50 50 - Budgetoverheveling 2019
Totaal Programma 3. 5.551 6.286 6.269
Programma 4. Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Onttrekking reserve Bestuursakkoord i.v.m. gezinshuizen. Zie uitgaven. - - 300 VJN 2019
Onttrekking reserve buitensport tbv groot onderhoud. Zie uitgaven - - 109 Begroting 2019
Dekking leerplicht uit RMC gelden; restant middelen vallen in 2020 vrij. - - 30 Begroting 2019
4.1 Reserve impuls brede scholen: incidentele kosten gezondheidsbeleid (zie lasten) 17 47 47 RV december 2018
4.2 Reserve Bestuursakkoord Taskforce Jeugd (zie lasten) - 250 Voorjaarsnota 2020
4.3 Rijksvergoeding TOZO (zie lasten) 2.270 5.138 - Voorjaarsnota 2020/NJN 2020
4.4 Reserve Bestuursakkoord Frictiekosten CJG (zie lasten) - 37 - Voorjaarsnota 2020
4.5 Reserve Toegankelijkheid (zie lasten) 40 141 Voorjaarsnota 2020
4.6 Vrijval reserve Kunst 71 71 - Voorjaarsnota 2020
4.7 Algemene Reserve:Afwikkeling Jutzt (zie lasten) 123 280 Voorjaarsnota 2020/NJN 2020
4.8 Reserve Bestuursakkoord (Beweegroute) 75 - -
4.9 Res Hartveilige gemeente (zie lasten) 33 33 NJN 2020
4.10 Reserve SID (1/3 regeling) 22 - -
4.11 Reserve bestuursakkoord: pilot algemene voorziening 49 49 49
4.12 Vrijval reserve sportparken 447 447 - Voorjaarsnota 2020
4.13 Reserve Budgetoverheveling minimabeleid 44 44 - RV Budgetoverheveling 2019
Diverse (< € 25.000) 29 78 -
Totaal Programma 4. 3.218 6.612 535
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Halve afschrijving 1e jaar van afschrijven, muv tariefsgebonden produkten 80 Begroting 2020
A.1 Correctie btw boeking voorgaande jaren 77
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 77 - 80
Overhead/Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Onttrekking Algemene reserve t.b.v. gelukscoordinator (zie uitgaven) - - 52 Kadernota 2020
Onttrekking Algemene reserve t.b.v. nieuw functieboek (zie uitgaven) - - 50 Kadernota 2020
Onttrekkking reserve Samen investeren in Drimmelen t.b.v. project Geluk (zie uitgaven) - - 25 Coalitieakkoord
O.1 Reserve Budgetoverheveling optimaliseren basisreg.WOZ/BAG 35 35 RV Budgetoverheveling 2019
Reserve Budgetoverheveling optimaliseren basisreg.WOZ/BAG 10 10 RV Budgetoverheveling 2019
Reserve Budgetoverheveling dig.papieren archief 2013-2017 90 90 RV Budgetoverheveling 2019
Totaal Bedrijfsvoering 135 135 127

Tabel Incidentele lasten

Terug naar navigatie - Tabel Incidentele lasten
Incidentele lasten
Programma 1. Burger en bestuur (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Samen aan de slag ; kosten tijdelijke regeling, dekking uit reserve - - 25 Begroting 2019
Tijdelijke formatie-uitbreiding Openbare orde en veiligheid (36 uur) - - 78 Begroting 2019/VJN 2019
Diverse (< € 25.000) - - 3
Totaal Programma 1. - - 106
Programma 2. Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
2.3 Algemene reserve: Vuelta (verkeersmaatregelen) - - 50 Kadernota 2020 / Najaarsnota 2020
2.3 Algemene reserve: ZLM-tour - 25 - Najaarsnota 2020
2.7 Reserve groenaanleg: realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel - 20 20 Begroting 2019
2.13 Reserve claims (budgetoverheveling): Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 10 7 - Budgetoverheveling 2019 / 2020
Reserve claims (budgetoverheveling): Verkeersveiligheid: versmalling Groenendijk 19 10 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Onderhoud wegen 107 122 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Bermen: kansenkaart Bijenlandschap West-Brabant 5 5 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Snoeien bomen Terheijden en Wagenberg - 61 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Aankoop gronden Zoutendijk - 95 - Budgetoverheveling 2019
Totaal Programma 2. 140 345 70
Programma 3. Ruimte, wonen en economie (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
3.1 Actief grondbeleid: verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 389 209 1.254 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Faciliterend grondbeleid Wro/Bro (raadsbesl., ovk.): verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 1.978 2.437 2.919 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesl., geen ovk.): verhaalde kosten advies /onderzoek / uren 323 435 364 Begroting 2020
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: actief grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) - 17 357 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Reserve ruimtelijke ontwikkingen: actief grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) - - 32 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Reserve ruimtelijke ontwikkingen: facilitair grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) 349 131 243 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
Reserve groenaanleg: facilitair grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) - - 25 Begroting 2020 / Najaarsnota 2020
3.2 Algemene reserve: omgevingswet (zie baten) 230 659 560 Kadernota 2020 / Voorjaarsnota 2020
3.3 Algemene reserve: Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) - 30 30 Kadernota 2020
3.4 Algemene reserve: warmtevisie - 75 75 Kadernota 2020
3.9 Reserve Drimmelen op de kaart : inhuur personeel en ov. kosten tbv diverse eenmalige proj. (zie baten) 103 150 125 Amendement / Voorjaarsnota 2020
3.15 Reserve Nazorg stortplaats Zevenbergen (zie baten) 276 276 - Voorjaarsnota 2020
3.22 Land- /tuinbouwgronden: kosten verkoop 9 10 - Voorjaarsnota 2020 / Najaarsnota 2020
3.23 Overige grondzaken: kosten verkoop reststroken / water (schadeloosstelling pacht / inhaalafschrijving) 373 375 32 Voorjaarsnota 2020 / Najaarsnota 2020
3.24 Reserve claims (budgetoverheveling): Advieskosten ruimtelijke projecten 60 60 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Criterium gebruiksoppervlakte 108 108 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Inhuur personeel voor uitvoering beleid reststroken 35 35 - Budgetoverheveling 2019
Reserve claims (budgetoverheveling): Project omgevingswet 50 50 - Budgetoverheveling 2019
Totaal Programma 3. 4.281 5.057 6.015
Programma 4. Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Groot onderhoud sportparken (reserve Buitensport) - - 109 Begroting 2019
Jeugdhulp gezinshuizen (reserve Bestuursakkoord) - - 300 Begroting 2019
4.1 Projectmatige kosten gezondheidsbeleid. 17 47 47 RV december 2018
4.2 Taskforce Jeugd - 250 - Voorjaarsnota 2020/NJn 2020
4.3 Kosten TOZO 2.075 5.138 - Voorjaarsnota 2020
4.4 Frictiekosten CJG - 37 - Voorjaarsnota 2020
4.5 Projecten Toegankelijkheid tm 2021 40 141 - Voorjaarsnota 2020
4.6 Reserve Kunst 70 70 - NJN 2020
4.7 Afwikkeling Jutzt 123 280 Voorjaarsnota 2020/NJN 2020
4.8 Beweegroute 75 - -
4.9 AED netwerk (Res Hartveilige gemeente) 33 33 - NJN 2020
4.10 1/3 Regeling sportaccomodaties 22 - -
4.11 Pilot Algemene voorziening 49 - 49 Begroting 2019
4.13 Budgetoverheveling minimabeleid 41 44 - RV Budgetoverheveling 2019
Diverse (< € 25.000) 37 107 50
Totaal Programma 4. 2.581 6.145 555
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
A2 Afboeking precario 546
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 546 - -
Overhead/Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Bijgestelde begroting Begroting 2020 Besluitvorming
Formatie-uitbreiding communicatie (20 uur). Betreft tijdelijke uitbreiding. - - 40 Begroting 2019
Tijdelijke formatie-uitbreiding webcare (20 uur). Betreft tijdelijke uitbreiding. - - 31 Begroting 2019
Gelukscoordinator t.b.v. begeleiding 'Geluksprojecten'. Dekking uit Algemene reserve - - 52 Kadernota 2020
Nieuw functieboek. Betreffen kosten actualiseren functieboek (Algemene reserve.) - - 50 Kadernota 2020
Intensivering communicatie. Tijdelijk budget - - 25 Begroting 2019
O.2 Voorziening boven formatief 252 199 - Voorjaarsnota 2020
O.3 Automatisering: bestandsoptimalisatie basisregistraties 25 Voorjaarsnota 2020
Diverse (< € 25.000) 7 25 30
Totaal Bedrijfsvoering 258 249 228

Toelichting incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lasten

Programma 2. Openbare ruimte
2.13 Budgetoverheveling 2019 (reserve claims)
Deze kosten zijn het gevolg van de besluitvorming over budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en zijn daardoor incidenteel van aard. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve claims.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie
3.1 Grondbeleid
Grondbeleid gaat om kaders voor en om uitvoering van ruimtelijke initiatieven. Gemeente Drimmelen heeft hoofdzakelijk faciliterende initiatieven/projecten, daarnaast zijn maar enkele actieve initiatieven/projecten.
De uitgaven / inkomsten vanuit deze ruimtelijke initiatieven zijn ten alle tijden incidenteel. De ruimtelijke initiatieven kunnen wel een looptijd hebben van meerdere opeenvolgende jaren.

3.2 Omgevingswet
De Omgevingswet wordt gezien als een van de grootste stelselwijzigingen sinds de komst van de Grondwet. De wet betreft een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte om samen met inwoners en bedrijven integrale keuzes te maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het motto is: ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. De wet leidt tot een andere manier van werken: integraal, gebiedsgericht, samenwerking in de regio met de ketenpartners en samenwerking lokaal met bedrijven en inwoners. Daarbij staat het eigen initiatief centraal in plaats van ‘mag het wel?’. De gemeente krijgt een andere rol: meer ondersteunend en uitgaan van vertrouwen.

Hierop moet de gemeentelijke organisatie worden ingericht. In ieder geval qua manier van werken. Maar de Omgevingswet heeft niet alleen gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor het gemeentebestuur (rolverdeling raad/college), inwoners, bedrijven en ketenpartners (zoals waterschap en GGD). Daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan over hoe de Omgevingswet wordt ingevoerd en welke ambities men daarbij heeft.

Tegelijkertijd moet met digitalisering een forse slag worden gemaakt. Initiatiefnemers moeten snel digitaal kunnen beschikken over de juiste informatie en over de regels die gelden in hun leefomgeving.

De invoering van de Omgevingswet is dus veel meer dan een ‘simpele’ bundeling van wetten. Daarom wordt deze wet via een project ingevoerd. In de begroting is voor de invoering een bedrag opgenomen van € 560.000 voor 2020 (primaire begroting), overschot 2019 € 98.691 en € 130.000 voor 2021 opgevoerd.

Deze bedragen zijn incidentele kosten. Dit is budget om de Omgevingswet in te voeren, zodat we de wet, zodra deze in werking treedt, kunnen uitvoeren volgens de regels en in de geest van de wet. De budgetten worden ingezet voor:
• Opstellen omgevingsvisie: eind 2020 is er een vastgestelde omgevingsvisie;
• Omgevingsplan:
o Doornemen bruidsschat, bestemmingsplannen en eigen regels;
o Opstellen transitieplan om het tijdelijk omgevingsplan om te zetten in een definitief omgevingsplan;
• Aanpassen werkprocessen, inrichten organisatie en opleidingen (inhoud + anders werken);
• Handreiking participatie;
• Aanpassen legesverordening, samenwerkingsafspraken maken met ketenpartners en afsluiten nieuwe financiële arrangementen met betreffende partners;
• Input leveren op producten van andere overheden;
• Communicatie-activiteiten voor organisatie, gemeentebestuur, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ketenpartners;
• Aansluiting op en testen van Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie Squit20/20 (VTH-systeem: vergunningverlening, toezicht en handhaving), Tercera (planvorming + toepasbare regels), ontwikkelen vragenbomen en vergunningcheck (toepasbare regels) voor gemeentelijke topactiviteiten koppelingen en dergelijke.
Al deze activiteiten zijn gericht op een optimale invoering van de Omgevingswet en zijn ook afgerond op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 

3.9 Reserve Drimmelen op de kaart: inhuur personeel en overige kosten t.b.v. diverse eenmalige projecten
Deze bestemmingsreserve is bij Voorjaarsnota 2019 ingesteld ten behoeve van incidentele inhuur voor capaciteit op recreatie en toerisme van 2019 tot en met 2021. Het is bedoeld om een impuls te geven aan de samenwerking en contacten tussen gemeente en ondernemers op het gebied van vrijetijdseconomie en een aantal grote evenementen die op stapel staan zoals: de doorkomst Vuelta in 2020, viering van 600 jaar Sint Elisabethvloed (2021) en 75 jaar bevrijding (2020). Het capaciteitstekort wordt hiermee voor 2 jaar incidenteel aangevuld.

3.22 Land- en tuinbouwgronden / 3.23 Overige grondzaken
Dit betreffen de kosten en opbrengsten van de diverse grondverkopen reststroken en land- en tuinbouwgronden (incidenteel).
Zie voor een inhoudelijke toelichting onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 3.)

3.24 Budgetoverheveling 2019 (reserve claims)
Deze kosten zijn het gevolg van de besluitvorming over budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en zijn daardoor incidenteel van aard. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve claims.

Programma 4. Sociaal Domein
4.1 Projectmatige kosten gezondheidsbeleid
De gemeenteraad heeft de nota Lokaal gezondheidsbeleid van gemeente Drimmelen vastgesteld. In dit plan zijn incidentele uitgaven opgenomen met als dekking de reserve impuls brede scholen. Het betreffen eenmalige subsidies met een kortlopend karakter.

4.2 Taskforce Jeugd
In 2020 is de Taskforce Jeugd ingesteld om maatregelen te nemen waardoor we de kosten Jeugdzorg beter kunnen beheersen. De eenmalige kosten worden gedekt door de reserve Bestuursakkoord. Het opstarten van de taskforce was mogelijk binnen het reguliere werk van de beleidsmedewerkers jeugd. Voor 2021 zullen deze middelen ingezet gaan worden aangezien uitvoering niet haalbaar is binnen de reguliere werkzaamheden.

4.3. Kosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
De voor de gemeente financieel meest omvangrijke regeling die in 2020 van kracht is geworden als gevolg van de Coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Gezien het tijdelijke karakter worden de inkomsten en uitgaven als incidenteel beschouwd.

4.5 Projecten Toegankelijkheid
De reserve Toegankelijkheid wordt ingezet voor de uitvoering van de tijdelijke subsidieregeling KomBinnen!(t/m 2021). Verenigingen in de gemeente kunnen een beroep doen op deze subsidie om de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten. Gezien tijdelijke karakter van de regeling wordt de kosten als incidenteel beschouwd.

4.6 Reserve Kunst
De onderhoudsreserve Kunst is in 2020 opgeheven. Het onderhoud is opgenomen in de exploitatie. De vrijval wordt als incidenteel gezien. In 2020 is besloten een nieuwe reserve te vormen voor incidenteel aan te schaffen nieuwe kunstwerken. De vorming van deze reserve en de onttrekkingen hieruit worden tevens als incidenteel gezien.

4.7 Afwikkeling Juzt
Voor de afwikkeling van Jeugdzorgorganisatie Jutzt is een bedrag van in totaal € 280.000 begroot. De projectkosten en de kosten van de afwikkeling bedragen in 2020 ruim € 123.000.

4.8 Beweegroute
Betreft een eenmalige subsidie
In 2016 en 2017 is de KoersKaart gespeeld. Voor het ondersteunen en/of uitvoeren van ideeën vanuit de KoersKaart en voor projecten over de Inclusieve Samenleving heeft de gemeenteraad eenmalig een budget toegekend vanuit de reserve Bestuursakkoord van € 150.000. Met deze subsidieregeling zijn enkele projecten gefinancierd waarvan de Koerskaart de laatste is. De kosten en de onttrekking uit de reserve worden als incidenteel beschouwd.

4.9 AED-netwerk (Reserve Hartveilige gemeente)
Incidentele bijdrage aan nieuw beleidsplan Hartveilige Gemeente voor 2020 en 2021. Bijdrage is bedoeld voor verstrekken van eenmalige aan inwoners, bedrijven en verenigingen voor aanschaf AED, buitenkast en aangaan van onderhoudscontract.

4.10 1/3 regeling sportaccommodaties
Op basis van de 1/3 regeling draagt de gemeente eenmalig maximaal 1/3 bij aan de kleedaccommodatie van een voetbalvereniging. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen. De eenmalige subsidie en de onttrekking uit de reserve worden als incidenteel beschouwd.

4.11 Pilot Algemene Voorziening
Het college heeft op 28 mei 2019 ingestemd met het starten van een pilot voor een algemene voorziening voor dagbesteding (Huiskamers) in Terheijden en Lage Zwaluwe. De pilot duurde 1,5 jaar en is gestart in het laatste kwartaal van 2019.

4.12 Vrijval reserve sportparken
Het onderhoud van de sportparken is ondergebracht in de exploitatie en zijn er vervangingsinvesteringen opgenomen in de investeringsprognose waardoor de reserve kan vrijvallen.

4.13 Budgetoverheveling Minimabeleid
Deze kosten zijn het gevolg van de besluitvorming over budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en zijn daardoor incidenteel van aard. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve claims.  De gemaakt kosten hadden betrekking op de bibliotheekabonnementen, de andere bijbehorende acties uit het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening en monitoring effecten van het beleid zijn en of er sprake is van wel/geen armoedeval

Algemene dekkingsmiddelen
A.1 Correctie BTW boeking voorgaande jaren
De incidentele baten & lasten bevat de suppleties van 2016 t/m 2019 van terug te betalen gecompenseerde btw. Deze suppleties zijn ontstaan naar aanleiding van een wijziging in de btw positie voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, de belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de gemeente een dienst tegen vergoeding verleent die onderworpen is aan de heffing van btw.

Op de btw-balansrekeningen is in de loop der jaren een saldo ontstaan door o.a. niet juiste administratieve verwerking. Hier staan echter geen vorderingen of te betalen bedragen aan omzetbelasting tegenover. Verschuldigde en te ontvangen bedragen zijn verwerkt als crediteur en debiteur. Om vanaf 2021 met een zuivere administratie te werken zijn de saldi afgeboekt. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 11.000.

A.2 Afboeking precario
De gemeente Drimmelen heeft vanaf 2017 precarioheffingen aan Enexis opgelegd. Enexis betwistte die heffingen. Na een juridische procedure ligt er sinds maart 2021 een vaststellingsovereenkomst voor waarover wederzijds ambtelijke overeenstemming bestaat. In die overeenkomst doet Drimmelen afstand van het totaal van de precarioheffingen ad ca. 0,6 mio.

Overhead / Bedrijfsvoering
O.1 Budgetoverheveling 2019 (reserve claims)
Deze kosten zijn het gevolg van de besluitvorming over budgetoverheveling van 2019 naar 2020 en zijn daardoor incidenteel van aard. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve claims.

O.2 Voorziening boven formatief
Een medewerker is arbeidsongeschikt geworden. Het verzuimtraject in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter loopt af op de datum van bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in 2021. Met de medewerker is vrijstelling van werk tot de datum van bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd overeengekomen. In 2020 moeten we daarom al de kosten nemen die we normaliter in 2021 zouden hebben.
Daarnaast worden twee medewerkers de komende tijd via een van werk naar werk traject begeleid naar ander werk buiten de organisatie. Voor deze incidentele kosten is een voorziening gevormd waardoor deze kosten ook niet meer op 2021 drukken.

O.3 Automatisering bestandsoptimalisatie basisregistraties
Incidentele inhuur voor de aanpassing van de gebruiksoppervlakte van m³ naar m².