Overzicht van baten en lasten

De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.

Programma (in € 1.000) Realisatie 2019 Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2020 Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 347 5.316- 4.969- 307 4.829- 4.522- 298 4.735- 4.437- 281 5.048- 4.767-
2 Openbare ruimte 3.938 9.465- 5.527- 3.766 9.245- 5.480- 5.873 10.514- 4.641- 5.638 10.738- 5.100-
3 Ruimte, wonen en economie 6.515 8.073- 1.558- 9.917 11.914- 1.996- 8.510 12.428- 3.919- 9.309 11.493- 2.185-
4 Sociaal domein 4.851 26.141- 21.290- 4.516 25.576- 21.060- 9.324 31.860- 22.536- 7.103 28.345- 21.242-
Subtotaal programma's 15.650 48.994- 33.344- 18.506 51.564- 33.058- 24.005 59.537- 35.533- 22.331 55.625- 33.294-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 4.431 463- 3.967 4.541 353- 4.189 4.541 341- 4.201 4.061 465- 3.596
Algemene uitkeringen 32.639 - 32.639 33.569 1- 33.569 34.214 1- 34.214 34.927 - 34.927
Dividend (beleggingen) 104 - 104 104 - 104 46 - 46 46 - 46
Saldo financieringsfunctie 14 149- 135- - 135- 135- - 135- 135- 31 153- 122-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 204 204 - 126- 126- - 108- 108- 77 168 245
Subtotaal alg. dekkingmiddelen 37.187 409- 36.778 38.214 614- 37.600 38.802 585- 38.217 39.143 450- 38.693
Overhead 8 7.525- 7.517- 7 7.405- 7.398- 52 7.835- 7.783- 151 7.656- 7.505-
Onvoorzien - - - - 5- 5- - 5- 5- - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 3- 3- - 3- 3- - 1- 1-
Saldo van baten en lasten 52.845 56.931- 4.086- 56.728 59.591- 2.863- 62.859 67.965- 5.105- 61.625 63.732- 2.107-
Beoogde toevoeging en en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 118 - 118 46 - 46 57 38- 19 57 38- 19
2 Openbare ruimte 1.609 452- 1.157 3.202 2.223- 979 3.950 3.279- 671 3.700 3.279- 421
3 Ruimte, wonen en economie 1.887 968- 919 987 692- 295 2.774 756- 2.018 1.597 880- 717
4 Sociaal domein 2.183 1.009- 1.174 1.108 271- 837 2.372 601- 1.771 1.797 573- 1.223
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 172 35- 137 459 - 459 1.153 563- 589 - - -
Overhead 306 100- 206 247 - 247 340 302- 38 298 290- 8
Subtotaal mutaties reserves 6.275 2.564- 3.711 6.049 3.186- 2.863 10.645 5.539- 5.105 7.450 5.060- 2.389
RESULTAAT 375- 0 0 282