F. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente in haar samenwerking met verbonden partijen.

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het maken van afspraken over de prestaties die een verbonden partij levert. Met als juridisch kader de Wet gemeenschappelijke regelingen en de regionale nota verbonden partijen.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Wijziging Wgr

In het regeerakkoord is afgesproken dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren en gemeenteraden in staat te stellen hun controlerende rol beter uit te voeren. De ministerraad heeft daarom op 10 januari 2020 ingestemd met een wijziging van de Wgr. Op 16 december 2020 heeft het ministerie van BZK de nota van wijziging van de wet aan de Tweede Kamer aangeboden.

De wijziging houdt verschillende maatregelen in die de betrokkenheid van raadsleden in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling en de inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren.

De voorgenomen maatregelen onderscheiden zich in drie categorieën:
• Versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen
• Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden
• Verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling.

Het college zal de gemeenteraad begin 2021 per brief op de hoogte brengen van de aanstaande wijziging van de Wgr.  De nieuwe Wgr zal vermoedelijk op 1 januari 2022 inwerkingtreden. Uit het in de wetswijziging behorend overgangsrecht blijkt vooralsnog de verplichting om alle bestaande gemeenschappelijke regelingen binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet hiermee in overeenstemming te hebben gebracht.

Register Wgr

De Wgr verplicht colleges om een register bij te houden van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. In het register worden de deelnemers, de wettelijke voorschriften, de overgedragen bevoegdheden, adres en vestigingsplaats van de regeling en het type regeling (openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan) opgenomen.

Het college zal in het voorjaar van 2021 een geactualiseerde versie van haar register Wgr aan het ministerie van BZK aanbieden.

Nota Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Nota Verbonden Partijen

In 2015 en 2016 hebben de gemeenteraden van de regiogemeenten een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn in de vorm van zes spelregels samenwerkingsafspraken tussen gemeenten benoemd. Zodat gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder.

Bij de vaststelling van de nota spraken gemeenten af om de nota steeds na vier jaar te evalueren. De nota is in 2020 in regionaal verband met raadsleden, collegeleden, contactambtenaren en vertegenwoordigers van de verbonden partijen geëvalueerd. Het evaluatieverslag is op 16 november 2020 aan de colleges van burgemeester en wethouders aangeboden. En zal tijdens digitale informatiesessies in februari 2021 aan de (burger)raadsleden van deelnemende gemeenten toegelicht.

De evaluatie geeft aanleiding om de bestaande nota Verbonden Partijen aan te passen. Die aanpassing zal volgen op  de actualisering van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De herziene Wgr zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaan.

Vooruitlopend op de aanpassingen van de Wgr en de regionale nota, hebben individuele gemeenten al de mogelijkheid om de politiek-bestuurlijke betrokkenheid bij verbonden partijen te vergroten. De gemeenteraad neemt hierover tijdens de raadsvergadering van 22 april 2021 een standpunt in.                                                                                                                                                                                                  

 

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst verbonden partijen

Het BBV onderscheidt verbonden partijen in

  • gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoerings-organisatie, centrumgemeente-constructie en regeling zonder meer)
  • vennootschappen en coöperaties
  • stichtingen en verenigingen
  • overige verbonden partijen.
Tabel Par.VP-1 Lijst van verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Variant
1.     Regio West-Brabant Etten-Leur Openbaar lichaam
2.     WAVA/MidZuid Oosterhout Openbaar lichaam
3.     Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
4.     Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
5.     Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Breda Openbaar lichaam
6.     RBL Leerplicht West-Brabant Breda Openbaar lichaam
7.     Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Breda Openbaar lichaam
8.     Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord ’s-Hertogenbosch Openbaar lichaam
9. Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant Roosendaal Openbaar lichaam
10. Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg Bedrijfsvoeringsorganisatie
Naamloze vennootschappen Vestigingsplaats
1. Brabant Water N.V. 's-Hertogenbosch
2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

De gemeente Drimmelen heeft, naar de letter van het BBV, geen verbondenheid met besloten vennootschappen, coöperaties, stichtingen, verenigingen of overige verbonden partijen.

Informatie per verbonden partij

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partij

Het BBV schrijft voor welke informatie een gemeente minimaal over haar verbonden partijen in de begroting op neemt.

  1. Het belang van de gemeente in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee wordt gediend.
  2. Het belang van de gemeente in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
  3. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
  4. De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar.
  5. Risico’s voor de financiële positie van de gemeente.

In tabel VP-2 is die informatie weergegeven.  De informatie over de GR Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg (voorheen Veilig Thuis) ontbreekt: deze GR heeft de jaarrekening 2020 nog niet beschikbaar gesteld.

Te zien is dat WAVA/MidZuid en de Veiligheidsregio verhoudingsgewijs grote overschotten hebben gerealiseerd. WAVA/MidZuid meldt dat het resultaat op de deelneming in het Werkgevers Service Punt en enkele incidentele baten tot het overschot hebben geleid. Het overschot bij de Veiligheidsregio werd met name veroorzaakt door substantieel lagere trainings- en opleidingskosten vanwege de onmogelijkheid om in Coronatijd fysiek te oefenen.

Bij de GGD is een verzwaring van het vreemd vermogen ten opzichte van begin 2020 waarneembaar. Het betreft in deze de doorbelasting van de Veiligheidsregio en de GHOR van kosten over 2020. Deze afrekening bevat onder meer Corona-gebonden kosten en is daarom hoger dan normaal.

 

 

Tabel Par.VP-2
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 1.110.000 1.240.000 5.212.000 7.669.000 423.000 715.377
Risico's Programma Portefeuille-houder
Het ontbreken van cofinanciering bij de aanvraag van projectsubsidies, het opdrogen van subsidiemogelijkheden en het risico dat een subsidieverstrekker niet akoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een onvoorzien tekort, de afhankelijkheid van de omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum van de afnamevolumes van de deelnemende gemeentes. Ruimte, Wonen en Economie Burgemeester De Kok
WAVA (inclusief MidZuid)
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 1.655.000 3.030.000 7.763.000 7.622.000 1.648.000 1.862.559
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst, terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet, hogere indexering van het loon voor het reguliere personeel dan begroot, negatIeve impact COVID-19 Sociaal Domein Wethouders Schuitmaker en Bakker
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 2.609.000 2.385.000 3.880.000 3.420.000 542.000 577.929
Risico's Programma Portefeuille-houder
Hogere personeelskosten door noodzakelijke inhuur derden, transitiekosten door organisatieontwikkeling, tijdelijk productietekort door training on the job van trainees en stagiair(e)s en nadelig effect uitbraak COVID-19 Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 19.531.000 18.832.000 25.490.000 21.663.000 3.326.000 1.436.611
Risico's Programma Portefeuille-houder
Tekortschietend aantal vrijwilligers, niveau vakbekwaamheid medewerkers door uitgestelde trainingen a.g.v. Corona, informatieveiligheid, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, WNRA en Europese deeltijdrichtlijn, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, civiele claims in Fort Oranje-dossier en continuiteit ICT. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 4.712.000 5.717.000 10.978.000 21.827.000 797.000 879.957
Risico's Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ongustige voorwaarden bij aanbesteding arrestantenzorg, boete a.g.v. niet voldoen aan AVG en wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. -43.000 131.000 1.348.000 525.000 131.000 94.989
Risico's Programma Portefeuille-houder
Extra werkdruk door hoog ziekteverzuim. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 1.227.000 1.083.000 25.888.000 26.263.000 0 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 13.670.000 13.738.000 25.506.000 25.744.000 174.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT en omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget Sociaal Domein Wethouder Vissers
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. - N.n.b. - N.n.b. N.n.b. 141.476
Risico's Programma Portefeuille-houder
N.n.b. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. - - - 1.107.000 - 868.150
Risico's Programma Portefeuille-houder
Informatiebeveiliging, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, hogere kosten admnistratievoering en pervers effect hantering verschillende CAO's Sociaal Domein Wethouder Vissers
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000): jaarstukken 2020 worden vastgesteld in AvA van juni 2021
Belang Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen Vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Financieel resultaat 2019 Bijdrage Drimmelen 2019
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. 635.876 665.384 456.765 479.546 29.508 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's en compliance risico's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 4.887.000 5.097.000 144.802.000 155.262.000 221.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker