Overzicht van baten en lasten

Inhoud

De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.

Programma (in € 1.000) Realisatie 2019 Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 347 5.316- 4.969- 307 4.829- 4.522- 298 4.735- 4.437- 281 5.048- 4.767-
2 Openbare ruimte 3.938 9.465- 5.527- 3.766 9.245- 5.480- 5.873 10.514- 4.641- 5.638 10.738- 5.100-
3 Ruimte, wonen en economie 6.515 8.073- 1.558- 9.917 11.914- 1.996- 8.510 12.428- 3.919- 9.309 11.493- 2.185-
4 Sociaal domein 4.851 26.141- 21.290- 4.516 25.576- 21.060- 9.324 31.860- 22.536- 7.103 28.345- 21.242-
Subtotaal programma's 15.650 48.994- 33.344- 18.506 51.564- 33.058- 24.005 59.537- 35.533- 22.331 55.625- 33.294-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 4.431 463- 3.967 4.541 353- 4.189 4.541 341- 4.201 4.061 465- 3.596
Algemene uitkeringen 32.639 - 32.639 33.569 1- 33.569 34.214 1- 34.214 34.927 - 34.927
Dividend (beleggingen) 104 - 104 104 - 104 46 - 46 46 - 46
Saldo financieringsfunctie 14 149- 135- - 135- 135- - 135- 135- 31 153- 122-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 204 204 - 126- 126- - 108- 108- 77 168 245
Subtotaal alg. dekkingmiddelen 37.187 409- 36.778 38.214 614- 37.600 38.802 585- 38.217 39.143 450- 38.693
Overhead 8 7.525- 7.517- 7 7.405- 7.398- 52 7.835- 7.783- 151 7.656- 7.505-
Onvoorzien - - - - 5- 5- - 5- 5- - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 3- 3- - 3- 3- - 1- 1-
Saldo van baten en lasten 52.845 56.931- 4.086- 56.728 59.591- 2.863- 62.859 67.965- 5.105- 61.625 63.732- 2.107-
Beoogde toevoeging en en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 118 - 118 46 - 46 57 38- 19 57 38- 19
2 Openbare ruimte 1.609 452- 1.157 3.202 2.223- 979 3.950 3.279- 671 3.700 3.279- 421
3 Ruimte, wonen en economie 1.887 968- 919 987 692- 295 2.774 756- 2.018 1.597 880- 717
4 Sociaal domein 2.183 1.009- 1.174 1.108 271- 837 2.372 601- 1.771 1.797 573- 1.223
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 172 35- 137 459 - 459 1.153 563- 589 - - -
Overhead 306 100- 206 247 - 247 340 302- 38 298 290- 8
Subtotaal mutaties reserves 6.275 2.564- 3.711 6.049 3.186- 2.863 10.645 5.539- 5.105 7.450 5.060- 2.389
RESULTAAT 375- 0 0 282
Publicatiedatum: 19-05-2021

Inhoud